Hotărârea nr. 235/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 391/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI MANSARDAREA CREȘEI NR. 1, STR. ADAMCLISI NR. 1, MUNICIPIUL CONSTANȚA”

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr.391/27.11.2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Reabilitarea, modernizare și mansardarea Creșei nr. 1, str. Adamclisi nr.l, municipiul Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 109547/20.07.2020, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene nr.112921/24.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Văzând HCL nr.391/27.11.2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizare și mansardarea Creșei nr.l, str.Adamclisi nr.l, municipiul Constanța" modificat prin HCL nr.241/25.06.2019 pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 391/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizare și mansardarea Creșei nr.l, str. Adamclisi nr. 1, municipiul Constanța";

Luând în considerare dispozițiile art.44, alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, ale art.10 alin.(4) lit.c din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și prevederile art.10 alin.(6) și art.12 alin.(4) din Ordinul nr.1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locală, republicat cu modificările și completările ulterioare, emis.- de Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice.

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și art.196 alin.(l) lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă modificarea HCL nr.391/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.l, str. Adamclisi nr.l, municipiul Constanța", cu modificările ulterioare în sensul că peste tot în conținutul hotărârilor se va citi la denumirea obiectivului de investiții " Reabilitarea și modernizarea Creșei nr.l, str. Adamclisi nr.l, municipiul Constanța" în loc de " Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 1, str. Adamclisi nr.l, municipiul Constanța".

ART.2.Celelalte prevederi ale HCL nr.391/2017 cu modificările ulterioare rămân neschimbate.

ART.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației și Instituției prefectului județului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:           pentru,

împotrivă,           abțineri.

La data adoptării sunt în funcție           c

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Mu MeeM/iflw

dlf-

Constanta             . iL, „

Nr. £35        0^0

onsilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ: secretar/sene^al, FU LVI A ANJOfJfiLA/DINESCU