Hotărârea nr. 24/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL RAEDPP CONSTANȚA, PRECUM ȘI A ORGANIGRAMEI ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL AL ACESTEIA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, precum și a organigramei și numărului de personal al acesteia

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din 30.01.2020;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 7883/15.01.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța nr. 826/21.01.2020;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Guvern nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr.3/2003, modificată și completată prin Legea nr.10/09.01.2020, prevederile art.792 și urm. coroborate cu cele ale art.858-870 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

Date fiind prevederile actelor constitutive ale Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, respectiv HCL nr.332/1996 privind înființarea Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța și HCL nr.85/2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al R.A. Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, precum și a Organigramei și numărului de personal al acesteia, cu modificările și completările aduse prin HCL nr.330/2008, HCL nr.342/2009, HCL nr.12/2010, HCL nr.110/2011, HCL nr.60/2012, HCL nr.124/2012, HCL nr.304/2012, HCL nr.98/2014 și, nu în ultimul rând, HCL nr. 193/2019 privind aprobarea scrisorii de așteptări, profilului consiliului de administrație (...) al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. 1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă organigrama Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța și numărul de personal al acesteia, conform anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr.85/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al R.A. Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, precum și a organigramei și numărului de personal al acesteia, HCL nr. 330/2008, HCL nr. 342/2009, HCL nr. 12/2010, HCL nr. 110/2011, HCL nr. 60/2012, -HCL nr. 124/2012, HCL nr. 304/2012 și HCL nr. 98/2014.

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrație locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilieri locali astfel: pentru,          împotrivă,    <— abțineri.


consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL

MARCELA JtNÂCHEROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


i ANEXA 1

la HCL nr...GVZ........../2020


REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța

Preambul

Regulamentul de Organizare si Funcționare (ROF) al RAEDPP Constanta este un instrument de conducere care descrie structura organizației, prezentând pe diferitele ei componente atribuții, competente, niveluri de autoritate, responsabilități, mecanisme de relații.

Prezentul regulament este aplicabil relațiilor de munca din cadrul RAEDPP Constanta si stabilește reguli interne de organizare si funcționare care se completează după caz cu reglementările legale in vigoare, aplicabile fiecărei categorii de activitati .

Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța (numita in continuare RAEDPP Constanta/Regia) a fost înființată prin HCLM Constanța nr. 332/02.08.1996 si ținând cont de atribuțiile stabilite ulterior actului de înființare prin hotarari ale HCLM Constanta.

Denumirea este REGIA AUTONOMĂ "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT" CONSTANȚA, care se va inscripționa integral pe toate trimiterile poștale, formularele, contractele, facturile, anunțurile sau documentațiile întocmite.

Prescurtarea "R.A.E.D.P.P. Constanța" reprezintă inițialele denumirii integrale, însoțită de logo. Logo-ul este încadrat într-un dreptunghi având fundal Albastru Royal, conținând elemente stilizate cu textele: CT de culoare albă încadrat într-un chenar roșu, textul MANAGEMENT de culoare roșie și acronimele RAEDPP de culoare albă, reprezentând REGIA AUTONOMĂ "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT":

■ C T.

RAEDPP

Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța realizează următoarele activitati:

 • > Administrează, gestionează și întreține:

 • •  fondul locativ de stat,

 • •  spații cu altă destinație decât cea de locuința,

 • •  terenuri,

 • •  piețe agroalimentare, târguri, oboare, bazare, platouri și grupuri sanitare, parcuri de distracție, piste de roleri, skater, biciclisti si funcții conexe,

aparținând domeniului public și privat al municipiului Constanța;

 • > Exploatează eficient prin închirieri, asocieri, servicii, prestații și alte activități prevăzute la legile în vigoare;

 • > înstrăinează in calitate de mandatar locuințele de tip ANL proprietate a Municipiului Constanta.

RAEDPP Constanța este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară activitățile acesteia-se-desfășoară-în— baza prezentului regulament și a altor prevederi legale.          ANEXĂ LA

HCLM NR. /JW

In realizarea obiectului său de activitate RAEDPP Constanța stablle'șre strategia de dezvoltare elaborează documentațiile necesare în vederea obținerii de credite și alte surse de finanțare în scopul realizării unor obiective necesare.

 • > Forma juridică: persoană juridică română de drept mixt, de interes local, organizată sub forma regie autonoma care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și actului constitutiv si funcționează pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, activitatea desfasurandu-se pe baza Regulamentului de organizare si funcționare aprobat prin HCL, executând la dispoziția autoritatii locale, date prin hotarari, in conformitate cu prevederile OUG 57/2019 - Codul Administrativ.

> Sistem de administrare: Unitar.

 • > Autoritate Publica Tutelara: Consiliul Local al Municipiului Constanta

 • > Sediul regiei: Bul. Tomis nr. 101, Constanta, jud Constanta

> Obiectul de activitate:

Conform codificării CAEN (rev 2) :

• Obiectul principal de activitate este CAEN 6820 — închirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activități secundare:

0119 - cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0130 - cultivarea plantelor pentru înmulțire

1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

 • 4321 - Lucrări de instalații electrice

 • 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire si de aer condiționat

4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

4339 - Alte lucrări de finisare

4399 -Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

 • 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște

 • 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun

4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio si televizoarelor

 • 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat

 • 4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor

 • 4649 - Comerț cu ridicata al bunurilor de uz gospodăresc

4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemons si a materialelor de construcție si echipamentelor sanitare

 • 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate

 • 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii si al produselor din carne, in magazine specializate

4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, in magazine specializate

 • 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor si moluștelor, in magazine specializate

 • 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patisserie si

produselor

4726 Comerț cu amănuntul al produiselor din tutun, în magazine specializate

4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate

4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

 • 4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri si piețe

 • 4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, imbracamintei si incaltaminței efectuat prin standuri, chioșcuri si piețe

4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri si piețe al altor produse

5210 - Depozitări

5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare

5520 - Facilități de cazare pentru vacanșe și perioade de scurtă durata

5590 - Alte servicii de cazare

5610 - Restaurante

5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

 • 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.

 • 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor

6203 - Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

6910 - Activitati Juridice

6920 - Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal

 • 7111 - Activitati de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7490 - Alte activitati profesionale, științifice si tehnice n.c.a.

8110 - Activitati de servicii suport combinate

 • 8121 - Activitati generale de curățenie a clădirilor

 • 8122 - Activitati specializate de curățenie

 • 8129 - Alte activitati de curățenie

 • 8130 - Activitati de întreținere peisagistica

6810 - Cumpărarea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

6399 - Alte activitati de servicii informaționale n.c.a.

7410 - Activitati de design specializat

7711 - Activitati de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere ușoare

7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a

7490 - Alte activitati profesionale, științifice si tehnice n.c.a.

 • 7739 - Activitati de închiriere si leasing cu alte mașini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

 • 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

8230 - Activitati de organizare a expozițiilor, târgurilor si congreselor

8299 - Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8551 - Invatamant in domeniul sportive si recreațional

9321 - Bâlciuri si parcuri de distracții

9609 - Alte activitati de servicii n.c.a.

■ ANEXĂ LA HCLM NR. $

In realizarea obiectului principal de activitate sunte realizate următoarele acțiuni:

 • > Administrarea, întreținerea și repararea fondului locativ din patrimoniul public și privat, închirierea acestuia ca locuințe sau spații cu altă destinație, în condițiile legii și Hotărârea Consiliului Local Municipal Constanța.

 • > Verificarea și întocmirea documentațiilor și contractelor de vânzare -cumpărare a locuințelor construite din fondurile statului sau trecute în proprietatea statului și spațiile cu altă destinație, care prin lege pot fi supuse vânzării, cu respectarea tuturor prevederilor legii, a normelor de aplicare a documentelor tehnice și juridice a imobilului și situației tehnice și juridice a imobilului în momentul vânzării ( pentru locuințele ANL).

 • > Perfectarea contractelor de închiriere - instrumentum, în baza hotărârilor consiliului local privind aprobarea închirierii

 • > întocmirea documentațiilor specifice prelungirilor de contracte, în condițiile legii și dispozițiilor autorității tutelare date prin HCL

 • > Organizarea de licitații pentru spațiile cu altă destinație (închirieri, asocieri) conform legii, prin comisia stabilită de Regie.

 • > Asigurarea executării expertizelor tehnice, relevee, evaluări, documentații tehnice și juridice, destinate fondului locativ sau altă destinație și studii de fezabilitate care stau la baza investițiilor.

 • > Amenajarea, administrarea și întreținerea piețelor agroalimentare, obor, târg, bazare, clădirile aferente din piețe, grupuri sanitare și alte locuri publice destinate activităților comerciale, precum și dezvoltarea de noi obiective în funcție de necesitățile populației.

 • > Exploatarea eficientă a patrimoniului aferent sectorului prin asocieri, închirierii, prestări de servicii și alte activități legale, realizate de Regie.

 • > Asigurarea condițiilor necesare desfășurării activităților comerciale în piețe, târguri, oboare, bazare și platourile pentru desfacerea produselor agricole (legume, fructe), produse animaliere, alte produse agricole, mărfuri generale și alimentație publică în vederea realizării unui comerț legal și civilizat.

 • > Asigurarea igienizării întregului sector piețe, respectarea normelor sanitare și sanitar veterinare, asigurarea dotărilor corespunzătoare pentru analiza calității produselor agroalimentare, conform legislației în vigoare

 • > Alte atribuții stabilite în sarcina sa de autoritatea tutelară prin horărâre, în scopul îndeplinirii obiectului de activitate

Legislația relevantă domeniului de activitate al regiei:

 • •  Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  art.792 și urm. coroborate cu cele ale art.858-870 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 • •  O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare; H.G nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • •  OUG 57/2019- Codul Administrativ;

 • •  O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin

ANEXĂ L.A

HCLM NR._cfcy /c&)o2g Legea nr.3/2003, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Lgea nr.10/2020;

• Ordonanța 15/1993, privind unele masuri pentru restructurarea activității regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul 1

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A RAEDPP CONSTANTA

Structura unei organizații reprezintă formalizarea și repartizarea misiunilor și funcțiilor între diferite subansamble (Direcții, Departamente, Servicii, Birouri, etc.) definite cu această ocazie, precum și relațiile stabilite între subansamblele în cauză.

Structura organizatorică a Regiei trebuie sa fie expresia atât a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale încorporate, cât și a caracteristicilor mediului în care aceasta îsi desfășoară activitățile.

Structura organizatorică asigură osatura sistemului managerial, de raționalitatea sa depinzând într-o proporție considerabilă conținutul și îmbinarea sistemului de obiective, configurația și funcționalitatea sistemului informațional și decizional, gama metodelor și tehnicilor de management utilizate,toate acestea determinând modul de folosire a resurselor, condițiilor de vânzare a produselor și implicit volumul cheltuielilor si al veniturilor.

RAEDPP Constanta are 5 membrii ai Consiliului de Administrație, 1 Director General si 5 Directori executivi (cu contracte de mandat) si un număr de 145 salariati angajați cu contract de munca, distribuiti in cadrul următoarei

STRUCTURI ORGANIZATORICE:

 • 1. Consiliul de Administrație

2. Director General

 • 2.1 Cabinet Director General

 • 2.2 Compartiment Audit Intern

 • 2.3 Compartiment Resurse Umane

 • 2.4 Compartiment Control Financiar de Gestiune

 • 2.5 Compartiment Proiecte europene

 • 2.6 SSM/SU

3. Direcția Economica

 • 3.1 Serviciul Financiar Contabil

  • 3.1.2 Birou Contabilitate

 • 3.2 Casierie centrala

4. Direcția Juridica

 • 4.1 Serviciul juridic contencios

 • 4.1.1 Contencios Instanța

 • 4.1.2 Executări

 • 4.2. Birou juridic administrativ

 • 4.3. Compartiment achiziții publice

5. Direcția Tehnica

 • 5.1 Serviciul Tehnic Investiții

 • 5.2 Birou Tehnic Aprovizionare

 • 5.3 Echipa Construcții

 • 5.4 Echipa Sere

6. Direcția Administrare Imobile

 • 6.1 Serviciul Administrare Imobile

 • 6.1.1 Urmărire contracte închiriere

 • 6.1.2 Birou Imobile

 • 6.1.3 Birou Facturare Imobile

 • 6.1.4 Casierie DAI

 • 6.2 Birou Vanzari

 • 6.3 Serviciul Administrare Henri Coanda

 • a) Administratori

 • 6.3.1 Birou Urmărire și Evidență Contracte Henri Coanda

 • 6.3.2 Birou Facturare Henri Coanda

 • 6.3.3 Casierie Henri Coanda


7. Direcția Piețe Târguri si Oboare

 • 7.1 Birou Urmărire Contracte

 • 7.2 Birou Facturare - Contabilitate

 • 7.3 Serviciu Administrativ - Comercial

 • 7.3.1 Birou Tehnic Administrativ

 • 7.3.2 Birou Control Comercial

 • 7.3.3 PTO

 • 7.4 Birou Evenimente Agrement

Modul de organizare al Regiei este stabilit de Directorul General in colaborare cu Directorii Executivi si este validată de Consiliul de Administrație și aprobata prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Capitolul 2

ORGANELE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE ALE RAEDPP CONSTANTA

1. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

1.1 Numirea Consiliului de Administrație al RAEDPP Constanta

Organizarea și funcționarea întreprinderilor publice sunt reglementate de O.U.G nr.109/2011 și, unde aceasta nu dispun, de dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Regia este administrata de un consiliu de administrație format din 5 persoane: un reprezentant al ministerului de Finanțe, un reprezentant al autoritatii publice tutelare si 3 membrii cu experiența in domeniul de activitate al regiei autonome.

în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, Consiliul Local al Municipiului Constanta, in calitate de Autoritate publica Tutelara, numește cei 4 membrii ai Consiliul de Adminstratie al RAEDPP Constanta, din candidatii propuși in urma finalizării procesului de recrutare si selecție realizat in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 iar reprezentantul Ministerului de Finanțe este numit de către acesta.

Autoritatea publica tutelara încheie cu administratorii Regiei contracte de mandat avand ca obiect administrarea Regiei si care constituie anexa la actul administrativ de numire.

Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este de 4 ani. In termen legal de la data numirii sale, Consiliul de administrație elaborează~sr~ prezinta autoritatii publice tutelare spre aprobare Planul de Administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor de performanta stabilite prin contractele de mandat.

Membrii Consiliului de Administrație pot fi revocați, in conformitate cu clauzele din contractele de mandat.

Pentru desemnarea noilor administrator se aplica in mod corespunzător prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

1.2 Atribuțiile Consiliului de Administrație al RAEDPP Constanta

Membrii Consiliului de administrație își exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome.

Consiliul de administrație reprezintă Regia in raport cu tertii si in justiție prin Directorul general al Regiei.

Atribuțiile de conducere executiva a regiei sunt delegate de Consiliul de Administrație, Directorului General. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit Director General.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Regiei.

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții de bază:

 • a) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a regiei autonome;

 • b) verifică funcționarea sistemului de control intern/ managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;

 • c) numește și revoca directorii și stabilește remunerația lor, în condițiile legii;

 • d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;

 • e) elaborează raportul semestrial, ce se prezintă autorității publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor.

In  executarea  atribuțiilor de bază,  Consiliul  de  administrație,

realizează următoarele activitati:

 • •  se  întrunește  în ședințe ordinare, o dată   pe  lună sau la

solicitarea președintelui, ori a unei treimi din membrii săi, ori de câte ori este cazul;

 • •  propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Constanța regulamentul de organizare și funcționare (R.O.F.) cu structura organizatorică și organigrama regiei autonome;

 • •  propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Constanța proiecte de hotărâre în legătură cu activitatea regiei autonome;

 • •  aprobă Statul de funcții, Regulamentul de Ordine Interioară (R.O.I.) al regiei și alte regulamente/proceduri operaționale sau de lucru întocmite conform prevederilor legale;

 • •  aprobă planurile de management ale directorului general/directorilor regiei numiți în condițiille legii;

 • •  hotărăște asupra investițiilor care urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate, care se finalizează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la buget;

 • •  propune, conform reglementărilor legale, investițiile a căror aprobare este în competența altor organe;

 • •  aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al regiei;

  ANEXĂ LA

  H C L M, N R


  aprobă împrumuturile pe termen lung sau mediu șrmoduhcte^rambursare


al acestora;

răspunde de administrarea legală și eficientă a patrimoniului;

aprobă înstrăinarea, conform reglementărilor legale, a bunurilor regiei ori aflate în administrarea regiei;

propune tarife și urmărește aplicarea acestora pentru prestațiile efectuate; aprobă asocierea, închirierea și colaborarea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din țară sau din străinătate;

evaluează anual activitatea directorilor și vizeză/atât execuția contractelor de mandat cât și a planului de management;

asigură și răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecția mediului înconjurător, protecția muncii, paza și securitatea obiectivelor;

aprobă Contractul Colectiv de Muncă;

aprobă la propunerea directorului general nivelul de salarizare a angajaților regiei autonome, în funcție de studii, experiență, competență și munca efectiv prestată, cu respectarea salariului tarifar minim prevăzut de lege;

hotărăște în privința transferului de posturi de la o structură la alta, în privința transformării de posturi, în privința reducerii personalului, etc.; dispune măsuri pentru stabilirea răspunderii materiale și pentru prevenirea și recuperarea pagubelor;

aprobă orice alte probleme privind activitatea regiei, cu excepția celor date potrivit legii în competența altor organe;


aprobă bilanțul contabil la sfârșit de an;

aprobă casarea mijloacelor fixe și declasarea bunurilor materiale conform propunerilor făcute de comisiile abilitate.

Atribuțiile și competențele Consiliului de administrație se completează cu atribuții și competențe speciale, delegate de către Consiliul Local al Municipiului Constanța prin Hotărâre.

1.3 Responsabilitățile Consiliului de Administrație

Membrii Consilului de Administrație răspund fata de autoritatea publica tutelara pentru neaducerea la îndeplinire a obligațiilor prevăzute prin contractual de mandat, pentru neindeplinirea obligațiilor prevăzute de lege si de prezentul Regulament, si care cad in sarcina administratorilor, conform prevederilor art 15-16 din OUG nr 109/2011.

Acțiunea in răspundere împotriva administratorilor este introdusa de autoritatea publica tutelara, prin conducătorul acesteia.

Membrii Consiliului de administrație, in exercitarea atribuțiilor ce le revin, au obligația ca, de cate ori constata situații de natura sa prejudicieze activitatea economic-financiara a regiei, sa anunțe si sa propună autoritatii publice tutelare modul de rezolvare a acestora intr-un termen stabilit.

Membrii Consiliului de administrație se obligă sa îndeplinească atribuțiile stabilite in sarcina lor prin contractual de mandat, pe toata durata contractului, sa informeze autoritatea publica tutelara semestrial sau de cate ori este nevoie sau li se solicita, despre modul cum exercita obligațiile cu care au fost mandatați.

1.4 Organizarea si funcționarea Consiliului de Administrație al RAEDPP Constanta

Membrii consiliului de administrație îșî aleg președintele din rândul membrilor săi cu votul majorității din numărul de membrii numiți.

Consiliul de administrație îșî desfășoară ședințele numai în cazul prezenței a cel puțin jumătate din numărul membrilor săi. Deciziile sale se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti. în caz de paritate, votul președintelui

ANEXĂ LA decide-                                               HCLM NR. JcA,

Orice membru al consiliului de administrație are drepttr|-de-a~cere=să^t-se—1 pună la dispoziție actele, dosarele, sau registrele de care are nevoie pentru studiu.

Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză, consultanți din diferite sectoare ale economiei.

