Hotărârea nr. 239/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA CREȘEI NR. 2, STR. MĂLINULUI NR. 4, MUNICIPIUL CONSTANȚA”

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea Creșei nr.2, Aleea Mălinului nr.4, municipiul Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.107471/15.07.2020, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene nr.112924/24.07.2020 avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Luând în considerare dispozițiile art.10 alin.(4) lit.c din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și ale art.10 alin.(6) și art.12 alin.(4) din Ordinul nr.1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicată cu modificările și completările ulterioare emis de Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice.

în temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea Creșei nr.2, Aleea Mălinului nr.4, municipiul Constanța", conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: valoarea totală estimativă actualizată a investiției, conform devizului general actualizat, este: 5.890.824,54 lei cu TVA (buget de stat 2.609.982,15 lei cu TVA și buget local 3.280.842,39 lei cu TVA), din care: C+M total: 4.092.216,03 lei cu TVA, (buget de stat 2.535.080,09 lei cu TVA și buget local 1.557.135,94 lei cu TVA)

total decontat conform devizului general actualizat este: 36.956 lei cu TVA, buget local 36.956 lei cu TVA)

total rămas de executat conform devizului general actualizat este: 5.853.868,54 lei cu TVA (buget de stat 2.609.982,15 lei cu TVA și buget local 3.243.886,39 lei cu TVA), din care:C+M rămas de executat: 4.092.216,03 lei cu TVA (buget de stat 2.535.080,09 lei cu TVA și buget local 1.557.135,94 lei cu TVA)

ART.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, Ministerului lucrărilor publice dezvoltării și administrației și Instituției prefectului județului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:           pentru,

împotrivă, x abțineri.

La data adoptării sunt în funcție           consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR (gENERAL, FU LVI A ANTQWA DINESCU

INVESTIȚIE: Reabilitarea și modernizarea Cresei nr.2 ADRESA: Str.Malinului, nr.4,Municipiul Constanta INVESTITOR: UA.T. CONSTANTA

PROIECTANT: SC TEHNOCONSULT PROIECT SRL

ANEXĂ LA

HCLM NR..g.3g./<^^


DEVIZ GENERAL

actualizat conform prevederilor art.1O (4) lit.c din HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice IULIE 2020

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare investiție cf HCL 243/2019

din care:

Valoare invAct cf art 10 HG

TVA (19%)

Valoare invAct cf art 10 HG

din care:

Decontat Buget local iulie

Decontat Buget local iulie

Rest de executat iulie

Rest de executat iulie 2020

din care:

BS

BL

BS

BL

BS

BL

lei cu tva

lei cu tva

lei cu tva

lei fara tva

TVA

lei cu tva

lei cu tva

lei cu tva

lei fara tva

lei cu tva

lei fara tva

lei cu tva

lei cu tva

lei cu tva

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=6-11

14=8-12

15

16

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea

1,1

Obținerea terenului

1,2

Amenajarea terenului

1,3

Amenajarea pt protecția mediului si aducere teren la starea inițiala

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

Total capitol 1

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea

Total capitol 2

23.800,00

23.800,00

19.900,00

3.781,00

23.681,00

23.681,00

19.900,00

1      23.681,00

I 23.681,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare

3.1.

Studii

5.355,00

5.355,00

4.500,00

855,00

5,355,00

5.355,00

4.500,00

5.355,00

3.1.1. Studii de terenrstudiu topo si studiu geotehnic

5.355,00

5.355,00

4.500,00

855,00

5.355,00

5.355,00

4.500,00

5.355,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2.

Documentatii -suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

5.950,00

5.950,00

4.995,00

949,05

5.944,05

5.944,05

3.950,00

4.700,50

1.045,00

1.243,55

1.243,55

3.3.

Expertizare tehnica

4.462,00

4.462,00

3.750,00

712,50

4.462,50

4.462,50

3.750,00

4.462,50

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.570,00

3.570,00

3.000,00

570,00

3.570,00

3.570,00

1.500,00

1.785,00

1.500,00

1.785,00

1.785,00

3.5.

Proiectare

148.373,41

74.919,91

73.453,50

126.441,00

23.491,22

149.932,22

74.902,06

75.030,16

17.803,00

20.653,00

108.638,00

129.279,22

74.902,06

54.377,16

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

17.850,00

17.850,00

15.000,00

2.850,00

17.850,00

17.850,00

15.000,00

17.850,00

3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.570,00

3.570,00

5.291,00

472,72

5.763,72

5.763,72

2.803,00

2.803,00

2.488,00

2.960,72

2.960,72

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3.570,00

3.570,00

2.985,00

567,15

3.552,15

3.552,15

2.985,00

3.552,15

3.552,15

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

123.383,41

71.349,91

52.033,50

103.165,00

19.601,35

122.766,35

71.349,91

51.416,44

103.165,00

122.766,35

71.349,91

51.416,44

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

3.7.

