Hotărârea nr. 256/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ, SEDIU ADMINISTRATIV ȘI LOCUINȚE INDIVIDUALE, STR. CRIȘULUI NR. 20, INVESTITOR ANDREI CONSTANTIN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire bază sportivă, sediu administrativ și locuințe individuale, str. Crișului nr. 20, investitor Andrei Constantin

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de . f)£j . 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 106067/13.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 111169/22.07.2020, precum și avizul nr. 105973/13.07.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului.nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Văzând solicitarea domnului Andrei Constantin înregistrată sub nr. 239336/10.12.2019, completată cu adresa nr. 33205/18.02.2020 si nr. 94567/18.06.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (61) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Crișului nr. 20, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unui ansamblu de agrement și sport (bază sportivă și sediu administrativ) și a două imobile P+1E cu funcțiunea de locuire individuală, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul pentru care s-a inițiat PUD-ul, situat în str. Crișului nr. 20, în suprafață de 10125 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 249305, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Andrei Constantin și Andrei Piha în cotă indiviză de 2/3 și Andrei Paris în cotă indiviză de 1/3 conform actului de alipire autentificat sub nr. 3655/05.10.2018 la Biroul individual notarial Dan Pitu.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Andrei Constantin, Andrei Piha, Andrei Paris, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța; Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, ~~ împotrivă, / abțineri.

La data adoptării sunt în funcție ă't consilieri din 27 membri.


CON TRASE JENEAZĂ, SECRETAR GENERAL/ FULVIA ANTONELA DINESCU


MEMORIU JUSTIFICATIV

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE


1.1. Date de recunoaștere a documentației

1.2. Obiectul lucrării

CAPITOLUL 2 - ÎNCADRAREA IN ZONA

 • 2.1. Concluzii din documentatii deja elaborate:

  • 2.1.2. Situaea obiectivului in cadrul localității, cu prezentarea caracteristicilor zonei/ subzonei in care acesta este inclus

  • 2.1.3. Concluziile studiilor de fundamentare care au avut ca obiect zona/subzona/ansamblul care include obiectivul studiat

  • 2.1.4 Prescripțiile si reglementările din documentațiile de urbanism elaborate/aprobate anterior

 • 2.2. Concluzii din documentatii elaborate concomitent cu P.U.D.

CAPITOLUL 3 - SITUAȚIA EXISTENTA

 • 3.1.

 • 3.2.

 • 3.3.

 • 3.4.

 • 3.5.

 • 3.6.

 • 3.7.

 • 3.8.

 • 3.9.

 • 3.10.

 • 3.11.

 • 3.12.


Accesibilitatea la caile de comunicație:

Suprafața ocupata, limite si vecinătăți, indici de ocupare teren

Suprafețe de teren construite sisuprafețe de teren libere Caracterul zonei, aspectufiafhiteqtural urbanistic Destinația clădirilor Tipul de proprietate țas Concluziile studiului ge

Accidente de teren (beciufi, hrube si umpluturi)

Adâncimea apei freatice

Parametrii seismici caracteristici zoneijrilor, cu precizarea suprafețelor ocupate vind condițiile de fundare


Echiparea existenta


CAPITOLUL 4 - REGLEMENTARI


4.1.

4.2.

4.3.


Obiectivele noi solicitate prin tema program^. Fi înntinnoli+o+ao amnlocomn ciz DE

Funcționalitatea, amplasarea si conformareâ^GopștrâctnlQr^

Capacitatea, suprafața desfasurata • 4.4 Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi

 • 4.5. Integrarea si amenajarea noilor construcții si armonizarea cu cele existente menținute

 • 4.6. Principii de intervenție asupra construcțiilor existente

 • 4.7. Modalitati de organizare si rezolvare a circulației carosabile si pietonale

 • 4.8. Principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a soluțiilor de organizare la relieful zonei

 • 4.9 Condiții de instituire a regimului de zona protejata si condiționări impuse de acesta

 • 4.10. Soluții de reabilitare ecologica si diminuarea poluării (după caz)

 • 4.11. Prevederea unor obiective publice in vecinătatea amplasamentului

 • 4.12. Soluții pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi

 • 4.13. Profiluri transversale caracteristice

 • 4.14. Lucrări necesare de sistematizare verticala

 • 4.15. Regimul de construire art. 1 - utilizări admise art. 2 - utilizări admise cu condiționări art. 3 - utilizări interzise

  art. 4 - caracteristici ale parcelelor (suprafețe,forme,dimensiuni) art. 5 - amplasarea clădirilor fata de aliniament


art. 6 - amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

art. 7 - amplasarea clădirilor pe același lot

art. 8 - circulatii si accese

4.16.


art. 9 - staționarea autovehiculelor                ' județ’jl. constaaîȚA ~

art. 10 - inaltimea maxima admisibila a clădirii jrPRiMĂRlA municipiului constanța


DIRECȚIA URBANISM

VIZAT S-PRB NESCHfSSBARE

Anexăjâ aj/izui nr.y^__J__—


art. 11 - aspectul exterior al clădirilor art. 12 - condiții de echipare edilitara art. 13 - spatii libere si spatii plantate art. 14 -împrejmuiri art. 15 - procentul maxim art. 16 - coeficientul maxi               ________

Bilanț teritorial, in limita amplasamentului stujdrlț^ă^^e^și propus)ARHîTtCT Ș;CAPITOLUL 5 - CONCLUZII


5.1.

5.2.

5.3.


Consecințele realizării obiectivelor propu: Masuri ce decurg in continuarea P.U.D.-ulE


Punctul de vedere al elaboratorului soluțieiD2E


CAPITOLUL 1INTRODUCERE


 • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

DENUMIRE PROIECT;PLAN URBANISTIC DE DETALIU Funcțiunea: BAZA SPORTIVA, SEDIU ADMINISTRATIV, LOCUIRE SI ÎMPREJMUIRE TEREN

Adresa :MUN.CONSTANTA, str.CRISULUI, nr.20

JUDEȚUL CONSTANȚA t

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA |

DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE NESCHIMBATE

Anexă te avizul nr., .,./ . 2

ARHITECT ȘEF


INIȚIATOR (BENEFICIAR) : ANDREI CONSTANTIN

PROIECTANT:          SC ED COM’96 SRL

DATA ELABORĂRII DOCUMENTAȚIEI : noiembrie 2019

 • 1.2. OBIECTIVUL LUCRĂRII

Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbana care reglementează retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, procentul de ocupare al terenului, accesuri auto si pietonale, conformarea arhitectural volumetrica, modul de ocupare al terenului, designul spatiilor publice .

Amplasamentul studiat prin P.U.D. este situat in intravilanului Municipiului Constanta, avand ieșire la strada Crisului, în apropiere de b-dul Aurel Vlaicu.

