Hotărârea nr. 241/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 393/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI MANSARDAREA CREȘEI NR. 5, ALEEA MIMOZELOR NR. 4, MUNICIPIUL CONSTANȚA”;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 393/27.11.2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul

de investiții „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.5, aleea Mimozelor nr.4, municipiul Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

So'^.go^Q:

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.109565/20.07.2020, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene nr.112927/24.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Văzând HCL nr.393/27.11.2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.5, aleea Mimozelor nr.4, municipiul Constanța", precum și HCL nr.245/25.06.2019 privind modificarea art.l din HCL nr.393/27.11.2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.5, aleea Mimozelor nr.4, municipiul Constanța";

Luând în considerare dispozițiile OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, precum și prevederile art.8 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1851/2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;

Având în vedere dispozițiile art.44, alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă modificarea HCL nr. 393/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.5, aleea Mimozelor nr.4, municipiul Constanța", cu modificările ulterioare în sensul că peste tot în conținutul hotărârilor se va citi la denumirea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea Creșei nr.5, aleea Mimozelor nr.4, municipiul Constanța" în loc de „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.5, aleea Mimozelor nr.4, municipiul Constanța".

ART.2 Celelalte prevederi ale HCL nr.393/27.11.2017 cu modificările ulterioare rămân neschimbate.

ART.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene din cadrul Primăriei municipiului Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației și Instituției prefectului județului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru, ~~

împotrivă,     r- abțineri.        _ «

La data adoptării sunt în funcție           c

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

i ( J r

onsilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ':

SECRETAR/GENERAL,

FULVIA ANTON HLA DJNESCU
Consta

Nr. ci