Hotărârea nr. 245/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATĂ SITUATE PE AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII DE UTILITATE PUBLICĂ ȘI DE INTERES LOCAL „AMENAJAREA ZONEI ADIACENTE ACCESULUI PRINCIPAL ÎN COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII PRIN FLUIDIZAREA CIRCULAȚIEI PE B-DUL. MAMAIA, MUNICIPIUL CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiții de utilitate publică și de interes local „Amenajarea zonei adiacente accesului principal în Complexul Muzeal de Științe ale Naturii prin fluidizarea circulației pe b-dul Mamaia, municipiul Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 107235/15.07.2020 al domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr.112916/24.07.2020;

Având în vedere HCL nr. 65/28.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de prefezabilitate pentru „Amenajarea zonei adiacente accesului principal în Complexul Muzeal de Științe ale Naturii prin fluidizarea circulației pe b-dul. Mamaia, municipiul Constanța";

Ținând cont de dispozițiile art. 2 alin. (1) lit. a) și art. 5 alin. (1) din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor art. 4 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 aprobate prin H.G. nr. 53/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând rapoartele de evaluare întocmite de către S.C. Management Consulting Solutions S.R.L. prin evaluator dr. ing. Dragoș Mihai Ipate, nr.241/22.07.2020 înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr.111976/23.07.2020, nr.242/22.07.2020 înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 111968/23.07.2020 si nr.243/22.07.2020 înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr.111970/23.07.2020;

în conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.d), alin. (7) lit, k) și art.196 alin.(l) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă amplasamentul obiectivului de investiții de utilitate publică și de interes local „Amenajarea zonei adiacente accesului principal în Complexul Muzeal de Științe ale Naturii prin fluidizarea circulației pe b-dul Mamaia, municipiul Constanța" potrivit planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1.

Art.2 - (1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor -teren, proprietate privată, în suprafață totală de 1.007 mp, identificate prin numerele cadastrale 208917, 208918 și 210948, situate pe amplasamentul obiectivului de investiții de utilitate publică și de interes local „Amenajarea zonei adiacente accesului principal în Complexul Muzeal de Științe ale Naturii prin fluidizarea circulației pe b-dul Mamaia, municipiul Constanța", expropriator fiind Municipiul Constanța prin consiliul local și primar.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 -(1) Se aprobă sumele individuale rezultate din rapoartele de evaluare, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul obiectivului de investiții de utilitate publică și de interes local „Amenajarea zonei adiacente accesului principal în Complexul Muzeal de Științe ale Naturii prin fluidizarea circulației pe b-dul Mamaia, municipiul Constanța", județul Constanța. Rapoartele de evaluare fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele teren în suprafață totală de 1.007 mp, ce se acordă proprietarilor sau deținătorilor imobilelor situate pe amplasamentul obiectivului de investiții în cuantum total de 105.735,00 euro echivalentul a 512.042,88 lei la cursul de 4,8427 lei stabilit de B.N.R. la data de 21.07.2020, sunt alocate de la bugetul local cu această destinație.

(3) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Municipiul Constanța, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului la dispoziția proprietarilor sau deținătorilor de imobile, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art.4 Se împuternicește primarul municipiului Constanța ca, împreună cu structurile din cadrul aparatului de specialitate al primarului, să întreprindă toate demersurile legale, necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 Planul de amplasament prevăzut la art. 1 se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe pagina proprie de internet ale expropriatorului.

Art.6 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Compartimentului juridic contencios, Compartimentului contracte, avizări si legile proprietății, Direcției financiare în vederea aducerii la îndeplinire, domnului Oprică Nicolae, S.C. VALROM INVEST S.R.L. și spre știință Instituției prefectului județului Constanța .


Prezenta hotărâre a fost aprobată de consilierii locali astfel

pentru,   <—împotrivă, ’—

La data adoptării sunt în PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANȚA,

NR.       / 3ă67Z,2020

_ abțineri.

funcție        consilieri din 27 membri.