Reglementările urbanistice pentru aceasta zona au fost stabilite prin PUZ “Aurel Vlaicu” aprobat prin HCL 286/29.06.2006.

Prezentul P.U.D., după aprobare va deveni instrument de reglementare urbanistica al Primăriei Municipiului Constanta, care va stabili condițiile de amplasare, dimensionare si conformare a obiectivului propus pe parcela, in corelare cu funcțiunile si vecinătățile adiacente.                                    I l —

Scop :Prezentul PLAN URBANISTIC D^B^®bUrmareste reglementarea din punct de vedere urbanistic a zonei supuse studiuluiȚlm vederea stabilirii condițiilor de realizare a unei construcții definitive cu funcțiunea de baza sportiva, sediu administrativ, locuire si împrejmuire teren.

Prezentul P.U.D. va detalia:

 • - modul specific de construire in raport; acesteia, in baza unui studiu de sp£ci

 • - retragerile fata de limitele lateraleTsi p

 • - modul de ocupare al terenului;

 • - accesele auto si pietonale;

 • - conformarea arhitectural-volumetrJSa;

 • - conformarea spatiilor publice;


zonei si cu identitatea arhitecturala a


[arcelei;


2E1


S.C. ED COM'96 S.R.L.

J13/1522/1996; CUI 8518149


Office.edcom@gmail.com

Obiective : Detalierea formal-volumetrica a obiectivului studiat si integrarea acestuia intr-o zona rezidențiala avand ca profil funcțiunea de locuire si alte funcțiuni complementare locuirii.

Conținutul P.U.D.-ului va avea in vedere si următoarele elemente de tema stabilite:

 • - menținerea funcțiunilor aprobate;

 • - menținerea valorilor maxime a indicatorilor urbanistici aprobati (P.O.T., C.U.T.);

 • - menținerea regimului maxim de înălțime aprobat;

 • - menținerea statutului juridic al terenurilor;

 • - corelarea rețelelor edilitare nou propuse cu cele existente in zona;

 • - corelarea cu studiile si documentațiile de urbanism aprobate anterior;

 • - pastrarea identității zonei prin armonizarea volumetrica si estetica a noilor construcții cu construcțiile existente.

CAPITOLUL 2                                  ÎNCADRARE IN ZONA

 • 2.1. CONCLUZII DIN DECUMENTATII DEJA APROBATE

’ 2.1.2. SITUAREA OBIECTIVULUI IN CADRUL LOCALITĂȚII, CU PREZENTAREA CARACTERISTICILOR ZONEI/SUBZONEI IN CARE ACESTA ESTE INCLUS

încadrare in zona - vezi planșa nr. 2:

Terenul care a generat documentația are o suprafața de 10125 mp, este amplasat in vest-ul

intravilanului Municipiului Constanta, avand ieșire la 3 s De656/13.

Terenul care a generat PUD are ca vecinătăți:


 • - la Nord - De 656/29

 • - la Sud -strada Crisului

 • - la Est - De 656/13; teren proprietate IE216537

 • - la Vest - proprietate privata A656/27 /i f

  încadrare in PLANUL URBANISTIC ZONj5I>Z

  In prevederile Regulamentului Local deVrbapi


  VLAICU - vezi planșa nr. 3: ent P.U.Z AUREL VLAICU, aprobat prin


HCL nr. 286/29.06.2006 terenul se incadreazș in zona UTR4-locuire, dotări de cartier si de zona de locuit, prestări servicii, comerț, activitati nenocive, agrement, sport.

Utilizări admise : locuire, dotări de cartier si de zona de locuit, prestări servicii, comerț, activitati nenocive, agrement, sport

POT maxim aprobat = in loturile pentru locuinte-considerate conf. RLU-zona predominant x';reziderîti^le=40%; pentru funcțiunile publice, dotări urbane se vor respecta normele specifice: \^^axirnA75%(conf. RLU); pentru activitati economice, productie:50%-constructii 90%-eonștructirsRplatforme;

RodfcaJ)CUT = nespecificat

RH max=P+1+3 (Hmax cornisa=12metri)

Pentru imobilul situat în Constanta, str. Crisului nr.20, Primăria Constanta a emis Certificatul de Urbanism nr. 77 din 07.01.2019, prin care se instiinteaza ca regulamentul de construire va fi realizat in baza unui PLAN URBANISTIC DE DETALIU care va stabili posibilitățile de construire pe lot, reglementările accesurilor si al retragerilor.

 • 2.1.3. CONCLUZILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE CARE AU AVUT CA OBIECT ZONA/SUBZONA/ANSAMBLUL CARE INCLUDE OBIECTIVUL STUDIAT

Analiza situației existente, formularea propunerilor si a reglementarilor au avut la baza următoarele:

 • • Datele conținute in piesele scrise si desenate ale Planului Urbanistic Zonal “Aurel Vlaicu -Constanta” aprobat prin HCL 286/2006

 • • Planul topografic scara 1/500 vizat OCPI

 • • Studiu geotehnic

 • • Observațiile efectuate in teren

 • • Avizele obținute in baza certificatului de urbanism nr. 77/07.01.2019

 • 2.1.4. PRESCRIPȚII SI REGLEMENTARI DIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM ELABORATE/APROBATE ANTERIOR

Reglementările urbanistice pentru PUZ “Aurel Vlaicu” au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr 286/2006.

Zona cuprinde suprafețe de teren aflate in cea mai mare parte in proprietate privata.

POT maxim aprobat = in loturile pentru locuinte-considerate conf. RUG-zona predominant rezidentiale=40%; pentru funcțiunile publice, dotări urbane se vor respecta normele specifice: P0Tmaxim= 75%(conf. RUL); pentru activitati econonr FceȚ pro^jygj5^^^g^^|jjpctîî 90%-constructii si platforme;                                   primăria municipiului constanța

DIRECȚIA URBANISM

CUT = nespecificat

RH max=P+1+3 (Hmax cornisa=12metri)         .     «

 • 11                            _________________

 • - Destinația terenului stabilita prin planifr^^ejut ^nism ^^menâjărea ateTitortului aprobate: UTR4- locuire, dotări de cartier\^dexzonavae locuit, prestări servicii, comerț, activitati nenocive, agrement, sport.                \l

 • - Zona si amplasamentul studiat nu se incadreaza in zona de protecție a unui monument, ansamblu, sit urban.

 • - Caracteristici ale parcelelor: parcelele sunt considerate construibile daca au acces dintr-o cu lățime de minim 3,5 metri pentru a permite accesul mijloacelor de i mijloacelor de transport grele (acolo unde este cazul).


