Hotărârea nr. 240/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 396/2017 PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI MANSARDAREA CREȘEI NR. 2, ALEEA MĂLINULUI NR. 4, MUNICIPIUL CONSTANȚA”

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 396/27.11.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.2, aleea Mălinului nr.4, municipiul Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 109562/20.07.2020, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene nr. 112925/24.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Văzând HCL nr.396/27.11.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.2, aleea Mălinului nr.4, municipiul Constanța", precum și HCL nr.244/25.06.2019 pentru modificarea art.l din HCL nr.396/27.11.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.2, aleea Mălinului nr.4, municipiul Constanța";

Luând în considerare dispozițiile OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, precum și prevederile art.8 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1851/2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală; dispozițiile art. 44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, ale art.10(4) lit.c din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă modificarea HCL nr. 396/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.2, aleea Mălinului nr.4, municipiul Constanța" cu modificările ulterioare în sensul că peste tot în conținutul hotărârilor se va citi la denumirea obiectivului de investiții "Reabilitarea și mansardarea Creșei nr.2, aleea Mălinului nr.4, municipiul Constanța" în loc de „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.2, aleea Mălinului nr.4, municipiul Constanța" .

ART.2. Se aprobă modificarea art.l din HCL nr.396/27.11.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.2, aleea Mălinului nr.4, municipiul Constanța, în sensul că acesta va avea următorul conținut: Se aprobă finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea și modernizarea Creșei nr.2, aleea Mălinului nr.4, municipiul Constanța", în valoare totală de 3.280.842,39 lei cu TVA din care s-a decontat suma de 36.956 lei, cu TVA, rezultând rest de executat în valoare de 3.243.886,39 lei cu TVA, pentru următoarele categorii de lucrări:

 • - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

 • - studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții

 • - studii de teren

 • - studii de specialitate

 • - expertize tehnice și/sau audit energetic

 • - asistența tehnică

 • - consultanță

 • - taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații

 • - organizarea procedurilor de achiziții

 • - active necorporale

 • - cheltuieli conexe organizării de șantier,

 • - comisioane, cote, taxe, costuri credite

 • - cheltuieli pentru probe tehnologice

 • - teste și predare la beneficiar

 • - alte cheltuieli, după caz, conform deviz general anexat

ART.3. Celelalte prevederi ale HCL nr.396/27.11.2017 și ale HCL nr.244/25.06.2019 rămân neschimbate.

ART.4. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene din cadrul Primăriei municipiului Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației și Instituției prefectului județului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:           pentru,

împotrivă,_______•«— abțineri. _ .

La data adoptării sunt în funcție &~(Ț consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR^GENEiy\L, FU LVI A ANT0#LA D1NESCU

anexă la

HCLM NR._^O

INVESTIȚIE: Reabilitarea și modernizarea Cresei nr.2

ADRESA: Str.Malinului, nr.4,Municipiul Constanta

INVESTITOR: U.A.T. CONSTANTA

PROIECTANT: SC TEHNOCONSULT PROIECT SRL

DEVIZ GENERAL

actualizat conform prevederilor art.10 (4) lit.c din HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

IULIE 2020

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare investiție cf HCL 243/2019

din care:

Valoare invAct cf art 10 HG

TVA (19%)

Valoare invAct cf art 10 HG

din care:

Decontat Buget local iulie

Decontat Buget local iulie

Rest de executat iulie 2020

Rest de executat iulie 2020

din care:

BS

BL

BS

BL

BS

BL

lei cu tva

lei cu tva

lei cu tva

lei tara tva

TVA

lei cu tva

lei cu tva

lei cu tva

lei fara tva

lei cu tva

lei fara tva

lei cu tva

lei cu tva

lei cu tva

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=6-11

14=8-12

15

16

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea

1,1

Obținerea terenului

1,2

Amenajarea terenului

1,3

Amenajarea pt protecția mediului si aducere teren la starea inițiala

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

Total capitol 1

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea

Total capitol 2

23.800,00

23.800,00

19.900,00

3.781,00

23.681,00

23.681,00

19.900,00

23.681,00

23.681,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare

3.1.

Studii

5.355,00

5.355,00

4.500,00

855,00

5.355,00

5.355,00

4.500,00

5,355,00

3.1.1. Studii de teremstudiu topo si studiu geotehnic

5.355.00

5.355,00

4.500,00

855,00

5.355,00

5.355,00

4.500,00

5.355,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2.

Documentatii -suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

5.950,00

5.950,00

4.995,00

949,05

5.944,05

5.944,05

3.950,00

4.700,50

1.045,00

1.243,55

1.243,55

3.3.

Expertizare tehnica

4.462,00

4.462,00

3.750,00

712,50

4.462,50

4.462,50

3.750,00

4.462,50

3.4.

Certificarea performantei energetice st auditul energetic al clădirilor

3.570,00

3.570,00

3.000,00

570,00

3.570,00

3.570,00

1.500,00

1.785,00

1.500,00

1.785,00

1.785,00

3.5.

Proiectare

148.373,41

74.919,91

73.453,50

126.441,00

23.491,22

149.932,22

74.902,06

75.030,16

17.803,00

20.653,00

108.638,00

129.279,22

74.902,06

54.377,16

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

17.850,00

17.850,00

15.000,00

2.850,00

17.850,00

17.850,00

15.000,00

17.850,00

3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.570,00

3.570,00

5.291,00

472,72

5.763,72

5.763,72

2.803,00

2.803,00

2.488,00

2.960,72

2.960,72

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3.570,00

3.570,00

2.985,00

567,15

3.552,15

3.552,15

2.985,00

3.552,15

3.552,15

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

123.383,41

71.349,91

52.033,50

103.165,00

19.601,35

122.766,35

71.349,91

51.416,44

103.165,00

122.766,35

71.349,91

51.416,44

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

3.7.

