Hotărârea nr. 259/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. NICOLAE IORGA, STR. BUCOVINEI, STR. BOGDAN VODĂ ȘI LIMITA ZRL4, INIȚIATOR SC BLUE BIKE DEVELOPMENT SRL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Nicolae lorga, str. Bucovinei, str. Bogdan Vodă și limita ZRL4, inițiator SC Blue Bike Development SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de W țrf - 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare'' al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 109686/20.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 111171/22.07.2020, precum și avizul nr. 109684/20.07.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale ărt. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare, precum și ale art. 18 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. z 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și/ actualizare a documentațiilor de urbanism;                                      /

Văzând avizul de oportunitate nr. 81653/09.05.2019 al Direcției urbanism; /

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale . ' art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu \ modificările și completările ulterioare.                                              ...           \

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Nicolae lorga, str. Bucovinei, str. Bogdan Vodă și limita ZRL4, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul care a inițiat PUZ-ul, situat în str. Nicolae lorga nr. 5-7, în suprafață de 443 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 247061, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate SC Blue Bike Development SRL conform actului de alipire autentificat sub nr. 1114/18.05.2017 la Biroul individual notarial Rașid Geandan.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC Blue Bike

Development SRL, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, /& împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.HL PREVEDEA LA NIVELUL UNUTATILOP SI --——--g----------g

SUBUN8TĂT1LOR FUNCȚIONALE ---------------J----------------J—---------

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ /                                                               f

ARTICOLUL 1- UTILIZĂRI ADMISE

ZRL2 am1 si ZRL2 am2: t

 • Locuințe individuale și locuințe colective mici cu maxim 8 apartamente individuale cu maxim P+2

niveluri în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat; « Spații amenajate pentru colectarea și preselectarea deșeurilc r de pe lot;

ARTICOLUL 2- UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

ZRL2 am1:

 • Se admite ca imobilele situate de-a lungul Străzilor Nicolae lorga și Bucovinek^ăjMfmica funcțiuni complementare sau conexe locuirii pe întreaga arie a nivelului parter, exclusiv la nivelul parter. Se recomandă ca la parterul imobilelor orientate spre strada Nicolae lorga, acestea să găzduiască funcțiuni care admit accesul publicului permanent sau conform unui orar de funcționare specific.

 • Pentru parcelele cu suprafețe mai mari de 300 mp se admit funcțiuni complementare sau conexe locuirii pe întreaga arie construită desfășurată a imobilului.

« Se admit funcțiuni conexe sau complementare locuirii precum: parcare/garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fără nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, consultanță, asigurări, proiectare, reprezentanțe, agenții imobiliare comerț cu produse alimentare și nealimentare, farmacii, librării, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar, etc.), spații de joacă și spații pentru petrecerea timpului liber, relaxare și practicarea unor sporturi la interior, unități de educație tip grădinițe de mici dimensiuni, after-school-uri, creșe etc., cu condiția asigurării locurilor de parcare pe lot, necesare conform normativelor locale în vigoare, sau pe terenuri aflate în raza a maxim 500 m față de parcela de intervenție;

 • Echipamente tehnice aferente funcțiunii principale, cu condiția ca acestea să nu fie vizibile din stradă, sau să fie integrate în ansamblul imobilului;

 • Se admite mansardarea clădirilor, cu luarea în calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent. Mansarda nu

officeOagorapolis.ro, www.agorapolis.ro

□nnro PaL'iSt FFFE

PLAN URBANISTIC ZONAL DELIMITAT DE STRĂZILE NICOLAE IORGA, BUCOVINEI, BOGDAN VODĂ ȘI FRONTURILE ADIACENTE BULEVARDULUI MAMAIA, MUNICIPIUL CONSTANȚA

va fi o mansardă falsă, și se va respecta înălțimea la cornișă și coeficientul de utilizare al terenului prevăzute prin prezentul regulament.

 • Este permisă realizarea demisolurilor și a supantelor pentru funcțiunile admise și admise cu condiționări cu respectarea coeficientului de utilizare a terenului și a înălțimii maxime admise.

ZRL2 am2:

 • Se admite ca imobilele situate de-a lungul Străzii Bogdan Vodă să admită funcțiuni complementare sau conexe locuirii pe întreaga arie a nivelului parter, exclusiv la nivelul parter.

 • Se admit funcțiuni conexe sau complementare locuirii precum: parcare/garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fără nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, consultanță, asigurări, proiectare, reprezentanțe, agenții imobiliare comerț cu produse alimentare și nealimentare, farmacii, librării, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar, etc.), spații dejoacă și spații pentru petrecerea timpului liber, relaxare și practicarea unor sporturi la interior, unități de educație tip grădinițe de mici dimensiuni, after-school-uri, creșe etc., cu condiția asigurării locurilor de parcare pe lot, necesare conform normativelor locale în vigoare, sau pe terenuri aflate în raza a maxim 500 m față de parcela de intervenție;

 • Echipamente tehnice aferente funcțiunii principale, cu condiția ca acestea să nu fie vizibile din stradă, sau să fie integrate în ansamblul imobilului;

 • Se admite mansardarea clădirilor, cu luarea în calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent. Mansarda nu va fi o mansardă falsă, și se va respecta înălțimea la cornișă și coeficientul de utilizare al terenului prevăzute prin prezentul regulament.

