Hotărârea nr. 260/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALABILITATEA HCL NR. 363/2018

KUriMIMAM

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind valabilitatea HCL nr. 363/2018

ConsiliuLIocal al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de g/.      “ 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 109887/20.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și raportul Direcției urbanism nr. 111680/23.07.2020

Având în vedere prevederile art. 56, alin. 4 și alin.5 lit.a din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art.30, alin. 1 din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței;

Văzând solicitarea formulată de Vandra Andy loan, înregistrată sub nr. 108242/16.07.2020, în calitate de investitor;

Având în vedere atr. 2 din HCL nr. 363/2018;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă extinderea termenului de valabilitate a HCL nr. 363/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - supraetajare și extindere imobil P+M la P+1-2E cu funcțiunea de spațiu comercial la parter și cazare la etaje, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 5, lot 1, investitor Vandra Andy loan, până la data de 27.09.2022, având în vedere faptul că a fost emis certificatul de urbanism nr. 4520/28.11.2018.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Vandra Andy loan, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

Z / pentru, ~~ împotrivă, Ă abțineri.

La data adoptării sunt în funcție J. ^consilieri din TI membri.