CONTRASE Al EAZĂ SECRETAR GENERAL, FULVIA ANTON ERA D^NESCU
-r- ANEXA NR. 1

la H.C.L. nr. o?vO /


PLAN DE AMPLASAMENT


privind aprobarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiții de utilitate publică și de interes local „Amenajarea zonei adiacente accesului principal în Complexul Muzeal de Științe ale Naturii prin fluidizarea circulației pe b-dul Mamaia, municipiul Constanța"


791275 ___________

IE: 238653
BILANȚ SUPRAFEȚE

Nr. crt.-

. TE •IMOBIL

ADRESA ‘ > • * ‘

TOTAL SUPRAFAȚA -OBIECTIV TNVESTirnDE UTILITATE PUBLICA (mp)

SUPRAFAȚA’ AFERENTĂ EXPROPIERII . (rnp)

1

208917

Constanta, B-dul MAMAIA nr. 259B

307

307

2

210948

Constanta, B-dul MAMAIA, zona DELFINARIU

400

400

4

208918

Constanta, B-dul MAMAIA nr. 259

300

300

5

-

Sl-Gol Intre imobile intabulate (NEINTABULAT)

0,61

6

-

S2-Gol intre imobile intabulate (NEINTABULAT)

62

8

-

S3-Gol intre imobile intabulate (NEINTABULAT)

38

TOTAL SUPRAFEȚE

1108

1007


791297 791307


] Culoar expropiere=l 108mp Suprafețe aferente expropicrii (imobile intabulate—1007mp)


791317


Inventar de coordonate puncte de frângere - CULOAR EXPROPIERE Sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970


Nr. crt.

X(m)

Y(m)

1

307315,060

791278,350

2

307315,080

791278,710

3

307315,520

791288,460

4

307315,270

791288,500

5

307314,410

791288,250

6

307308,170

791287,980

7

307301,170

791289,320

8

307287,040

791293,190

9

307240,800

791307,040

10

307217,030

791315,250

11

307206,370

791314,840

12

307207,000

791313,470

13

307208,660

791311,110

14

307211,020

791308,760

15

307215,410

791305,540

16

307222,010

791302,820

17

307237,140

791297,830

18

307237,082

791297,686

19

307243,610

791295,610

20

307269,700

791287,820

21

307283,320

791283,829

22

307306,800

791276,950

23

307313,670

791278,110CONTRAS

SECRETA FULVIAANT


INTA


NEAZĂ ENERAL, ESCUPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE


S.ce=1 1 O8mp___________________

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA PATRIMONIU SI CADASTRU

SERVICIUL CADASTRUNr.Municipiul Constanța

Zona Delfinariu - Bulevardul Mamaia

_________ Culoar de expropiere Scara Data: martie Format 1:500   12020 Iplansa A4


revizia 1la HCL nr.


. ANEXA NR. 2


LISTA imobilelor situate pe amplasamentul obiectivului de investiții de utilitate publică și de interes local „Amenajarea zonei adiacente accesului principal în Complexul Muzeal de Științe ale Naturii prin fluidizarea circulației pe b-dul Mamaia, municipiul Constanța"Suprafața totală rezultată din acte (mp)


Suprafața de expropriat (mp)


1EURO = 4,8338LEI la cursul B.N.R. din data de 09.04.2020


1

2

Constanța i Constanța, | Zona i Delfinariu, i bd. Mamaia

-----------

210948 ।

208917 “

400 mp

307 mp

Constanța

Constanța, Bd. Mamaia nr. 259B :

3

Constanța

Constanța, Bd. Mamaia

-

| 208918

300 mp

nr. 259

i                                                                                       j


400 mp


307 mp


300 mp


VALROM INVEST S.R.L.42.000,00 EURO


32-235,00 EURO

31.500,00 EURO


PREȘEIțNTE\ȘEDINTĂ, * k1M m 6W A* e'4-Aq \\\ \


fulviaanNERAL, LADINESC