 • Este permisă realizarea demisolurilor și a supantelor pentru funcțiunile admise și admise cu condiționări cu respectarea coeficientului de utilizare a terenului spjDălțimiiJXiaxim^^                  —,

jUKTOlCXWTAKTA

PRIMĂRI ^UhliCIPIULUI CONSTANȚA

ARTICOLUL 3- UTILIZĂRI INTERZISE                                  UiWV»

mii -        „                                    ViW SPRE NfcSGWHSBARe

ZRL2 am1 si ZRL2 am1:                                        Anexă la avizul

 • Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode pri n traficul generak^-x. ț F jC-

 • Activități productive care utilizează pentru depozitare și producțiJlerenu^viz^itlllno^^O^feUce— sau din instituțiile publice;                                                           v -

 • Depozitare en-gros;                                                                     '

 • « Depozitare de materiale refolosibile;

 • Platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

PE

agora polis

Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

Anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență;

Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile oarcelele adiacente;                                        PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

“                                      1                                                                                             I                     rxi r. -r i a ♦ t n t-» a c .»«n d


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA


-                       DIRECȚIA URBANISM

Orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apeloQjg^-ipa^gl§fv^cinsș.|șy?gare împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;

Panourilor pentru reclame ca instalații independente de construcția pr/jșGippțlăjȚ

Activități generatoare de disconfort pentru locuitori cum ar fi: depozite de marfă, ateliere de reparații auto etc.;

□g Pd


agora polis
PLAN URBANISTIC ZONAL DELIMITAT DE STRĂZILE NICOLAE IORGA, BUCOVINEI, BOGDAN VODĂ Șl FRONTURILE ADIACENTE BULEVARDULUI MAMAIA, MUNICIPIUL CONSTANȚA

SECȚIUNEA 11: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR I                                                   1                                                                                             f

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR {SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

ZRL2 am1 si ZRL2 am1: t

Loturile sunt construibile după cum urmează:

 • Pentru construcții înșiruite, în cazul fronturilor cu dimensiuni de minim 6 metri și suprafața parcelei este cel puțin 150 mp;

 • Pentru construcții cuplate, în cazul fronturilor mai mari de 9 metri (inclusiv 9 metri) și suprafața parcelei este cel puțin 200 mp;

 • Pentru construcții izolate, în cazul fronturilor mai mari de 14 metri și suprafața parcelei mai mare de

300 mp;


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA ș

Se interzic operațiunile de dezmembrare în urma cărora rezultă pațcele cu suQfâfătesfnăiWtii ’de'H 50 mp

'                                                              VLZAT UF Jf F»»3 I


sau cu fronturi la stradă mai mici de 6 metri.                         Aneva; -nr ’..... "


niicAâ.ra cS'uZuJ. Hr.z

în cazul loturilor cu suprafața existentă mai mică de 150 mp, dar h i.frnnti i/ la~stra^

ilîntr-


cu 6 metri, acestea pot fi edificate exclusiv în regim înșiruit, sau pot fi comasate în ve

o altă categorie. în cazul loturilor cu suprafața existentă mai mică de 200 mp, dar cu frontul1 la strada mai mare sau egal cu 9 metri, acestea pot fi edificate în regim cuplat sau înșiruit, sau pot fi comasate în vederea încadrării într-o altă categorie. Pentru situațiile în care parcelele nu îndeplinesc niciuna dintre condițiile de construire, acestea pot deveni construibile doar prin operațiuni cadastrale de comasare.

Condițiile de mai sus sunt valabile în cazul noilor intervenții care necesită autorizație de construire. •                                                                                                                                                                                t                                                                                 I

Parcelele deja construite păstrează condițiile existente până la solicitarea unei autorizații de construire, autorizație care se va emite în baza prezentului regulament.

Se consideră front la stradă lungimea însumată a segmentelor perimetrale ale unui imobil situate pe aliniament. în cazul parcelelor care beneficiază de acces la circulațiile publice prin servitute legală de trecere sau printr-un corp de parcelă care are o lățime minimă de 4 metri, se consideră front la stradă lungimea însumată a segmentelor perimetrale ale imobilului inițial situate pe aliniament.

□n Pn agora polis


PLAN URBANISTIC ZONAL DELIMITAT DE STRĂZILE NICOLAE 1ORGA, BUCOVINEI, BOGDAN VODĂ SI FRONTURILE

ADIACENTE BULEVARDULUI MAMAIA, MUNICIPIUL CONSTANTA

I

VOLUMUL li

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL

JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNIClFIULUi CONSTANȚA DIREC ȚI A URBAMSM VIZAT SPRE MESCWSAKe Anexă fs. avizul nr.

ARHITECT SEDenumirea proiectului/ obiectivului de investiții: Plan urbanistic zonal delimitat c            icolae

lorga, Bucovinei, Bogdan Vodă si fronturile adiacente bulevardul Mamaia, Municipiul Constanța

Amplasamentul: Str. Nicolae lorga nr 5-7, Municipiul Constanța. Județul Constanța

Inițiatorul investiției: SC BLUE BIKE DEVELOPMEIMT SRL t                                            t

Nr contract: 208/11.03.2019

Manager proiect: SC East Atelier SRL, arh. lonuț Toma Elaboratorul studiului de urbanism: AGORAPOLIS SRL Coordonator proiect: mașter urbanist MIHAELA PUȘNAVA

□g PE


agora polisoffice(â)agorapolis.ro, www.agorapoiis.ro

PLAN URBANISTIC ZONAL DELIMITAT DE STRĂZILE NICOLAE IORGA, BUCOVINEI, BOGDAN UODĂ SI FRONTURILE ADIACENTE BULEVARDULUI MAMAIA, MUNICIPIUL CONSTANTA           ....____

L DBSPOZmil GEWEM1E --------------------------B--------------------------------- 1.1. Rolul RLU

 • 1.1. a. Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor pe teritoriul zonei de studiu. Normele cuprinse în prezentul Regulament sunt obligatorii în vederea executării de construcții în limitele zonei de studiu prevăzute în planșa de Reglementări Urbanistice Propuse.

