Hotărârea nr. 233/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL ‟PLANIFICARE STRATEGICĂ INTEGRATĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ EFICIENTĂ LA NIVELUL POLULUI DE CREȘTERE ZONA METROPOLITANĂ CONSTANȚA‟, COD SIPOCA 849/MYSMIS 135502

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Planificare Strategică Integrată și administrație publică eficientă la nivelul Polului de Creștere Zona Metropolitană Constanța", cod SIPOCA 849, cod MyȘMIS 135502

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 107456/15,07.2020, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene nr. 110742/21.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. e și art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă proiectul și cheltuielile legate de proiectul „Planificare Strategică Integrată și administrație publică^bȚicientă la nivelul Polului de Creștere Zona Metropolitană Constanța", cod SIPOCA 849, cod M.ySMIS 135502, respectiv contribuția proprie, în cuantum de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ce îi revin din bugetul proiectului, costurile neeiigibile și conexe aferente proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției dezvoltare și fonduri europene, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel: cQța pentru, ; împotrivă, abțineri. «

La data adoptării sunt în funcție            consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, .

SECRETAR GENERAL/

FULVIA ANTO1WA DIWESCU


MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI

M W^0+ 2020

Cod MySMIS2014: 135502

Decebal

Fagadau


Digitally signed by Decebal Fagadau Date: 2020.07.21 11:18:20+03'00'


CONTRACT DE FINANȚARE

în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă Nr. 5*70 din 20.    . 2q 2_jO

1. Părțile: >

anexă la |


MARIANA SSXX

MORARII


Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, persoană juridică de drept public, cod de înregistrare fiscală 26369185, cu sediul în Bulevardul Libertății nr. 16, latura nord, sector 5, București, cod poștal 050706, telefon 021.310.40.60, fax 021.310.40.61, reprezentat legal de domnul Ion ȘTEFAN, având funcția de ministru al lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, în , calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitatea Administrativă, ! denumită în continuare AM POCA

Și

Municipiul Constanța, persoană juridică de drept public, cod de înregistrare fiscală 4785631, cu sediul în Municipiul Constanța, Str. Tomis nr. 51, județul Constanța, cod jjoștal 900725, telefon 0241.488.143, fax 0241.488.090, reprezentat legal de domnul Decebal FĂGADAU, având funcția de primar, în calitate de Lider de parteneriat,

au convenit încheierea prezentului Contract de finanțare în următoarele condiții:

r

2. Precizări prealabile

 • (1) în prezentul Contract de finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:

 • a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;

 • b) cuvintele care includ un gen includ toate genurile;

 • c) termenul “zi” reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel.

 • (2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte normative subsecvente.

 • (3) Contractul de finanțare este contract de adeziune. Acesta stabilește cadrul juridic general , în care se va desfășura relația contractuală dintre AM POCA și Beneficiar. Raporturile juridice dintre ! AM POCA și Beneficiar vor fi guvernate de prezentul Contract de finanțare care, împreună cu dispozițiile prevăzute în fiecare dintre documentele Contractului de finanțare, vor reprezenta legea părților.

 • (4) în cazul în care, orice prevedere din Contractul de finanțare, inclusiv anexele acestuia, și/sau din documentele acestuia este sau devine, la un moment dat, nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii aplicabile, legalitatea, validitatea și aplicabilitatea unei asemenea prevederi în limita admisă de lege, precum și a celorlalte prevederi ale Contractului de finanțare, nu vor fi afectate sau prejudiciate de aceasta. Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de finanțare.

 • (5) în cazul proiectelor implementate în parteneriat, drepturile și obligațiile Beneficiarului, prevăzute în cadrul prezentului contract, revin Liderului de parteneriat.

 • (6) în cadrul prezentului contract, dacă prin acte normative nu se prevede altfel, termenele (inclusiv durata contractului) se calculează după cum urmează:

 • a) Când termenul este stabilit pe luni el se împlinește în ziua corespunzătoare din ultima lună. Dacă ultima lună nu are o zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlinește în ultima zi a acestei luni;

 • b) Când termenul este stabilit pe zile, acesta începe să curgă în ziua intrării în vigoare a contractului și se împlinește la ora 24.00 din ultima zi;

 • c) Când termenul este stabilit atât pe luni cât și pe zile, termenul se calculează aplicând regulile stabilite la litera a), iar termenul pe zile curge în continuarea celui stabilit pe luni și se împlinește la ora 24.00 din ultima zi;

 • d) Dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit la sfârșitul primei zile lucrătoare care îi urmează.

