Hotărârea nr. 242/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA CREȘEI NR. 5, ALEEA MIMOZELOR NR. 4, MUNICIPIUL CONSTANȚA”

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea Creșei nr.5, aleea Mimozelor nr.4, municipiul Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând in dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.107473/15.07.2020, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene nr. 112928/24.07.2020 avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Luând în considerare dispozițiile art.10 alin.(4) lit.c din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și ale art.10 alin.(6) și art.12 alin.(4) din Ordinul nr.1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală^, emis de Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice.

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea Creșei nr.5, aleea Mimozelor nr.4, municipiul Constanța", conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

valoarea totală estimativă actualizată a investiției, conform deviz general actualizat, este: 3.648.320,44 lei cu TVA (buget de stat 2.188.968,27 lei cu TVA și buget local 1.459.352,17 lei cu TVA), din care: C+M total: 2.566.659,83 lei cu TVA (buget de stat: 1.723.600 lei cu TVA și buget local 843.059,83 lei cu TVA)

total decontat conform deviz actualizat iulie 2020 este: 35.393 lei cu TVA (buget de stat: 0 lei și buget local: 35.393 lei cu TVA), din care: C+M decontat: 0 lei total rămas de executat conform deviz actualizat iulie 2020 este: 3.612.927,44 lei cu TVA (buget de stat: 2.188.968,27 lei cu TVA și buget local: 1.423.959,17 lei cu TVA), din care:C+M rămas de executat: 2.566.659,83 lei cu TVA (buget de stat: 1.723.600 lei cu TVA și buget local: 843.059,83 lei cu TVA).

ART.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației și Instituției prefectului județului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:           pentru, —

împotrivă,           abțineri.

La data adoptării sunt în funcție txrr consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ. lMu WAnWAM


EMNEAZA: GENERAL, DINESCU

j” ANEXĂ LA jHCLM

INVESTIȚIA: Reabilitarea și modernizarea Cresei nr.5

ADRESA: Str.Mimozelor nr.4,Municipiul Constanta

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

PROIECTANT: SC TEHNOCONSULT PROIECT SRL

DEVIZ GENERAL

actualizat conform prevederilor art.10 (4) lit.c din HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanțate din fonduri publice

____________________________________________________________________________________________________ Iulie 2020

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare investiție cf. HCL 245/2019

din care:

Valoare Înv. Act.cf.art.10 HG 907/2016 - Iulie 2020

TVA (19%)

Valoare inv. Act. cf.art.10 HG 907/2016-lulie 2020

din care:

Decontat Buget local iulie 2020

Decontat Buget local iulie 2020

Rest de executat cf. Iulie 2020

Rest de executat Iulie 2020

din care:

BS

BL

BS

BL

BS

BL

lei cu TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

leifaraTVA

TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

leifaraTVA

tei cu TVA

leifaraTVA

lei cu TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10

11

12

13=6-11

14=8-12

15

16

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

Total capitol 2

23.800,00

4.291,96

19.508,04

19.900,00

3.781,00

23.681,00

4.291,96

19.389,04

0,00

0,00

19.900,00

23.681,00

4.291,96

19.389,04

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

5.355,00

0,00

5.355,00

4.500,00

855,00

5.355,00

0,00

5.355,00

4.500,00

5.355,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren:studiu topo si studiu geotehnic

5.355,00

0,00

5.355,00

4.500,00

855,00

5.355,00

0,00

5.355,00

4.500,00

5.355,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

5.950,00

0,00

5.950,00

4.995,55

911,15

5.906,70

0,00

5.906,70

3.950,00

4.700,50

1.045,55

1.206,20

0,00

1.206,20

3.3.

Expertizare tehnica

4.462,50

0,00

4.462,50

3.750,00

712,50

4.462,50

0,00

4.462,50

3.750,00

4.462,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3,570,00

0,00

3.570,00

3.000,00

570,00

3.570,00

0,00

3.570,00

1.500,00

1.785,00

1.500,00

1.785,00

0,00

1.785,00

3.5.