 • 1.1. b. Regulamentul local de urbanism însoțește Plan urbanistic zonal delimitat de străzile Nicolae lorga, Bucovinei, Bogdan Vodă si fronturile adiacente bulevardul Mamaia, Municipiul Constanța și explicitează și detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale PUZ.

 • 1.1. c. Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administrației publice locale și se aprobă de către Consiliul Local, pe baza avizelor obținute, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/ 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • 1.1. d. Orice documentație de urbanism, ulterioară Plan urbanistic zonal delimitat de străzile Nicolae lorga, Bucovinei, Bogdan Vodă si fronturile adiacente bulevardul Mamaia, Municipiul Constanța care schimbă concepția generală care a stat la baza PUZ-ului, determină modificarea PUZ și aprobarea conform legii.

 • 1.1. e. Modificarea Regulamentului local de urbanism al Plan urbanistic zonal delimitat de străzile Nicolae lorga. Bucovinei, Bogdan Vodă si fronturile adiacente bulevardul Mamaia, Municipiul Constanța se va face numai în spiritul prevederilor Regulamentului general de urbanism; aprobarea unor modificări ale PUZ și implicit ale Regulamentului local de urbanism, se pot face numai cu respectarea filierei de avizare/ aprobare, pe care a urmat-o și documentația inițială.

PLAN URBANISTIC ZONAL DELIMITAT DE STRĂZILE NICOLAE IORGA, BUCOVINEI, BOGDAN VODĂ SI FRONTURILE

ADIACENTE BULEVARDULUI MAMAIA, MUNICIf IUL CONSȚ$^UL CONSTANȚA

 • 1.2. Baza legală a elaborării

 • 1.2. a. La baza elaborării Regulamentului local de urbanism aferer t Plaâ^ff^Jj^lgiralwHfflifiîFde străzile Nicolae lorga, Bucovinei, Bogdan Vodă si fronturile adiacente bulevaruut'lVfampjăAMuoicipiul Constanța au stat, în principal:                                                x j J

 • Legea nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului - cu modificările și completările ulterioare;

 • Ordinul 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001;

« Ordinul 90/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare și a conținutului documentațiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991;

 • H.G. nr. 525 din 27.06.1996, republicată în 2002 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism, text actualizat la data de 24.05.2011;

 • * Ordin M.L.P.A.T. NR. 21/N/10.04.2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „GHID PRIVIND ELABORAREA Șl APROBAREA REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM" Indicativ GM-007-2000;

 • Ordin M.LP.A.T. nr. 176/N/16.08.2000 pentru aprobare reglementare tehnică „Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal" - Indicativ GM-010-2000;

 • Hotărârea de Consiliu Local a municipiului Constanța nr.322/2016 privind aprobarea "Regulamentul de informare și consultare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism la nivelul municipiului Constanța";

 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții - cu modificările și completările ulterioare;

« Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare cu modificările și completările ulterioare;

« Legea nr. 18 din 19.02.1991 privind fondul funciar - cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 24 din 15.01.2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane -cu modificările și completările ulterioare;

 • Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

 • • O.U.G. nr. 195 din 22.12.2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordin Ministerul Sănătății nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu completările și modificările ulterioare;

1.2.b. Regulamentul local de urbanism aferent PUZ, detaliază prevederile Regulamentului General de Urbanism și respectă prevederile Planului Urbanistic General UAT Municipiul Constanța în vigoare la

□noror PdLiSP fh=fT

PLAN URBANISTIC ZONAL DELIMITAT DE STRĂZILE N1COLAE IORGA, BUCOVINEI, BOGDAN VODĂ Șl FRONTURILE ADIACENTE BULEVARDULUI MAMAIA, MUNICIPIUL CONSTANȚA

momentul realizării prezentei documentații, conform Hotărârii Consiliului Local Constanța nr.

653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCL nr. ^97^.1 0j^^7jlc<Ww’<ȚA^

1.3. Domeniul de aplicare


PRIMĂRIA MUNlCIpîuLUI CONSTANȚA DIREt ȚIA URBANISM

Vi’ZAT WE NESCHifiSBARE Anexă la .avizul nr.        I

1.3.a. Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism e ferent.P.lâniigDailiSiic: zonal delimitat' de străzile Nicolae lorga. Bucovinei, Bogdan Vodă si frontuFle^dîacVnfe'Hulev^dî^MâiTiâîaZ Municipiul Constanța cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării con^uaunordi^ zona studiată.

1.3.b. Zonificarea funcționala a arealului s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse în conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul General de Urbanism și este evidențiată în planșa de Reglementări. Pe baza acestei zonificări, se stabilesc condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor, ce se vor respecta pentru fiecare zonă funcțională.

1.3.C. Conform Avizului Direcției Județene pentru Cultură Constanța (Ministerul Culturii si Identității Naționale) nr. 1263/U / 03.07.2019, pentru toate documentațiile tehnice și de urbanism ulterioare prezentului PUZ, situate pe același amplasament, vor fi supuse avizării Direcției Județene pentru Cultură Constanța, cu înscrierea necesității avizului în Certificatele de Urbanism subsecvente.

Funcțiunile urbane reprezintă domenii specifice de activitate umană, care se desfășoară într-o localitate, determinate de necesitățile populației și condiționate de caracteristicile cadrului natural. Ele sunt localizate teritorial în planșa desenată și au indicatori spațiali și indicatori de funcționare specificați în Regulamentul local de urbanism și corelați cu anexa nr. 2 la RGU.

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei, în conformitate cu zonificarea funcțională stabilită prin Regulamentul local și cu anexa nr. 1 din RGU.