CLAUZE CONTRACTUALE

Art. 1 - Obiectul Contractului de finanțare

Obiectul Contractului de finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM POCA, pentru implementarea proiectului cu titlul „Planificare Strategică Integrată și administrație publică eficientă la nivelul Polului de Creștere Zona Metropolitană Constanța”, cod MySMIS 135502/cod SIPOCA 849, denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de finanțare, inclusiv anexele acestuia.

Art. 2 - Anexele Contractului de finanțare

Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în Contractul de finanțare și Anexele l-VIII, care fac parte integrantă din acesta, astfel: a) Anexa I - Cererea de finanțare (consolidată, rezultată în urma verificării și evaluării, precum și a modificărilor și completărilor ulterioare și anexele acesteia), denumită în continuare Cererea de finanțare;

 • b) Anexa II - Graficul estimativ de depunere a cererilor de prefinanțare/rambursare/plată;

 • c) Anexa III - Raportări privind stadiul implementării Proiectului;                                 |

 • d) Anexa IV - Prefinanțarea, rambursarea și plata cheltuielilor;

 • e) Anexa V - Achiziții. Conflict de interese;

 • f) Anexa VI - Verificarea și monitorizarea la fața locului a Proiectului;

 • g) Anexa VII - Măsuri de informare și comunicare;

 • h) Anexa VIII - Nereguli/fraude și recuperări debite;

Art. 3 - Durata Contractului de finanțare

 • (1) Contractul de finanțare intră în vigoare la data semnării de către reprezentantul legal al AM POCA, după ce a fost semnat, în prealabil, de către reprezentantul legal al Beneficiarului.

 • (2) Perioada de implementare a Proiectului este de 30 luni. Perioada totală de implementare a Proiectului cuprinde perioada prevăzută la prezentul alineat la care se va adăuga perioada cuprinsă între 01 ianuarie 2014 și data semnării contractului de finanțare, în situația în care, în această perioadă, au fost angajate și plătite de către Beneficiar cheltuieli care se regăsesc în'cadrul cererii de finanțare și/sau cheltuieli angajate și plătite de către Beneficiarîn perioada de evaluare a cererii de finanțare și care vor fi solicitate la prefinanțare/plată/rambursare în cadrul perioadei de implementare, în conformitate cu prevederile legale și contractuale.

 • (3) Prelungirea perioadei de implementare a Proiectului, sau orice altă modificare/completare în legătură cu proiectul se realizează exclusiv prin acordul scris al părților, prin act adițional încheiat obligatoriu înainte de expirarea acesteia.

 • (4) Contractul de finanțare își încetează valabilitatea în termen de 5(cinci) ani după expirarea perioadei prevăzute la alin. (2).

Art. 4 - Valoarea Proiectului

 • (1) Valoarea totală a Proiectului care face obiectul Contractului de finanțare este de: 3.699.711,30 lei (treimilioaneșasesutenouăzecișinouădemiișaptesuteunsprezecelei, treizeci bani) din care:

 • a) Valoare eligibilă este de 3.699.711,30 lei (treimilioaneșasesutenouăzecișinouădemiișaptesute unsprezecelei, treizecibani).

 • b) Valoare neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia este de 0,00 lei (zerolei,zerobani).

 • (2) Repartizarea valorii eligibile a Proiectului este defalcată pe categorii de surse de finanțare, fiind reflectată în cadrul valorii totale a Proiectului, după cum urmează:

  ' ■ Lider de parteneriat/ partener

  ' - Valoarea; ’/;

  " ■ totală a ' Proiectului, • din care:

  Valoarea eligibilă a ' Proiectului

  . ; : Valoarea ' eligibilă •

  . nerambursabilă

  Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE

  Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național ■,

  Cbfinanțarea eligibilă ă . Beneficiarului

  Valoarea neeiigibi lă a / •: proiectu / ' lui, -inclusiv -

  TVA aferentă acestuia

  , (lei)

  • (lei)

  • .. (lei)

  %

  (lei)

  %

  (lei)

  %

  (lei)

  %

  (lei)

