Hotărârea nr. 244/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „LUCRĂRI DE DEMOLARE A UNOR ACTIVE AMPLASATE PE AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII SALĂ SPORT POLIVALENTĂ 5000 DE LOCURI ZONA BADEA CÂRȚAN, INCLUSIV PROIECTAREA”

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

„Lucrări de demolare a unor active amplasate pe amplasamentul obiectivului de investiții Sală sport Polivalentă 5000 locuri, zona Badea

Cârțan, inclusiv proiectarea"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 107476/15.07.2020 raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 109612/20.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Luând în considerare prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Văzând dispozițiile art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de demolare a unor active amplasate pe amplasamentul obiectivului de investiții Sală sport Polivalentă 5000 locuri zona Badea Cârțan, inclusiv proiectarea", conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Valoarea totală estimativă a investiției, conform devizului general este:

Total investiție: 306.200,35 lei fără TVA, respectiv 364.359,42 lei cu TVA

din care :C+M: 292.100,35 lei fără TVA^țespectiv 347.599,42 lei cu TVA

ART.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru, U

împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din T7 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ iMuCONTRASEMNEAZĂ: SECRETĂR GENERAL, FULVIA ANTGKNELA DINESCU

Proiectant,

S.C. NDA7 PROIECT S.R.L__________________________________________

Executant: S.C. SMZIMPEX S.R.L prin Asocierea S.C. SMZ1MPEX S.R.L

si S.C. NDA7 PROIECT S.R.L

Beneficiar: Primăria Municipiului Constanta

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

ANEXĂ LA HCLM NR. I&O&.
„Lucrări de demolare a unor active amplasate pe amplasamentul obiectivului de investitii

Sala Sport Polivalenta 5000 locuri zona Badea Cartan, inclusiv proiectare"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

iei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

Total capitol 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

0,00

0,00

2.2

0,00

0,00

2.3

0,00

0,00

Total capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

100,00

0,00

100,00

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

3.5

Proiectare

5.500,00

1.045,00

6.545,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general (costuri cu obținerea CU)

0,00

0,00

0,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acorduriior/autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1.000,00

190,00

1.190,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

4.500,00

855,00

5.355,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

ordinul ARKirecjua DIN ROMÂNIA

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

8.500,00

1.615,00

10.115,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

1.500,00

285,00

1.785,00

3.8.I.I. pe perioada de execuție a lucrărilor

1.500,00

285,00

1.785,00

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

7.000,00

1.330,00

8.330,00

Total capitol 3

14.100,00

2.660,00

16.760,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații - Demolare imobil

277.026,35

52.635,01

329.661,36

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

Total capitol 4

277.026,35

52.635,01

329.661,36

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

15.074,00

2.864,06

17.938,06

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

15.074,00

2.864,06

17.938,06

5.1.2. Cheltuieli conexe org. șanț, (include si taxe la depozite ecologice)

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00

0,00

0,00

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

0,00

0,00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0,00

0,00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0,00

0,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0,00

0,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

Total capitol 5

15.074,00

2.864,06

17.938,06

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

306.200,35

58.159,07

364.359,42

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

292.100,35

55.499,07

347.599/42