Hotărârea nr. 257/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUIRE COLECTIVĂ, STR. MIHAI VITEAZU NR. 58, INVESTITOR SC BEL TRANSPORT SA

H O T A R Â RE privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire imobil locuire colectivă, str. Mihai Viteazu nr. 58, investitor SC Bel Transport SA

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 7^ #^, 2020.

‘'Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 106772/14.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 111165/22.07.2020, precum și avizul nr. 106768/14.07.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea  teritoriului  și urbanismul și de elaborare  și  actualizare  a

documentațiilor de urbanism;

Văzând solicitarea domnului Racu lanuș pentru SC Bel Transport SA

înregistrată  sub nr.  223590/18.11.2019, completată,  cu  adresele  nr.

25829/07.02.2020, nr. 40204/27.02.2020 și nr. 77417/15.05.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

H OTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Mihai Viteazu nr. 58, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unui imobil cu regim de înălțime S+P+4-5E cu funcțiunea de locuire colectivă, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul care a inițiat PUD-ul, situat în str. Mihai Viteazu nr. 58, în suprafață de 442 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 249560, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate SC Bel Transport SA conform actului de alipire autentificat sub nr. 1750/31.10.2018 la Biroul individual notarial Cristina Piele.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii lâ îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC Bel Transport SA, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezepta hotărâre a?fost votată de consilierii locali astfel: pentru, .) împotrivă, z- abțineri.

La data adoptării sunt în funcție ffîconsilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ/ SECRETAR JEENER^L, FULVIA AN TONE: LA OINESCU

CONSTANȚA

NR.                    • 2020

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


MEMORIU JUSTIFICATIV

1. Introducere

1.1. Date de recunoaștere a documentației

denumirea proiectului: Plan Urbanistic de Detaliu pentru reglementarea amplasării imobilului parcelă

inițiator (beneficiar): Bel-Transport s.a.                 ____„.       „_____

amplasament: Constanța, str. Mihai Viteazu 58-58A, str. Tudor                    nr.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE NESWHSSARE

Anexă ta §yizul ____

/ țu ARHITECT


Cad. 249560, UAT Constanța

 • - elaborator: s.c. AII Arhitectura s.r.L, arh. Ignis Duvagi


 • - data elaborării: iulie 2019

 • 1.2. Obiectul lucrării

Obiectul lucrării este specificat încă din titlul ei, este de stabilire a a construcții pe parcelă față de limitele laterale și posterioară ale acesteia.

Documentația asigură condițiile de amplasare, dimensionare, conformare și servire edilitară a obiectivului pe parcelă, în corelare cu funcțiunea predominantă și vecinătățile imediate.

Prezentul P.U.D. are caracter de reglementare specifică și se elaborează în scopul modificării prevederilor actuale, corelate cu condiționările din certificatul de urbanism și din avizele deținătorilor de utilități publice. Scopul lui este de a pune la dispoziția autorităților publice locale reguli de amplasare a obiectivului pe terenul identificat, utilizarea rațională a acestuia, corelarea intereselor generale cu cele particulare ale inițiatorului P.U.D. în valorificarea terenului, facilitarea elaborării proiectelor ulterioare de investiții.

 • 2. încadrarea în zonă

  • 2.1. Concluzii din documentații deja elaborate

Conform documentației de urbanism de tip P.U.Z. aprobate cu H.C.L.M. 272 din 31.10.2011, terenul se află în zona de reglementare ZRL2bl - subzona locuințelor individuale și colective mici/medii cu maxim P+4-5R niveluri și funcțiuni complementare (comerț, servicii, alimentație publică, birouri, învățământ, sănătate, mică producție, parcare), situate în interiorul perimetrelor de protecție.

Utilizările admise cu condiționări sunt: mansardarea clădirilor cu luarea în calcului C.U.T. a maximum 60% din aria unui nivel curent.