2 străzile adiacente: se va rezerva terenul necesar extinderii amprizei


străzii Crisului si pentru realizarea străzilor propuse ( străzile B,C,D,E,F, strada 1) ca străzi de categoria a lila cu ampriza de 11 metri si prelungirea străzii Nicolae Filimon ca strada de categoria a II a - cu ampriza de 20 metri.

 • • Pentru locuințe: se respecta alinierea la strada, fara a depăși limita lotului, sau se permite construirea pana in adâncime de 3 metri de la gard - pentru construcția principala;

 • • pentru alte funcțiuni (activitati, dotări): conform necesităților funcționale, de regula aliniat la trotuar.


- Amplasarea clădirilor față de aliniament:

Pentru locuințe: se respecta alinierea la strada, fara a depăși limita lotului, sau se permite construirea pana in adâncime de 3 metri de la gard - pentru construcția principala;

pentru alte funcțiuni (activitati, dotări): conform necesităților funcționale, de regula aliniat la trotuar.


- Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor:

• in loturile cu activitati de producție:

- in general se recomanda evitarea amplasării clădirilor pe limita de parcela; din considerente geotehnice, clădirile se vor dispune izolat fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei la o distanta egala cu % din înălțime dar nu mai puțin de 6,0 metri; in cazul parcelei cu activitati de producție se vor respecta distantele minime egale cu jumătate din inaltimea clădirii dar nu mai puțin de 6,0 metri fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor;

 • - distanta intre clădiri va fi egala sau mai mare decât media înălțimilor fronturilor opuse dar nu mai puțin de 6,0 metri;

 • - distanta de mai sus se poate reduce la jumătate daca nu sunt accese in clădire si/sau daca nu sunt ferestre care sa lumineze încăperi in care se desfasoara activitati permanente;

 • - in toate cazurile se va tine seama de condițiile de protecție fata de incendii si alte norme


tehnice specifice;

 • - se vor respecta distantele minime de protecție împotriva riscurilor tehnologice;

 • - se vor asigura in interiorul parcelei fluxurile carosabila.

• In loturile cu locuințe sau dotări urbane:

 • - in cazul terenurilor cu adâncime mare, depfâsw din spate a celei de-a doua construcții toate re

 • - dincolo de banda de 15 metri masurata de la alini


pentru circulația pietonala si^tr£/jcare permit implantarea in zona alinier

ent sau alta limita ce I se substituie: -sunt interzise construcțiile de locuit; - construcțiile cu alte utilizări decât pentru locuire ca si extinderile locuințelor existente pot fi executate pe limita separativa laterala sau lipit de limita din spate a parcelei.

 • - pe același lot, construcțiile dispersate trebuie sa fie amplasate unul in raport cu celalalt la o distanta cel puțin egala cu inaltimea clădirii mai inalte.

 • - daca^ista^doua construcții separate din care una este locuința si celalalta cu alta folosința cu?îmltime m^k mare de 4 metri, inaltimea acesteia dr rma determina distanda minimaRodica UNGUREAN condr județul constanța PRiMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA ■’ DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE NESCH,!a£BAi?E

AnexS îs avizul nr. > I


 • - Circulații și accese: Circulația autovehiculelor se face pe străzile învecinate iar cea pietonală pe trotuarele aferente;configuratia lotului si așezarea construcțiilor in lot vor fi in asa fel incat sa permită accesul pietonal si auto in interiorul lotului

 • - Staționarea autovehiculelor: fiecare lot isi va rezolva necesitățile de parcare in incinta proprie pe suprafața deschisa, acoperita sau închisa (garaj); staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice; spațiul de parcare/garare va fi asigurat conform “Normativului departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane” si a RGU - Anexa 5.

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor:P+1-3, sau maxim 12 metri la cornișa sau la atic. Panta acoperișurilor va fi de maxim 50%. doua construcții de locuit nealaturate trebuie sa fie amplasate unul in raport cu celalalt la o distanta cel puțin egala cu inaltimea clădirii mai inalte. Daca exista doua construcții separate din care una este locuința si cealalta cu alta folosința w cu inaltime mai mare de 4 metri, inaltimea acesteia din urma determina distanta minima dintre cele doua clădiri.

 • - edificabilul reprezintă suprafața de teren rezultată în urma retragerilor față de limitele de proprietate ale parcelei în cadrul cărea se va înscrie noua construcție;

 • - Aspectul exterior al clădirilor: ca regula generala, toate construcțiile noi vor trebui, prin arhitectura si proporții, sa fie compatibile cu cadrul construit al localității. Fațadele se vor finisa cu materiale durabile si se vor păstră in stare buna; ori de cate ori apar deteriorări ale fațadelor, mai ales cele orientate spre strada, acestea vor fi remediate in cel mai scurt timp; se prefera la pereți zugrăveli cu coloarea alba sau culori pasttelate.

 • - Condiții de echipare edilitară: locuințele din lotfJrîte^dwr^uafe, spatiile pentru activitati si dotările de interes public vor fi racordate la rete^Ga^d^efectrlpitate, de apa potabila si la rețeaua de canalizare. Pentru încălzirea si prepararea/apei calde se vor folosi centrale termice individuale sau sobele cu combustibili lichizr sau solizi. Lucrările edilitare se amplaseala, de regula, in afara pârtii carosabile a drumului. Rețelele subterane electrice si de " telecomunicații se recomanda sa se pozeze in zona cuprinsa intre frontul de aliniere al construcțiilor si partea carosabila a străzii. Conductele rețelelor de distribuție se montează, de regula, îngropat, montajul aerian fiind admis la traversări de obstacole, precum si in cazuri justificate tehnic si economic. Traversările instalațiilor subterabe prin conducte pentru lichide se executa la adancimea minima de 1,50 metri sub cota axului drumului.

 • - Spații plantate: spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate; pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se vajevita impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese, terase, circulatii; ,-^E'steȚobligatorie respectarea HCJC nr. 152/ 22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime z^P’zâ^^ațîl’^rzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorativ și flori aferente X\___^^tupțiilâCTTealizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța.

  Rodicw UNGURI* • - împrejmuiri: se va urmări ca spre strada sa se realizeze garduri unitare ca material, inaltime si tratare care sa nu depaseasca 2,00 metri înălțime; gardurile de separare intre loturi vor avea 2,00 metri inaltime si vor fi opace, din zidărie sau scânduri.