în urma discuțiilor purtate în ședințele consiliului de administrație și a deciziilor luate, se încheie un proces verbal care va fi semnat de secretar și președinte. Aceste procese verbale se vor trece într-un registru special, numerotat care va putea fi consultat cu aprobarea conducerii regiei autonome.

Consiliul de administrație răspunde de toate hotărârile luate, în fața organului ierarhic superior care l-a numit - Consiliul Local al Municipiului Constanța.

Hotărârile consiliului de administrație sunt executorii prin ele însele de la data comunicării, afară de cazul când legile sau regulamentele prevăd și o altă aprobare superioară.

2. DIRECTORUL GENERAL

2.1. Numirea Directorului General

Directorul General al Regiei este numit de Consiliul de Adminsitratie in conformitate cu dispozițiile art 18 din OUG nr 109/2011.

Regia autonoma prin Consiliul de Administrație încheie contract de mandat cu Directorul General, care are ca obiect îndeplinirea obiectivelor de performanta precum si criteriile specifice cu care se va realiza evaluarea obiectivelor de performanta care trebuie sa fie cuantificabile, realiste, incadrabile in timp si sa urmareasca reducerea obligațiilor restante, reducerea pierderilor, creșterea profiturilor, a cifrei de afaceri, creșterea productivității muncii.

In contractul de mandat se prevede in mod expres ca atribuțiile de conducere ale regiei se deleaga către Directorul General.

Consiliu) de Administrație stabilește remunerația Directorului General, cu respectarea prevederilor legale.

In termen legal de la numire, Directorul General elaborează împreuna cu ceilalți directori ai regiei si prezintă Consiliului de Administrație, un Plan de management aplicabil pe toata durata mandatului, cuprinzând stategia de acțiune si conducere pentru atingerea obiectivelor de performanta stabilite prin contractele de mandat.

De asemenea, are obligația să completeze sau să revizuiască Planul de management, la cererea Consiliului de administrație, dacă este cazul, în condițiile legii.

Planul de Management este aprobat de Consiliul de Administrație.

Directorul general poate fi revocat din funcție in conformitate cu clauzele stabilite prin contractul de mandat.

Pentru desemnarea noului Director General se aplica prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

2.2. Atribuțiile Directorului General

Directorul general reprezintă regia autonomă în raport cu terții și în justiție. Directorul general poate delega dreptul de reprezentare, cu precizarea limitelor și condițiilor, conform legii.

Directorul general are atribuții de conducere executive, delegate de Consiliul de administrație, în acest sens având în principal următoarele atribuții, competențe și responsabilități:

 • a) elaborează planul de management pe durata mandatului si il supune spre aprobare CA;

  ANEXĂ,

  HCLM NR.£ • b) iși exercită mandatul cu prudența și diligenta unui bun administrator;

 • c) iși exercită mandatul cu loialitate în interesul regiei autonome;

 • d) emite «Dispoziții» pentru reglementarea activităților interne ale regiei;

 • e) asigură aducerea la îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite de Consiliul de administrație în sarcina sa, prin contract de mandat, conform planului de management aprobat;

 • f) asigură organizarea și conduce activitatea curentă a regiei și reprezintă regia în relațiile cu autoritățile publice, cu alte persoane juridice, precum și cu persoane fizice;

 • g) stabilește masurile necesare pentru realizarea programelor de venituri aprobat de Consiliul de Adminstratie si pentru soluționarea problemelor care condiționează folosirea eficienta a fondurilor fixe, creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielor materiale si sporirea profitului;

 • h) concepe si aplica strategii si politici de dezvoltare a regiei autonome;

 • i)  dispune constituirea comisiilor la nivelul regiei, stabilește atribuțiile acestora și urmărește modul de desfășurare a activității acestora;

 • j) dispune, ținând cont de particularitățile cadrului legal de organizare și funcționare, măsurile necesare pentru elaborarea și/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial inclusiv a procedurilor formalizate pe activități;

 • k) dispune elaborarea procedurilor interne privind funcționarea controlului financiar;

 • l)  dispune organizarea controlului financiar preventiv propriu și evidența angajamentelor în cadrul compartimentului contabil ;

 • m) stabilește proiectele de operațiuni supuse controlului financiar preventiv, documentele justificative și circuitul acestora cu respectarea dispozițiilor legale;

 • n) dispune organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune;

 • o) coordonează și urmărește activitatea financiar contabilă a regiei în sensul îndeplinirii tuturor obligațiilor legale și utilizării eficente a fondurilor bănești și patrimoniul regiei;

 • p) aprobă operațiunile de încasări și plăți, în condițiile legii;

 • q) ia măsuri și răspunde de realizarea programelor propuse pentru îmbunătățirea serviciului prestat de regia autonomă, respectarea procedurilor de lucru, organizarea în condiții de eficiență a activității regiei cu respectarea tuturor cerințelor impuse de lege;

 • r) angajează, stabilește salarizarea, promovează, sancționează și concediază personalul salariat al regiei;

 • s) încheie contractele individuale de muncă cu salariații regiei, în condițiile legii și a Contractului Colectiv de Muncă;

 • t) asigura desfasurarea procedurii de negociere a CCM la nivel de unitate;

 • u) repartizează sarcinile pe directii/compartimente și urmărește apoi rezolvarea la termen a acestora; urmărește realizarea la timp și corectă a atribuțiilor și sarcinilor ce revin salariatilor fiecărei direcții/ compartiment, aproba fisele de post pentru personalul din subordine;

 • v) dispune evaluarea anuala a personalului RAEDPP, contrasemnează fise de evaluare;

 • w) urmărește respectarea programului de lucru și a disciplinei în muncă de către personalul din regie;

 • x) aprobă și ia măsuri potrivit legii, pentru imputarea și recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajaților regiei, ia măsuri pentru recuperarea pagubelor provocate regiei de către terți;

 • y) răspunde de elaborarea la termen a analizelor, informărilor, rapoartelor și altor lucrări legate de propria activitate;

 • z) aproba si semnează lucrările și documentele întocmite de

compartimentele regiei;                           _____

aa) asigură si coordonează întocmirea proiectului de buget pe care îl supune spre avizare Consiliului de Administrație, spre a fi aprobat de Consiliului Local;

bb) răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local și ale Consiliului de Administrație;

cc) analizează modul de derulare a contractelor încheiate de regie si dispune masuri de eficientizare;

dd) exercită orice alte atribuții ce îi sunt stabilite de reglementările legale în vigoare și regulamentul intern;

ee) în lipsa directorului general, atribuțiile acestuia sunt exercitate de unul dintre directorii executivi ai regiei pe bază de delegație scrisă;

ff) dispune implementarea și respectarea prevederilor legale privind S.S.M., protecția muncii, protecția mediului și P.S.I.;

gg) exercita orice alte atribuții ce sunt stabilite în sarcina sa, de reglementările legale in vigoare si regulamentul de organizare si funcționare al regie

Directorul are dreptul de informare nelimitata asupra activitatii Regiei Autonome, avand acces la toate documentele privind operațiunile acesteia.

Trimestrial, directorul va întocmi un raport cu privire la activitatea de conducere executivă și cu privire la evoluția regiei, respectiv situația economico-financiara, modul de realizarea a obiectivelor si criteriilor de performanta convenite si alte documentații solicitate, care va fi comunicat Consiliului de administrație.

Directorul va înștiința Consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lui.

2.3. Responsabilitățile Directorului General

Directorul General își exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun manager.

Administratorul nu încalcă obligația de a fi un bun manager dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul regiei autonome și pe baza unor informații adecvate. Decizie de afaceri, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la conducerea regiei autonome.

Directorul General isi va exercita mandatul cu loialitate, în interesul regiei autonome, nu va divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale regiei autonome, la care are acces în calitatea sa de director. Această obligație ii revine și după încetarea mandatului de director.

Directorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor regiei, autonome trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți directori, administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

Directorul care care nu a respectat aceste prevederile răspunde pentru daunele produse regiei autonome.

Directorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și de actul de înființare.

Directorii sunt solidari răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar și nici autorității publice tutelare.

Acțiunea în răspundere împotriva directorilor este introdusă de Consiliul de administrație , prin conducătorul acesteia.

2.4. Organizarea si funcționarea Direcției Generale

Conform organigramei societății in subordinea directa a Directorului General se afla următoarele compartimente/birouri/servicii:

 • •  Cabinet Director General

 • •  Compartiment Audit Intern

 • • Compartiment Resurse Umane

 • •  Compartiment Control Financiar de Gestiune

 • •  Compartiment Proiecte europene

 • • SSM/SU


 • 2.4.1 Organizarea si funcționarea Cabinetului Directorului General

> Date de identificare

Cabinetul Directorului General se organizează ca o structura distincta cu organizare proprie aflata in subordinea Directorului General.

Cabinetul Directorului General are următoarea structura:

 • •  Funcționar administrativ ( cu atribuții de Secretar)

 • •  Funcționari administrativi ( cu atribuții de Registrator)

 • •  Funcționari Administrativi ( cu atribuții de Arhivar)

 • •  Purtător de cuvânt

> Misiunea si scopul

Secretarii/arhivarii au drept scop primirea/expedierea corespondentei si a altor documente, administrarea corespondentei emise si primite, întocmirea agendei întâlnirilor de lucru si a ședințelor, arhivarea documentelor si eliberarea de înscrisuri si documente din arhiva, diferite alte sarcini administrative.

Purtătorul de cuvânt are ca misiune să exprime în mod public păreri care arată punctul de vedere al conducerii Regie sa tina legătură cu mass-media și să furnizeze informații si comunicate.

> Atribuții principale

• Funcționar administrativ cu atribuții de Secretar:

 • a) Primește si înregistrează corespondenta recepționată din exterior pe care o sortează si o o inainteaza către Directorul General;

 • b) Distribuie documentele analizate si avizate de către Directorul General prin mapa de corespondenta către toate Direcțiile executive;

 • c) Expediază zilnic corespondenta prin posta, respectând procedura de expediere;

 • d) Primește si expediază documente prin fax si e-mail;

 • e) Preia apelurile telefonice si redirectioneaza apelul către persoana interesata;

 • f) Asigura activitati de protocol;

 • g) Asigura comunicarea si interfața cu vizitatorii externi.

• Funcționari administrativi cu atribuții de Registrator :

 • a) Primește si înregistrează diverse tipuri de documente de la petenti primite prin prezentare directa sau prin posta, sortează cererile si le distribuie Direcțiilor interesate;

 • b) Asigura (la nevoie) sprijin in completarea corecta a documentelor de către petenti;

 • c) Primește din partea direcțiilor documentele-raspuns la cererile înregistrate, le sortează si le transmite destinatarilor;

 • d) Expediază zilnic corespondenta prin posta, respectând procedura de expediere, se deplasează la oficiul postai pentru transmiterea

anexă


documentelor;

 • e) Primește si expediază documente prin fax si e-mail;

 • f)  Preia apelurile telefonice si redirectioneaza pelul către persoana interesata.

• Funcționari administrativi cu atribuții de Arhivar

 • a) Preia, înregistrează si arhiveaza toate documentele arhivabile primite de la Direcții;

 • b) La solicitarea petentilor eliberează copii (conform cu originalul) ale documentelor solicitate;

 • c) Arhiveaza sistematic si verifica materialele date spre arhivare, înregistrează in cataloage de arhivare;

 • d) Tine evidenta documentelor extrase din arhiva cu titlu de împrumut.

• Purtător de cuvânt

 • a) Menține relația cu mass- media: redactează si prezintă comunicate de presa, transmite mesaje prin canale de promovare, monitorizează presa si întocmește revista presei pe care o prezintă directorului general;

 • b) Elaborează si propune spre aprobare conducerii Regiei, strategii de evenimente, campanii de publicitate si se implica in derularea implementării lor;

 • c) întreține si actualizeaza conturile Regiei deschise pe diverse pagini publice de socializare;

 • d) Monitorizează percepția publica asupra activitatii Regiei si informează conducerea societății asupra unor eventuale disfunctionalitati.

> Responsabilități

Funcționarii administrativi, in funcție de repartizarea sarcinilor, răspund de îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor specifice compartimentului, înregistrarea, evidenta, distribuirea si arhivarea corecta a corespondentei si a documentelor interne, relația cu petentii si alte persoane si/sau instituții ce vin in contact cu Regia.

Purtătorul decuvant răspunde de corecta furnizare a informațiilor pe toate canalele, de imaginea firmei.

> Nivel de autoritate si reprezentare

Funcționarul administrativ cu atribuții de secretar/registrator îsi organizează activitatea respectând procedurile interne cu privire la managementul documentelor, procedurile de transmitere prin posta/ e-mail/fax, procedurile de comunicare.

Funcționarul administrativ cu rol de arhivar isi organizează activitatea respectând prevederile Legii Arhivelor Naționale.

Purtătorul de cuvânt prezintă, în numele conducerii unității, poziția oficiala față de diferitele cazuri sau situații în care regia este vizată.

> Sistemul de relații

• Relații ierarhizare : toti salariatii Compartimentului Secretariat se subordonează Directorului General.

Salariatii Compartimentului Secretariat, pot primi sarcini si din partea Directorilor Executivi ai Regiei (Direcția Economica, Direcția Juridica, DPTO, Direcția Adminstrare Imobile, Direcția Tehnica) in acest caz, stabilirea priorităților se va face in funcție de importanta sarcinii si gradul de urgenta al indepinirii acesteia. In caz de atribuire de sarcini multiple si

concomitente, acestea se pot repartiza către toti salariatii compartimentului in funcție de gradul de ocupare al

'ANEXĂL

HCLM NR.j&T • •  Relații de subordonare: nu este cazul

 • •  Relații funcționale:

 • •  interne - cu toti salariatii Regiei

 • •  externe- cu cetățenii petenti, cu alte instituții ce inainteaza solicitări către Regie, cu parteneri ai Regiei, cu entitati din mass-media (in cazul purtătorului de cuvânt).

 • 2.4.2 Organizarea si funcționarea Compartimentului Audit Intern

> Date de identificare

Compartimentul Audit Intern se organizează ca o structura distincta cu organizare proprie aflata in subordinea Directorului General si cuprinde postul de Auditor Intern. Cerințele de ocupare a postului sunt cele conform prevederilor legale.

 • > Misiune si scop

Asigurarea obiectivă și consilierea destinate să îmbunătățească activitatea instituției și să sprijine îndeplinirea obiectivelor acesteia.

> Atribuțiile principale

Atribuțiile Compartimentului Audit Intern sunt stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr.672/2002 privind auditul public intern și al O.M.F.R nr. 38/2003 care aprobă Normele metodologice de aplicare a acesteia (aplicarea normelor generale de audit public intern, ghidul procedural, carta auditului intern), după cum urmează:

 • a) elaborarea proiectului planului anual de audit public intern la nivelul Regiei;

 • b) efectuarea de misiuni de audit public intern asupra tuturor activităților desfășurate de Regie;

 • c) auditarea, cel puțin o dată la trei ani, a următoarelor activități (fără a se limita la acestea): angajamente bugetare și legale din care derivă direct sau indirect obligații de plată, inclusiv din fondurile comunitare; vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau almunicipiului; constituirea veniturilor publice; alocarea creditelor bugetare; sistemul contabil și fiabilitatea acestuia; sistemul de luare a deciziilor; sistemele de conducere și control precum și riscurile asociate acestor sisteme; sistemele informatice;

 • d) raportarea periodică asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din misiunile de audit efectuate;

 • e) elaborarea raportului anual al activității de audit public intern;

 • f) verificarea respectării normelor, instrucțiunilor și inițierea de măsuri corective necesare.

 • g) exercita misiuni de audit intern asupra activitatilor desfășurate la nivelul Regiei.

> Responsabilități

Respectarea stricta a procedurilor de audit public intern.

Respectarea prevederilor Legii nr.672/2002 privind auditul public intern și al O.M.F.R nr. 38/2003 care aprobă Normele metodologice de aplicare a acesteia (aplicarea normelor generale de audit public intern, ghidul procedural, carta auditului intern).

> Nivel de autoritate si reprezentare

Independență deplină în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege pentru

realizarea misiunilor de audit intern.                          1                f

Organism de control; activitatea sa consta în efectuarea de misiuni de audit asupra tuturor activităților care se desfășoară în cadrul Regiei conform planului anual sau de misiuni cu caracter excepțional (ad-hoc) dispuse de către conducătorul Regiei.

Participa, in măsură in care I se solicita acest lucru la reuniunile conducerii regiei sau ale oricărei alte comisii sau consiliu cu atribuții in domeniul guvernantei entitatii, anagementul riscului si controlului.

> Sistemul de relații

Relații de ierarhizare: se subordonează Directorului General al societății

Relații de subordonare: nu este cazul

Relatiii Funcționale

 • •  intern - cu compartimentele funcționale ale Regiei

 • •  extern - entitati similare, organisme de certificare

2.4.3 Organizarea si funcționarea Compartimentului Resurse Umane

> Date de identificare

Compartimentul de Resurse Umane se organizează ca o structura distincta cu organizare proprie aflata in subordinea Directorului General si cuprinde postul de Sef Compartiment si postul de Inspector Personal

> Misiune si scop

Asigură elaborarea și punerea în aplicare a politicilor de resurse umane in cadrul Regiei .

> Atribuțiile principale

 •  Angajarea și integrarea noilor salariați;

 •  Organizarea si gestionarea resurselor umane;

 •  Analiza și evaluarea posturilor;

 •  Elaborarea documentelor organizaționale(Regulamentul Intern, C.C.M., Stat defuncții, organigrama, proceduri);

 •  Gestiunea personalului si dosarelor de personal;

 •  Gestiunea bazei de date a evidentei personalului;

 •  Elaborarea de documente de evidentă a personalului;

 •  Planificarea resurselor umane (concedii de odihna, plan de instruire);

 •  Evaluarea performantelor resurselor umane;

 •  Salarizarea personalului;

 •  înregistrarea in Registrul electronic de evidenta al salariatilor.

> Responsabilități

Răspunde de aplicarea corecta a legislației aplicabile in domeniul relațiilor de munca si a procedurilor interne.

Răspunde de corecta informare a conducerii Regiei cu privire la cerințele salariatilor.

Răspunde de corecta informare a salariatilor cu privire la deciziile Conducerii.

Răspunde pentru corectitudinea actelor întocmite si pentru comunicarea lor in timpul legal.

ANEXĂ LA HCLM NR. JjffL.

> Nivel de autoritate si reprezentare

Verifica modul de aplicare si de respectare a deciziilor conducerii societății cu privire la politicile de personal, Regulament Intern, Contract Colectiv de Munca.

Verifica actele si documentele ce stau la baza întocmirii dosarului de personal.

Verifica utilizarea timpului de lucru.

Reprezintă societatea in fata organelor de control pe relații de munca.

> Sistemul de relații

Relații de ierarhizare: se subordonează Directorului General al societății Relații de subordonare:

Inspectorul de personal se subordonează Șefului de Compartiment Relații Funcționale

 • •  intern - cu salariații instituției/compartimentele de muncă, directori executivi

 • •  extern - persoane fizice care sunt interesate pentru ocuparea unor posturi vacante sau care solicit în scris documente sau informații; persoane juridice: I.T.M., A.J.O.F.M., Casa de pensii, instituții de învățământ si cu alte instituții publice/private în limita competențelor stabilite.

2.4.4 Organizarea si funcționarea Compartimentului CFG

> Date de identificare

Compartimentul Control Financiar de Gestiune cuprinde postul Controlor Financiar de Gestiune si este organizat ca o structura distincta cu organizare proprie aflata in subordinea Directorului General.

> Misiune si scop

Asigurarea integrității patrimoniului Regiei, precum și a bunurilor din domeniul public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale aflate în administrarea, în concesiunea sau în închirierea acestora.

Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne, incidente activității economico-financiare a Regiei.

Creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate.