Sunt interzise funcțiunile care generează trafic important de persoane și mărfuri și au program prelungite după ora 22.00 și/sau produc poluare și zgomot; activități poluante, cu risc tehnologic sau incomode pprin traficul generat, prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate; anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență; depozitare en-gros, de materiale refolosibile și platforme de precolectare a deșeurilor urbane, depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice autobaze, stații de întreținere și spălătorii auto; lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente; orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apleor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

 • 2.2. Concluzii din documentații elaborate concomitent cu P. U.D.

Au fost elaborate următoarele studii de fundamentare: a) studiu de însorire

Din studiul de însorire rezultă posibilitatea amplasării construcției până pe limitele de proprietate, cu o retragere a etașelor superioare dinspre SE, pentru a nu umbri excesiv parcela aflată la NE.                          ’

Față de construcțiile vecine dinspre NE și SE, imobilul trebuie retras pentru a beneficia de însorire.

Față de construcțiile existente amplasate pe parcelele din vecinătate, imobilul se poate amplasa oricum, deoarece ferestrele camerelor de locuit din cadrul acestora nu sunt orientate spre parcela aflată în studiu pentru a putea fi afectate de umbrire.

b) studiu geotehnic


Studiul geotehnic permite amplasarea unuifimobil SWW-W-SR^5afâ'IflQi^ri_sup|limentare ite de consolidare a terenului de fundare. PR1MĂR

VIZAT            HilstBÂjRE


deosebite de consolidare a terenului de fundare.


c) studiu topografic

Ridicarea topografica indică un teren i.r____________ __

a apelor pluviale în incinta proprietății, care se v ir caiwiză~si afectarea vecinătăților sau domeniului public.


Anexă la avgiJ

aproxir rativ oriz^^'^^iț^i^m^jpănte de scurgere

-----L_                                 publică, fărăd) studiul volumetric

Amplasarea construcției astfel încât spațiile locuibile să beneficieze de însorire conform normelor determină apropierea acesteia de limitele dinspre nord-vest și sud-vest, putând oferi vizibilității dinspre spațiul public a unor calcane tratate arhitectural sau înverzite, până în momentul construirii pe parcela alăturată a unei clădiri cuplate. Având în vedere regulamentul de urbanism în vigoare pentru zonă, acest lucru nu este posibil decât printr-o documentație de urbanism de tip P.U.D. pentru parcela respectivă.

Rezultă necesitatea tratării arhitecturale a fațadelor imobilului propus, inclusiv spre limita laterală față de care se propune apropierea.

Se remarcă de asemenea faptul că viitoarea construcție va fi vizibilă dinspre bd. Mamaia, cea ce obligă tratarea volumetrică și arhitecturală integrată în peisajul orașului vizibil de pe una din cele mai importante artere.

 • 3. Situația existentă

  • 3.1. Accesibilitatea la căile de comunicație

Accesurile carosabil și auto se fac din străzile Mihai Viteazu și Tudor Vladimirescu, străzi de

categoria a IlI-a, la care terenul este aliniat. Strada Mihai Viteazu debușează bd. Mamaia, care la rândul ei debușează în bd. Tomis, ambele fiind artere de importanță municipală care leagă centrul orașului de bd. Aurel Vlaicu si ieșirile din oraș. 9                                                                        9          9                                   9

 • 3.2. Suprafața ocupată, limite și vecinătăți

în prezent, terenul este liber de construcții. Spre nord-est se află parcele cu locuițe individuale cu regimul de înălțime parter și P+1E, iar la sud-est se află o construcție cu valoare ambientală, grădinița „Periuțele Mării”, cu regimul de înălțime P+1E, care oferă spre parcela aflată în studiu un calcan de 2.59m lățime.

Suprafața parcelei este de 442 mp, având formă dreptunghiulară și dimensiunile în plan de 27.62 metri la pe direcția NV-SE și cca. 26.09 metri în adâncime, pe direcția NE-SV.

