Hotărârea nr. 252/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA ȘI EXTINDEREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

HOTĂRÂRE privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de ________ȚfctwLPaZn

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 106907/14.07.2020, procesul-verbal al Comisiei de fond locativ și repartizare spații de locuit din data de 14.07.2020, prin care se propune repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ, raportul nr. 10396/17.07.2020 al R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 324/2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor cu destinația de locuință, modificată și completată prin H.C.L. nr. 207/2016 și prin H.C.L. nr. 361/2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea spațiilor de locuit din fondul locativ, în regim de închiriere, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă extinderea spațiului de locuit în regim de închiriere, situat pe raza municipiului Constanța, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: cZO pentru , împotrivă , n abțineri.

La data ado.Dtării sunt în ' mctie consilieri din T7 membri.


PREȘEDINTE ȘE


AZĂ, NERAL/ ESCU


CONTRASEM SECRETAR FULVIA ANT


ANEXA nr. 1

LA H. C. L. N r.

TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV

Nr. crt.

Adresă imobil

Persoana căreia i s-a repartizat

1.

Str. Primăverii nr. 7, compus din 3 camere și dependințe principale în suprafață de 42,19 mp și teren liber curte în suprafață de 300 mp

1 persoană

2.

Str. Sarmisegetuza nr. 80, compus din 1 cameră în suprafață de 19,80 mp

3.

Str. Dumbrava Roșie nr. 52, compus din 1 cameră și dependințe principale în suprafață de 23,02 mp, magazie din zid în suprafață de 10,00 mp și teren liber curte în suprafață de 45,00 mp

4.

Str. Justiției nr. 11B, compus din 2 camere și dependințe principale în suprafață de 39,94 mp, teren liber curte în suprafață de 236,16 mp și grădină în suprafață de 466,mp

6 persoane

5.

Str. Eroilor nr. 25, parter și et. I, compus din 3 camere și dependințe principale în suprafață de 47,50 mp și teren liber curte, în suprafață de 16,60 mp

6.

Str. Someș nr. 28, Bl. CS28, et. IV, ap. 43, compus din 1 cameră și dependințe principale în suprafață de 40,94 mp

3 persoane

7.

Str. Mircea cel Bătrân nr. 1OO, compus din 1 cameră și dependințe principale în suprafață de 20,02 mp, beci în suprafață de 4,30 mp și teren liber curte în suprafață de 5 mp

8.

Str. Badea Cârțan nr. 17, Bl. K8, sc.

B, et. I, ap. 27, compus din 3 camere și dependințe principale în suprafață de 49,56 mp

9.

Str. Păcii nr. 3, parter, spațiul compus din 1 cameră și dependințe principale în suprafață de 19,02 mp, beci în suprafață de 7,09 mp, magazie din zid în suprafață de 4,16 mp și teren liber

^^^RMoÎn^^

curte în suprafață de 12 mp și spațiul compus din 2 camere și dependințe principale în suprafață de 34 mp, beci în suprafață de 8 mp și teren liber curte în suprafață de 12 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Lklf ■ -----'A-Az
CONTRAS

SECRET GENERAL

FULVIA ANTONE LA DINESCU

cOMSTAWZxj


ANEXA nr. 2

• TOH1S K


LA

TABEL PRIVIND EXTINDEREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV

Nr. crt.

Adresa imobil

Persoana căreia i se extinde spațiul

1.

Str. Badea Cârțan nr. 23, Bl. Kll, et.

I, ap. 7, 1 cameră și dependințe principale în suprafață de 13,46 mp și logie în suprafață de 0,68 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,