  ' 0

  .1 = 2 + ii;g

  ■           + 9

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1

  0

  11

  Lider de parteneriat -Municipiul Constanța

  2.683.747,50

  2.683.747,50

  2.630.072,55

  |   98,0000   |

  2.281.185,38

  85,0000 I

  348.887,17

  |   13,0000   |

  53.674,95

  2,0000 I

  0,00

  Partener 1 -Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanta

  1.015.963,80

  1.015.963,80

  995.644,52

  p 0000‘86   |

  846.927,84

  I 85,0000 J

  149.346,68

  I 13,0000 J

  20.319,28

  o o o o

  0,00

  Total

  3.699.711,30

  3.699.711,30

  3.625.717,07

  3.127.483,22

  498.233,85

  73.994,23

  0,00

 • (3) AM POCA se angajează să acorde o finanțare nerambursabilă de maxim 3.625.717,07 lei (treimilioaneșasesutedouăzecișicincidemiișaptesuteșaptesprezecelei, șapte bani) din care:

2.630.072,55 lei (douămilioâneșasesutetreizecidemiișaptezecișidoilei,cincizecișicincibani) echivalentă cu maximum 98 % din valoarea eligibilă a cheltuielilor efectuate de liderul de parteneriat;

 • - 995.644,52 lei (nouăsutenouăzecișicincidemiișasesutepatruzecișipatrulei,cincizecișidoibani) echivalentă cu maximum 98 % din valoarea eligibilă a cheltuielilor efectuate de partener.

 • (4) în cazul în care, la finalizarea perioadei de implementare a Proiectului, valoarea eligibilă este mai mică decât valoarea eligibilă prevăzută la alin. (2), suma acordată de AM POCA se va reduce corespunzător prin aplicarea la valoarea totală a cheltuielilor eligibile autorizate a procentului/lor prevăzut/e la alin. (3).

 • (5) Orice modificare a Contractului de finanțare, agreată de către părți, nu poate conduce, în nici un caz, la creșterea valorii finanțării nerambursabile și/sau a procentului pe care aceasta îl reprezintă din valoarea totală eligibilă a Proiectului, specificată la alin. (3) al prezentului articol, cu excepția diferențelor ce nu depășesc valoarea de 1 leu și care rezultă automat din calculul efectuat de către sistemul informatic MySMIS2014.

 • (6) Prevederile alin. (5) al prezentului articol se aplică corespunzător și în cazul modificărilor asupra bugetului Proiectului, în conformitate cu prevederile art. 14 din Contractul de finanțare.

 • (7) Beneficiarului i se acordă finanțarea nerambursabilă în termenii și condițiile stabilite prin acordul de voință al părților, care este constituit în prezentul Contract de finanțare și anexele acestuia, pe care Beneficiarul declară că le cunoaște și le acceptă.

 • (8) Beneficiarul acceptă finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze Proiectul 0e propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract de finanțare, inclusiv anexele acestuia și cu legislația națională și comunitară în vigoare.

Art. 5 - Eligibilitatea cheltuielilor

 • (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:

 • a) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nrN 1083/2006 al Consiliului;                                                                                           .

 • b) Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006;

 • c) Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541 /2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.

 • d) Hotărârea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare;

 • e) Ghidul solicitantului aplicabil cererii de proiecte CP13/2019 less.

 • (2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Anexa I la prezentul Contract de finanțare și să fie efectuate în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract de finanțare și ale legislației naționale și comunitare în vigoare.

 • (3) Ca urmare a verificărilor, AM POCA își rezervă dreptul de a declara neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare, inclusiv în situația în care acestea au fost cuprinse în Contractul de finanțare, actele adiționale și/sau notificările transmise de către Beneficiar și avizate de către AM POCA, pe toata durata de valabilitate a contractului.

 • (4) Cheltuielile aferente activităților efectuate după expirarea perioadei de implementare a Proiectului, vor fi suportate exclusiv de Beneficiar din bugetul propriu.              J

Art. 6 - Prefinanțarea, rambursarea și plata cheltuielilor

 • (1) Prefinanțarea, rambursarea și plata cheltuielilor se va realiza de către AM POCA în conformitate cu prevederile legale și ale Anexei IV la prezentul Contract de finanțare, în baza cererilor Beneficiarului depuse la AM POCA.

 • (2) Transferul fondurilor se va efectua în lei în următoarele conturi:

 • a) Conturi lider de parteneriat:

 • - cod IBAN:   RO85TREZ23121A480201XXXX

 • - cod IBAN:   RO32TREZ23121A480202XXXX

 • - cod IBAN: RO76TREZ23121A480203XXXX                                              I

 • - cod IBAN:   R010TREZ23121A426900XXXX

 • - cod IBAN:    RO29TREZ231504102X028682

Titular conturi: Municipiul Constanța

Denumire/adresa Trezoreriei: Trezoreria Municipiului Constanța, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 2A, Constanța, Județul Constanța.