 • 2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII ELABORATE CONCOMITENT PUD

Conform ridicării topografice, utilizate ca suport PUD pentru amplasamentul studiat, suprafața amplasamentului studiat conform măsurătorilor este de 10125 mp. Propunerile prezentului PUD si bilanțurile efectuate pentru amplasament au fost raportate la suprafața

 • 31. ACCESIBILITATEA LA CAILE DE COMUNICAȚȚPxLXjT^j^^

Circulația auto și pietonala se face pe :

Str. Crisului - este o artera de circulație care va aveaw prospect de 11 metri - carosabil de

ZAmetri, trotuare a cate 2 metri lățime fiecare. *


studiat va avea un prospect de 11

! fiecare..

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA URBANISM

VJZAT SPRE NESCrKSSBAKE

Str. C (De 656/13) - situata la Est fata de obiectivul studiat va avea un prospect de 11 metri -carosabil de 7.0 metri, trotuare a cate 2 metri lățime fiecare.

 • 3.2. SUPRAFAȚA OCUPATA, LIMITE SI VECINĂTĂȚI, INDICI DE OCUPARE TEREN

Pe ampasamentul studiat exista construcții.

Ac existent - 107 mp construcție + 1000 mp stadion = 1107 mp

Ad existent - 207 mp construcție + 1000 mp stadion = 1207 mp

Vecinătățile amplasamentului studiat:

 • - la Nord - strada 1 ( De 656/29)

 • - la Sud -strada Grisului

 • - la Est - proprietate privata IE 216537; strada C ( De 656/13)

 • - la Vest - proprietate privata IE 656/27

Indici de ocupare teren : P.O.T EXISTENT = 11% C.U.T EXISTENT =0,119

3.3SUPRAFEȚELE DE TEREN CONSTRUITE Șl DE TEREN LIBERE

Suprafața terenului ce generează PUD este ocupata de construcții.

S.C = 107 mp construcție + 1000 mp stadion = 1107 mp

S.D. = 207 mp construcție + 1000 mp stadion = 1207 mp

 • 3.4. CARACTERUL ZONEI, DIN PUNCT DE VEDERE ARHITECTURAL Șl URBANISTIC

Zona poseda, in ansamblul ei, un fond construit in stare buna, majoritatea construcțiilor reprezentând imobile noi.

Zona in care se afla amplasamentul studiat, face parte dintr-un tesut urban constituit în curs de dezvoltare, cu vecinatat avand funcțiuni similare sau conexe. Fondul construit existent s-a dezvoltat începând cu anul 2007, după aprobarea PUZ Aurel Vlaicu.

Echiparea edilitara a fost realizata în mare parte concomitent cu realizarea construcțiilor si acopera toate tipurile de utilitati, respectiv apa, canalizare, energie electrica si gaze.

Principalele caracteristici ale zonei sunt:

 • - preponderenta caracterului rezidențial - funcțiunea de locuire individuala si funcțiuni complementare locuirii.

 • - prezenta majoritara a unui fond construit cu construcții aflate intr-o stare buna

 • - nu exista riscuri naturale in afara riscului seismic, pentru care sunt obligatorii masuri speciale de proiectare la fazele ulterioare.                    A fi    L-—

 • 3.5. DESTINAȚIA CLĂDIRILOR

In zona sunt aprobate funcțiuni precum locuire, dotări de"canier si de zona de locuit, prestări servicii, comerț, activitati nenocive, agrement, sport. I

Se remarca tendința de creștere a fondului construit in zona adiacenta amplasamentului studiat în mod preponderent cu funcțiunea locuire .

solicitata de beneficiar - aceea de baza sportiva, sediu administrativ si locuire ,


UNGU^C cotită. arh- • 3.6. TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR CU PRECIZAREA < SUPRAFEȚELOR OCUPATE-VEZI PLANȘA NR. 5:

Terenul care a generat studiul are suprafața de 10125 mp si este proprietate privata.

Andrei Constantin, Andrei Piha, Andrei Paris - conform încheierii de intabulare nr. 128153/08.10.2018

Parcelele învecinate pe laturile est si vest, sunt de asemenea aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice/juridice. Vecinătatea terenului, pe latura de nord, est si sud, este domeniu public- strada 1 (De 656/29), strada C ( De 656/13) si strada Crisului.

 • 3.7. CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC PRIVIND CONDIȚIILE DE FUNDARE

în urma efectuării studiului geotehnic,forajele executate au pus in evidenta următoarea succesiune litologica:

“a”-pamant negricios pana la adancimea de 0,70 metri;

“b”- un strat de loess galben plastic vârtos pana la adancimea de 5,20 metri adâncime de forare.

Nivelul pânzei freatice nu a fost întâlnit in foraje, pana la adancimea investigata.

Din studiul geotehnic rezulta următoarele condiții de fundare:

 • - fundarea se va face direct pe stratul de loess galben, plastic vârtos;

 • - adancimea minima de fundare Df min= -1,00 metri, de la cota ternului actual;

 • - la dimensionarea fundațiilor, se va considera presiunea convenționala de calcul p.conv.-130kPa- gruparea fundamentala;

 • - in jurul construcției se vor prevedea trotuare impermeabile de protecția, cu panta de 5% spre exterior

 • 3.8. ACCIDENTE DE TEREN (BECIURI. HRUBE. UMPLUTURI)___

în zona nu se semnalează fenomene fizico-geologice activei (alunecăDts^y^r^5u|iti);’care-sa--pericliteze stabilitatea construcției.                           | primăria municipiului constanta

 • 3.9. ADÂNCIMEA APEI SUBTERANE

  Anexa & avizul nr .   /

  A 9 ^7^3.


Nivelul pânzei freatice nu a fost întâlnit in foraje.

 • 3.10. PARAM ETRIISEISMICI CARACTERISTICI

Din punct de vedere seismic, zona amplasamentului se l(jcadreaza/a^tfel:

-conform Codului de proiectare seismica - Partea I “ Prevederi de proiectare pentru clădiri" P 100-1/2006, amplasamentul se incadreaza in zona cu valoarea accelerației terenului pentru prooiectare Ag=0,16g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=100ani si in zona cu perioada de control (de colt) Tc=0,7sec.

 • 3.11. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT (ÎNĂLȚIME, STRUCTURĂ, STARE) Zona poseda, in ansamblul ei, un fond construit in stare buna, majoritatea construcțiilor reprez^taqd imobile noi.

/Fdncîul^Bh^hJit existent s-a dezvoltat începând cu anul 2007 după aprobarea PUZ Aurel Vlc0dJOinulW6.


RodicaX^

io


UNGUREZB cond/nrh.

Regimul de înălțime în zona este predominant P+1 , majoritatea construcțiilor aflandu-se intr-o stare buna.

Pe prezentul teren (ce a generat PUD) in suprafața de 10125 mp exista construcții. Se propune realizarea unor construcții noi cu regim de inaltime P+1E+M si un teren de fotbal acoperit tip balon.

 • 3.12. ECHIPAREA EDILITARA EXISTENTĂ

In zona exista rețele de utilitati: alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, gaze si telecomunicații.

