Hotărârea nr. 25/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de             _________2020.

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 6750/14.01.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.2 - de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu si cadastru înregistrat sub nr.7053/14.01.2020;

Văzând H.C.L. nr. 109/2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța cu completările și modificările ulterioare ;

Văzând procesul verbal nr. 6253/13.01.2020 întocmit de Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța, constituită în baza Dispoziției primarului nr. 3659 / 21.08.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), art. 357 și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, aprobat prin H.C.L. nr.109/2005, cu următoarele imobile (terenuri si clădiri) și mijloace fixe, conform anexelor nr. 1-11 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă completarea anexei nr.2 la H.C.L. nr.48/2017 poziția privind imobilul situat în str. Pescarilor 35A, cu anexa nr.5 la prezenta hotărâre;

Art. 3 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din art.5 la H.C.L.nr.135/2014 privind imobilul situat în str. Jupiter nr.4, în sensul că în loc de "suprafața utilă de 16,65 mp" se va citi corect "suprafața utilă de 16,65 mp reprezentând două camere situate la mansardă";

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, RAEDPP Constanța, Direcției gestionare servicii publice-Serviciul gestionare cimitire și S.P.I.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: cx6 pentru, ‘ împotrivă,    >—   abțineri.

La data adoptării sunt în funcție _______consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

MARCELA ENAGHEANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR._


Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în Str. Plantelor FN

teren = TI mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Identificare imobil nr.181011/20.12.2019
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA E-NAOHEANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.Decebal nr.19

teren = 141 mp construită la sol =

84 mp

Ap. 2 (parter)

Utilă totală = 22,14 mp din care: cameră = 21,72 mp Wc = 0,42 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (Suprafața totală = 156 mp din care 15 mp sunt inventariati prin HCL 109/2005, pag.51) Solicitare R.A.E.D.P.P.

nr.13361/14.10.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.197628/14.10.2019

Ap. 3 (etaj 1)

Utilă totală = 17,24 mp din care: cameră = 16,91 mp Wc = 0,33 mp

Ap. 4 (etaj 1)

Utilă totală = 21,67 mp din care: cameră = 21,26 mp Wc = 0,41 mp

Casa scării

Parter = 9,56 mp Etaj 1 = 9,67 mpCONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, MARCELA EjNACHE


PLAN DE SITUAȚIE

SCARA 1:100

yfrgsa imobilului:

loc. 'Constanta, Str. Plantelor F.N. Z

<(proprietar:

A--E----

/ Consiliul Local Constanta

Solicîtanti:

Suprafața teren din măsurători = 27,00 mp

30363^

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i, i+1)

X [m]

Y [m]

1

303620.440

788827.680

5.465

2

303624.480

788831.360

4.406

3

303621.430

788834.540

5.547

4

303616.706

788831.633

5.438

S =

26.80m.p.


»L.


întocmit:

PFA Macovei Ofelia «pielărie 2019

■"certificat ‘"^X

de


■jt - AUTORIZARE

3 . scria Ro-VS-F Nr. 0031

SViAGOVEi

OFEUW*^


PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:200

Cartea Funciara nr.

UAT

CONSTANTAA. Date referitoare la teren


Nr

parce|QCategorie de folosința


Suprafața (mp)


Mențiuni


_____CC TotalINVENTAR DE COORDONATE Sistem de Proiecție Stereografic 1970

Nr. Pct.

X (m)

Y (m)

1

304635.869

791719.657

2

304639.650

791723.799

3

304639.564

791723.865

4

304644.183

791728.678

5

304634.975

791737.257

6

304633.855

791735.926

7

304633.529

791736.165

8

304632.662

791735.259

9

304632.025

791734.527

10

304629.315

791731.634

11

304626.580

791728.569

12

304631.297

791724.036

13

304634.034

791721.380

S.teren=156mp


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENA0HE tirimobil împrejmuit intre pct, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1,2,3—construcții; 3,4—gard piatra.


B. Date referitoare la construcții


Mențiuni


C1-Locuința, P+1E, in supr. constr. desf. S=fefnp?