 • b) Conturi partener:

Titular conturi: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța

-cod IBAN: R026RZBR0000060014314118 (prefinanțare)

 • - cod IBAN: R083RZBR0000060014650652 (rambursare)

Denumire/adresa Trezoreriei: Raiffeisen Bank S.A.- Agenția Constanța, B-dul Alexandru Lăpușneanu nr. 163C, Constanța.

 • - cod IBAN:   RO84TREZ231504106X028532 (plată)

Denumire/adresa Trezoreriei: Trezoreria Municipiului Constanța, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 2A, Constanța, Județul Constanța.

 • (3) AM POCA va efectua transferul fondurilor în limita soldului existent la data autorizării la plată a cererilor de prefinanțare/rambursare/plată.

 • (4) în cazul insuficienței fondurilor, plata se va suspenda până la alimentarea conturilor AM POCA cu fondurile necesare și va notifica Beneficiarul/Partenerul în termen de 3(trei) zile de la data autorizării la plată a cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, cu privire la această situație.

Art.7 - Obligațiile părților

Prezentul Contract de finanțare obligă părțile să respecte întocmai și cu bună credință fiecare dispoziție a acestuia în conformitate cu principiul obligativității Contractului de finanțare între părți, cu‘respectarea prevederilor legale naționale și comunitare.

Secțiunea I - Obligațiile Beneficiarului

Obligații generale

 • (1) Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare, ale legislației naționale și comunitare în vigoare. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața AM POCA pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin Contractul de finanțare, pentru implementarea Proiectului și pentru obținerea rezultatelor prevăzute în Anexa I la prezentul Contract de finanțare.

 • (2) Beneficiarul declară și se angajează, irevocabil și necondiționat, să utilizeze finanțarea exclusiv cu respectarea termenilor și condițiilor Contractului de finanțare.

 • (3) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul implementării Proiectului. AM POCA va fi degrevată de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților, de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de finanțare.

 • (4) Beneficiarul este obligat să furnizeze AM POCA orice documente, date și/sau informații solicitate în legătură cu implementarea Proiectului și executarea prezentului Contract de finanțare, în termenul și condițiile specificate.în solicitare.

 • (5) Beneficiarul are obligația de a respecta instrucțiunile și orice alte documente aplicabile, emise de AM POCA.

Obligații privind implementarea Proiectului

 • (6) Beneficiarul are obligația să asigure un management eficient al Proiectului, inclusiv prin asigurarea resurselor umane materiale și financiare necesare obținerii, în termenele stabilite prin prezentul Contract de finanțare, a rezultatelor Proiectului.

 • (7) Beneficiarul are obligația de a respecta calendarul de implementareprevăzut în Anexa I la prezentul Contract de finanțare, precum și activitățile aferente acestora.

 • (8) Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile Anexei II la prezentul Contract de finanțare.

 • (9) Beneficiarul are obligația de a întocmi și transmite către AM POCA, conform planificării din Anexa II la prezentul Contract de finanțare, cererile de prefinanțare/rambursare/plată, precum și documentele justificative aferente, în conformitate cu prevederile Anexei IV la prezentul Contract de finanțare.

 • (10) Cererile de prefinanțare/rambursare/plată, rapoartele de progres, notificările, precum și orice alt document oficial transmis către AM POCA pentru implementarea Proiectului, vor fi semnate de către reprezentantul legal al Beneficiarului sau de către persoana împuternicită în acest sens de către acesta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (11) Beneficiarul are obligația de a întocmi și transmite rapoarte de progres trimestriale, conform prevederilor Anexei III la prezentul Contract de finanțare și/sau ori de câte ori AM POCA solicită aceasta.

 • (12) Beneficiarul are obligația să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-le corespunzător, ori de câte ori este cazul, în sistemul informatic MYSMIS 2014.

 • (13) Beneficiarul are obligația de a adăuga dosarul achiziției publice în MYSMIS 2014, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de achiziție publică.

 • (14) în cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS 2014 sau în caz de forță majoră în.conformitate cu prevederile art. 16 din contract, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format letric. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau cazul de forța majoră încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014.

 • (15) Beneficiarul este obligat să realizeze toate măsurile de informare și publicitate în conformitate cu obligațiile asumate prin Anexa I și cu respectarea prevederilor din Anexa VII la prezentul Contract de finanțare.