> Atribuții principale

 • a) verifică respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la existența, integritatea, păstrarea și utilizarea mijloacelor și resurselor, deținute cu orice titlu, și modul de reflectare a acestora în evidența contabilă;

 • b) verifică respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei și a proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli ale subunităților din structura acestuia;

 • c) verifică respectarea prevederilor legale în execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei, urmărind:

 • 1) realizarea veniturilor și încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate;

 • 2) gradul de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor și de obținere a rezultatului;

 • 3) realizarea indicatorilor economico-financiari specifici activității, la nivelul Regiei;

 • 4) realizarea programului de investiții și încadrarea în sursele aprobate;

 • 5) respectarea programelor de reducere a arieratelor și a stocurilor;

ANEXA LA

HCLM

 • 6) respectarea prevederilor legale și/sau a reglementărilor interne în efectuarea achizițiilor;

 • 7) utilizarea conform destinațiilor legale a sumelor acordate de la bugetul general consolidat;

 • d) verifică respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

 • e) verifică respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la încasările și plățile în lei și valută, de orice natură, în numerar sau prin virament;

 • f) verifică respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economico-financiare;

 • g) verifică respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico-operative;

 • h) elaborează analize economico-financiare pentru conducerea operatorului economic în scopul fundamentării deciziilor și a îmbunătățirii performanțelor;

 • i)  efectuează cercetări, controale inopinate si alte acțiuni de control financiar dispuse de Directorul General;

 • j)  participa, in măsură in care ii este solicitat acest lucru, la reuniunile conducerii Regiei, atunci când se dezbat probleme financiare, contabile sau de control financiar.

> Responsabilități

Aplicarea cu strictete a Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune aprobate prin HG 1151/2012.

Cunoașterea si respectarea legislației economice specifice obiectului de activitate al Regiei.

 • > Nivel de autoritate si reprezentare

Compartiment cu rol de control.

Personalul Regiei are mai multe obligații la solicitarea persoanelor cu atribuții de control financiar de gestiune:

J sa pună la dispoziție actele, documentele si înscrisurile solicitate;

J sa furnizeze informații si explicații verbale si/sau in scris, după caz, in legătură cu obiectul acțiunii de control financiar de gestiune;

J sa prezinte valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care le au in păstrare, care intra sub incidența controlului;

sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate in original sau copii certificate;

J sa semneze cu sau fara obiecții actul de control.

> Sistemul de relații

Relații ierarhizare : se subordonează Directorului General

Relații de subordonare: nu este cazul

Relații funcționale:

 • •  interne - cu toate structurile funcționale ale Regiei

 • •  externe - cu instituții ale statului cu rol de control financiar

 • 2.4.5 Organizarea si funcționarea Compartimentului Proiecte Europene

> Date de identificare

Compartimentul Proiecte Europene se organizează ca o structura distincta cu organizare proprie aflata in subordinea Directorului General.

Componenta Compartimentului: Sef Compartiment , posturi cu specializări necesare in domeniu

> Misiune si scop

Misiunea compartimentului este de a încuraja dezvoltarea Regiei. în acest sens, sprijină planificarea strategică la nivel local, precum și implementarea planurilor strategice ale municipalității prin atragerea de fonduri nerambursabile, în vederea îmbunătățirii activității instituției și îndeplinirii obiectivelor acesteia.

> Atribuții principale

 • a) Identificarea proiectelor de dezvoltare care intră sub incidența asistenței acordate prin programe UE sau a altor programe ce oferă finanțare nerambursabilă, sinteza și sistematizarea datelor generale/speciale referitoare la zonele/domeniile de interes și corelarea acestora cu strategia de dezvoltare a municipiului;

 • b) Elaborare cereri finanțare;

 • c) Identificarea, selectarea și procurarea surselor informaționale privitoare la programele Uniunii Europene sau a altor surse interne/externe de finanțare nerambursabilă, precum și monitorizarea acestor surse de finanțare nerambursabilă;

 • d) Inițierea și dezvoltarea unor contacte directe cu principalii finanțatori ai unor proiecte de dezvoltare locală; realizarea de parteneriate cu alte instituții/organizații cu abilități în managementul strategic și dezvoltării durabile;

 • e) Promovarea către factorii interesați din municipiul Constanta a ofertelor de programe din partea UE, inclusiv în colaborare cu structuri responsabile de administrarea acestor programe;

 • f) Atragerea de finanțări nerambursabile și managementul proiectelor accesate în calitate de aplicant principal;

 • g) Colaborarea, prin stabilirea de parteneriate, cu factori interesați în elaborarea de propuneri de finanțare din fonduri nerambursabile europene pentru proiecte de interes local, în concordanță cu prioritățile de dezvoltare locală identificate;

 • h) Monitorizarea și întocmirea rapoartelor vizând derularea programelor UE sau a altor programe, împreună cu factorii interesați/compartimentele din cadrul Regiei implicate în aceste proiecte, anual sau de câte ori se solicită;

 • i)  Realizarea unei evidențe cu privire la parteneriatele din cadrul proiectelor derulate cu sprijin financiar provenit din fonduri europene;

 • j) Dezvoltarea unei baze de date privind programe de finanțare și păstrarea evidențelor tuturor materialelor legate de activitatea de derulare, urmărire a programelor UE sau a altor programe.

> Responsabilități

îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor specifice compartimentului; îndeplinirea obiectivelor instituție

> Nivel de autoritate si reprezentare

Autonomie și colaborare cu compartimente ale Regiei și din afara instituției în vederea planificării strategice în vederea dezvoltării proiectelor comunitare;

Managementul de proiecte cu finanțare nerambursabilă din fondurile programelor din alte surse decât bugetul local, cu parcurgerea întregului ciclu de

proiect.


ANEXĂ.LA

HCLM

> Sistemul de relații

Relații de ierarhizare: se subordonează Directorului General al regiei Relații de subordonare: specialiști în atragerea de fonduri europene Relatiii Funcționale

 • •  intern - se stabilesc cu toate birourile, serviciile și direcțiile din instituție de la care primește informațiile necesare în desfășurarea demersurilor de planificare strategică, precum și în demersurile de atragere de fonduri nerambursabile și în administrarea acestora și evaluarea proiectelor.

 • •  extern - Autorități și instituții publice - entități publice de subordonare locală, persoane juridice de drept public finanțate de la bugetul local, alte autorități publice centrale și locale, în special vizând autoritățile publice în cadrul cărora funcționează organisme intermediare pentru administrarea de programe operaționale sectoriale

2.4.6 Organizarea si funcționarea Compartimentului SSM - SU

> Date de identificare

Compartimentul se organizează ca o structura distincta cu organizare proprie aflata in subordinea Directorului General si are in componenta un post de Responsabil SSM/SU .

> Misiune si scop

Obiectivul principal al Compartimentului de Prevenire și Protecție în constituie prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale si evitarea sancțiunilor stabilite de organele competente cu ocazia controalelor efectuate de către aceștia în cazul depistării unor neconformități în procesul de muncă.

> Atribuțiile principale

 • a) Coordonează activitatea de securitate și sănătate în muncă;

 • b) Verificarea însușirii si aplicării de către lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă stabilite

 • c) întocmește un necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • d) Asigură consultanță la stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) Efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficiențelor constatate și asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;

 • f) Ține evidența echipamentelor de muncă și urmărește ca verificările periodice și, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

 • g) Colaborează cu lucrătorii și/sau reprezentanții lucrătorilor, serviciile externe de prevenire și protecție, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire și protecție;

 • h) Colaborează cu lucrătorii desemnați/serviciile externe ai/ale altor

ANEXĂ LA ~1 |hCLM NR.

angajatori, în situația în care mai mulți angajatori își desfășoară activitatea în același loc de muncă;

 • i) întocmește necesare de mijloace materiale pentru desfășurarea acestor activități;

> Responsabilități

Respectarea aplicării cu strictete a legislației SSM /SU de către toti salariatii Regiei.

> Nivel de autoritate si reprezentare

Controlează modul in care salariatii Regiei respecta si aplica prevederile legate in relații de munca. Are atribuții de reprezentate in fata organelor de control.

> Sistemul de relații al compartimentului:

Relații de ierarhizare: se subordonează Directorului General al societății

Relații de subordonare: nu este cazul

Relatiii Funcționale

 • •  intern - cu toate compartimentele la toate nivelele din punct de vedere SSM/SU

 • •  extern - cu furnizorii de echipamente de protecție, reprezentanți ai organelor de control.

3. DIRECTORUL ECONOMIC

3.1. Numirea Directorului Economic

Directorul Economic al Regiei este numit de Consiliul de Adminsitratie in conformitate cu dispozițiile art 18 din OUG nr 109/2011.

Regia autonoma prin Consiliul de Administrație încheie contract de mandat cu

Directorul Economic, care are ca obiect îndeplinirea obiectivelor de performanta precum si criteriile specifice cu care se va realiza evaluarea obiectivelor de performanta care trebuie sa fie cuantificabile, realiste, incadrabile in timp si sa urmareasca reducerea obligațiilor restante, reducerea pierderilor, creșterea profiturilor, a cifrei de afaceri, creșterea productivității muncii.

Consiliul de Administrație stabilește remunerația Directorului Economic cu respectarea prevederilor legale.

In termen legal de la numire Directorul Economic elaborează împreuna cu Directorul General si cu ceilalți directori ai regiei si prezintă Consiliului de Administrație, un Plan de management aplicabil pe toata durata mandatului, cuprinzând stategia de acțiune si conducere pentru atingerea obiectivelor de performanta stabilite prin contractele de mandat.

De asemenea, are obligația să completeze sau să revizuiască planul de management, la cererea Consiliului de administrație, dacă este cazul, în condițiile legii.

Planul de Management este aprobat de Consiliul de Administrație.

Directorul Economic poate fi revocat din funcție in conformitate cu clauzele stabilite prin contractual de mandat.

Pentru desemnarea noului Director Economic se aplica prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

3.2. Atribuțiile Directorului Economic

Directorul economic are atribuții de conducere executivă delegate deConsiliul de administrație, în acest sens având în principal următoarele atribuții, competențe și responsabilități:

 • a) Elaborează planul de management pe durata mandatului pe limitele sale de competenta;

 • b) Iși exercită mandatul încredințat cu prudența și diligența unui bun administrator;

 • c) Iși exercită mandatul cu loialitate în interesul regiei autonome a cărei activitate o gestionează;

 • d) Emite «Decizii interne» pentru reglementarea activităților interne a Direcției pe care o conduce;

 • e) Asigură aducerea la îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță strabilite de consiliul de administrație în sarcina sa prin contract de mandat, conform planului de management aprobat;

 • f) Asigură organizarea, conducerea și gestionarea activității curente a Direcției Economice;

 • g) Dispune, ținând cont de particularitățile cadrului legal de organizare și funcționare, măsurile necesare pentru elaborarea și/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial. inclusiv a procedurilor formalizate pe activități în cadrul Direcției Economice;

 • h) Ia măsuri și răspunde de realizarea programelor propuse pentru îmbunătățirea activității Direcției Economică, respectarea procedurilor de lucru, organizarea în condiții de eficiență a activității, cu respectarea tuturor cerințelor impuse de lege;

 • i)  Propune Directorului General angajarea, salarizarea, promovarea, sancționarea și concedierea personalului subordonat, întocmește fisele de post pentru personalul din subordine;

 • j) Stabilește atribuțiile fiecărui subordonat din cadrul direcției pe care o organizează, conduce și gestionează, în condițiile legii și a Contractului Colectiv de Muncă;

 • k) Repartizează sarcinile pe compartimentele din subordine și urmărește apoi rezolvarea la termen a acestora; răspunde de realizarea la timp și corectă a atribuțiilor și sarcinilor ce revin fiecărui salariat din compartimentele subordonate, evalueaza personalul din subordine;

 • l)  Răspunde de respectarea programului de lucru și a disciplinei în muncă de către personalul Direcției Economice;

 • m) întocmește referat și ia măsuri potrivit legii, pentru imputarea și recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajaților subordonați, ia măsuri pentru recuperarea pagubelor provocate regiei de către terți;

 • n) Răspunde de elaborarea la termen a analizelor, informărilor, rapoartelor și altor lucrări legate de propria activitate;

 • o) Aproba si semnează lucrările și documentele întocmite de compartimentele Direcției economice;

 • p) Răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local și ale Consiliului de Administrație ce vizează activitatea economică a regiei autonome;

 • q) Urmărește modul de executare a contractelor încheiate de R.A.E.D.P.P. Constanța, în ceea ce privește încasările și plățile;

 • r) Exercită orice alte atribuții ce îi sunt stabilite de reglementările legale în vigoare și regulamentul intern precum:

° conduce și organizează activitatea economico-financiară a regiei cu respectarea Legii nr.82/1991 și a tuturor reglementărilor în vigoare;

o coordonează întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli, la nivelul regiei pe care il supune aprobării consiliului de administrație și il înaintează spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Constanța;

o urmărește elaborarea de propuneri sau cereri de credite, pentru nevoile temporare de fonduri ce apar în cursul anului;

ANEXĂ


HCLM NR._

o analizează și elaborează împreună cu conducerea regiei și a direcțiilor lista de investiții și necesarul de fonduri de investiții, pe care o supune aprobării consiliului de administrație;

o organizează activitatea de inventariere a patrimoniului regiei și stabilește măsurile ce se impun în urma acțiunii de inventariere; urmărește recuperarea pagubelor și măsurile în sarcina persoanelor vinovate;

o analizeaza și propune conducerii regiei măsurile ce se impun pentru rentabilizarea activității;

o urmărește capacitatea de plată și solvabilitatea unității și propune Consiliului de administrație inițierea unor acțiuni, analizarea și aplicarea unor măsuri care să conducă la asigurarea fondurilor și mijloacelor necesare desfășurării normale a activității economico-financiare, prevenirea imobilizărilor și eliminarea cheltuielilor neoportune și neeconomicoase;

° coordonează executarea lucrărilor financiar contabile;

o urmărește executarea balanței de verificare lunare, întocmește bilanțul contabil al regiei, contul de profit și pierdere pe care le supune aprobării Consiliului de administrație și le depune la D.G.F.P.S. Constanța la termenele legale;

o întocmește si transmitedeclaratiile ficale obligatorii conform legislației in vigoare;

o urmărește împreună cu structura juridică a regiei creanțele unității până la lichidarea acestora;

° urmărește și dispune achitarea obligațiilor fiscale și a altor obligații față de bugetul local sau central;

o urmărește derularea operațiunilor de încasare și plăți prin contul regiei;

° urmărește executarea contractelor încheiate de regie, în ceea ce privește obligațiile de plată;

° propune Consiliului de administrație modificările de tarife pentru prestații și urmărește aplicarea lor după obținerea aprobărilor legale;

o asigură achitarea la termen a obligațiilor bănești ale regiei, față de personalul salariat, în funcție de lichiditățile regiei;

° semnează contractele încheiate de către R.A.E.D.P.P. Constanța și diverse acte juridice, în conformitate cu prevederile procedurilor interne de lucru;

o asigură circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

° organizarea sistemului informațional al regiei urmărind folosirea eficientă a datelor contabilității;

 • s) In lipsa directorului, atribuțiile acestuia sunt exercitate de persoana împuternicită în baza unei delegații scrisă;

 • t)  Asigură implementarea și respectarea prevederilor legale privind S.S.M., protecția muncii, protecția mediului și P.S.I la nivelul Direcției Economice;

 • u) Exercita orice alte atribuții ce sunt stabilite în sarcina directorului de direcție de reglementările legale in vigoare si regulamentul de organizare si funcționare al regiei

Directorul are dreptul de informare nelimitata asupra activitatii Regiei Autonome, avand acces la toate documentele privind operațiunile acesteia. Trimestrial, directorul va întocmi un raport cu privire la activitatea de conducerea

Direcției Economice și cu privire la evoluția regiei, respectiv situația economico-financiara, modul de realizarea a obiectivelor si criteriilor de performanta convenite si alte documentații solicitate, care va fi comunicat consiliului de administrație.

Directorul va înștiința Consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lui.

3.3. Responsabilitățile Directorului Economic

Directorul Economic își exercită mandatul cu prudența și diligenta unui bun manager.

Directorul nu încalcă obligația de a fi un bun manager dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul regiei autonome și pe baza unor informații adecvate.

Decizie de afaceri, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la conducerea regiei autonome.

Directorul Economic isi va exercita mandatul cu loialitate, în interesul regiei autonome, nu va divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale regiei autonome, la care are acces în calitatea sa de director. Această obligație ii revine și după încetarea mandatului de director.

Directorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor regiei autonome trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți directori, administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

Directorul care care nu a respectat aceste prevederile răspunde pentru daunele produse regiei autonome.

Directorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și de actul de înființare.

Directorii sunt solidari răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar și nici autorității publice tutelare.

Acțiunea în răspundere împotriva directorilor este introdusă de Consiliul de administrație, prin conducătorul acesteia.

Conform legii contabilității 82/1991, republicată are obligația întocmirii situațiilor financiare anuale și trimestriale care trebuie să cuprindă : -bilanțul;

-contul de profit și pierdere;

-situația modificărilor capitalului propriu;

-situația fluxurilor de trezorerie;

-politici contabile și note explicative.

3.4. Organizarea si funcționarea Direcției Economice

Conform organigramei societății in subordinea directa a Directorului Economic se afla următoarele compartimente/birouri/servicii:

 • •  Serviciul Financiar-Contabil

• Birou Contabilitate

 • •  Casierie centrala

 • 3.4.1 Organizarea si funcționarea Serviciului Financiar Contabil

> Date de identificare

Serviciul Financiar Contabil este organizat ca o structura distincta cu organizare proprie aflata in subordinea Directorului Economic.

Seviciul Financiar Contabil este condus de un Sef serviciu Financiar Contabil si are in componenta sa Biroul Contabilitate.

Biroul Contabilitate are următoarea structura:

 • •  Sef Birou

 • •  Economiști ( studii superioare )

 • •  Contabili ( studii medii)

> Misiune si scop

Organizează și conduce întreaga evidență contabilă la nivelul autorității

ANEXĂaLA

[hclm NR. wț I,publice în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Asigură respectarea legalității privind întocmirea și valorificarea tuturor documentelor financiar-

contabile.


> Atribuții principale

 • a) Realizează evidenta contabila si întocmește notele contabile aferente conturilor operate.

 • b) Primește si operează comunicările primite din partea Direcției Administrare Imobile, Direcția DPTO, Direcția Tehnica, Direcția Juridica privitoare la modificările ce se impun a fi efectuate in patrimonul Regiei, respectiv clădiri si terenuri, urmărind in permanenta reflectarea corecta in situațiile financiar contabile a operațiunilor efectuate

 • c) Urmărește situațiile privind imobilizările corporale (terenuri/cladiri) in baza carora se completează declarațiile privind mișcările patrimoniale ale Regiei in vederea depunerii acestora la SPIT. Calculează impozitele si taxele locale aferente Regiei, conform legislației in vigoare

 • d) Verifica si face punctaj asupra vânzărilor de locuințe ANL, in vederea raportării acestora către ANL București.

 • e) Periodic întocmește situații centralizatoare privind viramentele lunare către bugetul de stat/ bugetul local/ANL, in conformitate cu contractele de vanzare in derulare

 • f) înregistrează si centralizează consumul de utilitati subvenționate de la bugetul local, pe titular de contract si module pentru locuințele sociale din campusul Henri Coanda si efectuează raportări către Primăria Constanta in vederea întocmirii cererilor de alimentare.

 • g) Verifica lunar soldurile din balanțele analitice cu balanța sintetica (sef serviciu Financiar- Contabil).

