Hotărârea nr. 255/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA DE AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ÎN PERIOADA SEZONULUI RECE NOIEMBRIE-MARTIE

ONSTA/Vt-^

2 ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA îti'} M MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece noiembrie-martie

Consiliul local ăl municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de______

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 107766/16.07.2020 a domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și raportul Direcției generale de asistență socială Constanța nr.40715/16.07.2020;

Având în vedere prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art.7 alin.(2), art.8 alin.(8), art.10 alin.(2) și ale art.ll alin.(3) din O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d, alin.(7) lit.b și ale art.196 alin.(l) lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l în funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, se aprobă compensarea procentuală lunară de la bugetul local, cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică, după cum urmează:

 • a) în proporție de 6%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 0 lei și 155 lei;

 • b) în proporție de 12%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 155,1 lei și 210 lei;

 • c) în proporție de 18%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 210,1 lei și 260 lei;

 • d) în proporție de 24%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 260,1 lei și 310 lei;

 • e) în proporție de 30%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 310,1 lei și 355 lei;

 • f) în proporție de 36%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 355,1 lei și 425 lei;

 • g) în proporție de 42%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 425,1 lei și 480 lei;

 • h) în proporție de 48%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 480,1 lei și 540 lei;

 • i) în proporție de 54%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 540,1 lei și 615 lei;

 • j) în proporție de 57%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 615,1 lei și 786 lei.

  Art.2 în funcție de veniturile totale nete lunare ale persoanei singure, se aprobă compensarea procentuală de la bugetul local, cu titlu de ajutor pentru


încălzirea locuinței cu energie termică, după cum urmeaza:

 • a) în proporție de 6%, în situația în care venitul net total lunar a singure este cuprins între 155,1 lei și 210 lei;

 • b) în proporție de 12%, în situația în care venitul net total lunar a singure este cuprins între 210,1 lei și 260 lei;

 • c) în proporție de 18%, în situația în care venitul net total lunar a singure este cuprins între 260,1 lei și 310 lei;

 • d) în proporție de 24%, în situația în care venitul net total lunar a singure este cuprins între 310,1 lei și 355 lei;

 • e) în proporție de 30%, în situația în care venitul net total lunar a singure este cuprins între 355,1 lei și 425 lei;

 • f) în proporție de 36%, în situația în care venitul net total lunar a singure este cuprins între 425,1 lei și 480 lei;

 • g) în proporție de 42%, în situația în care venitul net total lunar a singure este cuprins între 480,1 lei și 540 lei;

 • h) în proporție de 48%, în situația în care venitul net total lunar a singure este cuprins între 540,1 lei și 615 lei;

 • i) în proporție de 51%, în situația în care venitul net total lunar a singure este cuprins între 615,1 lei și 786 lei;

 • j) în proporție de 54%, în situația în care venitul net total lunar a singure este cuprins între 786,1 lei și 1.082 lei.

  persoanei persoanei persoanei persoanei persoanei persoanei persoanei persoanei persoanei persoanei


Art.3 Familiile și persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței, după cum urmează:

 • a) 54 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 0 lei și 155 lei;

 • b) 48 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 155,1 lei și 210 lei;

 • c) 44 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 210,1 lei și 260 lei;

 • d) 39 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 260,1 lei și 310 lei;

 • e) 34 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 310,1 lei și 355 lei;

 • f) 30 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 355,1 lei și 425 lei;

 • g) 26 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 425,1 lei și 480 lei;

 • h) 20 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 480,1 lei și 1.800 lei;

 • i) 20 lei în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 480,1 lei și 2.100 lei.

Art.4 Familiile și persoanele singure, beneficiare de ajutor social, acordat în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței în cuantum de 58 lei, în limita sumelor prevăzute în bugetul local cu această destinație.

Art.5 Familiile și persoanele singure care utilizează pentru încălzire energia electrică (dispozitive de încălzire autorizate pe energie electrică sau centrală termică cu funcționare electrică trifazată) și care sunt titulari de contracte individuale valabile de furnizare a energiei electrice pentru locuința pentru care se solicita ajutorul, beneficiază de ajutor lunar maxim pentru încălzirea locuinței, după cum urmează:

 • a) 24  lei  în  situația  în  care  venitul  net  mediu  lunar  pe  membru

familie/persoană singură este cuprins între 0 lei și 155 lei;

 • b) 22  lei  în  situația  în  care  venitul  net  mediu  lunar  pe  membru

familie/persoană singură este cuprins între 155,1 lei și 210 lei;

 • c) 19  lei  în  situația  în  care  venitul  net  mediu  lunar  pe  membru

familie/persoană singură este cuprins între 210,1 lei și 260 lei;