□g Pn

agora polis

BL ZOMOTE FMCTOMALA


2,1. Unităti si subunități funcționale

7 j                            r

La nivelul PUZ, se regăsesc două subzone funcționale:

ZRL2 am1 - zonă mixtă de locuințe individuale, colective mici si f                             '

JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPSS NBSCHUtSBÂftE


ARHITECT


P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție                         X—/1

POT max = 35% pentru parcelele care nu au rezultat din comasări și sunt construibile conform prezentului regulament, respectiv 50% - pentru parcelele obținute prin comasare a cel puțin două parcele dintre care cel puțin una dintre ele nu îndeplinea condițiile de construibilitate conform prezentului regulament;

CUT max = 1 mp adc/mp teren pentru parcelele care nu au rezultat din comasări și sunt construibile conform prezentului regulament, respectiv 1,62 mp/mp teren pentru parcelele obținute prin comasare a cel puțin două parcele dintre care cel puțin una dintre ele nu îndeplinea condițiile de construibilitate conform prezentului regulament, sau pentru cele cu suprafață mai mare de 350 mp.

Hmax =14 metri la comisă;

RHmax = P+2;

ZRL2 am2 - zonă de locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție

POT max = 35% pentru parcelele care nu au rezultat din comasări și sunt construibile conform prezentului regulament, respectiv 50% pentru parcelele obținute prin comasare a cel puțin două parcele dintre care cel puțin una dintre ele nu îndeplinea condițiile de construibilitate conform prezentului regulament;

CUT max = 1 mp adc/mp teren pentru parcelele care nu au rezultat din comasări și sunt construibile conform prezentului regulament, respectiv 1,62 mp/mp teren pentru parcelele obținute prin comasare a cel puțin două parcele dintre care cel puțin una dintre ele nu îndeplinea condițiile de construibilitate conform prezentului regulament, sau pentru cele cu suprafață mai mare de 350 mp.

Hmax= 14 metri la cornișă;

RHmax= P+2;

oFfice@agorapolis.ro, www.agorapolis.rosegment B\ acces parcelă < 4 metri

lil C0?' IST M»“A

Exemplu de măsurare al deschiderii la stradă (front) - caz particular!. trSS9^^ci^^^^p^^ii^. SGM

VJZAT

Anexă

ARHITECT ȘEF.-


ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALIMÎAMEÎM T

ZRL2 am1 si ZRL2 am2:                                     |         , "TOQW

 • Este permisă amplasarea construcțiilor pe aliniament sau retras față de acestajA^țuncție de vecinătăți, soluția de arhitectură și de amplasarea în parcelă. Dacă spațiul dintre corjiștrucție și aliniament nu este amenajat ca parcare, acesta se va amenaja ca spațiu verde sau spațiu public, în funcție de funcțiunea desfășurată la nivelul parterului.

 • Racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor Nicolae lorga și Dragoș Vodă cu strada Bucovinei se va face prin tăierea colțului după o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente de minim 6 metri la nivelul parterului, pentru a asigura o zonă de vizibilitate suficientă pentru asigurarea în trafic. La nivelul etajelor este permisă racordare fațadelor conform limitelor de proprietate;

□g Pn

agora polis

office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro

PLAN URBANISTIC ZONAL DELIMITAT DE STRĂZILE NICOLAE IORGA, BUCOVINEI, BOGDAN VODĂ SI FRONTURILE ADIACENTE BULEVARDULUI MAMAIA, MUNICIPIUL CONSTANȚA

Exemplu de racordare a limitelor de proprietate la intersec fia străzilor

spațiul lăsat liber pentru


vizibilitate în intersecții


stradă domeniul public


parcelă proprietate privată stradă domeniul public

Retragerea de la aliniament se va realiza astfel încât să nu se lase

stare bună sau cu valoare urbanistică, dacă nu există alte condiționări.            I yWMW

I                                                                           I                     J

 • în cazul clădirilor înșiruite, pe parcelele de colț nu se admit decât clădiri cu fațade pe armele străzi

(semi-cuplate sau izolate).

 • Nu este permisă depășirea edificabilului cu console, bow-window-ri, balcoane, terase sau alte părți ale construcției realizate deasupra solului. Amprenta acestora se va înscrie în edificabil.

 • Edificabilul se definește ca suprafața componentă a unei parcele în interiorul căreia pot fi amplasate construcții. Edificabilul este determinat de retragerile față de aliniament și față de limitele laterale și posterioare, conform prezentului Regulament Local de Urbanism

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE 1                                                                       I

PARCELELOR

ZRL2 am1 si ZRL2 am2: t

 • • în cazul în care o parcelă pe care se intenționează edificarea se învecinează cu o parcelă pe care se află o construcție edificată pe limita de proprietate comună, este obligatorie construirea pe acea

office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro

PLAN URBANISTIC ZONAL DELIMITAT DE STRĂZILE N1C0LAE I0RGA, BUCOVINEI, BOGDAN VODĂ Șl FRONTURILE

ADIACENTE BULEVARDULUI MAMAIA, MUNICIPIUL CONSTANTA '                                                            f

Exemplu edificare în regim cuplat S parcelă min 200 mp Front la stradă minim 9 metriJUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA f IUNICIPIULUI CONSTANȚA .

DIRECȚIA URBANA

VIZAT ®F>RE

Anexă la șv&jI3.Om


retragere retrager existentă laterală minimă


limită, pentru acoperirea calcanului existent, sau la 60 cm față de limita de proprietare în cazul în care nu se obține acordul vecinului. Construcțiile astfel realizate, în regim cuplat la o limită laterală.