 • h) înregistrarea si verificarea operațiunilor contabile privind cheltuielile cu personalul (salarii, garanții materiale, echipament, deconturi, etc).

 • i) Organizează inventarierea anuala a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventor si realizează valorificarea rezultatelor obținute.

 • j) întocmește situațiile de raportare pe baza documentelor justificative către Primăria Constanta, cu referire la plățile efectuate din sumele alocate de la bugetul local pentru administrarea parcurilor de copii (Tabacariei, Nalbei si Bratianu, Gravity Park), Campus Henri Coanda si pentru locuințele ocupate de persoanele cu handicap.

 • k) întocmește documentația de raportare către ANAF a dosarelor de închiriere, conform reglementarilor in vigoare

 • l)  Stabilirea cuantumului sumei de virat lunar (pana in data de 5 a lunii), suma ce reprezintă 50% din chiriile aferente domeniului public.

 • m) întocmește si depune lunar declarațiile privind mișcările patrimoniale precum si pe cele referitoare la obligațiile fiscale către bugetul local, privind imobilizările (taxa pe mijloace de transport, taxa de siguranța si liniște, impozit/taxa pe clădiri, impozit/taxa pe teren).

 • n) Tine evidenta polițelor de asigurare pentru asigurările obligatorii.

 • o) Tine evidenta analitica a „garanțiilor de buna execuție,, prin reflectarea extrabilantiera a acestora.

 • p) Tine evidenta încasărilor din vanzari locuințe, chirii locuințe, chirii clienti piața, situații in baza carora se fac viramente lunare conform reglementarilor legale.

 • q) Realizează evaluarea periodică, conform legislației, a valorii activelor corporale în vederea determinării valorii juste a activelor din patrimoniul public și privat aparținând unității administrativ-teritoriale.

 • r) Operează toate plățile aferente bunei desfășurări a activitatii regiei.

 • s) Colaborează cu Birourile Facturare din celeallte Direcții ale Regiei (DAI, DPTO).

  ANEXĂ

  LA

  HCLM NR.

> Responsabilități

îndeplinirea sarcinilor de serviciu și a obligațiilor rezultate din actele normative în vigoare.

Efectuarea plăților cu urmărirea încadrării în prevederile legale.

Gestiunea numerarului la casieria centrala.

Cunoașterea și punerea în aplicare a legislației aplicabile și a normativelor si procedurilor interne .

Păstrarea confidențialității informațiilor gestionate.

Răspunderea pentru corectitudinea și legalitatea actelor emise.

> Nivel de autoritate si reprezentare

Șeful Serviciului Financiar Contabil este desemnat sa acorde viza pentru operațiuni supuse CFPP, respectând procedura de efectuare a CFPP in cadrul RAEDPP.

Șeful Biroului Contabilitate este desemnat înlocuitorul Șefului Financiar Contabil in vederea acordării vizei pentru operațiuni supuse CFPP.

> Sistemul de relații

Relații de ierarhizare: toate posturile din cadrul Serviciului Financiar Contabil se subordonează Directorului Economic.

Șeful Serviciului Financiar - Contabil, subordonează întreg personalul Biroului Contabilitate

Personalul de execuție al Biroului Contabilitate se subordonează pe prima treapta ierarhica șefului de birou Contabilitate si apoi pe scara ierarhica superioara, Șefului de Serviciu Financiar Contabil.

Relații de subordonare: după caz

Relații Funcționale

 • •  intern - cu toate compartimentele funcționale, la toate nivelele

 • •  extern - cu instituțiile statului cu rol de control financiar ( ANAF, Curtea de Conturi, etc)

 • 3.4.2 Organizarea si funcționarea Casieriei Centrale

> Date de identificare

Casieria centrala se afla in directa subordonare a Directorului Economic. Are in structura un Casier Central.

> Misiune si scop

Efectuarea încasărilor și plăților în numerar și depunerea/ridicarea numerarului la/de la banei.

> Atribuțiile principale

 • a) Efectuarea și evidența încasărilor în numerar, întocmirea foilor de vărsământ, colectarea încasărilor de la casieriile DAI, DPTO, HC și depunerea numerarului la banca.

 • b) Ridicarea de numerar de la banca și efectuarea plăților reprezentând avansuri spre decontare, deconturi, restituiri, plată diverse tipuri de cheltuieli în numerar.

 • c) Plata drepturilor salariale pentru personalul angajat.

 • d) încasare garanții de buna execuție si sume aferente licitațiilor si alte tarife pentru servicii.

> Responsabilități

Respecta cu strictete regulamentul operațiilor de casa întocmește zilnic Registrul de casa si ii depune la Seviciul Financiar Contabil

> Nivel de autoritate si reprezentare

Casierul Central are împuternicire pentru operațiunile de depunere/incasare numerar din banca.

> Sistemul de relații al compartimentului

Relații de ierarhizare: se subordonează Serviciului Financiar Contabil

Relatiii Funcționale

 • •  intern

 • - cu toate compartimentele funcționale la toate nivelele

 • - cu casieriile DAI, DPTO si Henri Coanda

 • •  extern - cu instituțiile statului cu rol de control financiar, cu băncile la care Regia are deschise conturi.

4. DIRECTORUL DIRECȚIEI JURIDICE

4.1. Numirea Directorului Direcției Juridice

Directorul Juridic al Regiei este numit de Consiliul de Administrație in conformitate cu dispozițiile art 18 din OUG nr 109/2011.

Regia autonoma prin Consiliul de Administrație încheie contract de mandat cu

Directorul Juridic, care are ca obiect îndeplinirea obiectivelor de performanta precum si criteriile specifice cu care se va realiza evaluarea obiectivelor de performanta care trebuie sa fie cuantificabile, realiste, incadrabile in timp si sa urmareasca reducerea obligațiilor restante, reducerea pierderilor, creșterea profiturilor, a cifrei de afaceri, creșterea productivității muncii.

Consiliul de Administrație stabilește remunerația Directorului Juridic cu respectarea prevederilor legale.

In termen legal de la numire Directorul Juridic elaborează împreuna cu Directorul General si cu ceilalți directori ai regiei si prezintă Consiliului de Administrație, un Plan de management aplicabil pe toata durata mandatului, cuprinzând stategia de acțiune si conducere pentru atingerea obiectivelor de performanta stabilite prin contractile de mandat.

De asemenea, are obligația să completeze sau să revizuiască planul de management, la cererea Consiliului de administrație, dacă este cazul, în condițiile legii.

Planul de Management este aprobat de Consiliul de Administrație.

Directorul Juridic poate fi revocat din funcție in conformitate cu clauzele stabilite prin contractual de mandat.

Pentru desemnarea noului Director Juridic se aplica prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

4.2. Atribuțiile Directorului Juridic

Directorul Juridic are atribuții de conducere executivă delegate de consiliul de administrație, în acest sens având în principal următoarele atribuții, competențe și responsabilități:

 • a) Elaborează planul de management pe durata mandatului pe domeniul sau de competenta;

 • b) Iși exercită mandatul încredințat cu prudența și diligența unui bun manager;

ANEXĂ I A HCLM

 • c) Iși exercită mandatul cu loialitate în interesul direcției pe care o organizează, conduce și gestionează

 • d) Emite «Decizii interne» pentru reglementarea activităților interne a Direcției;

 • e) Asigură aducerea la îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite de Consiliul de administrație în sarcina sa, prin contract de mandat, conform planului de management aprobat

 • f) Asigură organizarea, conducerea și gestionarea activității curente a Direcției Juridice;

 • g) Dispune, ținând cont de particularitățile cadrului legal de organizare și funcționare, măsurile necesare pentru elaborarea și/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial inclusiv a procedurilor formalizate pe activități în cadrul Direcției Juridice;

 • h) Ia măsuri și răspunde de realizarea programelor propuse pentru îmbunătățirea serviciului prestat de Direcția Juridică, respectarea procedurilor de lucru, organizarea în condiții de eficiență a activității, cu respectarea tuturor cerințelor impuse de lege;

 • i)  Propune directorului general angajarea, salarizarea, promovarea, sancționarea și concedierea personalului subordonat;

 • j) Stabilește atribuțiile fiecărui subordonat din cadrul direcției pe care o organizează, conduce și gestionează, în condițiile legii și a Contractului Colectiv de Muncă, întocmește fisele de post pentru personalul din subordine, realizează evaluarea anuala a personalului Direcției Juridice;

 • k) Repartizează sarcinile pe compartimente și urmărește apoi rezolvarea la termen a acestora; răspunde de realizarea la timp și corectă a atribuțiilor și sarcinilor ce revin fiecărui compartiment;

 • l)  Răspunde de respectarea programului de lucru și a disciplinei în muncă de către personalul Direcției Juridice;

 • m) întocmește referat și ia măsuri potrivit legii, pentru imputarea și recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajaților subordonați, ia măsuri pentru recuperarea pagubelor provocate regiei de către terți;

 • n) Răspunde de elaborarea la termen a analizelor, informărilor, rapoartelor și altor lucrări in legătură cu activitaea proprie;

 • o) Semnează lucrările și documentele întocmite de compartimentele Direcției Juridice;

 • p) Răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local și ale Consiliului de Administrație ce vizează activitatea Direcției Juridice;

 • q) Analizează modul de derulare a contractelor încheiate de R.A.E.D.P.R Constanța - Direcția Juridică;

 • r) Exercită orice alte atribuții ce îi sunt stabilite de reglementările legale în vigoare și regulamentul intern, precum:

o apărarea drepturilor și intereselor patrimoniale ale regiei în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală și în fața oricăror organe ale puterii sau administrației de stat, precum și în fața oricărei instituții sau/și persoane juridice cu care regia are relații contractuale;

° întocmește sau participă la întocmirea proiectelor de hotărâri și decizii ce vor fi emise de directorul general alături de alte persoane din conducerea regiei, urmărind asigurarea legalității;

° participă la întocmirea documentelor referitoare la forma juridică a regiei, și colaborarea cu serviciile interesate din cadrul acesteia pentru cuprinderea aspectelor juridice la întocmirea sau modificarea actelor administrative specifice regiei (ordine, instrucțiuni, regulamente de organizare și funcționare, regulamente de ordine interioară, fișe de post, contract colectiv de muncă, etc);

° verifică legalitatea oricăror acte/documente/materiale/memorandum-


uri ori de cate ori se solicită în scris acest lucru de către directorul general și/sau de către celelalte compartimente din cadrul regiei;

° emite avize de legalitate motivate dacă este cazul pentru materiale emise de compartimente ale regiei, la cererea acestora sau a directorului general, precum și în conformitate cu procedurile și instrucțiunile interne aprobate de conducerea regiei;

° avizează pentru legalitate contractele încheiate de RAEDPP Constanța;

o rezolvă, la solicitarea directorului general, lucrări cu caracter juridic care au legătură cu activitatea regiei;

o participă la concilieri/medieri, atunci când directorul general consideră că este necesar, precum și la acțiuni care necesită cunoașterea și interpretarea unor dispoziții legale;

° contrasemnează toate actele de procedură și alte acte juridice necesare, întocmite/redactate de personalul subordonat, în vederea susținerii și dovedirii punctului de vedere și respectiv intereselor regiei în fața organelor jurisdicționale;

° contrasemnează acțiunile, întâmpinările, memoriile, notelor de concluzii, căile de atac, cereri înaintate instanțelor, cererile de executare silită, etc asigurând temeinicia, legalitatea și fundamentul actelor depuse la instanță în numele regiei;

° reprezintă interesele regiei în raporturile cu persoanele fizice și juridice; o informează directorul general asupra acțiunilor de recuperare a prejudiciilor aduse regiei în cauzele aflate în faza de executare silită în care regia are calitatea de creditor, ori stadiul/ finalizarea executărilor silite demarate împotriva regiei, în care aceasta are calitatea debitor;

0 întocmește și/sau își însușește prin semnătură referatele în baza cărora propune consiliului de administrație, luarea în discuție, analizarea și luarea unei hotărâri referitor la litigii/hotărâri judecătorești aflate în diverse faze procesuale ori trecerea pe pierderi a unor debite,

° propune consiliului de administrație achiziționarea de servicii juridice în cazuri temeinic motivate, cu propunerea Cabinetului de Avocat/ Avocat, cu argumente în susținere;

° urmărește încasarea creanțelor din titlurile executorii;

o încheie și urmărește tranzacțiile cu clienți debitori pentru debitele ce fac obiectul dosarelor înregistrate pe rolul instanțelor de judecată;

° prezintă periodic rapoarte și informări, directorului general și consiliului de administrație, dacă este cazul, privind stadiul litigiilor înaintate spre soluționare Direcției Juridice.

 • s) In lipsa directorului, atribuțiile acestuia sunt exercitate de persoana împuternicită în baza unei delegații scrisă;

 • t) Asigură implementarea și respectarea prevederilor legale privind S.S.M., protecția muncii, protecția mediului și P.S.I la nivelul Direcției Juridice;

 • u) Exercita orice alte atribuții ce sunt stabilite în sarcina directorului de direcție de reglementările legale in vigoare si regulamentul de organizare si funcționare al regiei.

Directorul are dreptul de informare nelimitata asupra activitatii Regiei Autonome, avand acces la toate documentele privind operațiunile acesteia. Trimestrial, directorul va întocmi un raport cu privire la activitatea de conducerea

Direcției Juridice și cu privire la evoluția regiei, respectiv situația economico-financiara, modul de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta convenite si alte documentații solicitate, care va fi comunicat consiliului de administrație.

Directorul va înștiința Consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lui.

 • 4.3. Responsabilitățile Directorului Juridic

Directorul Juridic își exercită mandatul cu prudența"șt"dîlîgenȚa unui bun manager.

Directorul nu încalcă obligația de a fi un bun manager dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul regiei autonome și pe baza unor informații adecvate.

Decizie de afaceri, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la conducerea regiei autonome.

Directorul Juridic isi va exercita mandatul cu loialitate, în interesul regiei autonome, nu va divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale regiei autonome, la care are acces în calitatea sa de director. Această obligație ii revine și după încetarea mandatului de director.

Directorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor regiei autonome trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți directori, administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

Directorul care nu a respectat aceste prevederi răspunde pentru daunele produse regiei autonome.

Directorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și de actul de înființare.

Directorii sunt solidari răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar și nici autorității publice tutelare.

Acțiunea în răspundere împotriva directorilor este introdusă de Consiliul de administrație, prin conducătorul acesteia.

 • 4.4. Organizarea si funcționarea Direcției Juridice

Conform organigramei societății in subordinea directa a Directorului Juridic se afla următoarele compartimente/birouri/servicii:

4.4.1.Serviciul Juridic - Contencios

 • 4.4.1. A Contencios - Instanța

 • 4.4.1. B Executări Silite

 • 4.4.2. Birou Juridic - Administrativ

 • 4.4.3. Compartiment Achiziții Publice

4.4.1 Organizarea si funcționarea Serviciului Juridic Contencios

> Date de identificare

Serviciul Juridic - Contencios este organizat ca o structura distincta cu organizare proprie aflata in subordinea Directorului Direcției Juridice, este condus de un Sef serviciu, are in componenta sectorul Contencios Instanța si sectorul Executări.

Structura :

 • •  Sef Serviciu Juridic Contencios

 • •  Consilieri juridici (pledanti) - Contencios Instanța

 • •  Consilieri juridici (executări) - Executări Silite

 • •  Funcționar administrativ

> Misiune si scop

Apără și susține drepturile și interesele regiei în fața instanțelor de judecată, organelor execuționale, autorităților în cadrul procedurii de soluționare a litigiilor pe cale judecătorescă.

> Atribuțiile principale:

A. Contencios-Instanta                            _________

a) Asigură asistența și reprezentarea juridică a R.A.E.D.P.P. Constanța în soluționarea litigiilor pe cale judiciară;

Formulează, redactează și semnează cereri de chemare în judecată, cereri accesorii, întâmpinări, contestații la executare, precum și toate actele procedurale ce se impun a fi formulate, depuse și susținute în toate cauzele/litigiile deduse judecății, în baza delegație de reprezentare legala dată de conducerea regiei/director general;

Reprezintă legal, susține și apără, drepturile și interesele regiei în fața instanțelor de judecată, executorilor judecătorești și față de terți precum autorități publice locale sau centrale, organe de control, organe de forță publică, administratori/lichidatori judiciari, colaboratori de specialitate juridică, SPCLEP, ITM, ONRC, SPITVBL, persoane fizice și juridice, în toate cauzele/litigiile deduse spre soluționare pe cale judecătorească, în toate fazele procesuale;

Depune toate diligențele în soluționarea litigiilor, în care regia este parte, în interesul și în favoarea R.A.E.D.P.R Constanța; în acest sens are dreptul de a solicita de la structurile interne informații, date și înscrisuri necesare prestării serviciilor juridice de asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată, dreptul de a susține, de a administra/de a renunța la probele propuse, de a pune concluzii orale sau scrise de admitere/ respingere cu privire la propunerile de noi probe ale părților adverse, de a propune organelor de conducere stingerea litigiului pe cale amiabilă temeinic motivat sau renunțarea la judecată, de a pune concluzii în fața instanțelor de judecată în toate fazele procesuale, de a declara căi de atac sau de a formula cereri de natură necontencioasă ce se impun ;

Realizează întreaga corespondență internă și externă pe marginea litigiilor deduse judecății;

Asigură comunicarea soluției definitive și executorii, după caz irevocabilă, favorabilă regiei, către direcția în activitatea căreia s-a născut litigiul soluționat pe cale judecătorescă ;

Emite somații, către părțile procesuale în sarcina cărora instanța prin hotărâre a stabilit obligații de executat față de regie, în scopul executării acestora de bunăvoie, sub sancțiunea demarării executării silite;

h) Asigură comunicarea soluției definitive și executorii, după caz irevocabilă, nefavorabilă regiei, structurilor cu atribuții și competențe pentru executarea de bunăvoie a obligațiilor stabilite în sarcina RAEDPP Constanța;

Obține titlul executoriu necesar demarării executării silite (legalizează hotărârile judecătorești definitive, hotărârile de expedient, investește cu formulă executorie alte acte juridice ce constituie titluri executorii în baza unor norme speciale);

Prestează activități suport serviciilor juridice prestate de avocat, în cauzele în care RAEDPP Constanța este reprezentată de avocat, în condițiile legii, în baza unui referat temeinic motivat, urmărește judecata și modul de soluționarea a cauzei în care reprezentarea este asigurată prin avocat și asigură corespondența între structurile regiei și avocat, asigură definitive obținută de avocat către direcțiile depune diligențe pentru executarea acesteia de Sesizează șefilor ierarhici superiori executarea timp sau neexecutarea obligațiilor legale și /sau


b)


c)


d)


e)


g)


j)


comunicarea hotărârii interesate, după caz, bunăvoie sau silit ; necorespunzatoare, la contractuale de către avocatii colaboratori ;


k)


Ține evidența tuturor dosarelor în care RAEDPP Constanța este parte, pe faze procesuale, în curs de judecată , cu operarea oricăror modificări pe parcursul derulării procedurii de judecată (angajamente de plată, suspendări, stingeri/încetări, etc);


 • l)  Arhivează dosarele la data stingerii litigiilor soluționate prin hotărâri judecătorești ; înștiințează structurile interne interesate și operează în registrul de evidență a dosarelor stingerea litigiilor pe cale judecătorescă/închiderea dosarelor, cu precizarea soluției definitive precum și despre începerea/neînceperea executării silite ;