 • d) 17  lei  în  situația  în  care  venitul  net  mediu  lunar  pe  membru

familie/persoană singură este cuprins între 260,1 lei și 310 lei;

 • e) 14  lei  în  situația  în  care  venitul  net  mediu  lunar  pe  membru

familie/persoană singură este cuprins între 310,1 lei și 355 lei;

 • f) 12  lei în situația în  care venitul  net mediu  lunar  pe  membru

familie/persoană singură este cuprins între 355,1 lei și 425 lei;

 • g) 10  lei în situația în  care venitul  net mediu  lunar  pe  membru

familie/persoană singură este cuprins între 425,1 lei și 480 lei;

 • h) 7 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 480,1 lei și 540 lei;

 • i) 33  lei  în  situația  în  care  venitul  net  mediu  lunar  pe  membru

familie/persoană singură este cuprins între 540,1 lei și 750 lei;

 • j) 27  lei  în  situația  în  care  venitul  net  mediu  lunar  pe  membru

familie/persoană singură este cuprins între 750,1 lei și 915 lei.

Art.6 Familiile și persoanele singure care locuiesc în Campusul social Henri Coandă și care dețin contract de închiriere de tip 2 și 3 încheiat cu RAEDPP Constanța, beneficiază de ajutor lunar maxim pentru încălzirea locuinței, după cum urmează:

 • a) 264 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru

familie/persoană singură este cuprins între 0 lei și 155 lei;

 • b) 238 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru

familie/persoană singură este cuprins între 155,1 lei și 210 lei;

 • c) 211 lei în situația în care venitul net  mediu lunar pe  membru

familie/persoană singură este cuprins între 210,1 lei și 260 lei;

 • d) 185 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru

familie/persoană singură este cuprins între 260,1 lei și 310 lei;

 • e) 158 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru

familie/persoană singură este cuprins între 310,1 lei și 355 lei;

 • f) 132 lei în situația  în  care venitul  net  mediu lunar pe  membru

familie/persoană singură este cuprins între 355,1 lei și 425 lei;

 • g) 106 lei în situația  în  care venitul  net  mediu lunar pe  membru

familie/persoană singură este cuprins între 425,1 lei și 480 lei;

 • h) 79 lei în  situația în  care venitul  net  mediu  lunar pe membru

familie/persoană singură este cuprins între 480,1 lei și 540 lei;

 • i) 53 lei  în  situația în  care  venitul  net  mediu  lunar  pe membru

familie/persoană singură este cuprins între 540,1 lei și 915 lei.

Art.7  Ajutorul menționat la art.6  se  acordă  prin  compensarea

administratorul Campusului Henri Coandă, pe baza dispozițiilor de primar și a

situațiilor centralizatoare lunare cu beneficiarii ajutorului de încălzire (chiriași ai campusului) elaborate de administratorul campusului.

Administratorul campusului va calcula valoarea efectivă a ajutorului de încălzire, în baza facturii primite pentru energia electrică și în baza consumurilor efective individuale, după cum urmează:

 • -s e va acorda întreg ajutorul prevăzut la art.6 în situația în care valoarea individuală de plată a energiei electrice, conform consumului efectiv individual înregistrat, este mai mare sau egală cu valoarea maximă a ajutorului prevăzut la art.6;

 • -s e va acorda valoarea individuală de plată a energiei electrice, conform consumului efectiv individual înregistrat în situația în care aceasta este mai mică decât valoarea maximă a ajutorului prevăzut la art.6.

Art.8 Termenele de depunere a cererilor, formularul de cerere și modalitatea de decontare a sumelor cu titlu de ajutor pentru încălzire către furnizorii de energie termică și energie electrică, sunt cele menționate în cuprinsul O.U.G. nr.70/2011.

Art.9 Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzire locuinței se face pe baza cererii și declarației pe proprie răspundere, însoțită de acte doveditoare privind componența familiei, veniturile realizate și bunurile deținute. Actele doveditoare privind locuința pentru care se solicită ajutorul pentru încălzire componența familiei, veniturile realizate și bunurile deținute de membrii acesteia/persoana singură sunt cuprinse în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.10 Ajutorul de încălzire nu se acordă în situația în care persoana singură sau unul din membrii familiei dețin în proprietate unul din bunurile menționate în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art.ll Primăria Municipiului Constanța poate acorda avansuri către furnizorii de energie termică pentru plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, în limita sumelor prevăzute în bugetul local cu această destinație.

Art.12 De la data aprobării prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 253/2015 privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței în conformitate cu O.U.G. nr. 70/2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr. 275/2016 privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure care se încălzesc cu lemne de foc și energie electrică, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art.13 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.14 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru împotrivă,            abțineri.