Consultanta(1%)

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

3.7.2. Auditul financiar

3.8.

Asistenta tehnica (1.5%)

72.401,70

72.401,70

60.149,00

11.428,31

71.577,31

71.577,31

60.149,00

71.577,31

71.577,31

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

31.273,90

31.273,90

26.149,00

4.968,31

31.117,31

31.117,31

26.149,00

31.117,31

31.117,31

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

28.893,90

28.893,90

19.704.00

3.743,76

23.447,76

23.447,76

19.704,00

23.447,76

23.447,76

ANEXĂ LA

HCLM NR^M)

1

i

1

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Insp de Stat in Construcții

2.380,00

2.380,00

6.445,00

1.224,55

7.669,55

7.669,55

6.445,00

7.669,55

7.669,55

3.8.2. Diriqentie de șantier

41.127,80

41.127,80

34.000,00

6.460,00

40.460,00

40.460,00

34.000,00

40.460,00

40.460,00

Total capitol 3

240.112,61

74.919,91

165.192,70

202.835,00

38.006,08

240.841,08

74.902,06

165.939,02

31.503,00

36.956,00

171.332,00

203.885,08

74.902,06

128.983,02

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția

4.1.

Construcții si instalatii

4.031.676,88

2.531.272,09

1.480.246,47

3.371.024,00

640.494,56

4.011.518,56

2.531.272.09

1.480.246,47

3.371.024,00

4.011.518,56

2.531.272,09

1.480.246,47

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10.448,49

3.808,00

6.640,49

8.736.00

1.659,84

10.395,84

3.808,00

6.587,84

8.736,00

10.395,84

3.808,00

6.587,84

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

208.969,71

208.969,71

174.727,00

33.198,13

207.925,13

207.925,13

174.727,00

207.925,13

0,00

207.925,13

4.4.

utilaje, echip tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echip de transport

4.5.

Dotări

336.365,40

336.365,40

281.247,00

53.436,93

334.683,93

334.683,93

281.247,00

334.683,93

334.683,93

4.6.

Active necorporale

Total capitol 4

4.587.460,48

2.536.080,09

2.052.380,39

3.835.734,00

728.789,46

4.564.523,46

2.535.080,09

2.029.443,37

3.835.734,00

4.564.523,46

2.535.080,09

2.029.443,37

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de santier-1.55%

51.917,75

51.917,75

43.410,00

8.247,90

51.657,90

51.657,90

43.410,00

51.657,90

51.657,90

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

46.855,06

46.855,06

39.177,00

7.443,63

46.620,63

46.620,63

39.177,00

46.620,63

46.620,63

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.062,69

5.062,69

4.233,00

804,27

5.037,27

5.037,27

4.233,00

5.037,27

5.037,27

5.2.

Comisioane , cote, taxe, costul creditului

39.745,36

39.745,36

39.546,63

39.546,63

39.546,63

39.546,63

39.546,63

39.546,63

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții - 0,1 %* (C+M)

3.456,12

3.456,12

3.438,84

3.438,84

3.438,84

3.438,84

3.438,84

3.438,84

5.2.3. Cota aferenta ISC pt controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pt autorizarea lucrărilor de construcții - 0.5%* (C+M)

17.280,59

17.280,59

17.194,19

17.194,19

17.194,19

17.194,19

17.194,19

17.194,19

5.2.4. Cota afer Casa Sociala a

Constructorilor -CSC -0,5%* (C+M)

17.280,59

17.280,59

17.194,19

17.194,19

17.194,19

17.194,19

17.194,19

17.194,19

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare -taxa OAR cf L95/94 0.0005 din C+M

1.728,06

1.728,06

1.719,42

1.719,42

1.719,42

1.719,42

1.719,42

1.719,42

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute -20% *țsu bcap.1.2+1.3+1,4+2+3.5+3.8+4 )

966.407,12

966.407,12

808.444,80

153.604,51

962.049,31

962.049,31

808.444,80

962.049,31

962.049,31

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

Total capitol 5

1.058.070,23

1.058.070,23

891.401,43

161.852,41

1.053,253,84

1.053.253,84

891.401,43

1.053.253,84

1.053.253,84

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

6.2.

Probe tehnologice si teste

8.568,00

8.568,00

7.164,00

1.361,16

8.525,16

8.525,16

7.164,00

8.525,16

8,525,16

Total capitolul 6                          r

8.568,00

8.568,00

7.164.00

1.361,16

8.525,16

8.525,16

7.164,00

ÎWi

TOTAL GENERAL

\ 5.918.011,32

2.610.000,00

3.308.011,32

4.957.034,43

933.7/^0,11

5.890.824,54

2.609.982,15

3.280.842,39

31.503,00

36.956,00

4.925.531,43

5.85£W, 54

dinSr&:C<W-tffr.lMT A__

=ț^k.112.780,43

2.535.080,09

1.577.700,34,

t 3.438.837,00

653.^79,03

4.092.216,03

2.535.080,09

1.557.135,94

0,00

0,00

3.438.837,00

4.o.«2Ptff,w