□n Po agora polis


PLAN URBANISTIC ZONAL DELIMITAT DE STRĂZILE N1COLAE IORGA, BUCOVINEI, BOGDAN VODĂ Șl FRONTURILE

ADIACENTE BULEVARDULUI MAMAIA, MUNICIPIUL CONSTANTA

*                                                            I

Exemplu edificare în regim izolat S parcelă min 300 mp Front la stradă minim 14 metriîn cazul construirii în regim izolat sau cuplat se va respecta o retragere laterală minimă de 3 metri, în același timp, se vor verifica și respecta si condițiile de însoțire conform OMS nr 119/2014, cu completările și modificările ulterioare.

□n Pa agora polis

JUDEȚUL CONSTANTA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBAHIOM VSZAT MrsCMiaSBARE Anexă ia avizul iu.A___

Irfwfa


în situația în care o parcela care, prin suprafață și deschidere la stradă e abilă pbntru construire în regim cuplat sau izolat se învecinează cu o parcelă pe care exista' o construcție edificată la o distanță mai mică de 2 metri, iar pe fațada laterală dinspre terenul de intervenție nu există ferestre cu vedere directă către limita de proprietate sau aceasta este un calcan, este posibilă edificarea pe limita de proprietate, cu acordul notarial al vecinului, sau respectând față de acea limită laterală o retragere minimă de 60 cm fără a fi nevoie de acordul notarial al vecinului, cu condiția ca pe fațada laterală propusă să nu fie realizate ferestre cu vedere directă.


, 3.0m retragere laterală minimă

□□□rar pdlIsp FFFFl

PLAN URBANISTIC ZONAL DELIMITAT DE STRĂZILE NICOLAE IORGA, BUCOVINEI, BOGDAN VODĂ Șl FRONTURILE ADIACENTE BULEVARDULUI MAMAIA, MUNICIPIUL CONSTANȚA

în cazul în care o parcelă se învecinează pe ambele limite laterale cu imobile edificate pe limita de

proprietate, atunci acea parcelă se va edifica în mod obligatoriu în regim înșiruit. Clădirea

construită în regim înșiruit se va dispune având o adâncime de maxim 15 metri pe limitele laterale ale parcelei, cu excepția celor de colț, care vorîntoarce fațade spre ambele străzi.

în cazul segmentării înșiruirii, spre interspațiu se vor întoarce fațade care vor fi retrase de la limita proprietății la o distanță de cel puțin 3 metri, măsurați de la cota terenului amenajat și până la cornișă, în cazul segmentării spațiului, regimul de construire devine cuplat, și se va supune regulilor aceștula^.„

Exemplu edificare în regim în siruit

S parcelă min 150 mp

Front la stradă minim 6 metri

JUDSȚUL CONSTATA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI COMSîAj OipFCȚiA. URBAM3M

VIZAT SPRE VESCiWBĂRE Anexă la avgul n,r>4- {<572?

ARHITECT ȘEj□n Pn agora polis

□□□rar

PaLjSP FFH

PLAN URBANISTIC ZONAL DELIMITAT DE STRĂZILE NICOLAE IORGA, BUCOVINEI, BOGDAN VODĂ SI FRONTURILE

ADIACENTE BULEVARDULUI MAMAIA, MUNICIPIUL CONSTANTA

I

» în cazul în care o parcela care, prin suprafață și deschiderea la stradă este pretabilă pentru construire în regim înșiruit se învecinează cu o altă parcelă pretabilă pentru construire în regim înșiruit, dar pe care există edificată o construcție realizată în regim cuplat la limita laterală opusă, atunci studiul de însorire nu va fi edificator din cauza orientărilor loturilor. în această situație, este obligatorie edificarea în regim înșiruit, deci prin construirea pe ambele limite laterale.


PLAN URBANISTIC ZONAL DELIMITAT DE STRĂZILE N1COLAE IORGA, BUCOVINEI, BOGDAN VODĂ Șl FRONTURILE ADIACENTE BULEVARDULUI MAMAIA, MUNICIPIUL CONSTANȚA

în cazul în care o parcelă care, prin suprafață și deschiderea la stradă este pretabilă pentru construire în regim înșiruit se învecinează cu o parcelă pretabilă pentru construire în regim cuplat sau izolat, pe care se află edificată o construcție retrasă față de limita laterală comună cu minim 3 metri, este posibilă edificarea în regim înșiruit doar cu acordul notarial al vecinului, indiferent de rezultatul studiului de însorire. în caz contrar, parcela în cauză construibilă prin operațiuni cadastrale de comasare.

JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA yuNiCIPIULU! CONSTANȚA

01R EC ȚI A U R BA N <5 M

VIZAT MESCHWSA&E

Anexă la avizul iir.

ARHITECTExemplu edificare în regim înșiruit S parcelă min 150 mp Front la stradă minim 6 metri

=3 Pn

agora polis

PLAN URBANISTIC ZONAL DELIMITAT DE STRĂZILE NICOLAE IORGA, BUCOVINEI, BOGDAN VODĂ SI FRONTURILE

ADIACENTE BULEVARDULUI MAMAIA, MUNICIPIUL CONSTANTA

I

 • Dacă pe parcela vecină, între limita comună de proprietate si fațada cu ferestre de vedere directă către limita de proprietate sau balcoanele construcției este o distanță mai mică de 2 metri acordul notarial nu este necesar, construcția putând fi edificată în regim înșiruit. De asemenea, dacă pe parcela vecină, între limita comună de proprietate si fațada construcției care nu are ferestre cu vedere directă către limita comună de proprietate (sau există un calcan) este o distanță mai mică de 1 metru acordul notarial nu este necesar, construcția putând fi edificată în regim înșiruit

□n Pn agora polis

 • în cazul în care o parcelă se învecinează pe ambele limite laterale cu construcții retrase de la limită cu minim 3 metri, atunci parcela este construibilă doar în regim izolat, cu retragere minimă de 3 metri fată de fiecare limită laterală.

t

 • • în cazul în care parcela are o deschidere la stradă mai mică de 14 metri și se învecinează pe ambele laturi cu imobile pe care construcțiile sunt edificate la mai puțin de 2 metri față de limitele laterale, atunci parcela se va putea edifica pe una dintre limitele laterale unde obține acordul notarial al vecinului. în lipsa acordului notarial al vecinului, parcela este construibilă doar în urma realizării unui studiu PUD.