Consultanta(1%)

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

3.7.2. Auditul financiar

3.8,

Asistenta tehnica (1.5%)

72.401,70

72.401,70

60.149.00

11.428.31

71.577,31

71.577,31

60.149,00

71.577,31

71.577,31

3.8.1. Asistentatehnica din partea proiectantului 1

31.273,90

31.273,90

26.149,00

4.968,31

31.117,31

31.117,31

26.149,00

31.117,31

31.117,31

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

28.893,90

28.893,90

19.704,00

3.743,76

23.447,76

23.447,76

19.704,00

23.447,76

23.447,76

ANEXĂ LA3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Insp de Stat in Construcții

2.380,00

2.380,00

6.445,00

1.224,55

7.669,55

7.669,55

6.445,00

7.669,55

7.669,55

3.8.2. Dirigentie de șantier

41.127,80

41.127,80

34.000,00

6.460,00

40.460,00

40.460,00

34.000,00

40.460,00

40.460,00

Total capitol 3

240.112,61

74.919,91

165.192,70

202.835,00

38.006,08

240.841,08

74.902,06

165.939,02

31.503,00

36.956,00

171.332,00

203.885,08

74.902,06

128.983,02

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția

4.1.

Construcții si instalatii

4.031.676,88

2.531.272,09

1.480.246,47

3.371.024,00

640.494,56

4.011.518,56

2.531.272,09

1.480.246,47

3.371.024,00

4.011.518,56

2.531.272,09

1.480.246,47

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10.448,49

3.808,00

6.640,49

8.736,00

1.659,84

10.395,84

3.808,00

6.587,84

8.736,00

10.395,84

3.808,00

6.587,84

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

208.969,71

208.969,71

174.727,00

33.198,13

207.925,13

207.925,13

174.727,00

207.925,13

0,00

207.925,13

4.4.

Utilaje, echip tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echip de transport

4.5.

Dotări

336.365,40

336.365,40

281.247,00

53.436,93

334.683,93

334.683,93

281.247,00

334.683,93

334.683,93

4.6.

Active necorporale

Total capitol 4

4.587.460,48

2.535.080,09

2.052.380,39

3.835.734,00

728.789,46

4.564.523,46

2.535.080,09

2.029.443,37

3.835.734,00

4.564.523,46

2.535.080,09

2.029.443,37

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de santier-1.55%

51.917,75

51.917,75

43.410,00

8.247,90

51.657,90

51.657,90

43.410,00

51.657,90

51.657,90

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

46.855,06

46.855,06

39.177,00

7.443,63

46.620,63

46.620,63

39.177,00

46.620,63

46.620,63

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.062,69

5.062,69

4.233,00

804,27

5.037,27

5.037,27

4.233,00

5.037,27

5.037,27

5.2.

Comisioane , cote, taxe, costul creditului

39.745,36

39.745,36

39.546,63

39.546,63

39.546,63

39.546,63

39.546,63

39.546,63

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții - 0,1 %* (C+M)

3.456,12

3.456,12

3.438,84

3.438,84

3.438,84

3.438,84

3.438,84

3.438,84

5.2.3. Cota aferenta ISC pt controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pt autorizarea lucrărilor de construcții - 0,5%* (C+M)

17.280,59

17.280,59

17.194,19

17.194,19

17.194,19

17.194,19

17.194,19

17.194,19

5.2.4. Cota afer Casa Sociala a Constructorilor -CSC -0,5%* (C+M)

17.280,59

17.280,59

17.194,19

17.194,19

17.194,19

17.194,19

17.194,19

17.194,19

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare -taxa OAR cf L95/94 0.0005 din C+M

1.728,06

1.728,06

1.719,42

1.719,42

1.719,42

1.719,42

1.719,42

1.719,42

5.3.

Cheltuieli diverseși neprevăzute-20%*(subcap.1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4

)

966.407,12

966.407,12

808.444,80

153.604,51

962.049,31

962.049,31

808.444,80

962.049,31

962.049,31

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

Total capitol 5

1.058.070,23

1.058.070,23

891.401,43

161.852,41

1.053.253,84

1.053.253,84

891.401,43

1.053.253,84

1.053.253,84

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

6.2.