 • B. Atribuții specifice ale structurii Executări Silite din cadrul Seriviciului Juridic Contencios:

m) Formulează, redactează și semnează cereri de executare, de insistență în executare, de instituire a unor măsuri asigurătorii și altele, respectiv toate actele în procedura civilă execuțională pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor unui titlu executoriu pe cale silită, în baza delegației de reprezentare legala dată de conducerea regiei/director general;

n) Depune toate diligențele pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor instanțelor de judecată prevăzute de titlul executoriu, în dosarele de executare în care regia are calitatea de creditor; în acest sens are dreptul de a solicita de la structurile interne informații, date și înscrisuri necesare prestării activității juridice de reprezentare în fața organelor execuționale, dreptul de a susține interesele regiei în executarea silită, cu respectarea întocmai a termenelor procedurale, de a acorda termene de grație, de a propune organelor de conducere stingerea litigiului pe cale amiabilă temeinic motivat sau renunțarea la executare, de a reînregistra cerere de executare silită în condițiile legii în dosarele de executare deschise, etc;

o) Realizează întreaga corespondență internă și externă referitoare la executările silite demarate de RAEDPP Constanța; înștiințează în scris toate direcțiile și serviciile direct interesate cu privire la orice modificare survenită în cadrul procesului execuțional (angajamente în fața executorului judecătoresc, plăți parțiale sau integrale, executarea evacuărilor, achitarea parțială ori integrală a debitelor);

p) Colaborează si se consulta cu executorii judecătorești colaboratori, in legătură cu modul de desfășurare a executărilor silite demarate de R.A.E.D.P.P.Constanta ;

q) Sesizează conducerea regiei cu privire la aspecte/probleme/ impedimente identificate în procedura execuțională, cu privire la care se impune o decizie a conducerii ;

r) Analizează somațiile emise in dosarele de executare silita, deschise împotriva R.A.E.D.P.P. Constanta si decide în sensul comunicării acestora către structurile competente spre executare de bunăvoie ori spre contestare a executării silite demarate împotriva RAEDPP Constanța, pentru motive temeinice ;

s) Ține evidența tuturor dosarelor de executare, în care R.A.E.D.P.P. Constanța este creditor, cu operarea oricăror modificări pe parcursul derulării procedurii execuționale (angajamente de plată, termen de grație acordate, suspendări, contestații la executare, validări popriri, încetări,etc);

t) Arhivează dosarele de executare la data încetării executării silite ; înștiințează structurile interne interesate și operează în registrul de evidență a dosarelor de executare, încetarea executărilor silite, indicând în mod expres temeiul de drept ;

Alte atribuții și competențe ale Seriviciului Juridic Contencios :

u) Prestează servicii juridice cu respectarea termenelor legale, a dispoziții legale aplicabile activității regiei precum și procedurile interne de lucru, aprobate la nivelul RAEDPP Constanța ;

 • v) Informează periodic sau la cerere, organele de conducere și structurile interesate, despre stadiul soluționării litigiilor, aflate în evidența sa, în curs

ANEXĂ LA

H C L M N R * f—

/(


de judecată ori executare silită, după caz ;          ~

w) Prezintă si susține opinii juridice, cu privire la aspecte legale ce privesc litigiile din evidența sa, șefilor ierarhici superiori/organelor de conducere,

opinia sa fiind consultativa;

x) Prezintă raport de activitate și situație statistică la finele fiecărui an și ori de câte ori i se solicită de către conducerea regiei ;


y) Alte atribuții, specifice activitatii juridice, în baza dispozițiilor date, conform legii, de către organelor de conducere ale R.A.E.D.P.P. Constanța.

> Responsabilități

îndeplinirea sarcinilor de serviciu și a obligațiilor rezultate din actele normative în vigoare

Vegheză asupra respectării legalității emiterii actelor juridice încheiate sau emise în derularea activității specifice serviciului, apara interesele regiei in raport cu tertii.

> Nivel de autoritate si reprezentare

Au mandat de reprezentare a Regiei in fata instanței si a organelor de executare.

Șeful Serviciului Juridic-Contencios vizeaza pentru legalitate toate documentele emise de către Serivicul Juridic Contencios.

> Sistemul de relații al compartimentului:

Relații de ierarhizare: toate posturile din cadrul Serviciului Juridic Contencios se subordonează Directorului Juridic.

Șeful Serviciului Serviciului Juridic-Contencios subordonează personalul din cele doua sectoare de activitate (Contecios- Instanța si Executare silita) și funcționarul administrativ.

Relații de subordonare: după caz

Relatiii Funcționale

 • •  intern - cu toate compartimentele funcționale la toate nivelele

 • •  extern:

 • - cu instituțiile statului,

 • - cu instanțe de judecata,

 • - organe de executare

 • 4.4.2 Organizarea si funcționarea Biroului Juridic - Administrativ

> Date de identificare

Biroul Juridic - Administrativ este organizat ca o structura distincta cu organizare proprie aflata in subordinea Directorului Direcției Juridice si este condus de un Sef Birou.

Structura :

 • •  Sef Birou

 • •  Consilieri juridici

> Misiune si scop

Verifica si certifica pentru legalitate documentele si înscrisurile care sunt întocmite in cadrul Regiei, oferă consultanta juridica,întocmesc modele/draft-uri de documente pentru a asigura un cadru comun aplicabil in toate direcțiile.

Realizează etapele premergătoare (de conciliere) in cazuri de litigii/ restante la plata/ nerespectare clauze contractuale, înainte de a transmite dosarul către Serviciul Contencios

I ANEXĂ XA 0 |hclm NR-

> Atribuțiile principale

 • a) Reprezintă regia în raport cu autoritatile publice centrale și locale, organe de control, ONRC, OCPI, SPCLEP, SPITVBL, persoane fizice și juridice ;

 • b) Primește și păstrează actele constitutile ale RAEDPP Constanța, Hotărâri ale autorității tutelare privind delegarea de atribuții, acordarea de mandat, privind atribuțiile și competențele RAEDPP Constanța, limitele competențelor regiei ; Elaborează proiecte de hotărâri ce se inainteaza spre aprobare Consiliului Local, privind modificări si completări ale actelor de constituire si/sau a celor care stau la baza organizării si funcționarii R.A.E.D.P.P.Constanta, conducerea RAEDPP Constanța, puncte de lucru etc. ; Asigura înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului ;

 • c) Urmărește modificările legislative, inclusiv a actelor cu caracter normativ emise de administrația publică locală ; Informează conducerea și structurilor regiei cu privire la apariția, efectele și obligațiile intervenite în sarcina lor sau a regiei și transmite către cei responsabili spre studiu și corectă aplicare ; Tine evidența comunicării actelor normative ;

 • d) Asigură, la cerere, consultanță juridica de specialitate, în scris, privind modul de aplicare a normelor legale în activitatea regiei, implementarea politicilor și strategiilor aprobate de organele de conducere, etc ; Prezintă si susține opinii juridice, cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea R.A.E.D.P.P. Constanța, șefilor ierarhici superiori/organelor de conducere ; Elaborează note de fundamentare la dispoziția organelor de conducere ale regiei ;

 • e) Realizează corespondența cu administrația publică centrală, după caz, cu propuneri de modificare legislativă ; Realizează corespondența internă și externă cu administrația publică locală, ONRC, OCPI, alte autorități, persoane fizice și juridice, pe probleme juridice date spre soluționare acestei structuri ; Elaborează răspunsuri la petiții pe probleme juridice interne sau externe, ce exced sferei de competență a structurilor de administrare și exploatare ;

 • f) Asigură consultanța juridică și colaborează la elaborarea proiectelor, proceduri interne de lucru, cu toate actele juridice subsecvente, conform legii ; Asigură comunicarea procedurilor interne aprobate către structurile regiei interesate, spre aplicare ;

 • g) Colaborează și asigură asistența juridică la elaborarea proiectelor de hotărâre a consiliului local cu toate actele administrative subsecvente, conform legii ; întocmește lista cu titlurile proiectelor de hotărâre ; înaintează Secretarului Muncipiului proiectele de hotărâre de consiliu local ; Asigură comunicarea hotărârilor aprobate de Cosiliul Local, către direcțiile interesate, spre aplicare ;

 • h) Colaborează și asigură asistența juridică la elaborarea proiectelor de contracte, utilizate în activitatea regiei, acte adiționale la contracte, negociază clauzele contractuale, cu excepția celor de altă specialitate, precum cele de natură tehnică, economică, etc ;

 • i) Asigură asistența și reprezentarea juridică R.A.E.D.RR Constanța în soluționarea litigiilor pe cale amiabilă/ conciliere directă; Realizează întreaga corespondență referitoarele la litigiile ivite/sesizate în activitatea regiei ; Depune toate diligențele în soluționarea litigiilor, pe cale amiabilă, în faza prelabilă acționării în instanță : formulează, redactează, semnează, emite notificări, somații, încheiere tranzacții sau acorduride mediere, soluționează plângeri, răspunde sesizărilor, notificărilor prealabile acționării în instanță a regiei, conform normelor și procedurilor legale, procedurilor interne de lucru ori hotărârilor consiliului de administrație ; întocmește referate de acționare, în cazul în care litigiul nu a fost stins pe cale amiabilă și le înaintează Serviciului Juridic Contencios, împreună cu

ANEXĂ LA

HCLM NR.

înscrisuri în dovedirea celor relatate. Ține evidența notificărilor, somațiilor, respectiv a litigiior soluționate amiabil ;

 • j)  Primește și comunică direcțiilor/ structurilor interesate Dispoziții de Primar, Procese verbale privind restituirea/retrocedarea unui imobil aflat în administrarea regiei, pentru a se lua măsurile ce se impun; Asigură comunicarea situației locative, și tehnice, cu documentația aferentă imobilului restituit, către autoritatea locală/persoanele îndreptățite, după caz; întocmește protocol privind punerea în pusesie/restituirea în natură a imobilelor sau părți din imobil, numai în baza dispozițiilor unui titlului executoriu opozabil R.A.E.D.P.P. Constanța; Instrumentează dosarele care stau la baza restituirii imobilelor către proprietarii de drept recunoscuți de instanțe de judecată ori de către comisiile constituite în baza unor legi speciale, la nivelul autorităților publice; Realizează corespondență internă și externă cu privire la restituirea/nerestituirea unui imobil;Ține evidența protocoalelor de punere în posesie a imobilelor și a dosarelor instrumentate în vederea încheierii acestor procese - verbale/protocoale; Ține evidența Dispozițiilor de primar de respingere a cererilor de revendicare formuate în temeiul Legii nr. 10/2001;

 • k) Asigură asistența în redactarea proiectului contractului colectiv de muncă, regulamentului de ordine interioară, în caz de restructurare de posturi, în redactarea documentelor necesare concedierii colective sau invividuale, avizarea deciziilor de sancționare sau de încetare a contractelor individuale de muncă ;

 • l)  Desfășoară activități juridice în comisiile ce funcționează la nivelul regiei ;

 • m) Respectă termenele legale în executarea atribuțiilor, dispoziții legale aplicabile activității regiei precum și procedurile interne aprobate la nivelul RAEDPP Constanța ;

 • n) Prezintă raport de activitate și situație statistică la finele fiecărui an și ori de câte ori i se solicită de către conducerea regiei ;

 • o) Elaborează rapoartele de activitate ale R.A.E.D.P.P. Constanța ;

 • p) Alte atribuții, specifice activitatii juridice, în baza dispozițiilor date conform legii de către organelor de conducere ale R.A.E.D.P.P. Constanța.

> Responsabilități

îndeplinirea sarcinilor de serviciu și a obligațiilor rezultate din actele normative în vigoare

Vegheză asupra respectării legalității emiterii actelor juridice încheiate sau emise de către Regie, apara interesele Regiei in raport cu tertii.

> Nivel de autoritate si reprezentare

Au mandat de reprezentare a Regiei in fata instituțiilor statului cu care colaborează.

Vizeaza pentru legalitate documente

Reprezintă Regia in fata notarului public in vedere autentificării acordului de mediere

Reprezintă Regia in instanța in vederea pronunțării unei hotarari de expedient care sa consfințească înțelegerea pârtilor

> Sistemul de relații

Relații de ierarhizare: toate posturile din cadrul Biroului Juridic se subordonează Directorului Juridic.

Șeful Biroului Juridic, subordonează personalul din birou.

Intre Serviciul Juridic-Contecios si Biroul Juridic exista o relație de colaborare.

Relații de subordonare: nu este cazul

Relații Funcționale

anexăqla .”71

HCLM NR. WW

 • •  intern - cu toate compartimentele funcționale,fartoaterniveleTe------1

 • •  extern - cu instituțiile statului, terți

 • 4.4.3. Organizarea si funcționarea Compartimentului Achiziții publice

> Date de identificare

Compartimentul de Achiziții publice se organizează ca o structura aflata in subordinea Directorului Juridic si are in componenta posturile de Sef Compartiment si Funcționari Administrativi .

> Misiune si scop

îndeplinirea scopului prevederilor legale din domeniul achizițiilor publice, respectiv: promovarea concurenței între operatorii economici, garantarea tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică, asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autoritatea contractantă.

> Atribuțiile principale:

 • a) elaborează si, după caz,actualizeaza pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale Regiei, programul anual al achizițiilor publice;

 • b) elaboreza sau după caz coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire si a strategiei de contractare, in cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs si a strategiei de contractare pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate;

 • c) îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, asa cum sunt prevăzute de lege;

 • d) aplica si finalizează procedurile de atribuire;

 • e) realizează achiziții directe;

 • f) constituie si pastreaza dosarul achiziției publice;

 • g) întreprinde demersurile necesare pentru reinnoirea/recuperarea înregistrării autoritatii in SEAP sau recuperarea certificatului digital daca este cazul

 • h) respecta Procedura operaționala Achiziții directe, realizând următoarele activitati:

 • •  primește documentația înaintata de structurile care solicita realizarea achiziției directe si respecta prevederile procedurii operaționale in vigoare;

 • •  prezintă documentele justificative in baza carora a realizat achiziția;

 • •  initiaza/deruleaza procedura specifica pentru realizarea achizițiilor directe;

 • •  întocmește proiectul de contract /comanda, documente pe care le transmite spre aprobare conform prevederilor legale si a procedurii interne de achiziție;

 • •  întocmește notele justificative aferente achiziției directe;

 • •  comunica si colaborează cu restul compartimentelor in vederea stabilirii necesităților care justifica efectuarea achiziției directe si a respectării prevederilor legale incidente achizițiilor directe.

> Responsabilități

Aplicarea corecta a prevederilor Legii nr 98/2016 privind achizițiilor publice si HG 395/2016 cu privire la Normele metodologiice de aplicare a Legii 98/2016 precum si a procedurilor interne de achiziții in cadrul Regiei.

> Nivel de autoritate si reprezentare

ANEXĂ LA

HCLM

Derulează procesul de achiziție si transmit contractul de achiziție publica in vedere executării acestuia către departamentul care a solicitat achiziția.

In cazul in care nu sunt identificate oferte in Catalogul SEAP întocmește nota justificativa privind realizarea si atribuirea achiziției offline si alegerea procedurii de atribuire in funcție de valoarea estimata a referatului de necesitate.

> Sistemul de relații

Relații de ierarhizare: se subordonează Directorului Direcției Juridice și Directorului General

Relații de subordonare:

Funcționarii administrativi se subordonează Șefului de compartiment

Relații Funcționale

 • •  intern - cu compartimentele funcționale ale Regiei, directori executivi

 • •  extern - entitati similare, parteneri de licitație, furnizori.

5. DIRECTORUL DIRECȚIEI TEHNIC

5.1. Numirea Directorului Direcției Tehnic

Directorul Direcției Tehnic al Regiei este numit de Consiliul de Administrație in conformitate cu dispozițiile art.18 din OUG nr.109/2011.

Regia autonoma prin Consiliul de Administrație încheie contract de mandat cu Directorul Direcției Tehnic, care are ca obiect îndeplinirea obiectivelor de performanta precum si criteriile specifice cu care se va realiza evaluarea obiectivelor de performanta care trebuie sa fie cuantificabile, realiste, incadrabile in timp si sa urmareasca reducerea obligațiilor restante, reducerea pierderilor, creșterea profiturilor, a cifrei de afaceri, creșterea productivității muncii.

Consiliul de Administrație stabilește remunerația Directorului Direcției Tehnic cu respectarea prevederilor legale.

In termen legal de la numire Directorului Direcției Tehnic elaborează împreuna cu Directorul General si cu ceilalți directori ai regiei si prezintă Consiliului de Administrație, un Plan de management aplicabil pe toata durata mandatului, cuprinzând stategia de acțiune si conducere pentru atingerea obiectivelor de performanta stabilite prin contractile de mandat.

De asemenea, are obligația să completeze sau să revizuiască planul de management, la cererea Consiliului de administrație, dacă este cazul, în condițiile legii

Planul de Management este aprobat de Consiliul de Administrație.

Directorul Direcției Tehnic poate fi revocat din funcție in conformitate cu clauzele stabilite prin contractual de mandat.

Pentru desemnarea noului Director Direcție Tehnic se aplica prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

5.2. Atribuțiile Directorului Tehnic

Directorul Tehnic are atribuții de conducere executivă delegate de consiliul de administrație, în acest sens având în principal următoarele atribuții, competențe și responsabilități:

 • a) Elaborează planul de management pe durata mandatului pe limitele de competenta;

 • b) Iși exercită mandatul încredințat cu prudența și diligența unui bun administrator;

 • c) Iși exercitaă mandatul cu loialitate în interesul direcției pe care o organizeză, conduce și gestionează;

ANEXĂ LA HCLM NR._ÂrL/_â®

 • d) Emite «Decizii interne» pentru reglementarea activităților interne a Direcției;

 • e) Asigură aducerea la îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite de Consiliul de administrație în sarcina sa prin contract de mandat, conform planului de management aprobat

 • f) Asigură organizarea, conducerea și gestionarea activității curente a Direcției Tehnice;

 • g) Dispune, ținând cont de particularitățile cadrului legal de organizare și funcționare, măsurile necesare pentru elaborarea și/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial inclusiv a procedurilor formalizate pe activități în cadrul Direcției Tehnice;

 • h) Ia măsuri și răspunde de realizarea programelor propuse pentru îmbunătățirea serviciului prestat de Direcția Tehnica, respectarea procedurilor de lucru, organizarea în condiții de eficiență a activității, cu respectarea tuturor cerințelor impuse de lege;

 • i)  Propune directorului general angajarea, salarizarea, promovarea, sancționarea și concedierea personalului subordonat;

 • j) Stabilește atribuțiile fiecărui subordonat din cadrul direcției pe care o organizează, conduce și gestionează, în condițiile legii și a Contractului Colectiv de Muncă întocmește fisele de post pentru personalul din subordine, evalueaza anual personalul din subordine;

 • k) Repartizează sarcinile pe compartimente și urmărește apoi rezolvarea la termen a acestora; răspunde de realizarea la timp și corectă a atribuțiilor și sarcinilor ce revin fiecărui compartiment;

 • l)  Răspunde de respectarea programului de lucru și a disciplinei în muncă de către personalul Direcției Tehnice;

 • m) întocmește referat și ia măsuri potrivit legii, pentru imputarea și recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajaților subordonați, ia măsuri pentru recuperarea pagubelor provocate regiei de către terți;

 • n) Răspunde de elaborarea la termen a analizelor, informărilor, rapoartelor și altor lucrări legate de propria activitate;

 • o) Aproba si semnează lucrările și documentele întocmite de compartimentele Direcției Tehnice;

 • p) Răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local și ale Consiliului de Administrație ce vizează activitatea Direcției Tehnice

 • q) Urmărește și analizează modul de derulare a contractelor încheiate de R.A.E.D.P.P. Constanța - Direcția Tehnica;

 • r) Exercită orice alte atribuții ce îi sunt stabilite de reglementările legale în vigoare și regulamentul intern, precum:

° stabilește măsurile necesare în vederea creșterii calității serviciilor prestate, a folosirii eficiente a dotărilor existente și urmărește îndeplinirea lor;

