Hotărârea nr. 26/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUAREA UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


HOTĂRÂRE

privind preluarea unor imobile situate în municipiul Constanța din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de_____________2020;

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 6752/14.01.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.3 - pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 -pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu înregistrat sub nr.8374/15.01.2020;

Luând în considerare adresa R.A.E.D.P.P. Constanța nr. 175/09.01.2020 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.3980/09.01.2020 și adresa nr.271/16.01.2020, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.879/16.01.2020;

Văzând anexa nr.19 la H.C.L. nr.20/2012 privind completarea inventarului bunuriloȚ care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit.g), art. 108 lit. a) și art. 362 alin. (l)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă preluarea unui imobil din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă preluarea unui imobil din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Predarea - primirea imobilelor prevăzut la art.l și art. 2 se va face prin proces verbal de predare-primire încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și R.A.E.D.P.P. Constanța în termen de 45 (patruzecișicinci) zile de la data comunicării.

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanta, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru,    — împotrivă,           abțineri.

La data adoptării sunt în fjunctie £ consilieri din 27 membri. CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL MARCELA ENACHt:


PREȘEDINTE ȘEDINȚA/ ,


CONSTANȚA, NR.ROM AN IA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


Elemente identificare bun

Suprafață (mp)

Observații

Valoare de inventar

Imobil-construcție CI situat în str.

t

Suprafață construită

Cl=107 mp

H.C.L. nr.20/2012, anexa nr.19

140.000

Atelierelor nr.22-24

Suprafață utilă = 134,57 mp

număr cadastral

233849-C1

lei

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA enache


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE


A IMOBILULUI

SCARA 1 :200Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului:

621 mp

INTRAVILAN CONSTANTA

STR ATELIERELOR, NR 22 - 24 JUDEȚUL CONSTANTA

Cartea Funciara nr.

UAT

CONSTANTAINVENTAR DE COORDONATE---------------

----------L-.--------L^RIMÂRIA Mti.-MlCiPiULUi Vfv.

£ L .. L        SERVICIUL CADASTRU


Nr. PcL

X

W. ■■

fml

11

303980.840

791121.520

1

303972206

791130.277

2

303960.176

791117.774

3

303956.801

791121.028

4

303950.975

791126.355

5

303941.159

791115.805

6

303941.218

791112.877

7

303948.890

791105.768

8

303951.963

791102.873

9

303957.867

791097.379

10

303971.220

791111.280

VIZAT SPR^gj^€HiW3


Suprafața masurata = 621 mp

Suprafața din acte = 621 mp


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, țA. Date referitoare la teren

Nr. Parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

CC

621

TEREN INTRA VILAN ÎMPREJMUIT INTRE PUNCTELE 1-16- CONSTRUCȚII PE HOTAR

Total

621

B. Date referitoare le construcție

Cod Construcție

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (îei)

Mențiuni

C1

107

Spab'u comercial, Sdesf- 107 mp

C2

25

Locuința - Parter, Sdesf = 25 mp

C3

31

Spab'u comercial. Sdesf = 31. mp

C4

24

Locuința - Parter, Sdesf= 24 mp

C5

1Q6.

Locuința • Parter, Sdesf = 106 mp

C6

69

Locuința - Parter. Sdesf = 69 mo

Total

362
SC ȚOPOCRIS TERRA SRL ing. Dumitru DATCU


m IjE M0ASTKI Șl PUBLICITATE IWHiASA CONSTAU»

LTurns și Prenume: 4VAN tacfia: COfJSiUER GR. !A J \

î


OCPI CONSTANTA


anexa la I

HCLMNR><2r6

RELEVEU SPAȚIU COMERCIAL - C1

SCARA 1 :100Semnătura


PREȘEDINTE ȘEDINȚ


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Șf/ffrafata utila (mp)

1

ATELIER

X      49.12

2

ATELIER

36.33

Suprafața Utila = 85.45 mp

3

BECI

49.12

Suprafața Utila = 134.57 mp

Executant

SC TOPOCRIS TERRA SRL       ț\

ing.JDumitruJJATCU         . ț\ \\

/CERT1FIC^T                 X’O.

/ .§ a-iîTORVZ’^‘^*c L     \ ■'                      i\

■X ’tH M P’"M <\ ■<* a.w'C' “‘y <«"'*> Z \\

.......—"T            '■     "'August 2012 '

Recepționat',

. i          fi Pmribni®: FvAh

1      Fui^ia; €OMS»U

OCI

florent^^ iergplU ;țYM

U AUG. 2012

’/ CONSTANTANr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului:

. INTRAVILAN CONSTANTA STR. ATELIERELOR NR. 22-24 JUDEȚUL CONSTANTA

Cartea Funciara nr.

UAT

CONSTANTA

c0MSTAA/7>ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.

£Q I.SoA-O


Elemente identificare bun

Suprafață (mp)

Observații

Imobil construcție situat în str. Ștefan cel Mare nr.15

Suprafață utilă totală=142,9 mp din care: hol = 2,30 mp sală = 117,60 mp spațiu de depozitare=6,20 mp hol=4,20 mp grup sanitar=l,30 mp grup sanitar=l,20 mp spațiu de depozitare=4,20 mp spațiu de depozitare=5,90 mp

Domeniu privat al municipiului ConstanțaPREȘEDINTE ȘEDINȚ

TfeQAOÎ- țW

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

PBLBVUU SPAȚIU COMBBCIAB/BXPOZITIONAL

Scara 1:100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața utilă (mp)

Adresa imobilului

142.9   '

A XTTCV A T A

Loc. CONSTANȚA, Strada ȘTEFAN cel MARE nr. 15 |       bl. Ml, sc. B, Parter, jud. CONSTANȚA

/•■'M N      ux a    “ *             |

HCLM NR.Sfî £2^2$

Plan de încadrare în zonă


PREȘEDINTE ȘEDI


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

Hol

2,30

2

Sala

117,60

\ 3

Spațiu de depozitare

6,20

4

Hol

4,20

5

Grup sanitar

1,30

6

Grup sanitar

1,20

7

Spațiu de depozitare

4,20

8

Spațiu de depozitare

5,90

Suprafața utila = 142,9 (mp)

Suprafața totala = 142,9 (mp)


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANT, SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE^ESCHfMSARE