Parcela se învecinează astfel:

 • - la nord-est - parcele aflate în proprietate privată a perosnelor fizice și juridice: de la str. Tudor Vladimirescu nr.17, str. Miron Costin nr. 63 și 65

 • - la nord-vest - strada Tudor Vladimirescu

 • - la sud-est - parcela de pe str. Mihai Viteazu nr.56 - grădiniță - la sud-vest - strada Mihai Viteazu

Coordonatele parcelei studiate prin P.U.Z. sunt: Nr. punct 1 2 3 4 5 6 7

791359.9890

791342.8800

791342.1460

791347.0596

791352.9083

. 791360.2450

791371.7060


304511.7110

304530.2120

304532.5380

304537.4971

304542.9743

304535.1700

304522.7380


791369.7960


304520.9830


Suprafețe de teren construite și suprafețe liber 3


3.3.

în prezent, parcela este liberă de Construcții.

S construită = 0 mp P.O.T. = 0%

S desfășurată = 0 mp C.U.T. = 0


JUDEȚUL QQNSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCHiSSBARE Anexă la avizul nr. . i /


ARHITECT


3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural și urbanistic. Destinaha^clăairiwml

Parcela face parte din zona centrală a municipiului Constanța, cu funcțiunea principală de locuire, și funcțiuni complementare acestora. Funcțiunile complementare cel mai des întâlnite în


zonă sunt: garaje și anexe gospodărești. Alipită parcelei se află o grăduiniță, iar pe str. Mihai Viteazu se află o stație de alimentare cu carburanți la autovehicule.

Grădinița învecinată este o construcție din perioada antebelică, cu aspect îngrijit și valoare ambientală. Are un parter înalt și este retrasă față de aliniament.

Regulamentul local de urbanism se completează cu prescripțiile menționate în adresa 11457/20.01.2020 a Primăriei Municipiului Constanța, referitoare la iluminarea arhitecturală.

 • 3.5. Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafețelor ocupate

Terenul aflat în studiu este integral proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice. în prezent aparține lui s.c. Bel Transport s.a., conform actului de alipire a parcelelor cu numerele cadastrale 206358 și 210485.

 • 3.6. Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare. Accidente de teren, adâncimea apei subterane.

Geologic, amplasamentul face parte din podișul Dobrogei de Sud, pentru zonă fiind caracteristice formațiunile cuatemare reprezentate prin loessuri macroporice de origine eoliană, prafuri argiloase loessoide și argile prăfoase loessoide. Sub acestea urmează complexul argilos -argilă prăfoasă + argilă.

Terenul este relativ plat, orizontal.

Conform studiului geotehnic, stratificația terenului se prezintă astfel:

 • - 0.9m - 3.9m - loess galben, praf argilos loessoid

 • - 3.9m - 5.8m - agrila prăfoasă cafenie

 • - 5.8m - 9.3m - loess galben, praf argilos loessoid

 • - 9.3m - 10.7m - argilă prăfoasă, cafenie maronie cu rare conerețiuni calcaroase

 • - 10.7m- 12.7m--argilăprăfoasă cafenie, gălbuie                                   <a

 • ■ 12.7m — 14.Om — Qrgila cafenie închisa

 • - 14.0m - 14.9m - argilă cafenie maronie cu concrețiuni cal 3aroas,e ?AT g


 • - 14.9m - 15.6m - argilă cafenie închisă cu concrețiuni calc artera «8 avizul

Nivelul hidrostatic a fost pus în evidență la adâncim :a de j^^m—'-

Având în vedere caracteristicile fizico-mecanice ale~soluluir -se.’r^Sft

îmdarea âfea transferului e loess/deseu de 9


pentru regimul de înălțime S+P+5 să se facă cu îmbunătățirea solului sa eforturilor către adâncimi cu depozite cu capacitate portantă mai ridicată (pernă carieră sau piloți).

 • 3.7. Parametri seismici caracteristici zonei

Zona seismica de calcul în termeni de perioadă de control (colț) a spectrului de răspuns este pentru Tc = 0,7 s, iar zona de calcul în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului este pentru ag = 0,16 g.

 • 3.8. Analiza fondului construit existent

Pe parcelă nu există construcții. La NV se află o locuință parter, în stare bună, de cca 50 ani vechime. Grădinița de pe parcela de la SE se află într-un imobil în stare bună, P+1E, construit în perioada interbelică.