Suprafața totala masurata =156mp Suprafața din act =-mp___________—.....Inspector,..... ............-........ ............

I piiilAMRiA MU^’îClPPJLUi CONSTANT/ ' '' seRVtCiUL CADASIRU


Vim SPRE

Nf.             __


-              SeraMjjțura

Z&ntifrn introducerea.Jmoî5i®IiM''.'băzâ^de-date ^^^^inteqrat^s^ațril^ire^jumoruln^™Hnșț™^^^^


Nr. cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

156

mun. Constanta, str. Oecebal nr. 19, jud. Constanta

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : TCTO ’.......

Nr. cadastral al terenului

Suprafața (mp)

Adresa imobilului

mun. Constanta, str. Decebal nr. 19, parter, ap. 2, jud. Constanta

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

CONSTANTA

Cod unitate individuala (U)

CF individuala

prop. Municipiul Constanta


PRIMÂRJA MUNICIPIULUI CONSTA? SERVICIUL CADASTRU

VSZAT SPRE

Nr. inctâ_____________

Data

i j---


PREȘEDINTE ȘEDI

P/^IchICONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA EN^S-HE 4^'


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

Camera

21.72

Suprafața utila =21.72mp

Suprafața totala =21.72mp

Executant,

Data

ing. Boicu Costel

A

12.08.2019

Recepționa.,

Data

CERTIFICAT % DE        'i

AUTORIZARE d. g Seria RO-CT-F Nr. 0058.

din 28.12.2010    £

COST EL

BOU CU J/RELEVEU APARTAMENT

Scară” TîTCTONr. cadastral al terenului

Suprafața (mp)

Adresa imobilului

mun. Constanta, str. Decebal nr. 19, et. 1, ap. 3, jud. Constanta


Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

CONSTANTA

Cod unitate individuala (U)

CF individuala

prop. Municipiul Constanta


PRIMĂRIA M U N! CI PI ■

SERVICIUL CADASTRU


â o >i"r"   “ir:

isir;


SPRECONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCElAENACljERELEVEU APARTAMENT

Scara 1:100         ....... ..........


Nr. cadastral al terenului

Suprafața (mp)

Adresa imobilului

mun. Constanta, str. Decebal nr. 19, et. 1,

ap. 4, jud. Constanta


Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

CONSTANTA

Cod unitate individuala (U)

CF individuala

prop. Municipiul Constanta


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

SERVICIUL. CADASTRUSermăîura


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA Ei^X0HENr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

2

Camera

21.26

Suprafața utila =21.26mp                        ZoC'î

Suprafața totala =21.26mp                           r{

Executant,

Data

ing. Boicu Co

stei

77?M

12.08.2^19  .

1 3 Scria u

Recepționat

Data


execute lua^'OSTELj

WOiCURELEVEU C1 —Locuinta-Parter

Scara 1:100............RELEVEU C1 -Locuința—Etaj 1

Scara- 17100’


PREȘEDINTE ȘEDI


PRIM^RiA Mc           , .   .

SERVICIUL

VSAT SPiRE

Nr.CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

Camera

16.91  -

2

Camera

21.26 -

3

Hol

9.67  -

Suprafața utila =47.84mp

Suprafața totala =47.84mp                         /

Executant,

Data     /T;

ing. Boicu CosteA

12.08.2019 (.3

\3.

Recepționat, |

Data        'Nr. cadastral al terenului

Suprafața (mp)

Adresa imobilului

mun. Constanta, str. Decebal nr. 19, jud. Constanta

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

CONSTANTA

Cod unitate individuala (U)

CF individuala

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în Bd.Tomis nr,115

teren = 126 mp

teren = 149 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Teren în indiviziune HCL nr.106/2014, anexa 3 HCL nr.109/2005, pag.24 Solicitare R.A.E.D.P.P.

nr.15123/2018 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 192887/2018, revenire nr.197633/14.10.2019 Identificare imobil

nr.215084/07.01.2020


MO
ROMANIA


SECRETAR,

MARCELA ENAGTiE 4^

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat între str.Putna și str.Scheia (Cartier Baba Novac)

teren = 634 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Identificare imobil nr.3750/13.01.2020Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1:200              huNr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului:

126

Constanta, Bulevardul Tomis, Nr. 115

Cartea Funciara nr.