Alimentarea cu apa si canalizarea

Pe strada Crisului exista rețea de alimentare cu apa sub presiune 1,6 ATM si colector menajer.

Alimentarea cu energie electrică

Pe strada Crisului exista rețea de alimentare cu energie electrică Lea 20 KV.

Alimentarea cu gaze naturale-

Pe strada Crisului exista rețea de alimentare cu gaze naturale-PE-63MrOR

°                                 li țnrri


Rețele de telecomunicații

Pe strada Crisului exista rețea de telecomunicații.

 • 4.1. OBIECTIVELE SOLICITATE PRIN TEMĂ PROGRAM - VEZI PLANȘA NR. 5:

Prin prezentul PLAN URBANISTIC DE DETALIU se propune, aprobarea unei construcții cu caracter definitiv si funcțiune locuința individuala cu regim de inaltime P+1E si un stadion de fotbal tip balon.

Reglementările s-au stabilit având la baza Regulamentul Local de Urbansim aferent PUZ Aurel Vlaicu si sunt cuprinse in planșa nr. 5.                      A . fi

 • 4.2. FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA Șl CONFORW^Reț^îȘTRUCTIILOR

Pentru zona studiata vor fi luate in considerare prevederire-PUZ Aurel Vlaicu, aprobat prin HCL nr.286 din 29.06.2006, unde terenul este încadrat in zona UTR4 - zona Crisuri - locuire, dotări de cartier si de zona de locuit, prestări servicii, comerț, activitati nenocive, agrement, sport.

Funj^io^j^objectivul propus se va încadra in prevederile PUZ Aurel Vlaicu.

La>s<^icitareâzb^eficiarului, pe terenul care a generat PUD se propune realizarea unor clădiri .âyand^gWW^AFltime P+1-3E cu funcțiunile locuire, sediu administrativ si amenajri tiu —-■—fcz V\\

~ Rodica twR

cond. arh.terenuri de sport

POT maxim aprobat = in loturile pentru locuinte-considerate cont RUG-zona predominant rezidentiale=40%; pentru funcțiunile publice, dotări urbane se vor respecta normele specifice: P0Tmaxim= 75%(conf. RUL); pentru activitati economice, productie:50%-constructii 90%-constructii si platforme;

 • - CUT maxim aprobat = nespecificat - Regim de inaltime = P+1-3 E, dar maxim 12 metri la cornișa sau atic

Amplasarea si conformarea construcțiilor fata de limitele de proprietate sunt detaliate pentru parcela care a generat PUD.

 • - Aliniament teren conform HCL 286/2006 față de străzile adiacente: la 5,5 metri din axul străzii Crisului (stradă cu ampriza de 11 metri); la 5,5 metri din axul străzii C ( strada cu ampriza de 11 metri); la 5,5 metri din axul străzii 1 (strada cu ampriza de 11 metri)

 • - Amplasarea clădirilor față de aliniamente conform HCL 286/2006

 • - se va rezerva terenul necesar extinderi amprizei străzilor.

 • - pentru locuințe se respecta alinierea la strada, fara a depăși limita lotului, sau se permite construirea pana in adancimea de 3metri de la gard-pentru construcția principala.

 • - pentru alte funcțiuni conform necesităților funcționale de regula aliniat la trotuar.

  - Amplasarea clădirilor față de limitele laterale conform HCL 286/2006

  -construcțiile pot atinge limitele proprietății cu condiția res Sanatatii nr. 119/2014 privind insorirea tuturor încăperilor Io


  ctariii Ordinului Ministerului


  conform exigentelor minime privind locuirea și normele PȘX  sr^rganizarea funcționala  cond. srh.

  ""dje  SCHEMA DETALIERE LIMITE EDIFICABIL


  « limita J u proprietatea

  vecin

  i—M-rw—w—■ n limita edificabil aprobat 1

  .

  | limita edificabil                |

  gropus               |

  nord

  strada 1

  aliniere la strada

  6 metri de la noul aliniament

  nr.cad. 216537

  pe limita proprietății

  pe limila proprietății

  sud

  strada Crisului

  aliniere la strada

  43 metri de la noul aliniament

  cald irile existente i-si menlin alinierea in cazul supraetajării si/sau extinderii

  est

  strada C

  aliniere la strada

  aliniere la strada - pentru terenurile de sport descoperite

  12 metri pentru ciadiri

  nr. cad 216537

  pe limita propietatii

  pe limita proprietății pentru terenurile de sport acoperite

  6 metri pentru ciadiri

  vest

  parcela A656/27

  pe limita proprietății

  pe limita proprietății
 • 4.3. CAPACITATEA, SUPRAFAȚA DESFASURATA

Suprafața teren = 10125 mp suprafețe aferente construcții

Suprafața construita aferenta POT = 600mp

Suprafața construita totala = 3000 mp

 • 4.4. PRINCIPII DE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI

Aspectul clădirilor ce adăpostește funcțiunea de locuințe individuale si sediu administrativ, va avea un aspect modern conform dorinței beneficiarilor; toate fațadele vor fi tratate cu maxima atentie si cu materiale de finisaj de calitate superioara.

Obiectivul propus se va încadra in stilul zonei, neintrand in contradicție cu caracterul acesteia, prin respectarea următoarelor principii:

 • - limbajul arhitectural va fi contemporan, cu cromatica deschisa si accente in culori nesaturate;

 • - acoperirea se va face în sistem șarpanta

 • - se vor ultiliza finisaje de calitate superioara;

Terenul liber după execuția construcțiilor si a terenurilor de sport se va amenajare cu spatii verzi si circulatii pietonale , alei carosabile si parcaje.

Accesurile pietonale, auto si al mijloacelor de stingere a incendTîIor"Tâ‘Țmpb(tl^^0f^r«aliza-<ii«-.—, strada Grisului, strada „1” si strada „C”                      prîmAr-a mu^cip?ulu7?onsțamța

DIRECȚIA URI3ANJ3M

Parcaje auto                                               vizat spre

Parcarea autoturismelor se va realiza excusiv in limita terenul ji

Autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă s e asigurăzcfș^^area parcajelor । necesare conform destinației clădirii. Numărul minim al locuritOT~de~pareafe-se-~stabil@ște_îa_J


funcție de destinația și de capacitatea construcției conform H.C.L. 113/ 27.04.2017 , rectificat prin HCL nr. 28/2018, detaliat prin HCL nr. 532/2018.

 • 4.5. INTEGRAREA SI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUcIlf StArMONIZAREA CU CELE EXISTENTE SI MENȚINUTE

Obiectivul propus, se integrează in cadrul urbanistic exjsțent^iarriș funcțiune, regim de inaltime, cat si ca aspect arhitectural, urmând a se utiliza materiale de calitate superioara.