 • 3.9. , Echiparea existentă

Asemenea celorlalte parcele din zonă, amplasamentul studiat beneficiază de posibilitatea branșării la toate utilitățile necesare ale căror rețele sunt prezente de-a lungul străzilor învecinate: alimentare cu apă, canalizarea apelor uzate menajere, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrică, telefonie și date prin cablu.

 • - conform avizului RAJA 896/78904/02.02.2019, pe strada Mihai Viteazu există o conductă de distribuție apă Dn.l50mmOL, colectorul menajer Dn.250mmB și colectorul pluvial OV500/750mmB, iar pe strada Tudor Vladimirescu există conducta de distribuție apă Dn.llOmmPEHD și colectorul pluvial OV500/750mmB

 • - conform avizului e-Distribuție 274876907/13.08.2019, pe străzile adiacente există rețea subterană de alimentare cu energie electrică de 0.4kV

 • - conform avizului Distrigaz Sud 314.159.755/24.07.2019, pe străzile adoacente terenului se află rețea de distribuție a gazelor naturale

 • - conform avizului RADET B11413/29.07.2019, pe amplasament nu deține rețele de alimentare cu căldură

 • - conform avizului TELEKOM Romania Communications 1281/19.07.2019, pe amplasament nu deține rețele de comunicatii s                    >                                                       »

 • 4. Reglementări

  4.1.


  Obiectivele noi solicitate prin tema-program


Pe parcelă se intenționează amplasarea unor locuințe colective cu regimul de înălțime S+P+4E+5R, cuprinzând mai multe apartamente, spații comune și garaje. La parter se menține posibilitatea amenajării unor spații comerciale.

4.2.


Funcționalitatea, amplasarea și conformarea construcțiilor


Obiectivul propus se încadrează din punct de vedere funcțional în prevederile P.U.Z. aprobat.

Construcția principală va cuprinde locuințele colective, pe teren putând fi amplasate alte funcțiuni complementare, permise prin regulamentul de urbanism. Pe tec^i^ȚfimîwijbWfSe vor amenaja locuri de parcare, terasă în aer liber, spații verzi și utilități. PRWARIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

 • 4.3. Capacitatea, suprafața desfășurată

Imobilul va cuprinde cca 20 apartamente, cu o suprafață

. Suprafața desfășurată se va,calcula conform Legii 350/2001 privind ameh^^mferitoriului și urbanismul. Aceasta va fi corespunzătoare P.O.T. și regimului de înălțime. Nu se iap în calculul suprafeței desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,8 metri, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și podurilor neamenaj abile, aleile de acces pietonal/carosabil în incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție. C.U.T. maxim probat = 5.6

Suprafața construită nu va depăși 397.8 mp (P.O.T. = 90%). Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cota de nivel este sub 3,0 metri de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită. Nu se iau în calculul P.O.T. suprafețele subsolurilor și demisolurilor care depășesc conturul parterului și nu depășesc cota de 1,5 metri față de cota terenului amenajat, în cazul în care acoperirea lor se va trata ca o curte de incintă (circulații, grădină, etc.).

 • 4.4. Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente

Noua clădire și eventualele intervenții ulterioare edificării acesteia se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură și finisaje. Este permisă acoperirea totală sau parțială cu acoperiș tip șarpantă, cu versanți spre fațade. învelitorile de pe acoperișurile tip șarpantă vor fi din materiale durabile, iar cele tip terasă se recomandă a fi înverzite. Se interzice folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare, finisajelor în culori saturate, nearmonizate cu cele ale clădirilor învecinate.

Garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principală; se recomandă integrarea acestora în corpul principal al locuinței.

Calcanele vizibile din spațiul public se vor trata arhitectural, for prezenta ferestre cu geam mat sau cărămidă de sticlă sau vor fi îmbrăcate în vegetație.

 • 4.5. Modalități de organizare și rezolvare a circulației carosabile șipietonale

Se vor crea câte un acces separat, pietonal și carosabil, de cca. 1 metru și, respectiv, maximum 5.0 metri lățime, din strada Tudor Vladimirescu. în dreptul accesului carosabil, bordura trotuarului se va lăsa corespunzător, pentru a putea prelua diferența de nivel. Numărul de locuri de parcare se va asigura cu respectarea RLU aprobat.

