Hotărârea nr. 246/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU PREMIEREA SPORTIVULUI CONSTĂNȚEAN DIN CADRUL ASOCIAȚIEI „C.S. YORGA” CONSTANȚA CARE A OBȚINUT PERFORMANȚE DEOSEBITE LA COMPETIȚIA OFICIALĂ INTERNAȚIONALĂ DIN PERIOADA MAI-IUNIE 2019

CPNSTAN^

® ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

jW MUNICIPIUL CONSTANȚA

5|J CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivului constănțean din cadrul Asociației „C.S. YORGA" Constanța care a obținut performanțe deosebite la competiția internațională oficială din perioada mai - iunie 2019

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub numărul 110148/21.07.2020 al domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Compartimentului organizare evenimente înregistrat sub numărul 112200/24.07.2020, adresa nr. 6/03.03.2020 a Asociației „C.S. YORGA" Constanța, înregistrată sub nr. 43516/03.03.2020 la Primăria municipiului Constanța și comunicatul de presă al Federației Române de Arte Marțiale, Departamentul Ju-Jitsu;

Văzând dispozițiile art. 18A1, alin.(2) lit. f din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările ulterioare;

Având în vedere H.C.L. nr. 228/13.10.2018 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru premierea, în condițiile legii, a sportivilor constănțeni care au obținut performanțe deosebite internaționale oficiale și a antrenorilor principali constănțeni care au contribuit la realizarea acestor performanțe;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.f) și art.196 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

Art.l - Se aprobă alocarea sumei de 14.750 lei, în valoare brută, din bugetul local, pentru premierea sportivului constănțean din cadrul Asociației „C.S. YORGA" Constanța care a obținut performanțe deosebite la competiția internațională oficială din perioada mai - iunie 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului organizare evenimente, Direcției financiare și Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: t££<o pentru, ~~

împotrivă, *— abțineri.

La data adoptării sunt în funcție

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ ț\

CONSTANȚA-    t L \ \     ---

Nr.

consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL/

FULVIA ANTOM3LA DIN^SCU

Anexă la HCL nr.

Premierea sportivului constănțean din cadrul Asociției „C.S. Yorga" Constanța care a obținut performanțe deosebite la competiția internațională oficială în perioada mai 2019 - iunie 2019

Nr. crt.

Numele si prenumele

Rezultat obțin ut

Suma conform HCL 228/2015 (LEI)

Total (LEI)

CAMPIONATUL EL

IROPEAN DE JIU-JITSU SENIORI - BU

31.05-02.06.2019

CUREȘTI (ROMÂNIA)

1

IORGA COSTEL

sportiv - locul I - jiu-jitsu M4 Ne-waza,+85 kg.

9.250

14.750

sportiv - locul II - M4 fighting +85 kg.

5.500

TOTAL

14.750

14.750

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂCONTRAS, SECRETAI

FULVIA ANTO


1NEAZA ENERAL,

ESCU