 • (16) Beneficiarul este obligat să informeze AM POCA despre orice situație care poate determina rezilierea și/sau întârzierea executării Contractului de finanțare, în termen de maxim 5(cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoștință. în urma analizei, AM POCA poate decide rezilierea și/s^u suspendarea Contractului de finanțare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale incidente.

 • (17) Beneficiarul are obligația de a restitui AM POCA orice plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului Contract de finanțare. Modalitatea de recuperare a sumelor se realizează conform Anexei VIII la prezentul Contract de finanțare.

 • (18) Beneficiarul este obligat să notifice AM POCA în scris și fără întârziere, orice modificare apărută în legătură cu datele sale de identificare sau ale reprezentanților săi, precum și orice informație ce poate fi relevantă în relația sa cu AM POCA, orice astfel de modificare/informație fiind opozabilă AM POCA doar de la data primirii notificării de către AM POCA. Aceste informații se pot referi, dar fără a se limita la, orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existentă la momentul încheierii Contractului de finanțate.

 • (19) Beneficiarul este obligat să notifice AM POCA asupra fondurilor rămase neutilizate, ca urmare a atribuirii și/sau finalizării contractelor de achiziție publică aferente proiectului.

Obligații privind implementarea Proiectului în parteneriat

 • (20) în cazul implementării Proiectului în parteneriat, responsabilitatea față de AM POCA pentru realizarea Proiectului și a respectării prevederilor legale naționale și comunitare revine, în exclusivitate, Beneficiarului - lider de parteneriat. Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, AM POCA emite notificările și titlurile de creanță pe numele Beneficiarului - lider de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuiala afectată de neregulă.                                                                                               i

 • (21) în cazul în care, unul dintre Parteneri se retrage sau nu-și îndeplinește obligațiile conform Acordului de parteneriat încheiat cu Beneficiarul, acesta din urmă are obligația de a prelua activitățile Partenerului în cauză, indiferent de prevederile Acordului de parteneriat.

 • (22) Beneficiarul poate înlocui Partenerii aprobați prin Cererea de finanțare, în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea AM POCA și cu respectarea prevederilor legale, precum și a tuturor condițiilor stipulate în Acordul de parteneriat și prin Ghidul solicitantului aplicabil cererii de proiecte.

Obligații privind monitorizarea, verificarea, controlul și auditul

 • (23) Beneficiarul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de monitorizare, verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, precum și al reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifraudă -DLAF, în limitele competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia efectuează monitorizări/verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente, informații, sub sancțiunea restituirii sumelor rambursate, inclusiv dobânzile/penalizările aferente, pentru documentele lipsă.

 • (24) în îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (23), Beneficiarul se obligă să acorde, în termenul solicitat, drepturile de acces necesare personalului desemnat în acest sens de către organismele menționate la alin. (23), la locurile și spațiile unde se implementează sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum și la bunurile achiziționate, la toate documentele și fișierele informatice privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea acestora. Beneficiarul este obligat să informeze AM POCA cu privire la locul arhivării, în termen de 5(cinci) zile lucrătoare de la data intervenirii oricăror modificări.

 • (25) Beneficiarul are obligația de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile necesare implementării recomandărilor/constatărilor rezultate ca urmare a misiunilor/vizitelor de asistență/monitorizare/verificare/control/audit ale AM POCA, Autorității de Certificare și Plată, Autorității de Audit, Comisiei Europene și ale serviciilor acesteia.

 • (26) Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile Anexei VI la prezentul Contract de finanțare.

 • (27) Beneficiarul are obligația întocmirii rapoartelor de progres și a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, cu respectarea prevederilor legislației naționale și comunitare în vigoare și în conformitate cu prevederile Anexei IV la prezentul Contract de finanțare.

Obligații privind achizițiile în cadrul Proiectului

 • (28) în scopul atribuirii contractelor de achiziții publice necesare pentru implementarea Proiectului care face obiectul prezentului Contract de finanțare, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare aplicabile în domeniul achizițiilor publice (inclusiv pentru achizițiile directe), precum și prevederile Anexei V la prezentul Contract de finanțare. Nerespectarea acestei obligații conduce la neeligibilitatea cheltuielilor efectuate și/sau aplicarea de reduceri procentuale, corecții financiare, conform legislației incidente în vigoare la data achiziției.