 • 4.6. Soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuarea poluării

Activitățile propuse a se desfășura nu sunt producătoare de substanțe poluante. Deșeurile se vor depozita pe platformă special amenajată, impermeabilizată, cu asigurarea unui spațiu de scurgere a apelor spre canalizare și prevăzută cu sistem de spălare, la care pot avea acces autoutilitarele de colectare a deșeurilor, din strada Tudor Vladimirescu. Se va respecta legislația în vigoare privind regimul deșeurilor și protecția mediului. Dacă nu se poate asigura distanța de 10 metri până la ferestrele camerelor de locuit, platforma se va separa cu o împrejmuire opacă sau din gard viu de cca. 1,50 metri înălțime.

 • 4.7. Soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi

Terenul rămas neconstruit se va amenaja ca spațiu verde, cu plantații joase și medii, decorative. Speciile de arbori se vor amplasa astfel încât să nu afecteze însorirea spațiilor de locuit ale construcțiilor propuse și existente, astfel:

 • - spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;

 • - pe parcelă este obligatorie amenajarea unor spații plantate cu rol decorativ și de protecție de minim 5%. din total suprafeței terenului;

 • - se va respecta H.C.J.C. 152/2013;

  - pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției, este interzisă impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei și accesuri.

  Se pot folosi gazon decorativ, plante floricole de vara (petunia, dalia, echinops, verbena),


salcami (robinia), arini (alnus glutinosa), tei, arbuști: liliac (syringa), cătina roșie (tamarix), gard viu (evonimus, buxus), etc..                                       ...................

De asemenea, terasele circulabile și necirculabile se pot amWgâ'lcaCtefăse?.vefei,_ pentruj a putea asigura necesarul suprafeței verzi conform normelor î ti                             ' ***1A

WAY WE MSAC      _ 1


 • 4.8. Lucrări necesare de sistematizare verticc /tfArmă la avisu! rir./kZ fân

  irfțe nu sușnt


Deși diferențele de nivel ale terenului natural lin perimetrul ei semnificative, se vor lua totuși o serie de măsuri și lucrări c ire să^iffigufe?' - declivități acceptabile pentru accesuri locale la construcțiile prop — scurgerea apelor de suprafață în mod continuu, fără zone depresionale int

- realizarea unor volumetrii de construcție echilibrate, având perspectiva pe ansamblu și individuale, convenabile sub aspect plastic și adaptate la teren - terase succesive;

— să asigure un ansamblu coerent de alei carosabile, trotuare, alei pietonale, parcaje, etc., rezolvate în plan și pe verticala în condiții de eficiență estetică și economică.


 • 4.9. Regimul de construire (alinierea și înălțimea construcțiilor, procentul de ocupare a terenurilor

Limita suprafeței edificabile de pe percela studiată este marcată pe planșa de reglementări propuse și dată de următoarele distanțe minime:

 • - N-E - proprietate privată - 0 metri;

 • - S-V - aliniamentul străzii Tudor Vladimirescu - 0 metri, conform tipologiei predominante în zonă;

 • - N-V - proprietate privată - 0 metri;

 • - S-E - aliniamentul străzii Mihai Viteazu - 0 metri, conform tipologiei predominante în zonă, cu condiția preluării în trepte a alinierii existente a clădirii grădiniței.

Pe înălțime, construcția se va desfășura astfel:

 • - subsol sau demisol cu cota inferioară la maximum 1,50 metri adâncime față de cota terenului natural și cota superioară la +1,50 metri;

 • — parter cu înălțimea de maximum 5,0 metri;

 • — etaje cu înălțimea de maximum 3,50 metri;

 • — eventual demisol și/sau mansardă pe maxim 60% din suprafața etajului imediat inferior, cu înălțimea medie mai mică sau egală cu a etajului.

înălțimea totală nu o va depăși pe cea prevăzută în R.L.U. aprobat, de 18.0 metri.