La data adoptării sunt în funcție tQrp consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR FULVIA ANTONELA DINESCU


coNSTAw?z! românia

% î j ’ K JUDEȚUL CONSTANȚA FvȘÎ MUNICIPIUL CONSTANȚA UeO H CONSILIUL LOCAL

' ■ C M I >i

LA H.C.L. NR.

Lista actelor doveditoare privind locuința pentru care se solicită ajutorul pentru încălzire, componența familiei, veniturile realizate și bunurile deținute de membrii acesteia

 • A. Acte doveditoare privind locuința pentru care se solicită ajutorul pentru încălzire:

Dovada privind modalitatea în care solicitanții de ajutor de încălzire locuiesc la adresa menționată în formularul de cerere se face, după caz, cu unul din următoarele documente doveditoare (în copie):

- contract de vânzare-cumpărare sau contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere sau cu drept de habitație sau contract de închiriere (înregistrat la Administrația Financiară și valabil) sau certificat de moștenitor sau contract de comodat sau contract de concesiune sau împuternicirea notarială dată de proprietarul locuinței pentru membrii săi de familie care locuiesc în locuința sa.

Toate contractele, de orice tip, trebuie sa fie valabile.

 • B. Acte doveditoare privind componența familiei:

Pentru fiecare din membrii familiei menționați în formularul de cerere se vor depune următoarele documente (în copie):

 • -buletin de identitate sau carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru persoanele cu vârsta de peste 14 ani; este obligatoriu ca toate persoanele menționale în formularul de cerere sa aibă înscrisă în actele de identitate adresa la care s-a solicitat ajutorul de încălzire (mutația sau viza de reședință);

 • - certificate de naștere pentru persoanele cu vârsta sub 14 ani.

Toate actele de identitate trebuie să fie valabile.

 • C. Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii:

Se vor atașa actele doveditoare menționate în coloana "acte doveditoare" de la cap. 5 din formularul de cerere, pentru toate persoanele menționate în cerere care realizează categoriile de venituri, respectiv:

 • - pentru categoriile de venituri de la codurile 4, 5, 6, 7, 44, 46, 79 și 80 se vor depune adeverințe eliberate de angajator pentru fiecare persoană menționată în formularul de cerere care realizează categoria respectivă de venit; se vor declara veniturile nete realizate în luna anterioară completării și semnării cererii (data cererii trecută pe acesta de către titular);

 • - pentru categoriile de venituri de la codurile 9, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 73 și 75 se vor depune copie după mandat poștal/extras de cont/decizie pentru fiecare persoană menționată în formularul de cerere care realizează categoria respectivă de venit;

 • - pentru categoriile de venituri de la codurile 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 60, 61, 62, 63, , 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 77 și 78 se vor depune adeverințe eliberate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța (sediul de pe str. I. Gh. Duca, nr.18, program de lucru cu publicul: luni, marți, joi, vineri: 8.30-16.30, miercuri: 8.30-18.30) pentru fiecare persoană menționată în formularul de cerere care realizează categoria respectivă de venit. Pentru veniturile obținute din activități independente sau Agricole se va lua în calcul venitul estimat, conform ultimei declarații depusă la Direcția Generală a Finanțelor Publice (în acest sens, se va atașa la dosarul de cerere copie după această declarație);

 • - pentru categoriile de venituri de la codul 71 se vor depune copii după contractele de muncă;

 • - pentru categoriile de venituri de la codul 74 se vor depune copii după hotărârea judecătorească.

 • D. Alte acte doveditoare:

 • - copia cărții de identitate sau a talonului autoturismului/autoturismelor (din care să reiasă anul de fabricație), aflate în stare de funcționare, deținute de toți membrii familiei menționați în formularul de cerere. Chiar dacă autoturismul are o vechime mai mare de 10 ani, trebuie dovedit acest lucru prin actul menționat mai sus;

 • - copie după actul de proprietate al bunurilor deținute de toate persoanele menționate în formularul de cerere, bunuri care sunt specificate la Cap.5 din formularul de cerere - bunuri imobile, bunuri mobile, aflate în stare de funcționare, terenuri, animale și păsări din gospodărie.

  PREȘEDINTE ȘEDINȚA,
ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA 2


LA H.C.L. NR.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului de încălzire

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești.

2

Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală. Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/construcție/producție agricolă

Bunuri mobile*

1

Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

(*)A

'late în stare de funcționare

Depozite bancare

1

Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei, cu excepția dobânzii

Terenuri /animale și/sau păsări

1

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

Nota 1: bunurile se iau in calcul cumulat, pentru întreaga familie pentru care se solicită ajutorul de încălzire;

Nota 2: deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului de încălzire.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