Probe tehnologice si teste

8.568,00

8.568,00

7.164,00

1.361,16

8.525,16

8.525,16

7.164,00

8.525,16

8.525,16

Total capitolul 6

8.568,00

8.568,00

7.164,00

1.361,16

8.525,16

8.525,16

7.164,00

8.525,16

8,525,16

TOTAL GENERAL

&$4j8.011,32

2.610.000,00

3.308.011,32

I 4.957.034,43

933.790,11

5.890.824,54

2.609.982,15

3.280.842,39

31.503,00

36.956,00

4.925.531,43

5.853.86X54

din pare : C+M

2.535.080,09

1.577.700,3#

3.438.837,00

65X379,03

4.092.216,03

2.535.080,09

1.557.135,94

0,00

0,00

3.43X837,00

4.092.21 efl»

f'2.5iS,08(g<»


RWJDD1

Liv/UM


E ȘEDINȚÂ^cțnit yAÂWvf PROIECTAr M E.C'.TEHNOCONSULT PI’lu


Director exe :u tiv adUehnic Danie


a NAISef serviciu Inves Marian FILIPSECREL

FULVJAAN^


^ENEAAL, ELADWESCL'INVESTIȚIE: Reabilitarea și modernizarea Cresei nr.2 ADRESA: Str.Malinului, nr.4,Municipiul Constanta INVESTITOR: U.A.T. CONSTANTA PROIECTANT: SC TEHNOCONSULT PROIECT SRL

ANEXĂ LA | HCLM NR.


DEVIZ GENERAL

actualizat conform prevederilor art.10 (4) lit.cdin HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economlce aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

IULIE 2020

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare investiție cf HCL 243/2019

din care:

Valoare inv.Act cf art 10 HG

TVA (19%)

Valoare inv.Act cf art 10 HG

din care:

Decontat Buget loca! iulie

Decontat Buget local iulie

Rest de executat iulie

2020

Rest de executat iulie 2020

din care:

BS

BL

BS

BL

BS

BL

lei cu tva

lei cu tva

lei cu tva

leifara tva

TVA

lei cu tva

lei cu tva

lei cu tva

lei fara tva

lei cu tva

lei fara tva

lei cu tva

lei cu tva

lei cu tva

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=6-11

14=8-12

15

16

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea

1,1

Obținerea terenului

1,2

Amenajarea terenului

1,3

Amenajarea pt protecția mediului si aducere teren la starea inițiala

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

Total capitol 1

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea

Total capitol 2

23.800,00

23.800,00

19.900,00

3.781,00

23.681,00

23.681,00

19.900,001      23.681,00

23.681,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare

3.1.

Studii

5.355,00

5.355,00

4.500,00

855,00

5.355,00

5.355,00

4.500,00

5.355,00

3.1.1. Studii de teren:studiu topo si studiu geotehnic

5.355,00

5.355,00

4.500,00

855,00

5.355,00

5.355,00

4.500,00

5.355,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2.

uocumentatu -suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

5.950,00

5.950,00

4.995,00

949,05

5.944,05

5.944,05

3.950,00

4.700,50

1.045,00

1.243,55

1.243,55

3.3.

Expertizare tehnica

4.462,00

4.462,00

3.750,00

712,50

4.462,50

4.462,50

3.750,00

4.462,50

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.570,00

3.570,00

3.000,00

570,00

3.570,00

3.570,00

1.500,00

1.785,00

1.500,00

1.785,00

1.785,00

3.5.

Proiectare

148.373,41

74.919,91

73.453,50

126.441,00

23.491,22

149.932.22

74.902,06

75.030,16

17.803,00

20.653,00

108.638,00

129.279,22

74.902,06

54.377,16

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

17.850,00

17.850,00

15.000,00

2.850,00

17.850,00

17.850,00

15.000,00

17.850,00

3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obținerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.570,00

3.570,00

5.291,00

472,72

5.763,72

5.763,72

2.803,00

2.803,00

2.488,00

2.960,72

2.960,72

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3.570,00

3.570,00

2.985,00

567,15

3.552,15

3.552,15

2.985,00

3.552,15

3.552,15

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

123.383,41

71.349,91

52.033,50

103.165,00

19.601,35

122.766,35

71.349,91

51.416,44

103.165,00

122.766,35

71.349,91

51.416,44

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

3.7.

Consultanta(1%)

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

3.7.2. Auditul financiar

3.8.

