Hotărârea nr. 261/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALABILITATEA HCL NR. 257/2017

HOTĂRÂRE

privind valabilitatea HCL nr. 257/2017

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 109798/20.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și raportul Direcției urbanism nr. 111683/23.07.2020;

Având în vedere prevederile art. 56, alin. 4 și alin. 5 lit. a, din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art.30, alin. 1 din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței;

Văzând solicitarea formulată de Gafar Seren Silber, înregistrată sub nr. 104632/09.07.2020, în calitate de investitor;

Având în vedere atr. 3 din HCL nr. 257/2017;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă extinderea termenului de valabilitate a HCL nr. 257/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de al. Murelor, str. Ștefăniță Vodă, al. Afinei, alee acces, inițiator Gafar Seren Silber, până la data de 31.07.2023, având în vedere faptul că a fost emis certificatul de urbanism nr. 3391/03.11.2017 și autorizația de construire nr. 1815/15.10.2019, pentru construire imobil S+P+6E - spațiu comercial la parter și locuințe colective.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Gafar Seren Silber, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezentahotărâre a fost votată de consilieri locali astfel: pentru, " împotrivă, & abțineri.

La data adoptării sunt în funcție ^^-consilieri din 27 membri.NEAZA, ENERAL DINESCU