în cazul aliniamentelor la străzile Mihai Viteazu și Tudor Vladimirescu, înălțimea maximă la comișă/atic, nu va depăși distanța dintre aliniamente (14.2 m și, respectiv, 14.5m). Clădirile și corpurile de clădire a căror înălțime depășește distanța de aliniamente se vor retrage față de aliniament cu diferența dintre înălțime și distanța dintre aliniamente (vezi planșa de reglementări). Notă: înălțimea maximă este definită față de cota terenului amenajat, a trotuarului.

Se va respecta codul civil și legislația referitoare la amplasarea construcțiilor față de vecinătăți.

 • 4.10. Asigurarea utilităților

Utilitățile vor fi asigurate prin branșamente la rețelele edilitare din zonă, pe baza proiectelor de specialitate autorizate și avizate de deținătorii rețelelor.

 • 4.11. Bilanț teritorial, în limita amplasamentului studiat

Suprafața terenului, menținută = 442 mp

Suprafața construită maximă = 397.8 mp

Suprafața desfășurată maximă = 2475.2 mp

Suprafața de spațiu verde minimă = 20 mp

Suprafața de alei carosabile și pietonale = cca 44.20 mp, în funcție de planimetria imobilului și soluțiile de amenajare exterioară

P.O.T. = 90%                              i———-----——-—>

C.U.T. = 5.6

 • 5. Concluzii

  Consecințele realizării obiectivelor propuse


Construcțiile propuse se vor încadra în zonă, păstrând specificul acesteia^ atâLfflin punct de vedere funcțional, cât și al aspectului clădirilor.                                                  I

5.2.


Punctul de vedere al elaboratorului asupra soluției


Autorizarea lucrărilor de construire se poate face direct, pe baza P.U.D. de față, respectând limitele suprafeței edificabile stabilite și pe baza unui studiu de însorire anexat documentației de autorizare, care să demonstreze respectarea normelor în vigoare referitoare la aceasta - O.M.S. 119/2013, Legea locuinței 114/1996 actualizată în 2017 și NP057/2002 - Normativ pentru proiectarea clădirilor de locuințe.

Se anexează Regulamentul Local de Urbanism actualizat pentru această parcelă prin prezentul P.U.D., conform descrierii de mai sus.REGULAMENT LOCAL DE URBANISM - actualizat pentru parcela din str. Mihai Viteazu 58-58A, str. Tudor Vladimirescu 17bis, Constanța -

Conform documentației de urbanism de tip P.U.Z. aprobate cu H.C.L.M. 272 din 31.10.2011, terenul se află în zona de reglementare ZRL2bl - subzona locuințelor individuale și colective mici/rriedii cu maxim P+4-5R niveluri și funcțiuni complementare (comerț, servicii, alimentație publică, birouri, învățământ, sănătate, mică producție, parcare), situate în interiorul perimetrelor de protecție

SECȚIUNEA 1 - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ART.l - UTILIZĂRI ADMISE

- locuințe individuale și colective mici/medii cu maximum I +4E+5r ni^juS^i rcgți^d^cn^’stfuire • cuplat sau izolat;                                      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

•                                                        DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE MESe&lSSBAgîE i_.                                  c            Anexă la avizul dj.

ART.2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI        fa fa.

 • - se admite mansardarea clădirilor, cu luarea în calculul coe Icientului1 fferh'tflj^ suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui ni

ART.3 - UTILIZĂRI INTERZISE

 • - funcțiuni care generează un trafic important de persoane și mărfuri, au program prelungit după orele 22:00 și /sau produc poluare și zgomot;

 • - activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin .traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție,

prin deșeurile produse ori prin programul de activitate;

 • - anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență;

 • - depozitare en gros;

 • - depozitări de materiale refolosibile și platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;

 • - autobaze, stații de întreținere și spălătorii auto;

 • - lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente:

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

SECȚIUNEA 2 - CONDIȚII DE AMPLASARE. dcHIPAR^JgfTg^^

CLĂDIRILOR


-------.         iul c.<vrJ3i.A'viA-------

PRIMĂRIA. MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECȚIA URBANISM

VIZAT S.P&E NESCHJ&BARE

Anexă la avizul nr /

ART. 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPR, vFEȚE, FORME, DlM^NȘIUMȚ^--,