0 urmărește administrarea eficientă a activității și asigură integritatea patrimoniulu;

o urmărește întocmirea contractelor adjudecate în urma licitațiilor, a studiilor de ofertă a ofertelor de asociere și prestărilor de servicii, le vizează și supune spre semnare directorului general;

° prezintă directorului general informări cu problemele tehnice ale regiei și face propunerile necesare bunei desfășurări a activității regiei;

° urmărește și asigură respectarea reglementărilor privind protecția mediului, protecția muncii și PSI, sanitare și sanitar - veterinare, stabilește măsurile specifice sectorului de activitate pe acestă linie;

o urmărește executarea contractelor încheiate de regie, în ceea ce privește executarea de lucrări de construire(reparații, consolidări, modernizări, îmbunătățiri ce pot fi incluse, conform legii, in lucrări necesare și utile pentru asigurarea folosinței imobilului, etc) o urmărește modul în care sunt efectuate recepțiile finale ale blocurilor noi de locuințe;

o asigură gospodărirea rațională a materialelor, combustibililor și energiei și încadrarea în normele legale de consum;

o urmărește, coordonează și răspunde de colectarea obiectelor de inventar și mijloacelor fixe rezultate din procesul de casare;

o întocmește documentațiile necesare acțiunilor în instanță și/sau răspund experților tehnici și persoanelor autorizate pentru întocmirea măsurătorilor cadastrale, formulează obiectiuni față de rapoarte de expertiză tehnică, în toate situațiile ce împun acest lucru;

o poartă corespondența cu Direcția Patrimoniu - PMC și face propuneri privind modificările/ completările ale hotărâriilor privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public și privat al municipiului Constanța;

o emite acorduri de principiu pentru realizarea de lucrări, în condițiile legii;

o verifică lucrările realizate în baza acordurilor de principiu emise și consemnează cele constatate și funcție de acestea ia măsurile care se impun sau ia act de cele realizate efectiv și in ce condiții;

° urmărește și răspunde de activitatea de aprovizionare cu bunuri materiale necesare activității curente stabilite prin prevederile programelor lunare operative în limita fondurilor alocate;

° este direct răspunzător de identificarea și împrejmuirea clădirilor, ce prezintă un risc seismic ridicat, administrate de regie;

o răspunde de somarea și evacuarea chiriașilor din imobile cu grad seismic ridicat sau dezafectate;

o răspunde de blocarea căilor de acces în imobilele cu risc seismic ridicat sau dezafectat;

° asigură spațiile aflate în administrarea regiei prin blocarea căilor de acces în imobile evacuate pe calea executării silite și asigură sprijin organelor execuționale în realizarea efectivă a evacuării în faza de executare silită; întocmește referatul de necesitate pentru achiziționarea materialelor ori servirilor pentru aducerea la îndeplinire a acestei atribuții;

o semnează/vizează din punct de tehnic, contractele încheiate de R.A.E.D.P.P. Constanța privind imobile aflate în administrarea regiei, corespondența privind probleme tehnice ale imobilelor din patrimoniul regiei și acțiunile in instanță demarate la cererea Direcției Tehnice.

 • s) In lipsa directorului, atribuțiile acestuia sunt exercitate de persoana împuternicită în baza unei delegații scrisă;

 • t) Asigură implementarea și respectarea prevederilor legale privind S.S.M., protecția muncii, protecția mediului și P.S.I la nivelul Direcției Tehnice;

 • u) Exercita orice alte atribuții ce sunt stabilite în sarcina directorului de direcție de reglementările legale in vigoare si regulamentul de organizare si funcționare al regiei

Directorul are dreptul de informare nelimitata asupra activitatii Regiei Autonome, avand acces la toate documentele privind operațiunile acesteia. Trimestrial, directorul va întocmi un raport cu privire la activitatea de conducerea

Direcției Tehnice și cu privire la evoluția regiei, respectiv situația economico-financiara, modul de realizarea a obiectivelor si criteriilor de performanta convenite si alte documentații solicitate, care va fi comunicat consiliului de administrație.

Directorul va înștiința Consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lui.

 • 5.3. Responsabilitățile Directorului Direcției Tehnic

Directorul Direcției Tehnic își exercită mandatul cu [Sr-udențâ-și-dtfîgeRța unui bun manager.

Directorul nu încalcă obligația de a fi un bun manager dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul regiei autonome și pe baza unor informații adecvate.

Decizie de afaceri, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la conducerea regiei autonome.

Directorul Direcției Tehnice isi va exercita mandatul cu loialitate, în interesul regiei autonome, nu va divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale regiei autonome, la care are acces în calitatea sa de director. Această obligație ii revine și după încetarea mandatului de director.

Directorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor regiei autonome trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți directori, administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

Directorul care nu a respectat aceste prevederi răspunde pentru daunele produse regiei autonome.

Directorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și de actul de înființare.

Directorii sunt solidari răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar și nici autorității publice tutelare.

Acțiunea în răspundere împotriva directorilor este introdusă de Consiliul de administrație, prin conducătorul acesteia.

5.4. Organizarea si funcționarea Direcției Tehnice

Conform organigramei societății in subordinea directa a Directorului Direcției Tehnic se afla următoarele compartimente/birouri/servicii:

5.4.1.Serviciul Tehnic-Investitii

 • 5.4.2. Birou Tehnic Aprovizionare

 • 5.4.3. Echipe Construcții

 • 5.4.4. Echipa Sere

5. 4.1 Organizarea si funcționarea Serviciului Tehnic Investiții

> Date de identificare

Serviciul Tehnic Investiții este organizat ca o structura distincta cu organizare proprie aflata in subordinea Directorului Direcției Tehnic si este condus de un Sef Serviciu Tehnic Investiții

Structura :

 • •  Sef Serviciu

 • •  Ingineri

> Misiune si scop

Realizarea programelor de investiții cu fonduri de la bugetul local pentru reabilitarea, consolidarea, reamenajarea, modernizarea fondului locativ apartinand regiei.

întocmirea programelor de lucrări pentru efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și reparații care le revin, conform normelor legale în Cartea Tehnică a construcției rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcțiilor; întocmirea actelor și documentelor specifice derulării procedurilor de achiziție publică: întocmirea Planul anual de achiziții.


> Atribuții principale

 • a) Efectuează constatări tehnice privind clădirile aflate in exploatare si transmite propuneri de masuri de soluționare;

 • b) întreprinde demersuri pentru elaborarea documentațiilor necesare pentru expertizarea/proiectarea/avizarea/autorizarea/executia lucrărilor;

 • c) Participa la elaborarea expertizelor tehnice realizate de expertii tehnici atestati de Ministerul Justiției numite de diferite instanțe in dosare privind imobilele aflate in administrare si formulează punct de vedere pentru constatarea/definirea/starii tehnice a imobilelor pentru stabilirea masurilor ce se impun in vederea asigurării stabilitatii , siguranței in exploatare prin remedierea problemelor aparute in structura de rezistenta a imobilelor

 • d) Colaborează cu celelalte direcții pentru completarea documentației necesare punerii in posesie a imobilelor dobândite prin sentințe civile definitive si irevocabile;

 • e) Propune masuri si in cazul aprobării, le duce la îndeplinire, pentru soluționarea problemelor tehnice ale imobilelor aflate in administrare;

 • f) întocmește note de fundamentare, referate de necesitate, caiete de sarcini, pentru achiziția de bunuri, lucrări si servicii ce se derulează in cadrul serviciului, respectând prevederile legale in vigoare;

 • g) întocmește referatele pentru Planul de investiții si bugetul de investiții;

 • h) întocmește documentele estimative necesare efectuării achizițiilor de lucrări, servicii, întocmește documentația pentru achiziția directa;

 • i)  Urmărește realizarea contractelor de proiectare si asistenta tehnica pentru lucrări de reparații, dotări, aflate in derulare si confirma execuția acestora in conformitate cu clauzele contractuale;

 • j) Urmărește starea tehnica a imobilelor in exploatare (din patrimonial regiei) pentru asigurarea stabilitatii, siguranței in exploatare, informează asupra problemelor aparute si initiaza masurile ce se impun pentru remedierea eventualelor degradări;

 • k) Tine corespondenta cu instituțiile abilitate si de control (ISC, ISU) pentru anunțarea evenimentelor;

 • l)  Participa la elaborarea bugetului anual de investiții, reparații, lucrări, dotări;

 • m) Reprezintă regia la realizarea expertizelor tehnice in teren;

 • n) Emite avizul tehnic pentru închiriere imobil.

> Responsabilități

îndeplinirea sarcinilor de serviciu și a obligațiilor rezultate din actele normative în vigoare.

 • > Nivel de autoritate si reprezentare Reprezintă regia la realizarea expertizelor tehnice

Elaborează programe anuale de investiții, participa la elaborarea programului anual de achiziții publice.

> Sistemul de relații al compartimentului

Relații de ierarhizare: toate posturile din cadrul Serviciului Tehnic Investiții se subordonează Directorului Tehnic.

Șeful Serviciului Tehnic Investiții subordonează personalul de execuție din cadrul serviciului.

Intre Serviciul Tehnic Investiții, Biroul Tehnic Aprovizionare si Echipele Construcții și Sere exista o relație de colaborare.

Relații de subordonare: după caz Relații Funcționale

 • •  intern - cu toate compartimentele funcționale la toate nivelele

 • •  extern - cu instituțiile statului abilitate, specialiști in expertize, firme

ANEXĂ LA -|hȚCLM NR.jffi de construcții, furnizori de materiale

 • 5.4.2 Organizarea si funcționarea Biroului Tehnic- Aprovizionare

> Date de identificare

Biroul Tehnic Aprovizionare este organizat ca o structura distincta cu organizare proprie aflata in subordinea Directorului Direcției Tehnic si este condus de un Sef Birou.

Structura :

 • •  Sef Birou

 • •  Gestionar

 • •  Conducători auto

> Misiune si scop

Realizarea aprovizionării tuturor direcțiilor Regiei cu materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar ș.a.

> Atribuții principale

 • a) întocmirea referatelor de necesitate pentru aprovizionarea tuturor direcțiilor cu materiale, consumabile, piese, etc;

 • b) Recepția, depozitarea, distribuirea in consum a materialelor achiziționate;

 • c) Urmărirea consumului de carburanți la nivelul regiei;

 • d) Urmărirea îndepliniri serviciului de curățenie la sediul Regiei cu firma contractoare;

 • e) Realizează deplasări, cu autoturismul, in interesul Regiei.

 • f) Realizezaza activitati de curierat si transport documnente intre Directiile/Serviciile/punctele de lucru ale Regiei.

 • g) Se preocupa de menținerea in buna stare de funcționare a autovehiculului condus, de realizarea inspecțiilor periodice, obținerea avizelor obligatorii.

> Responsabilități

îndeplinirea sarcinilor de serviciu și a obligațiilor rezultate din actele normative în vigoare.

Menținerea unor evidente corecte a aprovizionărilor de materiale, ș.a. Conducătorii auto execută deplasări în interes de serviciu, la dispoziția conducerii Regiei.

 • > Nivel de autoritate si reprezentare - nu este cazul

> Sistemul de relații al compartimentului

Relații de ierarhizare: toate posturile din cadrul Biroului Tehnic -Aprovizionare se subordonează Directorului Tehnic.

Șeful Biroului Tehnic Aprovizionare subordonează personalul de execuție din birou

Intre Serviciul Tehnic Investiții, Biroul Tehnic Aprovizionare si Echipele Construcții și Sere exista o relație de colaborare.

Relații de subordonare: după caz Relații Funcționale

 • •  intern - cu toate compartimentele funcționale, la toate nivelele

 • •  extern - cu furnizorii de materiale, furnizorii de servicii de curățenie, chiriașii din spatiile renovate

ANEXA kA

HCLM NR.oly /

 • 5.4.3 Organizarea si funcționarea structurii - Echipe construcții

> Date de identificare

Echipele sunt organizate ca structura aflata in subordinea directa a Directorului Direcției Tehnic care coordonează activitatea lor.

Structura :

• Echipe muncitori construcții (muncitori calificați, maiștri, electricieni, instalatori, zugravi, faianțari, muncitori necalificati)

> Misiune si scop

Realizarea lucrărilor mici de reparații la imobilele din patrimoniu.

> Atribuții principale

Realizarea cu echipele proprii de construcții a unor lucrări de reparații in spatiile/imobilele aflate in patrimoniul Regiei.

> Responsabilități

îndeplinirea sarcinilor de serviciu și a obligațiilor rezultate din actele normative în vigoare.

Menținerea unor evidente corecte a consumurilor de materiale .

 • > Nivel de autoritate si reprezentare - nu este cazul

> Sistemul de relații al compartimentului

Relații de ierarhizare: toate posturile din cadrul Echipelor de construcții se subordonează Directorului Tehnic.

 • 5.4.4. Organizarea si funcționarea structurii - Echipa Sere

> Date de identificare

Structura este organizată in subordinea directa a Directorului Direcției Tehnic care coordonează activitatea sa.

Structura :

 • •  inginer specializat în domeniu

 • •  muncitori

> Misiune si scop

Coordonează și asigură întregul proces de producție și depozitare în vederea realizării producției planificate, în conformitate cu obiectivele, programul și standardele de calitate ale regiei

> Atribuții principale

 • •  lucrări de pregătire a straturilor de semănat (dezinfecția solului, preparare amestecuri pentru diferite specii, marcaje, etc.);

 • •  lucrări de însămânțare;

 • •  lucrări de îngrijire a semănăturilor (udat, supraveghere microclimat, plivit);

 • •  lucrări de repicat (replantare la distanțe normate în funcție de vârstă și specie);

 • •  Lucrări de îngrijire a plăntuțelor (udat, plivit, administrat îngrășăminte chimice, administrat tratamente fitosanitare, etc);

 • •  Lucrări de livrare a materialului săditor floricol;

ANEXĂ LA

• Executarea de aranjamente florale în jardiniere, vase ornamentale, ghivece pentru diferite evenimente.

> Responsabilități

îndeplinirea sarcinilor de serviciu și a obligațiilor rezultate din actele normative în vigoare. Ținerea evidențelor materialelor utilizate și rezultate ca urmare a procesului de producție.

 • > Nivel de autoritate si reprezentare - nu este cazul

> Sistemul de relații al compartimentului

Relații de ierarhizare: toate posturile din cadrul Echipei Sere se subordonează Directorului Tehnic.

Intre Serviciul Tehnic Investiții si Biroul Tehnic Aprovizionare si Echipa Sere exista o relație de colaborare

Relații de subordonare: nu este cazul.

Relatiii Funcționale

 • •  intern - cu toate compartimentele funcționale, la toate nivelele

 • •  extern - cu furnizorii, după caz

 • 6. DIRECTOR DIRECȚIE ADMINISTRARE IMOBILE (DAI)

6.1. Numirea Directorului DAI

Directorul DAI al Regiei este numit de Consiliul de Administrație in conformitate cu dispozițiile art 18 din OUG nr 109/2011.

Regia autonoma prin Consiliul de Administrație încheie contract de mandat cu

Directorul DAI, care are ca obiect îndeplinirea obiectivelor de performanta precum si criteriile specifice cu care se va realiza evaluarea obiectivelor de performanta care trebuie sa fie cuantificabile, realiste, incadrabile in timp si sa urmareasca reducerea obligațiilor restante, reducerea pierderilor, creșterea profiturilor, a cifrei de afaceri, creșterea productivității muncii.

Consiliul de Administrație stabilește remunerația Directorului DAI cu respectarea prevederilor legale.

In termen legal de la numire Directorul DAI elaborează împreuna cu Directorul General si cu ceilalți directori ai regiei si prezintă Consiliului de Administrație, un Plan de management aplicabil pe toata durata mandatului, cuprinzând stategia de acțiune si conducere pentru atingerea obiectivelor de performanta stabilite prin contractile de mandat.

De asemenea, are obligația să completeze sau să revizuiască planul de management, la cererea Consiliului de administrație, dacă este cazul, în condițiile legii

Planul de Management este aprobat de Consiliul de Administrație.

Directorul DAI poate fi revocat din funcție in conformitate cu clauzele stabilite prin contractual de mandat.

Pentru desemnarea noului Director DAI se aplica prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

 • 6.2. Atribuțiile Directorului DAI

Directorul Direcției Administrare Imobile are atribuții de conducere executivă delegate de Consiliul de administrație, în acest sens având în principal următoarele atribuții, competențe și responsabilități:

 • a) Elaborează planul de management pe durata mandatului pe limitele de competenta;

 • b) Iși exercită mandatul încredințat cu prudența și diligența unui bun administrator;

 • c) își exercită mandatul cu loialitate în interesul direcției pe care o organizează, conduce și gestionează;

 • d) Emite «Decizii interne» pentru reglementarea activităților interne a Direcției;

 • e) Asigură aducerea la îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite de Consiliul de administrație în sarcina sa prin contract de mandat, conform planului de management aprobat;

 • f) Asigură organizarea, conducerea și gestionarea activității curente a Direcției Administrare Imobile;

 • g) Dispune, ținând cont de particularitățile cadrului legal de organizare și funcționare, măsurile necesare pentru elaborarea și/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial inclusiv a procedurilor formalizate pe activități în cadrul Direcției Administrare Imobile;

 • h) Ia măsuri și răspunde de realizarea programelor propuse pentru îmbunătățirea serviciului prestat de Direcția Administrare Imobile, respectarea procedurilor de lucru, organizarea în condiții de eficiență a activității, cu respectarea tuturor cerințelor impuse de lege;

 • i)  Propune directorului general angajarea, salarizarea, promovarea, sancționarea și concedierea personalului Direcției Administrare Imobile;

 • j) Stabilește atribuțiile fiecărui subordonat din cadrul direcției pe care o organizează, conduce și gestionează, în condițiile legii și a Contractului Colectiv de Muncă;

 • k) Repartizează sarcinile pe compartimente și urmărește apoi rezolvarea la termen a acestora; răspunde de realizarea la timp și corectă a atribuțiilor și sarcinilor ce revin fiecărui compartiment, întocmește fisele de post pentru personalul din subordine, evalueaza anual personalul din subordine;

 • l)  Răspunde de respectarea programului de lucru și a disciplinei în muncă de către personalul Direcției Administrare Imobile;

 • m) întocmește referat și ia măsuri potrivit legii, pentru imputarea și recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajaților subordonați, ia măsuri pentru recuperarea pagubelor provocate regiei, de către terți;

 • n) Răspunde de elaborarea la termen a analizelor, informărilor, rapoartelor și altor lucrări legate de propria activitate;

 • o) Aproba si semnează lucrările și documentele întocmite de compartimentele Direcției Administrare Imobile;

 • p) Răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local și ale Consiliului de Administrație ce vizează activitatea Direcției Administrare Imobile;

 • q) Urmărește și analizează modul de derulare a contractelor încheiate de R.A.E.D.RR Constanța - Direcției Administrare Imobile;

 • r) Exercită orice alte atribuții ce îi sunt stabilite de reglementările legale în vigoare și regulamentul intern:

o Organizează și conduce întreaga activitate a direcției, aplicând reglementările legale in vigoare;

o Urmărește si răspunde de modul de derulare a activitatii direcției;

° Planifica, coordonează si răspunde de controlul ce se realizează la imobilele administrate;

o Răspunde de încasarea corecta a veniturilor din contractele încheiate privind imobilele administrate;

° Urmărește, analizeaza si răspunde de modul de întocmire a documentațiilor in vederea încheierii contractelor privind imobilele administrate;

o Executa toate dispozițiile care rezulta din hotărârile Consiliului de Administrație al R.A.E.DP.P. și ale directorului general;

o Reprezintă interesele direcției in raporturile cu tertii, in care scop poate da împuternicire de reprezentare si altor persoane angajate in cadrul direcției, cu respectarea sarcinilor stabilite prin R.O.F.;

° Stabilește masurile necesare în vederea creșterii calității serviciilor prestate, a folosirii eficiente a dotărilor existente și urmărește îndeplinirea lor;

o Urmărește administrarea eficientă a activității și asigură integritatea patrimoniului aferent direcției;

o Semnează și răspunde de corecta întocmire a contractelor de închiriere a spațiilor de locuit și urmărește prin personalul subordonat executarea lor;

o Semnează contractele de vânzare-cumpărare și urmărește executarea întocmai a clauzelor;

o Prezintă directorului general informări cu problemele ivite în activitatea direcției și face propunerile necesare bunei desfășurări a acesteia pentru luarea unei decizii;

o Asigură cunoașterea și aplicarea prevederilor legale privind închirierea și vânzarea fondului locativ de stat, cu personalul din subordine;

° Stabilește toate măsurile ce se impun în vederea organizării corecte și reale a evidenței întregului fond locativ aflat în administrare, din punct de vedere juridic și informațional;

o Răspunde de întocmirea documentațiilor necesare acțiunilor în instanță, în toate siuațiile ce impun acest lucru;

o Răspunde de corecta identificare a spațiilor de locuit si a celor cu alta destinație decât aceea de locuit și de transmiterea datelor conducerii R.A.E.DP.P. către Comisiile de repartizare;

o Identifica, prin personalul din subordine, spațiile ocupate abuziv și ia măsurile legale care se impun;

o Respectă și aplică prevederile legale și dispozițiile interne cu referire la mișcarea și păstrarea documentelor gestionate;

° Răspunde de asigurarea securității documentelor întocmite în cadrul direcției;

 • s) în lipsa directorului, atribuțiile acestuia sunt exercitate de persoana împuternicită în baza unei delegații scrise;

 • t) Asigură implementarea și respectarea prevederilor legale privind S.S.M., protecția muncii, protecția mediului și P.S.I la nivelul Direcției Administrare Imobile;

 • u) Exercita orice alte atribuții ce sunt stabilite în sarcina directorului de direcție de reglementările legale in vigoare si regulamentul de organizare si funcționare al regiei.