 • Se interzic operațiunile cadastrale de dezmembrare în urma cărora ar putea rezulta parcele cu suprafețe sau deschidere la stradă mai mici decât cele descrise la ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI).

 • Față de limita posterioară de proprietate a parcelei se va respecta o retragere minimă de 5 metri în cazul locuințelor înșiruite. în cazul locuințelor cuplate sau izolate, se va respecta o retragere posterioară egală cu o jumătate din înălțimea fațadei posterioare, măsurată de la cota terenului amenajat în dreptul accesului și până la cornișă, dar nu mai puțin de 5 metri.

Se acceptă alipirea pe limita posterioară doar în cazul în care se întrunesc următoarele condiții în mod simultan:

 • Parcela are o adâncime de cel mult 15 metri si t

 • Pe limita posterioară există o construcție cu folosința de locuință, cu suprafața minimă de 50 mp pe parcela opusă limitei posterioare și                                junFȚV’*coZi?™

 • înălțimea volumului propus este aceeași cu înălțimea con§®^(>Ă&T^xist,^ht’e?'lrtăsufJâtă;; Efe^î^ct ta terenului amenajat și până la cornișă.                          VIZAT

Anexă avizul nr. z u I—_a

ARH ITFC'jP^

ARTICOLUL 7- AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ

ZRL2 am1 si ZRL2 am2:

 • Pe o parcelă se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire, dacă suprafața și dimensiunile permit acest lucru, iar POT și CUT nu sunt depășite.

 • Distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalt, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 4 metri și să se asigure condițiile prevăzute de OMS 119/2014;

PLAN URBANISTIC ZONAL DELIMITAT DE STRĂZILE NICOLAE IORGA, BUCOVINEI, BOGDAN VODĂ Șl FRONTURILE ADIACENTE BULEVARDULUI MAMAIA, MUNICIPIUL CONSTANȚA

ARTICOLUL 8 - CIRCULAT!! S! ACCESURI

ZRL2 am1 si ZRL2 am2:

t

 • Parcelele vor putea fi construibile doar în condițiile în care beneficiază de un acces auto cu lățimea de 4 metri dintr-o circulație publică, în mod direct sau printr-un drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate.

 • Ieșirile din parcările subterane, acolo unde acestea vor fi propuse, se vor proiecta respectând normativele în vigoare și având în vedere asigurarea unui spațiu suficient pentru încadrarea în traficul carosabil de pe străzile publice în condiții de siguranță și fluență.

 • Accesele vor fi, de regulă, amplasate către limitele laterale ale papcelsLD.ej;egu],ăfese va autoriza un

singur acces carosabil pe fiecare parcelă

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

ZRL2 am1 si ZRL2 am2: f

Staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor acti 1                                                                                                                                I

numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;                             ---/       ]

Asigurarea locurilor de parcare se va face cu respectarea HCL 113/2017 privind aprobarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța.

 • Pentru spațiile mixte de comerț-alimentație publică-servicii etc., calculul necesarului de locuri de parcare se va face luând în considerare suprafețele delimitate distinct pentru fiecare funcțiune utilizând repare fixe precum pereți sau repere estimate atunci când liniile de demarcație nu sunt fizice.

 • » Se permite asigurarea necesarului de locuri de parcare prin realizarea de parcaje subterane asigurate pe lot, aferente fiecărei clădiri;

 • Se interzice staționarea autovehiculelor pe partea carosabilă sau pe trotuarul adiacent acesteia pe toate circulațiile aferente zonei de studiu PUZ. Staționarea autovehiculelor se va face doar în spațiile special amenajate ca locuri de parcare.

 • Dacă la momentul emiterii unui Certificat de Urbanism Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța aprobat cu HCL 113/2017 este abrogat sau modificat, calculul necesarului de locuri de parcare se va face în baza prezentului Regulament Local de Urbanism, prin referire la condiționările descrise anterior.

EH

PLAN URBANISTIC ZONAL DELIMITAT DE STRĂZILE NICOLAE IORGA, BUCOVINEI, BOGDAN VODĂ Șl FRONTURILE ADIACENTE BULEVARDULUI MAMAIA, MUNICIPIUL CONSTANȚA

» în cadrul loturilor, parcările se pot organiza și în parcări subterane sau în primele niveluri ale construcției. în aceste condiții, ieșirile din parcaje în drumurile publice se vor proiecta astfel încât să

existe un spațiu de asigurare și încadrare în traficul existent, rampă minimă.

JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT fcPP.E NESCHIMBATE


ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRiL(^exă              1

 • înălțimea maximă a clădirilor va fi de 14 m, măsurați de la cota de călcăre în drerajPatc^âlyypaîot și până la cornișă. în stabilirea unei înălțimi maxime de 14m s-au luat în considerare uri("demisol oe 1,5 metri, un parterînalt de 4,5 metri destinat funcțiunilor comerciale sau birouri-servicii, două niveluri de locuire cu standard ridicat a câte 3,5 metri fiecare si un atic de 1 metru.