Asistenta tehnica (1.5%)

72.401,70

72.401,70

60.149,00

11.428,31

71.577,31

71.577,31

60.149,00

71.577,31

71.577,31

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

31.273,90

31.273,90

26.149,00

4.968,31

31.117,31

31.117,31

26.149,00

31.117,31

31.117,31

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

28.893,90

28.893,90

19.704,00

3.743,76

23.447,76

23.447,76

19.704,00

23.447,76

23.447,76

, PREȘE


anexă la


3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Insp de Stat in Construcții

2.380,00

2.380,00

6.445,00

1.224,55

7.669,55

7.669,55

6.445,00

7.669,55

7.669,55

3.8.2. Dirigentie de șantier

41.127,80

41.127,80

34.000,00

6.460,00

40.460,00

40.460,00

34.000,00

40.460,00

40.460,00

Total capitol 3

240.112,61

74.919,91

165.192,70

202.835,00

38.006,08

240.841,08

74.902,06

165.939,02

31.503,00

36.956,00

171.332,00

203.885,08

74.902,06

128.983,02

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția

4.1.

Construcții si instalatii

4.031.676,88

2.531.272,09

1.480.246,47

3.371.024,00

640.494,56

4.011.518.56

2.531.272,09

1.480.246,47

3.371.024,00

4.011.518,56

2.531.272,09

1.480.246,47

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10.448,49

3.808,00

6.640,49

8.736,00

1.659,84

10.395,84

3.808,00

6.587,84

8.736,00

10.395,84

3.808,00

6.587,84

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

208.969,71

208.969,71

174.727,00

33.198,13

207.925,13

207.925,13

174.727,00

207.925,13

0,00

207.925,13

4.4.

Utilaje, echip tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echip de transport

4.5.

Dotări

336.365,40

336.365,40

281.247,00

53.436,93

334.683,93

334.683,93

281.247,00

334.683,93

334.683,93

4.6.

Active necorporale

Total capitol 4

4.587.460,48

2.535.080,09

2.052.380,39

3.835.734,00

728.789,46

4.564.523,46

2.535.080,09

2.029.443,37

3.835.734,00

4.564.523,46

2.535.080,09

2.029.443,37

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de santier-1.55%

51.917,75

51.917,75

43.410,00

8.247,90

51.657,90

51.657,90

43.410,00

51.657,90

51.657,90

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

46.855,06

46.855,06

39.177,00

7.443,63

46.620,63

46.620,63

39.177,00

46.620,63

46.620,63

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.062,69

5.062,69

4.233,00

804,27

5.037,27

5.037,27

4.233,00

5.037,27

5.037,27

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

39.745,36

39.745,36

39.546,63

39.546,63

39.546,63

39.546,63

39.546,63

39.546,63

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții - 0,1 %* (C+M)

3.456,12

3.456,12

3.438,84

3.438,84

3.438,84

3.438,84

3.438,84

3.438,84

5.2.3. Cota aferenta ISC pt controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pt autorizarea lucrărilor de construcții - 0,5%* (C+M)

17.280,59

17.280,59

17.194,19

17.194,19

17.194,19

17.194,19

17.194,19

17.194,19

5.2.4. Cota afer Casa Sociala a Constructorilor -CSC -0,5%* (C+M)

17.280,59

17.280,59

17.194,19

17.194,19

17.194,19

17.194,19

17.194,19

17.194,19

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare -taxa OAR cf L95/94 0.0005 din C+M

1.728,06

1.728,06

1.719,42

1.719,42

1.719,42

1.719,42

1.719,42

1.719,42

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute -20%*(subcap.1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4

)

966.407,12

966.407,12

808.444,80

153.604,51

962.049,31

962.049,31

808.444,80

962.049,31

962.049,31

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

Total capitol 5

1.058.070,23

1.058.070,23

891.401,43

161.852,41

1.053.253,84

1.053.253,84

891.401,43

1.053.253,84

1.053.253,84

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

6.2.

Probe tehnologice si teste

8.568,00

8.568,00

7.164,00

1.361,16

8.525,16

8.525,16

7.164,00

8.525,16

8.525,16

Total capitolul 6

8.568,00

8.568,00

7.164,00

1.361,16

8.525,16

8.525,16

7.164,00

8.525,16

8.525,16

TOTAL GENERAL

\ 5.918.011,32

2.610.000,00

3.308.011,32

4.957.034,43

933.790,11

5.890.824,54

2.609.982,15

3.280.842,39

31.503,00

36.956,00

4.925.531,43

5.853.868,54

2.609.982,15

3.243.886,39

din care : C+M                 ^>^^dHă^S2»780,43

_ a _---------------------------ci            1

2.535.080,09

1.577.700,34

/ 3.438.837,00

653.379,03

4.092.216,03

2.535.080,09

1.557.135,94

0,00

0,00

3.438.837,00

-10^^
Director executiv adj Daniela NANLSef serviciu Investiții Marian FI
SECRETAR


FULVIA


pJERAL, ADINESCU