Directorul are dreptul de informare nelimitata asupra activitatii Regiei Autonome, avand acces la toate documentele privind operațiunile acesteia. Trimestrial, directorul va întocmi un raport cu privire la activitatea de conducerea

Direcției Administrare Imobile și cu privire la evoluția regiei, respectiv situația economico-financiara, modul de realizarea a obiectivelor si criteriilor de performanta convenite si alte documentații solicitate, care va fi comunicat consiliului de administrație.

Directorul va înștiința Consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lui.

ANEXĂ'A ȚI

6.3. Responsabilitățile Directorului DAI


li


HCLM NR.Jlfc /JMff

Directorul DAI își exercită mandatul cu prudența și diligenta unui bun manager.

Directorul nu încalcă obligația de a fi un bun manager dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul regiei autonome și pe baza unor informații adecvate. Decizie de afaceri, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la conducerea regiei autonome.

Directorul DAI isi va exercita mandatul cu loialitate, în interesul regiei autonome, nu va divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale regiei autonome, la care are acces în calitatea sa de director. Această obligație ii revine și după încetarea mandatului de director.

Directorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor regiei autonome trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți directori, administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

Directorul care care nu a respectat aceste prevederile răspunde pentru daunele produse regiei autonome.

Directorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și de actul de înființare.

Directorii sunt solidari răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar și nici autorității publice tutelare.

Acțiunea în răspundere împotriva directorilor este introdusă de Consiliul de administrație, prin conducătorul acesteia.

6.4. Organizarea si funcționarea Direcției Administrare Imobile

Conform organigramei societății in subordinea directa a Directorului DAI se afla următoarele compartimente/birouri/servicii:

 • •  Serviciul Administrare Imobile

 • •   Urmărire Contracte închiriere

 • •   Birou Imobile

 • •   Birou Facturare Imobile

 • •   Casierie DAI

 • •  Birou Vanzari

 • •  Serviciu Administrare Henri Coanda

- Administratori clădiri

 • •   Birou urmărire și evidență contracte Henri Coanda

 • •   Birou facturare Henri Coanda

 • •   Casierie Henri Coanda

 • 6.4.1 Organizarea si funcționarea Serviciul Administrare imobile

> Date de identificare

Serviciul Administrare Imobile este organizat ca o structura distincta cu organizare complexa proprie aflata in subordinea Directorului DAI, este condus de un Sef Serviciu si are in componenta Urmărire contracte de închiriere, Biroul Imobile, Biroul Facturare Imobile si Casieria DAI.

Serviciul Administrare Imobile are următoarea structura:

 • •  Sef Serviciu Administrare imobile

 • •  Funcționari administrativi ( Birou Urmărire contracte închiriere)

 • •  Sef Birou Imobile

 • •  Funcționari administrativi ( Birou imobile)

 • •  Sef Birou Facturare imobile DAI

Funcționari administrativi (facturare imobile DAI) Casieri DAI

> Misiune si scop

întocmirea si urmărirea contractelor de închiriere pentru spatiile locative ale Regiei

Menținerea unei baze de date actualizata atat a spatiilor de închiriat cat si a chiriașilor

Monitorizarea respectării clauzelor contractuale de către chiriași, identficarea neconformitatilor si rezolvarea lor.

Emiterea corecta a facturilor de plata pentru serviciile de închiriere puse la dispoziție de Regie si încasarea contravalorii lor

 • > Atribuțiile principale

A. Urmărire Contracte închiriere

 • a) întocmește contracte de închiriere pentru spatii cu destinația de locuința, aprobate prin HCL, precum si spatii teren-liber -curte aferente locuințelor ce au făcut obiectul unor contracte de vazare cumpărare;

 • b) întocmește o baza de date a spatiilor ce pot fi închiriate si o menține in permanenta actualizata. Realizează o baza de date a chiriașilor, care de asemenea va fi actualizata;

 • c) monitorizează derularea tuturor contractelor de închiriere si transmite in regim de urgenta către alte direcții orice modificare a stării acestora;

 • d) răspunde solicitărilor formulate de locatari sau persoane juridice (beneficiari ai contractelor de închiriere) in termen de 30 zile de la data înregistrării;

 • e) monitorizează, prin vizite in teren, respectarea de către locatari , conform raporturilor contractuale încheiate , a destinației spațiului închiriat, respectarea dreptului de folosința. In cazul in care se constanta nereguli se emite o Nota de constatare ce va fi înaintata conducerii Regiei pentru a se dispune reglementarea situației;

 • f) comunica Biroului Facturare imobile orice modificare in starea unui contract de închiriere (locatari noi, schimbări de titulaturi, sistări la plata, modificarea veniturilor chiriașilor, etc);

 • g) identifica spatiile devenite libere si informează in scris Direcția Tehnica pentru pregătirea si asigurarea spațiului pentru a fi disponibil pentru o noua închiriere;

 • h) solicita si obține informații actualizate asupra veniturilor chiriașilor si actualizeaza in permanent baza de date.

B. Birou Imobile

 • a) primește cereri si formulează răspunsuri la solicitările depuse in vederea repartizării de locuințe si spatii cu alta destinație decât cea de locuința aflate in administrarea Regiei;

 • b) instrumentează dosarele depuse in vederea repartizării spatiilor, întocmește dosarele care conțin înscrisurile pentru repartizarea unei locuințe aflate in administrarea regiei, stabilind punctajele conform normelor legale , precum si stabilirea criteriilor de access;

 • c) pe baza punctajelor calculate se stabilește lista de priorități care se completează in baza de date;

 • d) întocmește proiectele de hotarare ce urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local Municipal, in vederea repatizarii locuințelor aflate in administrarea Regiei;

 • e) solicita, la nevoie realizarea unei anchete sociale la domiciliul solicitantilor, pentru a stabili un diagnostic social al solicitantilor, necesar instrumentării

ANEXĂ LA a *

hclm

dosarului;

 • f)

 • g)


primesc solicitări pentru spatii cu alta destinație decât cea de locuințe, stabilesc procedura de atribuire a spațiului in funcție de destinație si fac propuneri in funcție de procedura aleasa către Consiliul de administrație al RAEDPP sau Consiliul local al municipiului Constanta.

întocmește documentele necesare organizării licitațiilor publice cu plic inchis , in cazul in care vanzarea se face prin acest mod si organizează licitația.

C. Birou Facturare DAI

 • a) Verificarea fisei de client pentru a prelua valoarea corecta a facturii, emiterea facturilor de plata a serviciului de închiriere, transmiterea către casierie a dispoziției de încasare;

 • b) Evidenta analitica a chiriașilor in ordinea alfabetica a străzilor;

 • c) întocmirea de somatii/notificari pentru chiriașii restanți, întocmirea referatelor de acționare in instanța;

 • d) Emitere facturi aferente contractelor de vanzare-cumparare, la scadenta creditelor , emiterea facturii pentru dobanda aferenta, emiterea facturilor pentru rdiere ipoteci;

 • e) Transmiterea către Direcția Economica a situațiilor referitoare la debitele la utilitati/chirii a persoanelor evacuate/decedate, atunci când e cazul;

 • f) Transmiterea către Direcția Ecomonica a situației beneficiarilor de ajutor la încălzire.

D. Casierie DAI

 • a) Incaseaza si efectuează plăti in numerar pe baza documentelor justificative emise de DAI;

 • b) Casierii DAI întocmesc zilnic registrul de casa si ii depun la Serviciul Financiar Contabil;

 • c) Depun zilnic numerarul încasat la casieria centrala;

 • d) Efectuează încasarea sumelor reprezentând valoarea integrala sau parțiala pentru imobile ANL, rate, dobânzi penalizatoare , in baza dispozițiilor emise de serviciul Vanzari;

> Responsabilități

Răspund de ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local si ale Consiliului de Administrație cu privire la spatiile administrate.

Respectarea cu strictete a prevederilor legale cu privire la confidențialitatea datelor cu caracter personal, prelucrate.

Colectarea din teren a informațiilor corecte si comunicarea lor către departamentele interesate.

Respectarea cu strictele a reglementarilor referitoare la stabilirea punctajelor ce califica petentii la lista de priorități.

> Nivel de autoritate si reprezentare

Șeful de serviciu Administrare Imobile si șeful Birou Imobile susțin audientele cu petentii.

Șeful de Birou Imobile întocmește proiectele de Hotarare cu privire la spatii ce urmeaza a fi repartizare, proiecte ce urmeza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local.

Șeful Biroului Facturare aplica sigiliul (viza CFP) pe toate documentele supuse examinării, conform procedurii de exercitare a controlului financiar preventiv si înregistrează documentele vizate in Registrul privind operațiunile prezentate la viza CFP .

 • > Sistemul de relații al compartimentului

Relații de ierarhizare: toate posturile din cadrul Serviciului Administrare Imobile se subordonează Directorului DAI.

Șeful Serviciului Administrare Imobile subordonează întreg personalul de execuție din cadrul serviciului.

Personalul de execuție al Biroului Imobile se subordonează pe prima treapta ierarhica șefului de Birou Imobile si apoi pe a doua treapta ierarhica Șefului de Serviciu Administrare Imobile.

Personalul de execuție din cadru Biroului Facturare se subordonează pe prima treapta ierarhica Șefului de Birou Facturare si pe a doua trepta ierarhica Șefului Serviciului Administrare Imobile.

Personalul de execuție din Casieria DAI se subordonează Șefului de Serviciu Administrare Imobile.

Șefii de birouri se afla pe aceeași treaptă de ierarhizare.

Intre Urmărire Contracte, Biroul Imobile, Biroul Facturare si Casieria DAI exita relații de colaborare.

Relații de subordonare: Șeful Biroului Imobile, șeful Biroului Facturare se subordonează Șefului de Serviciu Administrare Imobile

Relatiii Funcționale

 • •  intern - cu toate compartimentele funcționale, la toate nivelele

 • •  extern - cu instituțiile statului, cu petentii, cu organele de ancheta sociala din cadrul Primăriei Contanta

6.4.2 Organizarea si funcționarea Biroului Vanzari

> Date de identificare

Biroul Vanzari este organizat ca o structura distincta cu organizare proprie aflata in subordinea Directorului DAI este condus de un Sef Birou Vanzari si are următoarea structura:

 • •  Sef Birou Vanzari

 • •  Funcționari administrativi ( birou vanzari)

> Misiune si scop

Instrumentarea dosarelor de vanzare a spatiilor cu destinația de locuit, apartinand patrimoniului RAEDPP.

> Atribuții principale

 • a) Instrumentează dosarele de vanzari a spatiilor ;

 • b) Colaborează cu celelalte direcții din cadrul RAEDPP pentru completarea documentelor necesare in dosarele de vanzare;

 • c) Colaborează cu Primăria Constanta pentru obținerea situațiilor juridice necesare in dosarele de vanzare, a rapoartelor de reglementare urbanistrica, a copiilor HCLM de inventariere a spatiilor, precum si alte documente

 • d) Colaborează, după caz, si cu alte instituții in vederea obținerii documentelor necesare dosarului de vanzare ( Direcția Județeană De Cultura, Consiliu Județean);

 • e) întocmește referate de necesitate in vederea achiziției de servicii necesare instrumentării dosarelor de vanzare (evaluare imobile, auditare energetica, servicii întocmire documentație cadastrala) si urmărește derularea contractelor de servicii încheiate;

 • f) întocmește documentele necesare organizării licitațiilor publice cu plic închis, in cazul in care vanzarea se face prin acest mod si organizează licitația

> Responsabilități


ANEXĂ LA HCLM NR. CAȚ

Răspunderea pentru corectitudinea și legalitatea actelor emise.

Respectarea cu strictete a prevederilor legale cu privire la confidențialitatea datelor cu caracter personal, prelucrate.

Respectarea procedurilor de achiziție a serviciilor, respecatrea procedurilor de licitație.

> Nivel de autoritate si reprezentare

Susținerea audientelor cu petentii.

Organizarea licitațiilor.

> Sistemul de relații al compartimentului

Relații de ierarhizare: toate posturile din cadrul Biroului Vanzari se subordonează Directorului DAI.

Șeful Biroului Vanzari subordonează intreg personalul biroului.

Cu celelalte servicii/birouri din cadrul Direcției de administrare imobile exista relații de colaborare.

Relații de subordonare: după caz

Relații Funcționale

 • •  intern - cu toate compartimentele funcționale la toate nivelele

 • •  extern - cu instituțiile statului , cu furnizori de servicii, cu clienti

 • 6.4.3 Organizarea si funcționarea Serviciului Administrare Henri Coanda

> Date de identificare

Serviciul Administrativ Henri Coanda este organizat ca o structura distincta cu organizare proprie complexa aflata in subordinea Directorului DAI, este condus de un Sef serviciu si are in componenta Birou Urmărire și Evidență Contracte Henri Coanda condus de un Sef Birou , Birou Facturare Henri Coandacondus de un Sef Birou si Casieria Henri Coanda

Serviciul Administrativ Henri Coanda are următoarea structura:

 • •  Sef Serviciul Administrativ Henri Coanda

 • •  Sef Birou Urmărire și Evidență Contracte Henri Coanda

 • •  Șef Birou facturare Henri Coandă

 • •  Administratori clădiri

 • •  Funcționari administrativi ( urmărire și evidență contracte Henri Coanda)

 • •  Funcționari economici ( facturare Henri Coanda)

 • •  Casieri ( Casierie Henri Coanda)

> Misiune si scop

Administrarea spatiilor de locuit din campusul social Henri Coanda

 • > Atributiiprincipale

Administratori clădiri:

 • •  verificarea permanenta a spatiilor de locuit

 • •  verificarea periodica a inregistarilor consumului de apa prin citirea apometrelor la 4 luni;

 • •  întocmirea notelor de constatare in cazul in care chiriașii comunica apariția unei defecțiuni si transmiterea notelor către Director DAI;

 • •  monitorizarea consumului de energie electrica prin citirea lunara a consumului;

 • •  comunicarea către Biroul Urmărire și Evidență Contracte Henri Coandă a tuturor actelor întocmite cu ocazia verificării spațiilor locative

A. Birou Urmărire și Evidență Contracte Henri Coandă

 • a) întocmirea si monitorizarea contractelor de închiriere si de comodat aprobate prin HCL;

  ANEXAU A

  HCLM NR.  • b)

  • c)

  • d)

  • e)


comunicarea către oficiul Facturare Henri Coada a tuturor modificărilor intervenite in derularea contractelor : sistări la plata chiriei si a utilităților, comunicări de locatari noi, schimbări de titulaturi;

monitorizarea respectării de către locatari a raporturilor contractuale încheiate cu Regia;

întocmirea si distribuirea de somații si/sau notificări de plata, după caz, si anunțarea locatarilor ca neplata chiriei sau utilităților atrage evacuarea din campus;

menținerea actualizata a bazei de date a chiriașilor, prin programul informatic;

B. Birou Facturare

 • a) Verificarea fisei de client pentru a prelua valoarea corecta a facturii, emiterea facturilor de plata a serviciului de închiriere, transmiterea către casierie a dispoziției de încasare;

 • b) Evidenta analitica a chiriașilor in ordinea alfabetica ;

 • c) întocmirea de somatii/notificari pentru chiriașii restanți, întocmirea referatelor de acționare in instanța;

 • d) Facturarea consumului integral de utilitati pe fiecare chiriaș din campusul Henri Coanda, întocmirea tabelului cu beneficiarii ajutorului la încălzire, întocmirea listelor de plata la utilitati pentru locatarii campusului Henri Coanda;

 • e) Verificarea situațiilor de plata pe fiecare chiriaș in parte din campusul Henri Coanda;

 • f) Transmiterea către Direcția Economica a situațiilor referitoare la debitele la utilitati/chirii a persoanelor evacuate/decedate, atunci când e cazul;

 • g) Transmiterea către Direcția Ecomonica a situației beneficiarilor de ajutor la încălzire.

C. Casierie Henri Coanda

 • a) Casierul HC incaseaza zilnic si efectuează plăti in numerar pe baza documentelor justificative emise de Biroul Facturare HC.

 • b) Casierii întocmesc zilnic registrul de casa si il depun la Serviciul Financiar Contabil;

 • c) Depun zilnic numerarul încasat la casieria centrala.

> Responsabilități

îndeplinirea sarcinilor de serviciu și a obligațiilor rezultate din actele normative în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea și legalitatea actelor emise.

Respectarea cu strictete a prevederilor legale cu privire la confidențialitatea datelor cu caracter personal, prelucrate.

> Nivel de autoritate si reprezentare

Șeful Serviciului Administrativ Henri Coanda colaborează cu reprezentanții instituțiilor ce isi desfasoara activitatea in cadrul campusului.

Șeful serviciului colaborează cu Primăria Constanta in vederea ocupării spatiilor de locuit din Campus.

Șeful serviciului tine legătură cu reprezentanții serviciilor de paza, întreținere si curățenie si avizeaza facturile emise de aceștia.

> Sistemul de relații al compartimentului:

Relații de ierarhizare: toate posturile din cadrul Serviciului Administrare Henri Coanda se subordonează Directorului DAI .

Șeful Serviciului Administrare Henri Coanda subordonează întreg personalul Serviciului Administrare Henri Coanda

HCLM. NR.

Personalul de execuție al Biroului Urmărire și evidență contracte Henri Condă se subordonează întâi Șefului de birou si apoi pe scara ierarhica Șefului Serviciului Administrare Henri Coanda.

Personalul de execuție al Biroului facturare Henri Condă se subordonează întâi Șefului de birou si apoi pe scara ierarhica Șefului Serviciului Administrare Henri Coanda.

Administratorii de clădiri si casierii se subordonează direct Șeful Serviciului Administrare Henri Coanda.