 • Sunt permise realizarea subsolurilor, demisolurilor, supantelor și a mansardelor, cu respectarea înălțimii maxime admise si a CUT;

 • înălțimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 4 metri, cu centrul pe linia cornișei sau streșinii;

 • • înălțimea anexelor lipite de limitele laterale sau posterioare ale proprietăților nu va depăși înălțimea împrejmuirii.

 • în cazul construcțiilor construite pe limita de proprietate, se va respecta, în mod obligatoriu, alinierea etajelor construcțiilor vecine.

 • Respectarea înălțimii maxime admise și a regimului maxim admis de înălțime se va face și cu respectarea condițiilor de însorire prevăzute de OMS 119/2014, cu modificările și completările ulterioare.

 • Sunt permise nivelurile subterane în condițiile respectării CUT maxim admis și a condițiilor de fundare. Se consideră demisol un nivel construit al clădirii având pardoseala situată sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurător cu maximum jumătate din înălțimea liberă a acestuia și prevăzut cu ferestre în pereții de închidere perimetrală. Demisolul se consideră nivel suprateran al construcției. (R718-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor}. în sensul prezentului Regulament, pe terenurile în pantă, se consideră demisol nivelurile construite care respectă regula de mai sus pe cel puțin o latură a clădirii.

  □qnroj ui


  PnLl5F--L~

  FlffiTll


PLAN URBANISTIC ZONAL DELIMITAT DE STRĂZILE NICOLAE IORGA, BUCOVINEI, BOGDAN VODĂ Șl FRONTURILE ADIACENTE BULEVARDULUI MAMAIA, MUNICIPIUL CONSTANTA

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

ZRL2 am1 si ZRL2 am2: f

 • Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice locuirii și exprimării prestigiului investitorilor, cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al străzilor, de particularitățile și de caracterul general al zonei;

 • « Construcțiile noi sau modificate / reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate, ca arhitectură și finisaje;

 • Toate clădirile vor fi prevăzute cu învelitoare din materiale durabile. Este interzisă utilizarea materialelor nedurabile la finisarea fațadelor;

 • Se recomandă utilizarea cu precădere aînvelitorii tradiționale cu olane;

 • « Pentru construcțiile amplasate în intersecții sau la capetele de perspectivă vizibile din arterele de largă circulație, autorizarea se va face pe bază de PUD;

 • Garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca arhitectură și finisaje cu clădirile principale;

 • Se interzice utilizarea azbocimentului și a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor și anexelor.

 • Este strict interzisă amplasarea în planul fațadelor a antenelor satelit, a aparatelor de aer condiționat și a uscătoarelor de rufe. Acestea vor putea fi amplasate doar în interiorul balcoanelor, în firide sau alte locuri special proiectate, astfel încât să nu fie vizibile de la nivelul trecătorilor.

 • Este permisă tratarea diferită a fațadelor spațiilor comerciale, de alimentație publică ș.a. de la nivelurile demisol și parter, însă aceasta trebuie să nu creeze o discrepanță vizuală la nivelul întregii clădiri.                                           ____________

 • în cazul realizării parcajelor auto la nivelul demisolului si al rarterulubMtâ3efeâEeătbfiâiS& vor trata similar funcțiunii principale a clădirii, pentru o integrate totala parcărilor^^vețicj^jfțiagijig^erceputa.

ARTICOLUL 12 - COIMDITIl DE ECHIPARE EDILITARĂ

ZRL2 am1 si ZRL2 am2:

 • Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice. Extinderile rețeletpr edilitare se va face obligatoriu în subteran, pe sub căile de circulație sau pe sub spațiile verzi de aliniament, aferente căilor de circulație;

 • Se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

» Toate noile branșamente pentru electricitate, telefonizare, vor fi realizate îngropat;

□□□rar PaLiSP FFffl

PLAN URBANISTIC ZONAL DELIMITAT DE STRĂZILE NICOLAE IORGA, BUCOVINEI, BOGDAN VODĂ Șl FRONTURILE ADIACENTE BULEVARDULUI MAMAIA, MUNICIPIUL CONSTANȚA

 • La clădirile dispuse pe aliniament, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută încastrat în fațadă și branșată direct la canalizare pentru a se evita o imagine arhitecturală precară sau producerea gheții;

 • Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă (aeriană) a cablurilor CATV;

 • » Echipamentelor tehnice aferente rețelelor de utilități care nu pot fi prevăzute în interiorul construcțiilor li se va acorda o atenție deosebită încadrării acestora în imaginea vizuală a ansamblului în care se află;

 • Fiecare parcelă va dispune de un spațiu interior parcelei (eventual integrat în împrejmuire) destinat colectării deșeurilor menajere și a colectării selective, accesibil dir

  r ' r JlWTUL COWWJȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM

  VIZAT $ ©RE


ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE Sî SPATII PLANTATE

Anexă la avixul nc.


ZRL2 am1 si ZRL2 am2: f

» Spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi amenajate ca gr

 • Spațiile neconstruite sau neocupate de accese și trotuare de ga arbore la fiecare 100 mp;

 • » Se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției, să se evite impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru alei și accesuri;

 • « Este obligatorie amenajarea amenajarea de spații plantate cu rol decorativ și de protecție stabilită de HCJ nr 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța;

 • Este permisă plantarea de copaci în spații mineralizate în alveole nemineralizate cu diametrul de 1,5 metri pentru irigare. De asemenea, este permisă montarea de inele metalice la baza copacilor cu condiția ca acestea să permită trecerea apei către rădăcină;

 • • Nivelul solului spațiilor verzi se va proiecta sub nivelul finit al spațiului mineralizat cu care este adiacent pentru a evita scurgerea apelor meteorice cu pământ pe acestea și formarea prafului după evaporarea apei;

