Hotărârea nr. 243/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 397/2017 PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI MANSARDAREA CREȘEI NR. 5, ALEEA MIMOZELOR NR. 4, MUNICIPIUL CONSTANȚA”

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr.397/27.11.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea , modernizarea și mansardarea Creșei nr.5, aleea Mimozelor nr.4, municipiul Constanța"

-Consiliul Ipcal al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.107473/15.07.2020, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene nr.112926/24.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr,4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Văzând HCL nr.397/27.11.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.5, aleea Mimozelor nr.4, municipiul Constanța", modificată prin HCL nr.246/ 25.06.2019 privind modificarea art.l din HCL nr.397/27.11.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.5, aleea Mimozelor nr.4, municipiul Constanța";

Luând în considerare dispozițiile art.44, alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, ale art.10 alin.(4) lit.c din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și prevederile art.10 alin.(6) și art.12 alin.(4) din Ordinul nr.1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locală, emis de Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și art.196 alin.(l) lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă modificarea HCL nr.397/27.11.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.5, aleea Mimozelor nr.4, municipiul Constanța", cu modificările ulterioare în sensul că peste tot în conținutul hotărârilor se va citi la denumirea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea Creșei nr.5, aleea Mimozelor nr.4, municipiul Constața" în loc de „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.5, aleea Mimozelor nr.4, municipiul Constanța".

ART.2 Se aprobă modificarea art.l din HCL nr.397/27.11.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.5, aleea Mimozelor nr.4, municipiul Constanța, în sensul că acesta va avea următorul conținut: Se aprobă finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea Creșei nr.5, aleea Mimozelor nr.4, municipiul Constanța", în valoare totală de 1.459.352,17 lei cu TVA din care s-a decontat suma de 35.393,00 lei, cu TVA, rezultând rest de executat în valoare de 1.423.959,17 lei cu TVA, pentru următoarele categorii de lucrări:

 • - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

 • - studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții

 • - studii de teren

 • - studii de specialitate

 • - expertize tehnice și/sau audit energetic

 • - asistența tehnică

 • - consultanță

 • - taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații

 • - organizarea procedurilor de achiziții

 • - active necorporale

 • - cheltuieli conexe organizării de șantier,

 • - comisioane, cote, taxe, costuri credite

 • - cheltuieli pentru probe tehnologice

 • - teste și predare la beneficiar

 • - alte cheltuieli, după caz, conform deviz general anexat.

ART.3. Celelalte prevederi ale HCL nr.397/27.11.2017 cu modificările ulterioare rămân neschimbate.

ART.4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației și Instituției prefectului județului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: <£- £ pentru, împotrivă,    ,—   abțineri. Q .

La data adoptării sunt în funcție           consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ:  SECRETAR/GENERAL, ESCUINVESTIȚIA: Reabilitarea și modernizarea Cresei nr.5 ADRESA: Str.Mimozelor nr.4,Municipiul Constanta BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA PROIECTANT: SC TEHNOCONSULT PROIECT SRL

DEVIZ GENERAL

actualizat conform prevederilor art. 10 (4) lit.c din HG 907/2016 privind etapele de elaborare și continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

Iulie 2020

Nr. Crt

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare Investiție cf. HCL 245/2019

din care:

Valoare inv. Act.cf.art.10 HG 907/2016 - Iulie 2020

TVA (19%)

Valoare inv. Act cf.art.10 HG 907/2016-Iulie 2020

din care:

Decontat Buget local' iulie 2020

Decontat Buget local Iulie 2020

Rest de executat cf. Iulie 2020

Rest de executat Iulie 2020

din care:

BS

BL

BS

BL

BS

BL

tei cu TVA

lei cu TVA

tei cu TVA

lei tara TVA

TVA

lei cu TVA

tei cu TVA

tei cuTVA

tei fora TVA

tei cu TVA

teifaraTVA

lei cu TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=6-11

14=8-12

15

16

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

Total capitol 2

23.800,00

4.291,96

19.508,04

19.900,00

3.781,00

23.681,00

4.291,96

19.389,04|       0,00

0,00

19.900,001    23.681,00

4.291,96

19.389,04

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

5.355,00

0,00

5.355,00

4.500,00

855,00

5.355,00

0,00

5.355,00

4.500,00

5.355,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren:studiu topo si studiu geotehnic

5.355,00

0,00

5.355,00

4.500,00

855,00

5.355,00

0,00

5.355,00

4.500,00

5.355,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

5.950,00

0,00

5.950,00

4.995,55

911,15

5.906,70

0,00

5.906,70

3.950,00

4.700,50

1.045,55

1.206,20

0,00

1.206,20

3.3.