Se urmărește crearea unor imobile de calitate superioara, caracterizate de folosirea unui limbaj arhitectural cu finisaje de calitate si exprimarea funcțiunilor interioare in aspectul exterior

 • 4.6. PRINCIPII DE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE

^Peuarn'p.l^samentul studiat exista o construcție cu regim de inaltime P+1E cu funcțiunea de z^>%^liU^adh^^trativ si o locuința cu regim de inaltime parter. Nu se propun prin PUD Z-#' i^eWentîj lâiconstructia existenta

Rodica hVv UNGUREĂ&s


*>11

+H


 • 4.7. MODALITATI DE ORGANIZARE SI REZOLVARE A CIRCULAȚIEI AUTO SI PIETONALE

Principala artera de circulație din zona este b_dul Aurel Vlaicu, in partea de est a amplasamentului studiat prin PUD.

Accesul auto la amplasament se realizează prin următorul traseu: din b.dul Aurel Vlaicu prin str. Crisului pana la amplasament.

Accesul carosabil si pietonal pana la imobil se va realiza din strada Crisului .strada cu ampriza de 11 metri,strada ,,C” la est de amplasament si strada „1 ” la nord.

 • 4.8. PRINCIPII SI MODALITATI DE INTEGRARE SI VALORIFICARE A CADRULUI NATURAL SI DE ADAPTARE A SOLUȚIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

Din elementele furnizate prin planul cu ridicarea topografica vizat OCPI reiese forma reliefului. Terenul este relativ plat cu ușoara panta către latura de Nord. Amenajările exterioare se vor revolva astfel incat apele pluviale si cele provenite din topirea zăpezii sa fie dirijate către calea publica fara a afecta proprietățile învecinate.

 • 4.9. CONDIȚII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA SI CONDIȚIILE IMPUSE DE ACESTEA

Pe terenul UTR4 exista zone protejate determinate de conductele de apa și de conductele PETROTRANS de benzina si motorina 010” si 012”.

Conductele de apa ce pleacă de la stația de tratare apa și traversează oblic terenurile de la sud-vest și de la nord-vest de incinta statiei de tratare apa se vor devia pe trasee paralele cu străzi existente sau propuse.

Conductele PETROTRANS de benzina si motorina, dat fiind zona de interdicție de construire cu latimea de 100 metri de o parte și alta a conductei, se vor devia pe un traseu situat în afara intravilanului construibil.

 • 4.10. SOLUȚII PENTRU REABILITARE ECOLOGICA SI DIMINUAREA POLUĂRII

Zona studiata este dominanta de funcțiunea de: locuire, prestări senvicii, ateliere . In aceasta zona nu se regăsesc elemente de poluare si degradare ecologica fșpjt per^țrLLcare’nu se vor institui condiții de reabilitare ecologica sau de diminuare a poldarîi?

fe a mediului natural sub caracterul de globalitate a


Dezvoltarea durabila a așezărilor umane obliga la o reconsider; toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice, accentuânt

problematicii mediului. Raportul mediu natural - mediu antropic "trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabila și contribuie la dezvoltarea celui din urma. Propunerile preved asigurarea de spații verzi, utilizarea eficienta și durabila a spațiului ejaște^tJJasigurarea facilităților, cu conservarea factorilor ^^'^^^^uf^^oluții pentru reabilitare ecologica.

Rodi ca

X UNGUROMlT +ll l-a                \        3

V3-. coiul. arh. A</ Sfc-zy ____14

DJE. j~7/


dejuediu.


JUDEȚUL CONSTANȚA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCWSSBA&E


Ansx:


ARHITECT ȘEFPROTECȚIA APEI

Apele pluviale nu se vor descarcă in colectorul menajer.

PROTECȚIA AERULUI

Principala sursa de poluare a aerului in zona o constituie traficul rutier, care in ultimii ani a devenit mai intens. Pe amplasamentul propus, încălzirea clădirilor se va realiza cu centrala propriei pe gaz de ultima generație, astfel emisiile de noxe se vor încadra in limitele prevăzute de lege.

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRAȚIILOR

Nu vor exista surse de zgomot si vibrații care sa inducă impact asuprajiredintui-————— a                              H hJCDcȚUL constanța

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR            PRiMAR * gJKST*’1

Nu exista surse de radiație.                                   Vffifcr spre nesc^ssba&e

Anexă la avizul nr__/„________

PROTECȚIA SOLULUI SI SUBSOLULUI                          3-

Pe amplasament va exista sistem de canalizare si rigole, care^rRS&^ffiSa in sistemul de canalizare RAJA. De asemenea vor fi executate lucrări de inlerbăre si plântăre^

PROTECȚIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

Perioada realizării construcțiilor poate induce un impact mediu spre redus in zona, datorita lucrărilor ce trebuiesc efectuate, dar si datorita traficlui greu necesar pentru transportul materialelor de construcții. De aceea se recomanda limitarea la minim a perioadei de execuție a lucrărilor.

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Deseurile menajere se colectează la nivelul fiecărui amplasament, se depozitează in containere tip europubele si sunt preluate de serviciul de salubrizare local fiind transportate la rampa ecologica.

 • 4.11. PREVEDERA UNOR OBIECTIVE PUBLICE ÎN VECINĂTATEA AMPLASAMENTULUI Nu se propun obiective de utilitate publica noi.


 • 4.12. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA Șl DEZVOJJ&Ri $ -OR VERZI

Spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratateca grădini de fațada. Pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu(/rol decorativ si de protecție de minim 20% din total suprafața teren. Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp. Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea ter^nului^^^te minimum necesar pentru alei si accese. Se vor respecta si prevederile H.C.J.

152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi aferente /^co^ițnji^țjilor^^ilizate pe teritoriul admnistrativ al județului Constanta.
 • 4.13. PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE               ~

Se va rezerva terenul necesar extinderii străzilor: Grisului, C1, străzi propuse cu ampriza de 11 metri.

Datorita aspectului relativ orizontal al terenului si regimului de înălțime limitat la maxim 14 metri la cornișa, obiectivul propus nu va avea retrageri ale etajelor superioare, in planul fațadei către strada (aliniament).