UAT: Constanta


304720.745


o

N-

00 <o

CO <0 s b-Inventar de coordonate

Nr. Pct.

Coordonata pct.da oontur

Lungimi laturi

D(l.1+1)

X [m]

V [m]

1

304714.397

791649.430

0.636

2

304714.874

791649.010

5.471

3

304711.134

791645.017

11.792

4

304702.576

791653.129

4.416

5

304705.554

791656.390

0.672

6

304706.012

791656.882

5.601

7

304709.234

791661.464

2.675

8

304711.245

791659.700

0.196

9

304711.378

791659.844

4.308

10

304714.483

791656.858

3.876

11

304717.474

791654.393

0.657

12

304717.426

791653.738

1.876

13

304716.243

791652.282

3.397

S=12S.50mpNr. parcela


Categorie de folosința


Total
Valoare de impozitare (lei)126Cod constr.


Destinația


Suprafața construita la sol (mp)Total


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA EN>C

Mențiuni


791661

3.674


Limita imobilului este delimitată de construcție intre punctele1-2-3-4-5-6,10-11 -12-13-i; gard din beton si lemn intre punctele 6-7; gard de tabla intre punctele 7-8;

gard din beton intre punctele 7-8-9-10.


B. Date referitoare la construcțiiMențiuni


Locuința P; S. constr. desfasurata= 83 mp. Nu are certificat de performanta energetica.


Suprafața totala masurata a imobilului = 126 mplnSPfpRiMĂRiA MUNICIPIULUI CONSTANȚĂ Confirm in^roducggg^V<J0lllliiUiQA&&^®'ilitegrata si atribuirea numărului cadastral.                   P-. —

VIZAT SPRE NESCHIMBAT

Nr. <2/ 5^1?^——----

Semnătura


Data:


Plan de amplasament si delimitare a imobilului, Scara 1:200                 Z:

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului:

149

Constanta, Bulevardul Tomis, Nr. 115

Cartea Funciara nr.

UAT: Constanta

304728.895

CM o CD

co <0

S r~

,v«nfar do coardonotr»

Hr. Pot.

Coordonat» poUo contur

Lungim! laturi

DftH-1)

x (m]

Y [m]

1

304728.737

791652.538

9398

2

304720.463

791645.274

0.712

5

304720.002

791644.731

0.351

4

304719.771

791644.467

0.555

5

304719.275

791644.219

4.979

6

304716.008

791640.462

3.789

7

304713.256

791643.067

2.882

B

304711.134

791645.017

5.471

9

304714.874

791649.010

0.636

10

304714.397

791649.430

3.397

11

304716.243

791652^82

1.876

12

304717.426

791653.738

0.657

13

304717.474

791654393

3.876

14

304714.483

79165635B

4.30B

îs

304711.378

791659.844

5.859

16

304713.896

791862.768

1.224

17

304714.815

701681.960

0.389

18

304714.598

791661.637

1.893

19

304716.035

791660.405

1.075

20

304717.006

791659.943

12.228

S=149.Q5mpCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAPHE


79161

3.824


A. Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

149

Limita imobilului este delimitată de construcție intre pci.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14,

16-17-18-19-20-1 ;gard din beton intre pct. 14-15; gard de plasa intrepct.15-16.

Total

149

i

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

C1

CL

95

Locuința P+beci; S. constr. desfasurata= 105 mp. Nu are certificat de performanta energetica.

Total

95

Suprafața totala masurata a imobilului = 149 mp

Executant: BIZIRU CRISTIAN ȘTEFAN

Confirm executarea măsurătorilor la t^^^'^âț^dtîlu<âlin@^jrițacrnlril documentației cadastrale si corespondenta a^fâraTty reallț^tpa din teren.                      //^?        DE /    <\\

//.Y; AUTOI-Hă^ \

17.10.2019                          C'A$f!a\ g]|j

X\ CRI3W4-ȘTEF^IZ/ _______________________________ /A"' .........-s-'


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONS • AL

SERVICIUL CADASTRU ^ftîwte^iptiȘGrataj *b■auasifai a

Nr.