 • (29) în cazul în care proiectul se implementează în parteneriat, valoarea estimată, fără TVA, a achizițiilor cu același obiect sau destinate utilizării identice ori similare, se determină prin cumul la nivelul întregului proiect și în consecință, tipul de procedură de achiziție aplicată de oricare din parteneri este determinat în funcție de aceasta.

 • (30) Beneficiarul este obligat, în cazul contractării de bunuri și servicii, să prevadă în contractele încheiate, obligația operatorului economic de a prezenta toate informațiile/documentele solicitate de către persoanele autorizate și/sau organismele prevăzute la alin. (23). AM POCA își rezervă dreptul de a nu autoriza la plată acele cheltuieli pentru care nu sunt furnizate informațiile/documentele solicitate.

 • (31) în scopul încheierii de contracte conform Codului civil și contracte de muncă pe perioadă determirlată/nedeterminată, necesare pentru implementarea Proiectului, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare aplicabile în domeniu, precum și prevederile Anexei IV la Contractul de finanțare.

Obligații privind asigurarea resurselor financiare necesare

 • (32) Beneficiarul/Partenerul este obligat să asigure sumele necesare finanțării Proiectului.

Obligații privind evaluarea

 • (33) Beneficiarulîși asumă obligația de a furniza AM POCA și/sau oricărei persoane autorizate (fizice și/sau juridice) de către aceasta, în termenul solicitat expres, orice document sau informație relevantă în vederea realizării/evaluării POCA și/sau a Proiectului.

Obligații privind evidența contabilă informatizată distinctă

 • (34) Beneficiarul/ParteneruL este obligat să țină evidența contabilă folosind conturi analitice distincte pentru Proiect. Sistemul contabil utilizat va fi în conformitate cu legislația națională și comunitară în vigoare. Beneficiarul are obligația, în vederea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile ale AM și cele ale beneficiarului, să transmitătrimestrial, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, Formularul nr. 10-Notificare cu privire la)reconcilierea contabilă, prevăzut în anexa nr.10 la Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare.

Obligații privind păstrarea documentelor

 • (35) Beneficiarul are obligația de a îndosaria și păstra, în bune condiții, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, toate documentele aferente proiectului, în original, inclusiv documentele contabile privind activitățile și cheltuielile efectuate, în conformitate cu regulamentele comunitare și legislația națională, sub sancțiunea restituirii tuturor sumelpr rambursate în cadrul proiectului, aferente documentelor lipsă.

 • (36) Beneficiarul are obligația de a asigura arhivarea electronică a documentației aferente Proiectului.

Secțiunea II - Drepturile și obligațiile AM POCA

 • (1) AM POCA are dreptul să solicite Beneficiarului rapoarte de progres trimestriale și/sau semestriale, sau de câte ori se impune, precum și orice alt document privind implementarea Proiectului.

 • (2) AM POCA are dreptul să efectueze monitorizarea, verificarea, controlul și evaluarea Proiectului, pe toată perioada de implementare a acestuia, precum și pentru o perioada de 5(cinci) ani de la data finalizării perioadei de implementare a Proiectului.

 • (3) AM POCA are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată, precum și cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările formulate de către Comisia Europeană și serviciile acesteia, cu impact asupra Proiectului.

 • (4) AM POCA are obligația de a acorda asistență Beneficiarului prin furnizarea informațiilor sau clarificărilor necesare pentru implementarea Proiectului.

 • (5) AM POCA are obligația de a efectua vizite de monitorizare la fata locului, în timpul derulării unei activități a Proiectului, precum și verificări de management (administrative și la fața locului), pe toată durata de valabilitatea a Contractului de finanțare prevăzută la art. 3 alin. (4).

 • (6) AM POCAîși rezervă dreptul de a diminua corespunzător finanțarea acordată, în situația în care indicatorii/obiectivele/rezultatele Proiectului prevăzuți/prevăzute în Cererea de finanțare sunt neîndepliniți/neîndeplinite și/sau nerealizați/nerealizate, conform Cererii de finanțare aprobată, proporțional cu gradul de neîndeplinire a acestora, conform procedurilor specifice și a legislației în vigoare incidente.

 • (7) AM POCA poate dezangaja, în condițiile legii și ale prezentului contract de finanțare, fondurile rămase neutilizate în urma atribuirii și/sau finalizării contractelor de achiziție publică.

Art. 8 - Conflictul de interese

 • (1) Prin conflict de interese se înțelege orice situație definită ca atare în legislația națională și comunitară.