 • 4.14. LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Având in vedere diferentele relativ mici de nivel ale terenului natural din perimetrul zonei studiate se vor lua masuri si lucrări minimale care sa asigure:

 • - scurgerea apelor de suprafața in mod continuu, fara a crea zone depresionale intermediare;

 • - declivitati acceptabile pentru accesuri locale (auto, pietonale) la obiectivele propuse;

 • - asigurarea unui ansamblu coerent de alei carosabile, trotuare, alei pietonale, parcaje, rezolvate atat in plan, cat si pe verticala, in condiții de eficienta estetica si economica;

 • - realizarea unor volumetrii de construcție echilibrate, care sa asigure o perspectiva atat in ansamblu, cat si individual, convenabila din punct de vedere estetic;

 • 4.15. REGIMUL DE CONSTRUIRE

UTR4- zona Grisului - teren parțial ocupat la frontul nordic al străzii Grisului cu funcțiuni diverse : ateliere, prestări servicii, locuințe, agrement;

Art. 1 - UTILIZĂRI ADMISE (conformHCL 286/29.06.2006)

 • - locuire, dotări de cartier si de zona de locuit, prestări servicii? cdm^rt"aetivităti-nenocive, agrement, sport. '                    pWRlA Sfe»™

DIRECȚIA UR8 W-M S   TA

Art. 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI(conformHCL286/291)6^oo|J2AT șpre nesch^bare - extinderile si schimbările de profil se admit cu condiția sa pu ?ncb^âde'zj01rprin-Ț3olijare si trafic funcțiunile învecinate                                     I arhitect șef^

 • - se va asigura in toate locurile publice accesul persoanelor cu ffan'dtcap-IoeomdfoL^----

Art. 3 - UTILIZĂRI INTERZISE(conformHCL 286/29.06.2006)               A A £

 • - orice alte activitati care nu corespund caracterului zonedskEorL-aeeă§faprezinta riscul îndepărtării investitorilor interesati.                       VjvwM

 • - orice activitate care poate constitui perturbare a confortulurde-lpcuire sau poate constitui un pericol pentru siguranța și sanatatea locuitorilor.                 y

 • - se interzin activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; construcțiile provizorii de orice natura; alte lucrări sau amenajari ce pot aduce daune în zona învecinată;

  - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;


 • - deppzifăTpd-p.pntru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

-^jUcran^feter^^ment de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice și construcțiile Ade pe^paree^e^diacente:

CC


Rodica Mp/, ungui<e/$§dk cond/nrh-- orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea și colectarea apelor meteorice.

Art. 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE,FORME,DIMENSIUNI)

Pentru a fii construibile , toate parcelele trebuie sa aibă acces dintr-o cale publica sau privata cu lățime minima de 3,50 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor și a a mijloacelor de transport grele (acolo unde este cazul)

Configurația lotului și așezarea construcțiilor în lot vor fi în așa fel încât sa permită accesul pietonal și auto în interiorul lotului.

Loturile vor avea frontul la strada de minim 8.00 metri pentru clădirile înșiruite sau 12,00 metri pentru clădirile cuplate sau izolate.

Art. 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT(conformHCL 286/29.06.2006)

 • - se va rezerva terenul necesar extinderi amprizei străzilor.

 • - pentru locuințe se respecta alinierea la strada, fara a depăși limita lotului, sau se permite construirea pana in adancimea de 3metri de la gard-pentru construcția principala.

 • - pentru alte funcțiuni conform necesităților funcționale de regula aliniat la trotuar.

Art. 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR (conformHCL 286/29.06.2006)

-construcțiile pot atinge limitele proprietății cu condiția respectării Ordinului Ministerului Sanatatii nr.119/2014 privind insorirea tuturor încăperilor de locuit și organizarea funcționala conform exigentelor minime privind locuirea și normele PSI.

Conformarea constructilor propuse și amplasarea lor pe teren va respecta ,, schema detaliere limite edificabil- planșa U05.1

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRîMĂRtA iJUNiCIPIULUÎ CONSTANȚAARHITECT ȘEFI__________

g=r KH toc 3 n limita J 1 proprietateg

vecin

‘ likritg'eîîificanijȚ ! Xqprobpt7 R .•.bc:w3“tf5 ja,

1 limita edificabil                |

propus            J

nord

strada 1

aliniere la strada

6 metri de la noul aliniament

nr.cad. 216537

pe limita proprietății

pe limita proprietății

sud

strada Grisului

aliniere la strada

43 metri de la noul aliniament

caldirile existente i-si mențin alinierea in cazul supraetajării si/sau extinderii

est

strada C

aliniere la strada

aliniere la strada - pentru terenurile de sport descoperite

12 metri pentru clădiri

nr. cad 216537

pe limita propietatii

pe limita proprietății pentru terenurile de sport acoperite

6 metri pentru clădiri

vest

parcela A656/27

pe limita proprietății

pe limita proprietățiiRodica

UNGURE cond. arh.


S.C. ED COM’96 S.R.L.

J13/1522/1996; CUI 8518149

Art.7-AMPLASAREA CLĂDIRILOR PE ACELAȘI LOT

-construcțiile disparate trebuie să fie amplasate unele în raport cu celelalte la o distanța cel puțin egala cu înălțimea clădirii mai inalte dar nu mai puțin de 4 metri ; balcoanele, scările inchise sau nu, sasurile de la intrare, ieșindurile acoperișului nu se iau în considerare în limita de 1,0 metri, cu excepția asezarii la aliniament;

-amenajările sportive acoperite (terenuri de sport acoperite țip balon) se pot executa la distanta de minimum 8,00 metri fata de clădirile cu destinația locuire si 3,0 metri fata de clădirile cu alta destinație decât locuire.

J

Alt 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

*parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil direct dintr-o circulație publica

 • * in cazul fronturilor continui la strada se va asigura un acces carosabil in curtea interioara printr-un pasaj dimensionat astfel incat sa permită accesul autovehicolelor de stingere a incendiilor. Distanta dintre aceste pasaje,masurata la aliniament,nu va depăși 30m.

 • * in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare.

Accesul pietonal si cel carosabil in cadrul lotului se vor realiza din strada Grisului, strada cu ampriza propusa de 11 metri și strada 1 , strada cu ampriza propusa de 11 metri..

Art. 9 - STATIONAREAAUTOVEHICULELOR

 • - Parcarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei,deci in afara drumurilor publice

 • - Locurile de parcare se dimensionează conform normelor specifice si se dispun in construcții supra/subterana sau in parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu min.1 arbore la 4 mașini si vor fi înconjurate de gard viu.

 • - Parcarea autovehiculelor se admite in condițiile enunțate in HCL nr. 113/2017 -Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10- INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDI Rl LOR (conform hcl 286/29.06.2006)

Regim de inaltime maxim admis = P+3 E(12 metri de la cota trotuarului amenajat la atic sau cornișa)

Art. 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR      C'Xu/rT'J—

-Aspectul exterior al clădirilor va exprima caracterul si reprezentamntktea funcțiunii si va ținea seama de caracterul general al zonei si de arhitectura claaîwlowinvecinate cu care se afla in reiatii de co-vizibilitate.                                                   I

-Aspectul^ clădirilor va fi subordonat cerințelor specific diversiratii de funcțiuni si exprimării p^șți^iul^^L^pecificului investitorilor.                       —....................