 • Se recomandă ca terasele necirculabile să fie amenajate cu spații verzi pentru ameliorarea microclimatului și a imaginii oferite către clădirile învecinate și circulațiile;

 • Se recomandă ca locurile de parcare de la nivelul solului să se realizeze pe suport de dale înierbate, pentru a reduce suprafața mineralizată, considerând suprafață mineralizată 50%.PLAN URBANISTIC ZONAL DELIMITAT DE STRĂZILE NICOLAE IORGA, BUCOVINEI, BOGDAN VODĂ Șl FRONTURILE ADIACENTE BULEVARDULUI MAMAIA, MUNICIPIUL CONSTANTA

ARTICOLUL U - ÎMPREJMUIRI

ZRL2 am1 si ZRL2 am2: f

 • Se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile și de calitate, care se încadrează în tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistență, transparență etc.;

 • Gardurile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2,2 metri și minim 1,8 metri, din care un soclu opac de 0,5 metri și o parte transparentă din metal sau din lemn dublată de gard viu. împrejmuirile laterale și posterioare pot avea maxim 2,5 metri.

 • în condițiile în care pe aliniamentele parcelelor de colț nu sunt edificate construcții, racordarea împrejmuirilor la intersecțiile străzilor Nicolae lorga și Dragoș Vodă cu strada Bucovinei se va face prin tăierea colțului după o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre cele două laturi de minim 2 metri.

 • Este interzisă utilizarea materialelor plastice sau a derivaților din mase plastice pentru elementele de împrejmuire, ori a materialelor ușor inflamabile (policarbonat etc.);

SECȚIUNEA HI: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI,UTILIZARE A TERENURILOR

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI [POT-mp AC/mp teren * 100)

ZRL2 am1 si ZRL2 am2; f

 • POT max = 35% - pentru parcelele care nu au rezultat din comasări și construibile conform prezentului regulament;

 • » POT max = 50% - pentru parcelele obținute prin comasare a cel puțin două parcele dintre care cel puțin una dintre ele nu îndeplinea condițiile de construibilitate conform prezentului regulament, sau pentru cele cu suprafață mai mare de 350 mp.

 • • Terasele acoperite, garajele și alte spații anexă lipite de corpul pwru;ipaJ-de..clădire.se-iau.în ^alculuLAG -, JUDEȚUL CONSTANȚA i PRIMĂRI* MUNICIPIULUI CONSTANȚA !

ARTICOLUL 16- COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI OîRcCȚlA URBANISM

(CUT = mp ADC/mp teren)                                        Anexa }a 3v],u( nr fi /

ZRL2 am1 si ZRL2 am2:                                     I ARfiMLCf                  , ..

 • CUT max = 1 mp adc/mp teren - pentru parcelele care nu au rezultat din comasăfyși conptruibile conform prezentului regulament;                                                  ’

  □g Pn


  agora polisPLAN URBANISTIC ZONAL DELIMITAT DE STRĂZILE NICOLAE I0RGA, BUCOVINEI, BOGDAN VODĂ Șl FRONTURILE ADIACENTE BULEVARDULUI MAMAIA, MUNICIPIUL CONSTANȚA

CUT max = 1,62 mp/mp teren - pentru parcelele obținute prin comasare a cel puțin două parcele dintre care cel puțin una dintre ele nu îndeplinea condițiile de construibilitate conform prezentului regulament, sau pentru cele cu suprafață mai mare de 350 mp.

W. UMTĂȚI TERITORIALE DE REFERUMȚA (ÎUTffi

La nivelul PUZ, se regăsesc două subzone funcționale:


ZRL2 am1 - zonă mixtă de locuințe individuale, colective mic

P+2 niveluri situate în afara perimetreior de protecție                                    - - z

POT max = 35% pentru parcelele care nu au rezultat din comasări și sunt consgtruibile conform prezentului regulament, respectiv 50% - pentru parcelele obținute prin comasare a cel puțin două parcele dintre care cel puțin una dintre ele nu îndeplinea condițiile de construibilitate conform prezentului regulament;

CUT max = 1 mp adc/mp teren pentru parcelele care nu au rezultat din comasări și sunt construibile conform prezentului regulament, respectiv 1,62 mp/mp teren pentru parcelele obținute prin comasare a

□n

Pn


agora polis


b^a^fc^*tt*w*.**»*****<'**w                                           r***T3?+ y;*"*** ■> ■

cel puțin două parcele dintre care cel puțin una dintre ele nu înoe^^^pȚi^^^^^^^^li^ț^ conform prezentului regulament, sau pentru cele cu suprafață mai mare de 35®ifWț£TiA URBANISM

Hmax =14 metri la cornișă;

RHmax = P+2;

ZRL2 amZ - zonă de locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 nivelurrsUuate în afara f                               f                                                                                                   I

perimetrelor de protecție

POT max = 35% pentru parcelele care nu au rezultat din comasări și sunt construibile conform prezentului regulament, respectiv 50% pentru parcelele obținute prin comasare a cel puțin două parcele dintre care cel puțin una dintre ele nu îndeplinea condițiile de construibilitate conform prezentului regulament;

CUT max = 1 mp adc/mp teren pentru parcelele care nu au rezultat din comasări și sunt construibile conform prezentului regulament, respectiv 1,62 mp/mp teren pentru parcelele obținute prin comasare a cel puțin două parcele dintre care cel puțin una dintre ele nu îndeplinea condițiile de construibilitate conform prezentului regulament, sau pentru cele cu suprafață mai mare de 350 mp.

Hmax= 14 metri la cornișă;

RHmax= P+2;

întocmit,

urb. Mihaela Pusnava I

urb. Teodor Manea

Șef proiect

urb. Mihaela Pusnava 1

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.