Hotărârea nr. 253/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA NIVELULUI CHIRIILOR, CA URMARE A REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR SOCIALE ÎN BAZA LEGII NR. 114/1996, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelului chiriilor, ca urmare a repartizării locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, situate pe raza municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de ^<9

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebai Făgădău înregistrat sub nr. 106903/14.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța înregistrat sub nr. 10397/17.07.2020;

în conformitate cu dispozițiile Legii locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1275/000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, ale O.U.G. nr. 40/1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 112/29.04.2020, privind repartizarea locuinței sociale în baza Legii nr. 114/1996 situată pe raza municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, Blocul nr. 4, et. II, ap. 17;

în temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.d și alin.(7) lit. q, precum și cele ale art. 196 alin. 1, lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă nivelul chiriei pentru numitul Secară loan, beneficiar al unei locuințe sociale repartizate prin HCLM nr. 112/29.04.2020 privind repartizarea locuinței sociale in baza Legii nr. 114/1996, situată pe raza municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, bl. 4, et. 2, ap. 17, compusa din 1 camera si dependințe principale, în suprafață utila de 40,70 mp, începând cu data semnării contractului, astfel:

  • -127,00 lei cu TVA inclus, reprezentând chiria nominală lunară;

  • -127,00 lei cu TVA inclus, reprezentând chiria plătită de chiriaș (chirie tarifară sau 10% din venitul net lunar).

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrație locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,    <— împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

< iMj

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR NE

FULVIA ANT( LA DlNESCUCONSTANȚA,

NR. ^53 / 0,0^. 2020