Proiectare 3%

102.377,31

40.486,39

61.890,92

86.416,00

16.419,04

102.599,44

40.468,54

62.130,90

16.240,00

19,090,00

70.176,00

83,509,44

40.468,54

43.040,90

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabiiitate/Documentatie de avizare a lucrărilor de interv si deviz gen

17.850,00

0,00

17.850,00

15.000,00

2.850,00

17.850,00

0,00

17.850,00

15.000,00

17.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.4. Documentatii tehnice necesare in ved obținerii avizelor/acordurilor/ autoriz

3.570,00

0,00

3.570,00

3.728,00

472,72

4.200,72

0,00

4.200,72

1.240,00

1.240,00

2.488,00

2.960,72

0,00

2.960,72

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiect the.si a detaliilor de exec

3.570,00

3.570,00

0,00

2.985,00

567,15

3.552,15

3.552,15

0,00

2.985,00

3.552,15

3.552,15

0,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

77.387,31

36.916,39

40.470,92

64.703,00

12.293,57

76.996,57

36.916,39

40.080,18

64.703,00

76.996,57

36.916,39

40.080,18

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistenta tehnica

38.693,66

0,00

38.693,66

31.784,00

6.038,96

37.822,96

0,00

37.822,96

0,00

0,00

31.784,00

37.822,96

0,00

37.822,96

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

12.897,89

0,00

12.897,89

10.784,00

2.048,96

12.832,96

0,00

12.832,96

10.784,00

12.832,96

0,00

12.832,96

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

10.517,89

0,00

10.517,89

8.794,00

1.670,86

10.464,86

0,00

10.464,86

8.794,00

10.464,86

0,00

10.464,86

Pase 1 of 2

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare investiție cf. HCL 245/2019

din care:

Valoare Inv. Act.cf.art.10 HG 907/2016-Iulie 2020

BS

BL

tel cu TVA

lei cu TVA

tei cu TVA

teifaraTVA

1

2

3

4

5

6

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele din programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de ISC

2.380,00

0,00

2.380,00

1.990,00

3.8.2. Diriqentie de șantier

25.795,77

0,00

25.795,77

21.000,00

Total capitol 3

160.408,47

40.486,39

119.922,08

134.445,55

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalatii

2.512.208,86

1.693.872,98

818.335,88

2.100.524,00

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10.138,80

5.771,50

4.367,30

8.477,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

202.776,00

202.776,00

0,00

169.548,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

171.745,56

159.698,00

12.047,56

143.602,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

2.896.869,22

2.062.118,48

834.750,74

2.422.151,00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

39.983,44

19.663,56

20.319,88

33.436,00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii afer organizării de santier

33.429,48

19.663,56

13.765,92

27.956,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

6.553,96

0,00

6.553,96

5.480,00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

24.928,69

0,00

24.928,69

24.803,86

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota afer ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de constructii-0,1 %* (C+M)

2.167,71

0,00

2.167,71

2.156,86

5.2.3. Cota afer ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea lucrărilor de construcții - 0,5%* (C+M)

10.838,56

0,00

10.838,56

10.784,29

5.2.4. Cota afer Casei Sociale a Constructorilor -CSC -0.5%* (C+M)

10.838,56

0,00

10.838,56

10.784,29

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare -taxa OAR cf L95/94 0.0005 din C+M

1.083,86

0,00

1.083,86

1.078,43

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute - 20% x (subcap.1.2+1.3+1.4+2 +3.5+3.8+4)

612.348,04

63.439,61

548.908,43

512.050,20

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

677.260,17

83.103,17

594.157,00

570.290,06

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

'ftjsbe tehnologice si teste

5.950,00

0,00

5.950,00

4.975,00

Totâl<c^iibilul 6

5.950,00

0,00

5.950,00

4.975,00

TOTAL G^i &RAL

3.764.287,86

2.190.000,00

1.574.287,86

3.151.76^61

din care             -3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2.579.577,14