Expertizare tehnica

4.462,50

0,00

4.462,50

3.750,00

712,50

4.462,50

0,00

4.462.50

3.750,00

4.462,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.570,00

0,00

3.570,00

3.000,00

570,00

3.570,00

0,00

3.570,00

1.500,00

1.785,00

1.500,00

1.785,00

0,00

1.785,00

3.5.

Proiectare 3%

102.377,31

40.486,39

61.890,92

86.416,00

16.419,04

102.599.44

40.468,54

62.130,90

16.240,00

19.090,00

70.176,00

83.509,44

40.468,54

43.040,90

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/Documentatie de avizare a lucrărilor de interv si deviz gen

17.850,00

0,00

17.850,00

15.000,00

2.850,00

17.850,00

0,00

17.850,00

15.000,00

17.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.4. Documentatii tehnice necesare in ved obținerii avizelor/acordurilor/ autoriz

3.570,00

0,00

3.570,00

3.728,00

472,72

4.200,72

0,00

4.200,72

1.240,00

1.240,00

2.488,00

2.960,72

0,00

2.960,72

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiect the.si a detaliilor de exec

3.570,00

3.570,00

0,00

2.985,00

567,15

3.552,15

3.552,15

0,00

2.985,00

3.552,15

3.552,15

0,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

77.387,31

36.916,39

40.470,92

64.703,00

12.293,57

76.996,57

36.916,39

40.080,18

64.703,00

76.996,57

36.916,39

40.080,18

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistenta tehnica

38.693,66

0,00

38.693,66

31.784,00

6.038,96

37.822,96

0,00

37.822,96

0,00

0,00

31.784,00

37.822,96

0,00

37.822,96

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

12.897,89

0,00

12.897,89

10.784,00

2.048,96

12.832,96

0,00

12.832,96

10.784,00

12.832,96

0,00

12.832,96

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

10.517,89

0,00

10.517,89

8.794,00

1.670,86

10.464,86

0,00

10.464,86

8.794,00

10.464,86

0,00

10.464,86

Paee 1 of 2

ANEXA LAPREȘEI

lWu I


Nr. Crt

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare investiție cf. HCL 245/2019

din care:

Valoare Inv. Act.cf.art.10 HG 907/2016-Iulie 2020

TVA (19%)

Valoare inv. Act cf.art.10 HG 907/2016 -Iulie 2020

din care:

Decontat Buget local iulie 2020

Decontat Buget local Iulie 2020

Rest de executat cf. Iulie 2020

Rest de executat Iulie 2020

din care:

BS

BL

BS

BL

BS

BL

tei cu TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

tei tara TVA

TVA

tei cu TVA

tei eu TVA

tei eu TVA

tei tara TVA

tetcuTVA

lei tara TVA

lei cu TVA

tei cu TVA

tei cu TVA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=6-11

14=8-12

15

16

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele din programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de ISC