^Co^Fâ&tiil^âioi nu vor crea calcane vizibile din domeniu public„.?^PDHHL9PWSTAhiȚA RUKrS                                           PRÎtaARIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Rodica

UNGUR.U® condf


calcanul vizibil din domeniu public este fațada opacă (care nu are prevăzută goluri de ferestre, usi, balcoane sau logii) care trebuie mascată sau integrate în ansamblu construcției astfel încât de pe domeniu public, la nivel de pieton, acestă fațadă să nu fie vizibilă; aspectul exterior al clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va tine seama de caracterul general al zonei și de arhitectură clădirilor învecinate cu care se află în relație de co -vizibilitate; construcțiile noi nu vor crea calcane vizibile din domeniul public; aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice diversității de funcțiuni și exprimării prestigiului și specificului investitorilor; H.G. nr.525/ 27.06.1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism Art.32 Aspectul exterior al construcțiilor (l)Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. (2)Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

In situația iluminatului arhitectural, la faza DTAC, documentația care sta la baza solicitării autorizației de construire va conține proiectul de iluminat arhitectural, ce va cuprinde:

 • • piese scrise: memoriu tehnic arhitectura si celelate specia/itati implicate in proiect (instalatii electrice, structura, etc), care va urmări in funcție de complexitatea proiectului:

 • - exploatarea si întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural;

 • - descrierea modului de implementare a soluției tehnice

• piese desenate:

 • • planuri si fațade, secțiuni caracteristici si detalii care sa ofere informatii necesare realizării acestui proiect in concordanta cu realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cat mai intensa de surse si corpuri de iluminat performante si fiabile si cu o investiție minima, reprezintă un criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern si eficient

 • • simulări 30 (pe zi si pe noapte)

 • • rețeaua electrica necesara funcționarii sistemului Ada iluminat arhitectural va fi ingropata/ascunsa si nu va traversa e/ementele arhitecturale

 • • pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale,            ^rftîiLnatului nocturn, se va face

un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese,-fli^pndpar^ajjloarea alba sau galbena

 • • In cazul firmelor iluminate amplasate pe fațada, reflectoarele se var monta astfel incat sa asigure o iluminare uniforma, care sa pună in valoare c/adirea si care sa nu deranjeze traficul auto si pietonal, reflectoarele fiind mascate de e/emente ale construcției sau firmei

 • • firmele iluminate var fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului

 • • firmele luminoase amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu var folosi culorile specifice acestora si nici lumina intermitenta

Art. 12- CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

-Toate clădirile vor fi racordate la rețelele edilitare Publice.Se interzice realizarea de clădiri fara racordufgde^apa,canalizare si energie electrica.


. asarea antene|or t\7 satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si d#un^re¥fe>ilă^cablurilor TV


y JODS fUL CONSTAMa PRiMÂRIA MUNICIPIULUI constanta ‘ DIRECȚIA URBANISM

V.’’^T 4W NE'SCX’ÎÎSSARe

Anexă ls.3vj>ij| nr 1     />

ARHITECT ȘEF ' '


Rodica UNGUR.E cond. arh.

19-Pentru construcțiile amplasate pe aliniamentul la strada,colectarea apelor pluvial se va face sub cota trotuarelor,pentru a evita producerea ghetii.

Art. 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

-spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate; pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese, terase, circulatii;

-Este obligatorie respectarea HCJC nr. 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorativ și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța.

-spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate; pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese, terase, circulatii; Vor fii prevăzute spatii verzi si plantate, spatii de joc si odihna in suprafața de minim 40% din suprafața lotului, din care si suprafața minima de spatii verzi amenajate pe sol permeabil va fii de 30% .

Art. 14- ÎMPREJMUIRI

- se va urmări ca spre strada s să se realizeze garduri unitare ca material, înălțime și tratare care sa nu depaseasca 2,00 metri înălțime; gardurile de separare intre loturi vor avea 2,00 metri înălțime și vor fi opace, din zidărie sau scânduri.

Art. 15-PROCENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (conformHCL 286/29.06.2006) P0Tmaxim= 75%

Art. 16- COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUldonformHCL 286/29$6j20Q6) iA

CUT maxim 2,25                                     T


4.16. BILANȚ TERITORIAL AMPLASAMEN/1 DESTINAȚIA construcții Terenuri sport circulatii Parcaje


SUPRAFAȚA/

600

3000

1495

980_________

4050

10125PRiMÂRiA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA URBANISM

VÎZAT SPRfi N&SCrWBÂRB

—Anexă la avizul nr. >


%__

6,00

29,55

14,75

9,70

40,00

100,00Rodica UNGURE^ co

EhE

20


CAPITOLUL 5CONCLUZII5.1. CONSECINȚELE REALIZĂRII OBIECTIVULUI PROPUS

Obiectivul propus, din punct de vedere funcțional si estetic, se va incadra in zona, neintrand in contradicție cu specificul acesteia.

Funcțiunile propuse locuire, sediu administrativ si terenuri de sport se vor executa in etapa. Condiția principala fiind încadrarea in regulamentul aprobat ce face parte integranta din PUD. Investiția principala propusa , terenuri de sport, se adreseaza locuitorilor din zona . Prin aceasta se promovează in zona funcțiuni compatibile cu funcțiunile existente

5.2. MASURI CE DECURG IN CONTINUAREA PUD-ULUI

După aprobare PUD se va trece la obținerea autorizației de construire pentru CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA, SEDIU ADMINISTRATIV, LOCUINȚA INDIVIDUALA P+1E SI ÎMPREJMUIRE ”

Prin PUD se reglementează si se detaliaza amplasarea clădirilor in teren, retragerile minime ale construcțiilor propuse fata de limitele laterale a prnriptatii ---------———.....j

Se mențin toate celelalte reglementari aferente PUZ AU ^EL VLAICV^VoT^^TIh JJGJL Constanta nr. 286/29.06.2006.                     fi / PRiMAR

.1 J) "VIZAT SPRE NESC»!S§BARE   ,,

'5,3. PUNCTUL DE VEDERE AL EUkBOFUXTqRMkSMÎÎEiexă te avizul nr.&2Ș^7/^'^ f3 Propunerea pentru amplasamentul studiat^esJ^QOmpaii^Lla ci^p^^mle existente ce privesc dezvoltarea zonei și va conduce la dezvoltata unitara a zonei. L *' _________.___J

Reglementările prezentului P.U.D. constituie elemente ce fundamentează certificatul de

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.