1.723.600,00

855.977,14

2.156.Q|^00


ui TtHlJV'

.5"


ȘED U i


’jj întocmit,

PROIECTANT, ‘eHNOCONSULT PROIECT SRLIIW!|R, EiGĂD,


| ANEXĂ LA

|hclm nr.             ■

TVA (19%)

Valoare Inv. Act cf.art.10 HG 907/2016-Iulie 2020

din care:

Decontat Buget local iulie 2020

Decontat Buget local iulie 2020

Rest de executat cf. Iulie 2020

Rest de executat Iulie 2020

din care:

BS

BL

BS

BL

TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

lei tara TVA

lei cu TVA

lei fara TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

7

8

9

10

11

12

13=6-11

14=8-12

15

16

378,10

2.368,10

0,00

2.368,10

1.990,00

2.368,10

0,00

2.368,10

3.990,00

24.990,00

0,00

24.990,00

21.000,00

24.990,00

0,00

24.990,00

25.506.65

159.716,60

40.468,54

119.248,06

29.940,00

35.393,00

104.505,55

124.323,60

40.468,54

83.855,06

399.099,56

2.499.623,56

1.693.872,98

805.750,58

2.100.524,00

2.499.623,56

1.693.872.98

805.750,58

1.610,63

10.087,63

5.771,50

4.316,13

8.477,00

10.087,63

5.771,50

4.316,13

32.214,12

201.762,12

201.762,12

0,00

169.548,00

201.762,12

201.762,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.284,38

170.886,38

159.698,00

11.188,38

143.602,00

170.886,38

159.698,00

11.188,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460.208,69

2.882.359,69

2.061.104,60

821.255,09

0,00

0,00

2.422.151,00

2.882.359,69

2.061.104,60

821.255,09

6.352,84

39.788,84

19.663,56

20.125,28

0,00

0,00

33.436,00

39.788,84

19.663,56

20.125,28

5.311,64

33.267,64

19.663,56

13.604,08

27.956,00

33.267,64

19.663,56

13.604,08

1.041,20

6.521,20

0,00

6.521,20

5.480,00

6.521,20

0,00

6.521,20

0,00

24.803,86

0,00

24.803,86

0,00

0,00

24.803,86

24.803,86

0,00

24.803,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.156,86

2.156,86

2.156,86

2.156,86

0,00

2.156,86

10.784,29

10.784,29

10.784,29

10.784,29

0,00

10.784,29

10.784,29

10.784,29

10.784,29

10.784,29

0,00

10.784,29

1.078,43

1.078,43

1.078,43

1.078,43

0,00

1.078,43

512.050,20

63.439,61

448.610,59

512.050,20

512.050,20

63.439,61

448.610,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.352,84

576.642,90

83,103,17

493.539,73

0,00

0,00

570.290,06

576.642,90

83.103,17

493.539,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

945,25

5.920,25

0,00

5.920,25

4.975.00

5.920,25

0,00

5.920,25

945,25

5.920,25

0,00

5.920,25

0,00

0,00

4.975,00

5.920,25

0,00

5.920,25

496.794,43

3.648.320,44

2.188.968,27

1.459.352,17

29.940,00

35.393,00

3.121.821,61

3.612.927,44

2.188.968,27

1.423.959,17

409.802,83

2.56^59,83

1.723.600,00

843.059,83

0,00

0,00

2.156.857,00

2.566.65&^3J

Director execbtlv adj.tehnic, Daniela/NAMu


Șef serviciu Investiții, Marian FiLIP ।


, SECRETAR GBNERAkf

Inspector,            Țar y >

Valeria 6lsclb)4A^l^kNlT 0 N E«A DTN E S C U