 • (2) Părțile se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice conflict de interese și să se informeze reciproc, în termen de maxim 5(cinci) zile lucrătoare de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

 • (3) Orice conflict de interese care apare în decursul executării Contractului de finanțare trebuie notificat fără întârziere către AM POCA.

 • (4) AM POCAîși rezervă dreptul de a verifica aceste situații și de a lua măsurile necesare, conform prevederilor legislației naționale și comunitare incidente, dacă este cazul.

 • (5) Beneficiarul are obligația respectării prevederilor Anexei V la prezentul Contract de finanțare.

Art. 9 - Dreptul de proprietate. Utilizarea bunurilor și a rezultatelor

 • (1) Dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor achiziționate în implementarea Proiectului, precum și a oricăror rezultate prevăzute prin Contractul de finanțare sunt și rămân proprietatea exclusivă a Beneficiarului sau a Partenerului, în condițiile prevăzute prin acordul de parteneriat. Fac obiectul dreptului de proprietate inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală, obținute în executarea sau ca urmare a executării Contractului de finanțare.

 • (2) Drepturile de autor și/sau de proprietate intelectuală preexistente la data încheierii Contractului de finanțare nu fac obiectul prevederilor alin. (1), cu condiția ca acestea să nu fie incluse în cadrul Contractului de finanțare.

 • (3) Beneficiarul se angajează să utilizeze bunurile achiziționate în cadrul Contractului de finanțare pentru implementarea Proiectului și în scopul declarat al acestuia.

Art. 10 - Cesiunea și novația prin schimbare de debitor

Prezentul Contract de finanțare în integralitatea sa, precum și toate drepturile și obligațiile care decurg din implementarea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii și/sau a novației.

Art. 11 - Nereguli și recuperări

 • (1) Termenii de „neregulă", „suspiciune de fraudă" și „fraudă" au înțelesul dat de legislația națională și comunitară incidență.

 • (2) în situația primirii/înregistrării unor constatări cu implicații financiare sau cu posibile implicații financiare ori a unor sesizări care privesc proiectul care face obiectul prezentului contract, AM POCA va întreprinde toate demersurile necesare pentru constatarea neregulii și stabilirea corecțiilor financiare și/sau a creanțelor bugetare, precum și orice alte măsuri, în conformitate cu legislația națională și comunitară.

 • (3) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile Anexei VIII la prezentul Contract de finanțare.

Art. 12 - Monitorizarea Contractului de finanțare

Monitorizarea realizării rezultatelor, indicatorilor și a obiectivelor stabilite prin Contractul de finanțare este efectuată de către AM POCA, în conformitate cu prevederile legale naționale și comunitare, precum și cu Anexa III la prezentul Contract de finanțare.

Art. 13 - Informarea și comunicarea

(1) AM POCA și Beneficiarul sunt responsabili de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în art. 115 -Informare și comunicare și Anexa XII - Informarea și comunicarea privind contribuțiile din partea fondurilor din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european , Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu completările ulterioare.

(2) Beneficiarul are obligația de a implementa măsurile de informare și comunicare, în conformitate cu obligațiile asumate în Anexa I și în Anexa VII la prezentul Contract de finanțare, și de a respecta prevederile Manualului de identitate vizuală postat pe site-ul oficial al AM POCA.

Art. 14 - Modificarea și completarea Contractului de finanțare

 • (1) Părțile au dreptul, pe întreaga durată de valabilitate a prezentului Contract de finanțare, de a conveni modificarea/completarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca si Contractul de finanțare.

 • (2) Actele adiționale intră în vigoare la data semnării de către reprezentantul legal al AM POCA, după ce au fost semnate în prealabil de către reprezentantul legal al beneficiarului, cu excepția cazurilor în care prin actul adițional se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau comunitară relevantă, situație în care, modificarea respectivă intră în vigoarq de la data menționată în actul normativ corespunzător.

 • (3) în cazul în care propunerea de modificare a Contractului de finanțare este inițiată de către Beneficiar, acesta are obligația de a transmite solicitarea, inclusiv documentele justificative, către AM POCA, cu cel puțin 30 (treizeci) de zile lucrătoare înainte de termenul de la care se intenționează ca modificarea să intre în vigoare și cel târziu cu 30 (treizeci) de zile lucrătoare înainte de sfârșitul perioadei de implementare a Proiectului.