2.380,00

0,00

2.380,00

1.990,00

378,10

2.368,10

0,00

2.368,10

1.990,00

2.368,10

0,00

2.368,10

3.8.2. Diriqentie de șantier

25.795,77

0,00

25.795,77

21.000,00

3.990,00

24.990,00

0,00

24.990,00

21.000,00

24.990,00

0,00

24.990,00

Total capitol 3

160.408,47

40.486,39

119.922,08

134.445,55

25.506,65

159.716,60

40.468,54

119.248,06

29.940,00

35.393,00

104.505,55

124.323,60

40.468,54

83.855,06

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalatii

2.512.208,86

1.693.872,98

818.335,88

2.100.524,00

399.099,56

2.499.623,56

1.693.872,98

805.750,58

2.100.524,00

2.499.623,56

1.693.872,98

805.750,58

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10.138,80

5.771,50

4.367,30

8.477,00

1.610,63

10.087,63

5.771,50

4.316,13

8.477,00

10.087,63

' 5.771,50

4.316,13

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

202.776,00

202.776,00

0,00

169.548,00

32.214,12

201.762,12

201.762,12

0,00

169.548,00

201.762,12

201.762,12

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

171.745,56

159.698,00

12.047,56

143.602,00

27.284,38

170.886,38

159.698,00

11.188,38

143.602,00

170.886,38

159.698,00

11.188.38

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

2,896.869,22

2.062.118,48

834.750,74

2.422.151,00

460.208,69

2.882.359,69

2.061.104,60

821.255,09

0,00

0,00

2.422.151,00

2.882.359,69

2.061.104,60

821.255,09

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

39.983,44

19.663,56

20.319,88

33.436,00

6.352,84

39.788,84

19.663,56

20.125,28

0,00

0,00

33.436,00

39.788,84

19.663,56

20.125,28

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii afer organizării de șantier

33.429,48

19.663,56

13.765,92

27.956,00

5.311,64

33.267,64

19.663,56

13.604,08

27.956,00

33.267,64

19.663,56

13.604,08

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

6.553,96

0,00

6.553,96

5.480,00

1.041,20

6.521,20

0,00

6.521,20

5.480,00

6.521,20

0,00

6.521,20

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

24.928,69

0,00

24.928,69

24.803,86

0,00

24.803,86

0,00

24.803,86

0,00

0,00

24.803,86

24.803,86

0,00

24.803,86

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota afer ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de constructii-0,1%* (C+M)

2.167,71

0,00

2.167,71

2.156,86

2.156,86

2.156,86

2.156,86

2.156,86

0,00

2.156,86

5.2.3. Cota afer ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea lucrărilor de construcții - 0,5%* (C+M)

10.838,56

0,00

10.838,56

10.784,29

10.784,29

10.784,29

10.784,29

10.784,29

0,00

10.784,29

5.2.4. Cota afer Casei Sociale a Constructorilor -

CSC -0,5%* (C+M)

10.838,56

0,00

10.838,56

10.784,29

10.784,29

10.784,29

10.784,29

10.784,29

0,00

10.784,29

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare -taxa OAR cf L95/94 0.0005 din C+M

1.083,86

0,00

1.083,86

1.078,43

1.078,43

1.078,43

1.078,43

1.078,43

0,00

1.078,43

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute - 20% x (subcap.1.2+1.3+1.4+2 +3.5+3.S+4)

612.348,04

63.439,61

548.908,43

512.050,20

512.050,20

63.439,61

448.610,59

512.050,20

512.050,20

63.439,61

448.610,59

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

677.260,17

83.103,17

594.157,00

570.290,06

6.352,84

576.642,90

83.103,17

493.539,73

0,00

0,00

570.290,06

576.642,90

83.103,17

493.539,73

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

5.950,00

0,00

5.950,00

4.975,00

945,25

5.920,25

0,00

5.920,25

4.975,00

5.920,25

0,00

5.920,25

Total capitolul 6                                rs

5.950,00

0,00

5.950,00

4.975,00

945,25

5.920,25

0,00

5.920,25

0,00

0,00

4.975,00

5.920,25

0,00

5.920,25

TOTAL GENERAL                       X

3.764.287,86

2.190.000,00

1.574.287,86

3.151.761,61

496.794,43

3.648.320,44

2.188.968,27

1.459.352,17

29.940,00

35.393,00

3.121.821,61

3.612.927^44

<jio care : C+M'f1.2+1.3Vt.4+2+4/f*4.2+5.i:HIrtciî

2.579.577,14

1.723.600,00

855.977,14

2.156.857,00

409.802,83

2.566.659,83

1.723.600,00

843.059,83

0,00

0,00

. 2.156.857,00

2.566.659,W


tehnic,


\ \Tr<t

SCIEHhOa©Ntf


Decebi


Șef serviciu Investiții, Marian FILIRX^


SECRETAR GENERAL,

v.,J:MM^j'0NELADINESCU


iqi


'p, I


cr


Page