Hotărârea nr. 247/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR CONSTĂNȚENI ȘI A ANTRENORILOR PRINCIPALI CONSTĂNȚENI DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV „FARUL” CONSTANȚA CARE AU OBȚINUT PERFORMANȚE DEOSEBITE LA COMPETIȚIILE INTERNAȚIONALE OFICIALE DIN PERIOADA AUGUST – DECEMBRIE 2019

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv „Farul" Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din perioada august - decembrie 2019

Cc^siliul J^ca^al^rnunicipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub numărul 110150/21.07.2020 al domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Compartimentului organizare evenimente înregistrat sub numărul 112199/24.07.2020 și adresa nr. 145/23.01.2020 a Clubului Sportiv „Farul" Constanța înregistrată sub nr. 13692/23.01.2020;

Văzând dispozițiile art. 18A1, alin.(2) lit. f din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările ulterioare;

Având în vedere H.C.L. nr. 228/13.10.2018 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru premierea, în condițiile legii, a sportivilor constănțeni care au obținut performanțe deosebite internaționale oficiale și a antrenorilor principali constănțeni care au contribuit la realizarea acestor performanțe;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.f) și art.196 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

Art.l - Se aprobă alocarea sumei de 152.900 lei, în valoare brută, din bugetul local, pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv „Farul" Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din perioada august - decembrie 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului organizare evenimente, Direcției financiare și Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: ol lr> pentru, ,—

Anexă la HCL nr.

Premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv „Farul" Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale în perioada august - decembrie 2019

Nr. crt.

Numele si prenumele

Rezultat obtinut

Suma conform HCL 228/2015 (LEI)

Total (LEI)

CAMPIONATUL MONDIAL DE SENIORI - CULTURISM - FUJAIRAH (EMIRATELE ARABE UNITE) - 05.11-10.11.2019

1

IANCU COSMIN CRISTIAN

sportiv - locul V - games classic bodybilding 175 cm.

3.250

3.250

2

MIHĂILESCU CRISTIAN

antrenor principal al sportivului lancu Cosmin Cristian

3.250

3.250

CAMPIONATUL MONDIAL DE SENIORI - FITNESS - BRATISLAVA (SLOVACIA) -

29.11-01.12.2019

1

CRISTEA BOGDAN LUCIAN

sportiv - locul VI - cuplu mixt

2.300

2.300

2

LĂCĂTARU DELIA BEATRICE

sportiv - locul VI - cuplu mixt

2.300

4.600

sportiv - locul VI - fitness 160 cm.

2.300

3

MIHĂILESCU CRISTIAN

antrenor principal al sportivilor Cristea Bogdan Lucian, Lăcătaru Delia Beatrice

4.600

4.600

CAMPIONATUL EUROP

EN DE JUNIORI I - HALTERE r BUCUREȘTI (ROMÂNIA) 13-27.10.2019

1

DUMITRESCU BIANCA DANIELA

sportiv - locul I - categ. 45 kg. (stil aruncat)

2.750

7.350

sportiv - locul I - categ. 45 kg. (stil total)

2.750

sportiv - locul II - categ. 45 kg. (stil smuls)

1.850

2

BEȘLEAGĂ ANGHELUȘ

antrenor principal al sportivului Dumitescu Bianca Daniela

7.350

7.350

ANEXĂ LA HCLM NR.

CAMPIONATUL EUROPEN DE JUNIORI II - HALTERE - ISRAEL - 07-14.12.2019

1

TUCĂIONUȚ GABRIEL

sportiv - locul I - categ. 102 kg. (stil aruncat)

1.450

3.400

sportiv - locul I - categ. 102 kg. (stil total)

1.450

sportiv - locul IV - categ. 102 kg. (stil smuls)

500

2

TĂTARU AUREL

antrenor principal al sportivului Țucă lonuț Gabriel

3.400

3.400

CAMPIONATUL EUROPEAN DE KARATE WSF - SENIORI - SKOPJE (MACEDONIA) -01-03.11.2019

1

COTOBAN ANDREEA

sportiv - locul I - categ 61 kg. (shobu sanbon kumite)

9.250

23.950

sportiv - locul II - categ 61 kg. (shobu ippon kumite open)

5.500

sportiv - locul II - echipe (kata)

5.500

sportiv - locul III - categ 61 kg. (kumite WKF)

3.700

2

COTOBAN LIVIA

sportiv - locul I - categ +68 kg. (shobu sanbon kumite)

9.250

20.250

sportiv - locul II - categ +68 kg. (kumite WKF)

5.500

sportiv - locul II - echipe (kata)

5.500

3

COSTANDACHE ANDREEA MIHAELA

sportiv - locul II - echipe (kata)

5.500

9.200

sportiv - locul III - categ -55 kg. (kumite WKF)

3.700

4

MUȘAT VALE RI AN

antrenor principal al sportivilor Cotoban Andreea, Cotoban Livia, Constandache Andreea Mihaela

23.950      23.950

CAMPIONATUL EUROPEAN DE NAVOMODELE - SENIC

31.08-08.09.2019

JRI - BURG AS (BULGARIA) -

1

COSTINIUC CORNELIU

sportiv - locul II - machete C4D

5.500

5.500

2

NEAGU FLORIAN

sportiv - locul II - machete C4A

5.500

7.650

sportiv - locul IV - machete C4D

2.150

3

PETRICĂ VASILE

antrenor principal al sportivilor Costiniuc Corneliu și Neagu Florian

7.650

7.650

CAMPIONATUL MOh ...... .

DIAL DE JUNIORI ȘI TlNEF (UZBEKISTAN) - 10-14.10.2

IET - SAMBO - TAȘKENT 019

1

CHISS DANIELA MIHAELA

sportiv - locul II - categ 48 kg. (tineret)

2.750

2.750

ANEXĂ LA

HCLM NR. /«Mp

2

GÂSCĂ VIOREL

antrenor principal al sportivului Chiss Daniela Mihaela

2.750

2.750

CAMPIONATUL MONDIAL DE SENIORI - KOMBAT- SAMBO - CHEONGJ 07-11.11.2019

U(KOREEA)

1

CHISS DANIELA MIHAELA

sportiv - locul V - categ 48 kg.

3.250

3.250

2

IONESCU CODRINA MIHAELA

sportiv - locul V - categ 60 kg.

3.250

3.250

3

GÂSCĂ VIOREL

antrenor principal al sportivilor Chiss Daniela Mihaela și lonescu Codrina Mihaela

3.250

3.250

TOTAL

152.900

152.900

CONTRASEMNEAZĂ