Hotărârea nr. 254/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA PREȚULUI LOCAL PRACTICAT DE CĂTRE RADET CONSTANȚA ÎNCEPÂND DIN 01.07.2020 PENTRU ENERGIA TERMICĂ DESTINATĂ CONSUMULUI POPULAȚIEI (CASNIC) ȘI PENTRU ENERGIA TERMICĂ DESTINATĂ CONSUMATORILOR NONCASNICI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea prețului local practicat de către R.A.D.E.T. Constanța, începând din 01.07.2020 pentru energia termică destinată consumului populației (casnic) și pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ..'SjO.,..07.2020 ;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 107529 din 15.07.2020;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, Decizia Președintelui A.N.R.E. nr.1124 din 01.07.2020 de îndreptare a erorii materiale din Decizia președintelui A.N.R.E. nr.llll din 29.06.2020 privind aprobarea prețului reglementat pentru energia termică livrată în S.A.C.E.T. în semestrul II al anului 2020 din centrala CET Palas aparținând Societății Electrocentrale Constanța S.A. și memoriul justificativ nr. B 13365/23.07.2020 al R.A.D.E.T. Constanța;

Având în vedere prevederile:

  • - art.8, alin(3), lit.k din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art.8 alin. (1) ,alin. (2) lit. d) și art.40 alin.(9) din Legea nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit d), alin. (7) lit. n) și ale art. 196 alin.l lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se stabilește prețul local practicat de către R.A.D.E.T. Constanța, începând cu data de 01.07.2020 pentru energia termică facturată consumatorilor casnici și noncasnici racordați la rețeaua de distribuție (rețea secundară) la nivelul de 462,39 lei/MWh (echivalent 537,76 lei/GCal) inclusiv TVA.

Art.2 Se stabilește prețul local practicat de către R.A.D.E.T. Constanța, începând cu data de 01.07.2020 pentru energia termică facturată consumatorilor casnici și noncasnici racordați la rețeaua de transport (rețea primară) la nivelul de 310,83 lei/MWh (echivalent 361,49 lei/GCal) inclusiv TVA.

Art.3 Prețul local prevăzut la art.l este stabilit conform modalității de calcul prevăzută în anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Prețul local prevăzut la art. 2 este stabilit conform modalității de calcul prevăzută în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, A.N.R.E., Direcției județene de statistică Constanța, R.A.D.E.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel : pentru,       impotrivă, <7    abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL, FULVIA ANTON ELA DINESCU

ROMÂNIA

Anexa nr.l la H.C.L. nr.JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Prețul local practicat de către R.A.D.E.T. Constanța pentru energia termică destinată consumului populației(casnic) și pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici racordați la rețeaua de distribuție (rețea secundară) începând din 01.07.2020

Iunie 2019 -Iunie 2020

Tip furnizare

Preț mediu ponderat inclusiv TVA

Punct termic

Centrală gaz cvartal

Centrale de bloc

TOTAL

Tarif pe UM

Cantitate vândută

Valoare fără TVA

Valoare totală

Tarif pe UM

Cantitate vândută

Valoare fără TVA

Valoare totală

Tarif pe UM

Cantitate vândută

Valoare fără TVA

Valoare totală

Cantitate vândută

Valoare totală

UM

MWh

470,56

301.173

119.092.870

141.720.515

303,50

8.574

2.186.738

2.602.219

290,97

6.404

1.565.813

1.863.318

316.151

146.186.052

462,39

Gcal

547,26

258.962

119.092.870

141.720.515

352,97

7.372

2.186.738

2.602.219

338,39

5.506

1.565.813

1.863.318

271.841

146.186.053

537,76

Prețul de producere și tarifele pentru transport, distribuție și furnizare aferente Electrocentrale Constanța SA și RADET Constanța

Preț unitar fără TVA

TVA

Preț total

Pondere în prețul mediu oonderat

MWh

Gcal

MWh

Gcal

MWh

Gcal

Electrocentrale CT SA

198,31

230,63

37,68

43,82

235,99

274,46

51,04%

RADET Constanța

62,89

73,14

11,95

13,90

74,84

87,04

16,19%

RADET Constanța

134,23

156,11

25,50

29,66

159,73

185,77

32,78%

TOTAL

395,43!

459,89

75,131

87,38

470,56

547,26

100,00%

Calculul prețului mediu ponderat s-a efectuat la cantitatea de energie termică vândută în perioada iunie 2019-iunie 2020.

Prețul mediu ponderat de producere, transport, distribuție și furnizare energie termică este mai mic decât prețul de producere și tarifele de distribuție a energiei termice prin puncte termice, calculat conform prevederilor art.8 si art.40 din Legea 325/2006.

Decizia A.N.R.E nr.1124/01.07.2020 privind aprobarea prețului de 198,31 lei/MWh pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte în semestrul II al anului 2020 din centrala

CET Palas aparținând Societății Electrocentrale Constanța S.A.
ROMÂNIA

Anexa nr.2 la H.C.L. nr.


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Prețul local practicat de către R.A.D.E.T. Constanța pentru energia termică destinată consumatorilor casnici și noncasnici racordați la rețeaua de transport (rețea primară) începând cu data de 01.07.2020

Preț unitar fără TVA

TVA

Preț total

Pondere în preț

MWh |

Gcal

MWh |

Gcal

MWh |

Gcal

Electrocentrale CT SA

preț producere

198,31

230,63

37,68

43,82

235,99

274,46

75,92%

RADET Constanța

preț transport

62,891

73,14

ll,9s|

13,90

74,84

87,04

24,08%

TOTAL

261,20||

303,78

49,63||

57,72

310,83j|

361,49

100,00%

Decizia A.N.R.E nr.1124/01.07.2020 privind aprobarea prețului de 198,31 lei/MWh pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte în semestrul II al anului 2020 din centrala CET Palas aparținând Societății Electrocentrale Constanța S.A.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ»


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

FULVIA ATHt)NH_A DINESCLT