între toate structurile Serviciului Administrare Henri Coanda există o relație de colaborare.

Relații de subordonare: după caz

Relații Funcționale

 • •  intern - cu toate compartimentele funcționale, la toate nivelele

 • •  extern - cu instituțiile statului cu rol de control financiar, clienti, reprezentati ai institutiilot ce au sediul pe terenul campusului

 • 7. DIRECTOR DIRECȚIE PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE

7.1. Numirea Directorului Direcției Piețe, Târguri și Oboare (DPTO)

Directorul DPTO al Regiei este numit de Consiliul de Administrație in conformitate cu dispozițiile art 18 din OUG nr 109/2011.

Regia autonoma prin Consiliul de Administrație încheie contract de mandat cu Directorul DPTO, care are ca obiect îndeplinirea obiectivelor de performanta precum si criteriile specifice cu care se va realiza evaluarea obiectivelor de performanta care trebuie sa fie cuantificabile, realiste, incadrabile in timp si sa urmareasca reducerea obligațiilor restante, reducerea pierderilor, creșterea profiturilor, a cifrei de afaceri, creșterea productivității muncii.

Consiliul de Administrație stabilește remunerația Directorului DPTO cu respectarea prevederilor legale.

In termen legal de la numire Directorul DPTO elaborează împreuna cu Directorul General si cu ceilalți directori ai regiei si prezintă Consiliului de Administrație, un Plan de management aplicabil pe toata durata mandatului, cuprinzând stategia de acțiune si conducere pentru atingerea obiectivelor de performanta stabilite prin contractile de mandat.

De asemenea, are obligația să completeze sau să revizuiască planul de management, la cererea Consiliului de administrație, dacă este cazul, în condițiile legii

Planul de Management este aprobat de Consiliul de Administrație.

Directorul DPTO poate fi revocat din funcție in conformitate cu clauzele stabilite prin contractual de mandat.

Pentru desemnarea noului Director DPTO se aplica prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

7.2. Atribuțiile Directorului DPTO

Directorul Direcției Piețe, Târguri și Oboare are atribuții de conducere executivă delegate de consiliul de administrație, în acest sens având în principal următoarele atribuții, competențe și responsabilități:

 • a) elaborează planul de management pe durata mandatului, pe domeniul sau de activitate;

 • b) își exercită mandatul încredințat cu prudența și diligența unui bun administrator;

 • c) își exercită mandatul cu loialitate în interesul direcției pe care o organizeză, conduce și gestionează;

 • d) emite «Decizii interne» pentru reglementarea activităților interne a


ANEXĂ LA

HCLM NR.

Direcției;

 • e) asigură aducerea la îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță strabilite de Consiliul de administrație în sarcina sa prin contract de mandat, conform planului de management aprobat;

 • f) asigură organizarea, conducerea și gestionarea activității curente a Direcției Piețe, Târguri și Oboare;

 • g) dispune, ținând cont de particularitățile cadrului legal de organizare și funcționare, măsurile necesare pentru elaborarea și/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial inclusiv a procedurilor formalizate pe activități în cadrul Direcției Piețe, Târguri și Oboare;

 • h) ia măsuri și răspunde de realizarea programelor propuse pentru îmbunătățirea serviciului prestat de Direcția Piețe, Târguri și Oboare, respectarea procedurilor de lucru, organizarea în condiții de eficiență a activității, cu respectarea tuturor cerințelor impuse de lege;

 • i)  propune directorului general angajarea, salarizarea, promovarea, sancționarea și concedierea personalului subordonat;

 • j)  stabilește atribuțiile fiecărui subordonat din cadrul direcției pe care o organizează, conduce și gestionează, în condițiile legii și a Contractului Colectiv de Muncă, întocmește fisele de post pentru personalul din subordine, realizează evaluarea anuala a personalului din subordine;

 • k) repartizează sarcinile pe compartimente și urmărește apoi rezolvarea la termen a acestora; răspunde de realizarea la timp și corectă a atribuțiilor și sarcinilor ce revin fiecărui compartiment;

 • l)  răspunde de respectarea programului de lucru și a disciplinei în muncă de către personalul Direcției Piețe, Târguri și Oboare;

 • m) întocmește referat și ia măsuri potrivit legii, pentru imputarea și recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajaților subordonați, ia măsuri pentru recuperarea pagubelor provocate regiei de către terți;

 • n) răspunde de elaborarea la termen a analizelor, informărilor, rapoartelor și altor lucrări in legătură cu activitatea proprie;

 • o) semnează lucrările și documentele întocmite de compartimentele Direcției Piețe, Târguri și Oboare;

 • p) răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local și ale Consiliului de Administrație ce vizează activitatea Direcției Piețe, Târguri și Oboare

 • q) urmărește și analizează modul de derulare a contractelor încheiate de R.A.E.D.P.P. Constanța - Direcției Piețe, Târguri și Oboare

 • r) exercită orice alte atribuții ce îi sunt stabilite de reglementările legale în vigoare și regulamentul intern:

o urmărește, analizeaza si răspunde de modul de derulare a activitatii din piețele si parcurile de distracții aflate in evidenta Direcției Piețe, Târguri si Oboare;

° planifica, coordonează si răspunde de controlul in piețele, bazarele si târgurile aflate in administrare;

o răspunde de încasarea corecta a veniturilor din contractele încheiate pentru obiectivele ce aparțin Direcției, precum si de prestările de servicii si taxe din piețe, bazare, parcuri de distracții;

o urmărește, analizeaza si răspunde de modul de întocmire a documentațiilor in vederea încheierii contractelor de prestări servicii necesare desfășurării in bune condiții a activitatilor Direcției Piețe, Târguri si Oboare si a lucrărilor de reparații si întreținere;

o urmărește, analizeaza si răspunde de executarea contractelor de prestări servicii;

° reprezintă interesele direcției in raporturile cu tertii, in care scop poate da împuternicire de reprezentare si altor persoane angajate in cadrul direcției, cu respectarea sarcinilor stabilite prin R.O.F.;

o stabilește masurile necesare în vederea creșterii calității serviciilor prestate, a folosirii eficiente a dotărilor existente și urmărește îndeplinirea lor;

o urmărește administrarea eficientă a activității și asigură integritatea patrimoniului aferent direcției;

o semnează și răspunde de corecta întocmire a contractelor de închiriere a spațiilor și urmărește prin personalul subordonat executarea lor;

° semnează contractele de asociere și urmărește executarea întocmai a clauzelor;

° prezintă directorului general informări cu problemele ivite în activitatea direcției și face propunerile necesare bunei desfășurări a acesteia pentru luarea unor decizii ;

° asigură cunoașterea și aplicarea prevederilor legale privind închirierea, asocierea etc a spațiilor administrate, cu personalul din subordine;

o Stabilește toate măsurile ce se impun în vederea organizării corecte și reale a evidenței întregului patrimoniu administrat, din punct de vedere juridic și informațional;

° răspunde de întocmirea documentațiilor necesare acțiunilor în instanță, în toate situațiile ce impun acest lucru;

o răspunde de corecta identificare a spațiilor administrate și de transmiterea datelor conducerii R.A.E.DP.P.;

° identifica prin personalul din subordine spațiilor ocupate abuziv și ia măsurile legale care se impun;

° respectă și aplică prevederile legale și dispozițiile interne cu referire la mișcarea și păstrarea documentelor gestionate;

o răspunde de asigurarea securității documentelor întocmite în cadrul direcției;

 • s) în lipsa directorului, atribuțiile acestuia sunt exercitate de persoana împuternicită în baza unei delegații scrisă;

 • t)  asigură implementarea și respectarea prevederilor legale privind S.S.M., ^protecția muncii, protecția mediului și P.S.I la nivelul Direcției Piețe, Târguri și Oboare.;

 • u) exercita orice alte atribuții ce sunt stabilite în sarcina directorului de direcție de reglementările legale in vigoare si regulamentul de organizare si funcționare al regiei.

Directorul are dreptul de informare nelimitata asupra activitatii Regiei Autonome, avand acces la toate documentele privind operațiunile acesteia.

Trimestrial, directorul va întocmi un raport cu privire la activitatea de conducerea Direcției DPTO și cu privire la evoluția regiei, respectiv situația economico-financiara, modul de realizarea a obiectivelor si criteriilor de performanta convenite si alte documentații solicitate, care va fi comunicat consiliului de administrație.

Directorul va înștiința Consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lui.

 • 7.3. Responsabilitățile Directorului DPTO

Directorul DPTO își exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun manager.

Directorul nu încalcă obligația de a fi un bun manager dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul regiei autonome și pe baza unor informații adecvate.

Decizie de afaceri, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la conducerea regiei autonome.

Directorul DPTO isi va exercita mandatul cu loialitate, în interesul regiei

autonome, nu va divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale regiei autonome, la care are acces în calitatea sa de director. Această obligație ii revine și după încetarea mandatului de director.

Directorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor regiei autonome trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți directori, administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

Directorul care nu a respectat aceste prevederi răspunde pentru daunele produse regiei autonome.

Directorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și de actul de înființare.

Directorii sunt solidari răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar și nici autorității publice tutelare.

Acțiunea în răspundere împotriva directorilor este introdusă de Consiliul de administrație, prin conducătorul acesteia.

 • 7.4. Organizarea si funcționarea Direcției Piețe Târguri si Oboare

Conform organigramei societății in subordinea directa a Directorului DPTO se afla următoarele compartimente/birouri/servicii:

 • •  Birou Urmărire contracte

 • •  Birou Facturare- Contabilitate

 • •  Serviciu Administrativ - Comercial

 • • Birou Tehnic Administrativ

 • • Birou Control Comercial

 • • DPTO

 • •  Birou Evenimente Agrement 7. 4.1 Organizarea si funcționarea Biroului Urmărire Contracte

> Date de identificare

Biroul de urmărire contracte are o structura de sine statatoare, este condus de un sef Birou si se afla in subordinea Directorului DPTO .

Biroul de urmărire contracte are următoarea structura :

 • •  Sef Birou

 • •  Consilieri juridici

 • •  Funcționari administrativi

 • •  Secretara

> Misiune si scop

Evidenta contractelor de închiriere pentru spatiile apartinand DPTO

> Atribuții principale

 • a) întocmirea si monitorizarea contractelor de închiriere si de asociere pentru terenurile si spatiile comerciale aflate in proprietatea/ administrarea Regiei;

 • b) comunicarea către biroul Facturare a tuturor modificărilor intervenite in derularea contractelor : sistări la plata chiriei si a utilităților, comunicări de locatari noi, schimbări de titulaturi;

 • c) monitorizarea respectării de către locatari a raporturilor contractuale încheiate cu Regia

 • d) evidenta mijloacelor fixe (terenuri si clădiri) înregistrate la DPTO si operează modificările survenite ca urmare a HCL a contractelor de vanzare cumpărare , a intabularilor;

 • e) întocmește documentația necesara licitațiilor cu strigare, licitațiilor cu plic

închis, si a selecțiilor de oferte;

 • f) întocmirea documentației necesare in vederea înregistrării intabularilor pentru imobilele aflate in proprietatea sau administrarea regiei;

 • g) întocmește documentația de vanzare a spatiilor cu alta destinație decât cea de locuit aflate in evidenta DPTO.

> Responsabilități

îndeplinirea sarcinilor de serviciu și a obligațiilor rezultate din actele normative în vigoare

Răspunderea pentru corectitudinea și legalitatea actelor emise.

Respectarea cu strictete a prevederilor legale cu privire la confidențialitatea datelor cu caracter personal, prelucrate.

 • > Nivel de autoritate si reprezentare: nu este cazul

 • > Sistemul de relații

Relații de ierarhizare: toate posturile din cadrul Biroului Urmărire Contracte se subordonează Directorului DPTO.

Pe prima treapta de ierarhizare personalul de execuție din cadrul Biroului se subordonează șefului de birou.

Relații de subordonare: după caz

Relatiii Funcționale

 • •  intern - cu toate compartimentele funcționale, la toate nivelele

 • •  extern - cu instituțiile statului cu rol de control, clienti,

 • 7.4.2 Organizarea si funcționarea Biroului Facturare - Contabilitate

> Date de identificare

Biroul de Facturare- Contabilitate este condus de un sef Birou si se afla in subordinea Directorului DPTO .

Biroul Facturare Contabilitate are următoarea structura :

 • •  Sef Birou

 • •  Economiști

 • •  Contabili

 • •  Casieri

> Misiune si scop

Evidenta facturării contractelor de inchiriere pentru spatiile apartinand DPTO si a incasarii contravalorii prestațiilor.

> Atribuții principale

 • a) evidenta contabila a clientilor si întocmirea facturilor pentru contractele de inchiriere si de asociere pentru terenurile si spatiile comerciale aflate in proprietatea/ administrarea Regiei;

 • b) întocmirea somațiilor pentru restantieri, întocmirea comunicărilor către compartimentul juridic pentru a recupera debitele mai mari de 60 de zile

 • c) întocmirea de somații in cazul in care clientii titular ai unui contract de asociere nu isi prezintă situațiile financiare la termenul scadent sa nu depun situațiile financiare in termen la organul fiscal

 • d) întocmirea documetatiei de vanzare a spatiilor cu alta destinație decât cea de locuit aflate in evidenta DPTO

 • e) emiterea facturilor de refacturare a utilităților către clienti conform consumului comunicat

 • f) încasarea contravalorii facturilor.

> Responsabilități

ANEXĂ A A

HCLM NR. (?Jf

rezultate din actele


îndeplinirea sarcinilor de serviciu și a obligațiilor normative în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea și legalitatea actelor emise.

Respectarea cu strictete a prevederilor legale cu privire la confidențialitatea datelor cu caracter personal, prelucrate.

 • > Nivel de autoritate si reprezentare - nu este cazul

> Sistemul de relații al compartimentului

Relații de ierarhizare: toate posturile din cadrul Facturare- Contabilitate se subordonează pe prima treapta de ierarhizare Șefului de Birou si pe treapta următoare, Directorului DPTO.

Relații de subordonare: după caz

Relații Funcționale

 • •  intern - cu toate compartimentele funcționale la toate nivelele

 • •  extern - cu instituțiile statului cu rol de control, clienti, terți.

 • 7.4.3 Organizarea si funcționarea Serviciului Administrativ - Comercial

> Date de identificare

Serviciu Administrativ Comercial se afla in subordinea Directorului Piețe, Târguri și Oboare si are are următoarea structura :

 • •  Sef Serviciu

 • •  Birou Tehnic - Administrativ

o Sef Birou

o Funcționari Admnistrativi

 • •  Birou Control Comercial

 • -  Sef Birou

 • -  Controlor Comercial

 • -  Responsabil Marketing

 • •  Piețe, Târguri și Oboare

 • -  Intendenti

 • -   Casieri

> Misiune si scop

Planificarea, coordonarea si realizarea controalelor comerciale in spatiile apartinand Direcția Piețe, Târguri și Oboare

Asigurarea condițiilor tehnice de funcționarea a piețelor agroalimentare, bazarelor si spatiilor comerciale administrate de Direcția Piețe, Târguri și Oboare

 • > Atribuții principale

A. Tehnic - Administrativ

 • a) Asigurarea unei stări tehnice bune a spatiilor comerciale, a instalațiilor din piețe si bazare administrate de DPTO, prin:

 • b) constatarea si remedierea deficientelor aparute, executarea de mici lucrări de reparații in regie proprie

 • c) supravegherea lucrărilor de reparații realizate prin prestatori

 • d) verificarea stării de curățenie si distribuirea de materiale de curățenie

 • e) întocmirea referatelor de necesitate , caietelor de sarcini destinate achiziției de bunuri , lucrări si servicii

B. Control Comercial

 • a) planifica, realizează si coordonează controalele comerciale in piețele,

  târgurile si bazarele apartinand RAEDPP


  ANEXĂ Ij A I

  HCLM NR. JȘL/oMfl


  • b)

  • c)

  • d)

  • e)

  • f)


  identificarea problemelor aparute in desfasurarea activitatii, comunicarea


  acestora către Directorul DPTO


  centralizarea zilnica a situației incasarilor, gradului de ocupare a spatiilor, meselor, vitrinelor din piețe, târguri si bazare verificarea atestatelor de producător precum si a certificatelor de înregistrare a comerciantilor care ocupa spatiile închiriate coordonarea si verificarea activitatii intendentilor

  organizarea de evenimente specifice activității derulate (Ziua Recoltei, Ziua Constantei, Festivalul Vinului)


C. Intendenti/casieri DPTO

 • a) conduc, organizează si răspund de întreaga activitate comerciala, gospodăreasca si igienico sanitara din piața alocata

 • b) asigura buna exploatare, intetinere si folosire a bunurilor din piața (platou, clădiri, mese, cantare, instalații electrice, instalații de apa si canalizare, instalații frigorifice, grupuri samitare, magazii de depozitare, etc)

 • c) verifica existenta avizelor , atestatelor de producător, certificatelor sanitare

 • d) verificarea tintei personalului si a producătorilor particulari din halele sensibile (hala de lactate)

 • e) verifica încasarea corecta a tarifelor de închiriere.

> Responsabilități

îndeplinirea sarcinilor de serviciu și a obligațiilor rezultate din actele normative în vigoare

 • > Nivel de autoritate si reprezentare - nu este cazul

> Sistemul de relații al compartimentului

Relații de ierarhizare: toate posturile din cadrul Serviciului Administrativ Comercial se subordonează Directorului DPTO

Relații de subordonare: după caz Relatiii Funcționale

 • •  intern - cu toate compartimentele la toate nivelele

 • •  extern - cu instituțiile statului cu rol de control , clienti, terți.

7. 4.4 Organizarea si funcționarea Biroului Evenimente - Agrement

> Date de identificare

Biroul de Evenimente - Agrement se afla in subordinea Directorului DPTO .

Biroul de Evenimente- Agrement următoarea structura :

 • •  Sef Birou

 • •  Funcționari administrativi

 • •  Alpinist

> Misiune si scop

Administrarea spatiilor de agrement aflate in patrimoniul Regiei (Tara Piticilor, Gravity Park), organizarea de evenimente si concursuri in spatiile administrate.

> Atribuțiile compartimentului

 • a) organizarea si administrarea complexului de agreement Gravity Park si celor 3 parcuri de distracții, Tara Piticilor,, aflate in administrarea RAEDPP

 • b) identifica defecțiunile tehnice aparute le centralizează si le transmite

serviciului Administrativ

 • c) eliberează legitimații de access pentru Gravity Park si supraveghează activitatile in parc

 • d) tine la zi evidenta stării tehnice a echipamentelor din parcurile de agreement

 • e) urmărește îndeplinirea obligațiilor contractuale ale societății care asigura paza, a societății care asigura amenajarea spatiilor verzi , a societății care asigura toaletele ecologice, a societății care supraveghează si intretine locurile de joaca, a societății care asigura curățenia locurilor de joaca.

 • f) organizare de evenimente si concursuri.

> Responsabilități

îndeplinirea sarcinilor de serviciu și a obligațiilor rezultate din actele normative în vigoare

 • > Competente si nivel de autoritate- nu este cazul

> Sistemul de relații al compartimentului

Relații de ierarhizare: toate posturile de execuție din cadrul Biroului Evenimente Agrement se subordonează Șefului de Birou si Directorului DPTO

Relații de subordonare: după caz

Relatiii Funcționale

 • •  intern - cu toate compartimentele funcționale la toate nivelele

 • •  extern - cu instituțiile statului cu rol de control, clienti, prestatori de


"CONTRASEM N E AZA, SECRETAR GENERAL"

MARCEROMÂNIA                                                           g i ANEXA 2

JUDEȚUL CONSTANȚA                                            |a HCL nr............/2020

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

ORGANIGRAMA

Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.................../2020"CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL"


MARCELA ENACFJE