.                           ... I ./arhitect


 • - parcela este considerata construibila, avand frontul la șaradă mai mare terenului mai mare de 150 mp;

 • - în cazul dezmembrării, construcțiile se vor executa ca părți individuale'âle'ansaihblului construit

pe toate parcelele care constituie suprafața reglementată în P.U.D. de față, respectându-se prescripțiile la nivelul acesteia (indicatori urbanistici, retrageri, regim de înălțime);

ART. 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

 • - clădirile se pot dispune pe aliniament, având în vedere că aceasta este tipologia predominantă a zonei respective, cu excepția clădirilor a căror înălțime depășește distanța dintre aliniamente, caz în care se vor retrage cu diferența dintre înălțime și distanța dintre aliniamente, ținând cont și de alinierea clădirilor vecine;

 • - pe o lățime de 2.0 metri a frontului de la strada Mihai Viteazu înspre grădinița existentă, construcțiile se vor retrage până în dreptul fațadei acesteia;

 • - nu este permisă depășirea aliniamentului cu console, trepte și rampe de acces;

 • - clădirea va avea fațade atăt spre strada Mihai Viteazu, cât și spre strada Tudor Vladimirescu;

 • - la nivelul parterului, se va asigura teșirea construcțiilor pe o lățime de minimum 3.0 metri,

 • - la nivelul parterului, se va asigura teșirea construcțiilor pe o lățime de minimum 3.0 metri, perpendiculară pe bisectoarea unghiului format de axele străzilor Mihai Viteazu și Tudor Vladimirescu, pentru asigurarea vizibilității în intersecție; la nivelurile superioare nu este necesară această teșire.

ART. 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 • - parcela fiind de colț, nu are limită posterioare;

 • - construcțiile se vor amplasa cu respectarea codului civil;

 • - față de limita sud-vestică, construcțiile se vor amplasa cu o retragere de minimum 4.0 m, pe o adâncime de minimum 10 m de la strada Mihai Viteazu;

 • - sunt permise balcoane în consolă de maximum 1.5 metri lățime dincolo de limita edificabilului, spre limitele laterale, cu condiția^ respectării codului civil;

 • - construcțiile se vor amplasa pe parcelă astfel încât să asigure însorirea proprie și a construcțiilor vecine, corespunzător funcțiunilor spațiilor interioare, conform normelor în vigoare;

ART. 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

 • - pe parcelă, cădirile se vor retrage unele față de celelalte astfel încât să se asigure însorirea spațiilor conform normelor, corespunzător funcțiunilor adăpostite;

 • - se recomandă construirea unei clădiri monobloc.

ART. 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESURI

 • - parcela va avea asigurat un acces carosabil cu o lățime de maximum 5.0 metri din strada Tudor

Vladimirescu:

 • - accesurile pietonale simt permise din străzile adiacente.

ART. 9 STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

 • - numărul de locuri de parcare minim necesar se va calcula pe bazaiRegmament|lui pentru asigurarea locurilor de parcare aprobat cu H.C.L. 113/2017, cu modificările ulterioare;

 • - se vor rezerva locurile de parcare în incintă, până la asigurarea accesibilității carosabile pe parcelă.

ART. 10-ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

 • - înălțimea maximă a clădirilor va fi (S+)P+4E+5r;

 • - se admite mansardarea clădirilor în condițiile Art. 2;

 • - înălțimea maximă nu va depăși 18.0 metri; se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate în cazul regimului de construire înșiruit sau cuplat;

 • - înălțimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 4,0 metri cu centrul pe linia comișei sau streșinei;

 • - înălțimea anexelor lipite de limitele laterale și posterioare ale proprietății nu va depăși înălțimea împrejmuirii (2.5 metri);

 • - clădirile vor fi dipuse pe înălțime conform schemei:

Schemă de dispunere a clădirilor în funcție de regimul de înălțime


STRADA MIHAI VITEAZU                       JUDEȚUL CONSTANTA _

I PRIMĂRIA MUNiCîPlULUi CChSTAMȚA

» w...  ..       * i ■ i *1                -j jj?             rMOCCTia nQBÂKlSM

 • - înălțimile maxime ale nivelurilor se vor considera astfel

  VȘZ®T ■ arhitect


 • • parter = maximum 5.0 metri

 • • etaje = maximum 3.5 metri

 • - față de străzile Mihai Viteazu și Tudor Vladimirescu, înălțimea maxîmă-dăjcomișăyatic, nu va depăși distanța dintre aliniamente. Clădirile și corpurile de clădire a căror înălțime depășește distanța de aliniamente se vor retrage față de aliniament cu diferența dintre înălțime și distanța dintre aliniamente (vezi planșa de reglementări).

Notă: înălțimea maximă este definită față de cota terenului amenajat.

ART. 11-ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 • - aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice funcțiunilor, cu condiția realizării unui ansamblu compozițional care să țină seama de rolul social al străzilor, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor învecinate cu care se află în relație de co-vizibilitate (construcția de pe str. Mihai Viteazu);

 • - clădirile se vor armoniza cu cele învecinate ca arhitectură, cromatică și finisaje, prin preluarea parțială a acestora sau prin contrast în scopul punerii în evidență a clădirilor vecine cu valoare ambientală;

 • - se interzic calcane vizibile din spațiul public;

 • - se interzice montarea vizibilă a aparatelor de aer condiționat pe fațadele principale;

 • - precizări referitoare la iluminatul arhitectural:

La faza P.A.C., documentația care stă la baza solicitării autorizației de construire va cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, ce va cuprinde:

 • A. piese scrise:

 • - memoriu tehnic arhitectura și celelate specialități implicate în proiect (instalații electrice, structură, etc.), care va urmări în funcție de complexitatea proiectului:

exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural;

descrierea modului de implementare a soluției tehnice

 • B. piese desenate:

 • - planuri și fațade, secțiuni caracteristici și detalii care să ofere informații necesare realizării acestui proiect în concordanță cu realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse și corpuri de iluminat performante și fiabile r—— —  ---

si cu o investiție minima, reprezintă un criteriul de apreciere a unui sistem dtifitaBWPti^hitectural 1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA modem și eficient                                               DIPHCȚIA URBANISM

V’Uî MESCMJSjaAKE

 • - simulări 3D (pe zi și pe noapte)                        Anexă ia avizul nr

rețeaua electrică necesară funcționării sistemului d^HilumtnatE-^rhO^um---va^nȚ îngropată/ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale

J pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă

J in cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului firmele luminoase amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă

proiectul de iluminat arhitectural va fi supus avizării Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

ART. 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

 • - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice necesare;

 • - la clădirile dispuse pe aliniament, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub trotuare, pentru a se evita producerea gheții;

 • - se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

 • - toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat;

 • - se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

ART. 14 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

 • - spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;

 • - pe fiecare parcelă este obligatorie amenajarea unor spații plantate cu rol decorativ și de protecție de minim 5% din totalul suprafeței terenului (ST);

 • - spațiile neconstruite și neocupate de accesuri și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 50 mp;

 • - se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accesuri^—-——----——.

- se va respecta H.C.J.C. 152/2013.

ART. 14-ÎMPREJMUIRI

irea de


 • - se va asigura realizarea unei imagini unitare la împrejmuiri din materiale durabile și de calitate, care se încadreazâ^m-fipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistență, transparență, etc.;

 • - gardurile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2,20 metri și minim 1,80 metri, din care un soclu opac de 0,50 metri și o parte transparentă din metal sau lemn dublată de gard viu; împrejmuirile laterale și posterioare pot avea maxim 2,50 metri înălțime.

SECȚIUNEA 3 - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ART. 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T. = mp AC/mp teren x 100)

 • - P.O.T. maxim = 90%

ART. 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT = mp ADC/mp teren x

100)

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTA’

- C.U.T. maxim = 5,6

DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE NESCBÎ83BA&E

Anexă la avizul nr—, A- L—----

ARHITECT

i      1                                Elaborat,