Hotărârea nr. 249/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA LINIILOR DE SUBVENȚIONARE PRIORITARE ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE, RESPECTIV UNITĂȚILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI CAPITOLELE DE CHELTUIELI PENTRU CARE ASOCIAȚIILE, FUNDAȚIILE ȘI CULTELE RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA, ACREDITATE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE POTRIVIT LEGII, POT SOLICITA SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale, respectiv unitățile de asistență socială și capitolele de cheltuieli pentru care asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, pot solicita subvenții de la bugetul local

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 3/1 0#.       .

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 107848/16.07.2020, al domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției generale de asistență socială Constanța nr. 40716/16.07.2020;

Având în vedere prevederile Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistența socială, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G. nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) și ale art.196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă liniile de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale, respectiv unitățile de asistență socială și capitolele de cheltuieli pentru care asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, pot solicita subvenții de la bugetul local, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: oi pentru,' ' împotrivă, ' abțineri.

La data adoptării sunt în funcție vty consilieri din 27 membri.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR/GENE L,

FULVIA ANTLA DIWESCU


CONSTANȚA

nrJ^z Moy.fe&o


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ LA H.C.L. NR.


LINIILE DE SUBVENȚIONARE PRIORITARE ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE, RESPECTIV UNITĂȚILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI CAPITOLELE DE CHELTUIELI PENTRU CARE ASOCIAȚIILE, FUNDAȚIILE ȘI CULTELE RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA, ACREDITATE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE POTRIVIT LEGII, POT SOLICITA SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL

Nr. crt.

Unități de asistență socială

Codserviciu social

Categorii de cheltuieli eligibile

Nivel mediu lunar al subvenției care poate fi acordat pentru o persoană beneficiară

1.

Centre rezidențiale medico-sociale - Centre rezidențiale de îngrijire și asistență medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală

8710 CRMS-I

 • 1 .cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2 .cheltuieli cu hrana pentru beneficiari;

 • 3 .cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

250 lei

2.

Centre rezidențiale de îngrijiri paliative -Centre rezidențiale de îngrijire și asistență medico-socială pentru

8710 CRMS-II

 • 1 .cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2 .cheltuieli cu hrana pentru beneficiari;

 • 3 .cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat,

250 lei

persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală

apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

3.

Centre rezidențiale de tip comuinitate terapeutică- Centre rezidențiale de recupera re/reabilitare socială și dezintoxicare pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice

8720 CR-AD-II

 • 1 .cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2 .cheltuieli cu hrana pentru beneficiari;

 • 3 .cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

250 lei

4.

Centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi: centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc

8790CR-C-I

 • 1 .cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2 .cheltuieli cu hrana pentru beneficiari;

 • 3 .cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

250 lei

5.

Adăposturi de noapte pentru copiii străzii-Centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție specială

8790CR-C-III

 • 1 .cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2 .cheltuieli cu hrana pentru beneficiari;

 • 3 .cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

250 lei

6.

Centre de îngrijire și asistență-pentru persoanele adulte cu dizabilități

8790 CR-D-I

 • 1 .cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2 .cheltuieli cu hrana pentru beneficiari;

 • 3 .cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

250 lei

7.

Centre de integrare prin terapie ocupațională-pentru

8790 CR-D-III

1.cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

250 lei

persoanele adulte cu dizabilități

2.cheltuieli cu hrana pentru beneficiari;

3.cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

8.

Centre de tip respiro/centre de criză-pentru persoanele adulte cu dizabilități

8790 CR-D-VI

 • 1 .cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2 .cheltuieli cu hrana pentru beneficiari;

 • 3 .cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

250 lei

9.

Centre

multifuncționale-pentru tinerii în dificultate

8790CRT-I

 • 1 .cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2 .cheltuieli cu hrana pentru beneficiari;

 • 3 .cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

250 lei

10.

Centre de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane-Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane victime ale traficului de persoane

8790CR-VTP-I

 • 1 .cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2 .cheltuieli cu hrana pentru beneficiari;

 • 3 .cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

250 lei

11.

Locuințe protejate pentru victimele traficului de persoane-Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane victime ale traficului de persoane

8790CR-VTP-II

 • 1 .cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2 .cheltuieli cu hrana pentru beneficiari;

 • 3 .cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

250 lei

12.

Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități! prin echipa mobilă-

8810ID-III

1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

2. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat,

175 lei

ANEXĂ LA

Servicii de îngrijire la domiciliu

apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet;

3.cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport.

13.

Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți-Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinții

8891CZ-C-II

 • 1 .cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2 .cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet;

 • 3 .cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport.

175 lei

14.

Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități-Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinții

8891CZ-C-III

 • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet;

 • 3. cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport.

175 lei

15.

Centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă-Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinții

8891CZ-C-VI

 • 1 .cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2 .cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet;

 • 3 .cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport.

175 lei

16.

Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii-Centre de zi pentru familie și copii

8899CZ-F-I

 • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet;

 • 3. cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport.

175 lei

17.

Centre de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în

8899CZ-VD-I

1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

175 lei

familie

2. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet;

3.cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport.CONTRASE

SECRETAR.

FULVIA