Inspector:

Confirm introducerea imobilului jp ba si atribuirea ndmMfââiiias^f’.R!


Data:Sarnpăiura

P/i/A"__PLAN DE SITUAȚIE788877.27

788895.14

788917.78

788923.06

788908.06

788877.45

788871.85


Y= Y= Y= Y= Y=

Y= Y=


305580.93

305611.52

305650.27

305647.18

305621.54

305569.21

305572.48


SECRETAR, MARCELA ENACHE


PRÎMARÎA MUMlCIPid

SERVICIUL CADASTRU .


l...ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.Pescarilor nr.35A

teren = 2 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Diferență măsurători (Suprafața totală = 79 mp din care 77 mp sunt inventariați prin HCL nr.48/2017, anexa nr,2) Identificare imobil nr.200495/23.12.2019
ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Locuri înhumare Cimitirul Central (construcții funerare)

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Art. 553 alin(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil Adresa nr.235970/05.12.2019 Certificat de succesiune vacantă nr.122/06.12.2018 Certificat de vacanță succesorală nr.11/27.02.2019 Certificat de vacantă succesorală nr.153/23.10.2019 Certificat de vacanță succesorală nr. 152/23.10.2019

1. Figura G, lotul 11370 - cota 1/1 (Suprafața totală - 4,50 mp)

Construită=4,50 mp

2. Figura B, lotul 2212 -cota 3/4 (Suprafața totală - 12 mp)

Construită=9,00 mp

3. Figura B, lotul 2765 (Suprafața totală -7,50 mp)

Construită=0,50 mp

4. Figura I, lotul 13144 - cota 1/3 (Suprafața totală - 4,50 mp)

Construită=l,50 mp


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, /} [

•<sCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENA.OHEPLAN DE SITUAȚIE A IMOBILULUI

scara 1:200
Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

79

Constanta, Str. Pescarilor

Carte funciara nr.

UAT |            CONSTANTAERVlCIUL CAL


5) b-Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

Nord [m]

Est [m]

1

307553.560

791791.500

1.855

2

307551.785

791790.961

6.560

3

307545.250

791791.528

5.813

4

307539.683

791789.856

1.945

5

307537.958

791788.958

4.515

6

307534.120

791786.580

10.334

7

307533.141

791796.868

5.978

8

307538.913

791795.313

15.135


PREȘEDINTE ȘEDI


O co 5) b-încadrare in zona


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENA.CHE J 7ONA 1 „diJK
ROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 7 LA H.C.L. NR.


Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.Ștefan cel Mare nr.15, bl.Ml, parter

Suprafață utilă totală=142,9 mp din care: hol=2,30 mp sală=117,60 mp spațiu de depozitare=6,20 mp hol=4,20 mp grup sanitar=l,30 mp grup sanitar=l,20 mp spațiu de depozitare=4,20 mp spațiu de depozitare=5,90 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Identificare imobil nr.7754/16.01.2020

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat:

  • - în spatele imobilului str.Ecaterina Varga nr.31 (SI);

  • - în spatele imobilului Bd.Tomis 54 (S2)

Teren (SI) - 272 mp

Teren (S2) - 467 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (S2 = 639 mp suprafață totală din care 172 mp sunt inventariați prin HCL nr.452/2017, anexa 13) Identificare imobil nr.219347/17.01.2020

ȚBLEVBU SPAȚIU COhfPPClAL/EXPOZITIONAL

Scara 1:100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața utilă (mp)

Adresa imobilului

.142,9

Loc. CONSTANȚA, Strada ȘTEFAN cel MARE nr. 15 bl. Ml, sc. B, Parter, Jud. CONSTANȚA

