Hotărârea nr. 237/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 395/2017 PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI MANSARDAREA CREȘEI NR. 1, STR. ADAMCLISI NR. 1, MUNICIPIUL CONSTANȚA”

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr.395/27.11.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea modernizare și mansardarea Creșei nr.l, strada Adamclisi nr.l, municipiul Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

3O

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.109555/20.07.2020 raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene nr. 112920/24.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Văzând HCL nr.395/27.11.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea modernizare și mansardarea Creșei nr.l, strada Adamclisi nr.l, municipiul Constanța" modificat prin HCL nr.242/25.06.2019 privind modificarea art.l din HCL nr.395/27.11.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea modernizare și mansardarea Creșei nr.l, strada Adamclisi nr.l, municipiul Constanța";

Luând în considerare dispozițiile OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, prevederile art.8 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1851/2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, ale art.10 alin.(4) lit.c din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, și ale art.(44) alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale.

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă modificarea HCL nr.395/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.l, str. Adamclisi nr. 1, municipiul Constanța, cu modificările ulterioare, în sensul că, peste tot în conținutul hotărârilor se va citi la denumirea obiectivului de investiții "Reabilitarea și modernizarea Creșei nr.l, str. Adamclisi nr.l, municipiul Constanța", în loc de " Reabilitarea , modernizarea și mansardarea Creșei nr.l, str. Adamclisi nr.l, municipiul Constanța."

Art.2. Se aprobă modificarea art.l din HCL nr.395/27.11.2017 cu modificările ulterioare care va avea următorul conținut:

"Se aprobă finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea și modernizarea Creșei nr.l, strada Adamclisi nr.l, municipiul Constanța", în valoare totală de 3.703.373,56 lei cu TVA din care s-a decontat suma de 35.384,00, cu TVA, rezultând rest de executat în valoare de 3.667.989,56 lei cu TVA, pentru următoarele categorii de lucrări:

 • - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

 • - studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții

 • - studii de teren

 • - studii de specialitate

 • - expertize tehnice și/sau audit energetic

 • - asistența tehnică

 • - consultanță

 • - taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații

 • - organizarea procedurilor de achiziții

 • - active necorporale

 • - cheltuieli conexe organizării de șantier,

 • - comisioane, cote, taxe, costuri credite cheltuieli pentru probe tehnologice

 • - teste și predare la beneficiar

 • - alte cheltuieli, după caz, conform deviz general anexat".

ART.3. Celelalte prevederi ale HCL nr.395/27.11.2017 cu modificările ulterioare rămân neschimbate.

ART.IV. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene din cadrul Primăriei municipiului Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, Ministerului lucrărilor publice dezvoltării și administrației și Instituției prefectului județului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:           pentru, ~~~

împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție           consilieri din 27 membri.CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARjHENEf6\L, FU LVI A ANTONIA DINESCU