(--------

i ,

Plan de încadrare în zonă


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACWE

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

Hol

2,30

2

Sala

117,60

3

Spațiu de depozitare

6,20

4

Hol

4,20

5

Grup sanitar

1,30

6

Grup sanitar

1,20

7

Spațiu de depozitare

4,20

8

Spațiu de depozitare

5,90

Suprafața utila = 142,9 (mp)

Suprafața totala = 142,9 (mp)

PREȘEDINTEȘEDL


ă, :’4__


RIMARJA MUNlCfHULUI C^NS'TAî»' j SERVICIUL CADASTRU


SECRETAR, MARCELA ENApKEPLAN DE SITUAȚIE

Scara 1: 500

ZONA B-DUL FERDINAND - STR. DRAGOȘ VODĂ


51 = 272 MP

52 = 639 MP


ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ


PREȘEDINTE $EpI/W


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1: 500

ZONA B-DUL FERDINAND - STR. DRAGOS VODĂ

J

ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, CHE


ANEXA NR. 9 LA H.C.L. NR.                 _______


Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.Smârdan în spatele imobilului din str.Mihai

Eminescu nr.5

Teren - 57 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Identificare imobil nr.187783/17.01.2020


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACTfE 4/^

ANEXA NR. 10 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.Ion Ursu nr.79

Teren - 161 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Teren în indiviziune Identificare imobil nr.223914/20.01.2020

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,

MARCELA ENAOHEINVENTAR DE COORDONATE IMOBIL

SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 70

»r. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

N [m]

E [m]

1

304743.S31

792097.139

5.191

2

304743.099

792091.975

12.586

3

304730.755

792094.431

5.855

4

304734.358

792059.038

9.456

Suprafața din măsurători

57 mp


JMas^P

pslSTAwl. '* ll& Â M (7?

.   . nr>o() S i

JDesenat'

"Cenușa

•8®\ Zi-'

Calculat

TanaseXji^iSP11'^ "

J?x.

‘Verificat

--

Tonose Dafrief CX'ftG


SCARA 1:200


DATA ■

01.2016

__


CN Joa.

r-


președinte ședința,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAQHE

i-Jl.Uî CCNGW- * UAC'Ao rî

SERVICIUL (BENEFICIAR:

MUN. CONSTANTA

,z

PLANȘA

1


PLAN DE SITUAȚIE

Mun. Constanta, Str. Intrarea Smardan301700


; ^s&âiFHa3ARE 1A

-q>-


301680


10c


PkEȘEDJNTE ȘEDINȚA,

fțpiM/i


TOy

z


/ ■/ /N?


z

/ / '5 z

$

.V


CONTRASEMNEAZĂ. SECRETAR, marce^aenache


/■


301660


£?/

7 /

/

l i


si


‘3?-


/ ./

<T?


----------- --- ---- --t

PLAN DE SITUAȚIE Scară 1:200Adresa:

UAT CONSTANTA, Mun. Cbnstanta, Str. Ion Ursu, Nr. Suprafața din măsurători: S teren = 431 mp Suprafața din acte: S teren =» 270 tnp 01 - Locuința (Pârter) Suprăf.constr. la sol - 109 mp

* Nota: Menționez ca limitele au fost Indicate de șatre proprietar


Nr. Pot.

Coordonate pot.da contur

Lungim laturi

D(i,i+1:

X[m]

^'"7

301661.564

788900.755

4.77

301658.354

788904.285

5.67

3

301654.761

788908.681

12.31

4

301664.270

788916.500

' 11.54

5

301673.156

788923.874

8.98

6

301880.960

788929.620

9.56

i

301687.359

788935.794

9.66

&

301693.135

788928.051

21.09

&

301677.370

788914.038

11.56

. 13

301663.753

738906.320

9.09

S(Tereut) - 431 mp

Sistem da proiecție: Staracgraflc 197fj


,/(,


Data:


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 11 LA H.C.L. NR.                ________

/

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat între imobilele din Bd.Ferdinand nr.17-19 și Bd.Ferdinand nr.21

Teren - 270 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Identificare imobil nr.233396/20.01.2020

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, /

---"'s'

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENA£HE

Plan de Situație

Scara 1: 500

Bd. FERDINAND nr. 17-19