 • (4) Beneficiarul poate solicita majorarea valorii totale a Proiectului, exclusiv prin contribuție proprie, în sensul majorării valorii neeligibile, cu respectarea plafoanelor stabilite prin Ghidul solicitantului aplicabil cererii de proiecte. în acest sens este obligat să transmită, împreună cu solicitarea de modificare a Contractului de finanțare, angajamentul asigurării, din resurse proprii, a fondurilor suplimentare necesare, precum și disponibilitatea acestora pe întreaga durată de implementare a Proiectului.

 • (5) Prin act adițional se pot opera modificări, dar fără a se limita la:

 • a) bugetul estimat al Proiectului, prin modificarea valorilor alocate rezultatelor, cu respectarea plafoanelor stabilite prin Ghidul solicitantului aplicabil cererii de proiecte, fără modificarea valorii totale eligibile a Proiectului;

 • b) majorarea bugetului total al Proiectului, în condițiile stabilite la alin. (4) sau diminuarea acestuia, în conformitate cu prevederile legislației naționale și comunitare și ale Contractului de finanțare;

 • c) perioada de implementare a Proiectului;                                        J

 • d) secțiunea Indicatori prestabiliți din Cererea de finanțare, cu încadrare în valoafea eligibilă a Proiectului și cu respectarea plafoanelor stabilite prin Ghidul solicitantului aplicabil cererii de proiecte;

 • e) înlocuirea Partenerilor, cu respectarea prevederilor art. 7 secțiunea 1, alin. (20)-(22), precum și a tuturor regulilor stabilite prin Ghidul solicitantului aplicabil și a dispozițiilor legale în vigoare;

 • f) înlocuirea și/sau introducerea unor activități noi, care să contribuie la rezultatele proiectului, fără modificarea valorii totale eligibile a Proiectului;

 • g) dezangajarea fondurilor rămase neutilizate ca urmare a atribuirii și/sau finalizării contractelor de achiziție publică aferente proiectului.                                                         i

 • (6) Prin excepție de la art. 14 alin. (1), AMPOCA are dreptul de a modifica/completa unilateral, prin notificare, următoarele anexe care fac parte integrantă din Contractul de finanțare: Anexa II - Grafic estimativ de depunere a cererilor de prefinanțare/rambursare/plată (în ceea ce privește formatul acestuia), Anexa III - Raportări privind stadiul implementării Proiectului, Anexa IV -Prefinanțarea, rambursarea și plata cheltuielilor, Anexa V - Achiziții. Conflict de interese, Anexa VI - Verificarea și monitorizarea la fața locului a Proiectului, Anexa VII - Măsuri de informare și comunicare și Anexa VIII- Nereguli/fraude și recuperări debite.

 • (7) Prin excepție de la art. 14 alin. (1), Beneficiarul poate modifica/completa, fără acordul AM POCA, următoarele:

 • a) modificarea sediului Beneficiarului și/sau Partenerului;

 • b) modificarea conturilor Proiectului;                                                 t

 • c) schimbarea reprezentantului legal al Beneficiarului și/sau Partenerului;

 • d) modificarea secțiunii - Resurse umane implicate - componența echipei de management a Proiectului, altele decât cele aferente pozițiilor minime obligatorii, cu respectarea cerințelor din Ghidul solicitantului aplicabil cererii de proiecte;

 • e) modificarea secțiunii - Plan de achiziții - exclusiv în ceea ce privește tipul procedurii, cu respectarea prevederilor legislației naționale și comunitare în vigoare.

 • (8) Beneficiarul este obligat să notifice în scris și fără întârziere orice modificare din cele menționate la alin. (7), însoțită de documentele justificative, dar nu mai târziu de data solicitării la rambursare a cheltuielilor aferente respectivei modificări.

 • (9) Prin excepție de la art. 14 alin. (1), Beneficiarul poate solicita modificarea prin notificare, cu acordul ÂM, transmisă cu cel puțin 10 zile înainte de termenul de la care se intenționează a intra în vigoarb, respectiv:

 • a) Anexa II Graficul estimativ de depunere a cererilor de prefinanțare/rambursare/plată;

 • b) secțiunea - Buget - Activități și cheltuieli - Beneficiarul poate solicita diminuarea sau creșterea valorilor alocate în cadrul unei activități care nu este în cadrul unui rezultat și/sau valorilor alocate unor activități din cadrul unui rezultat, prin realocare de sume între acestea, inclusiv transferul de fonduri între Beneficiar și Partener și/sau Parteneri, cu condiția ca valoarea rezultatului să nu fie modificată și cu respectarea cerințelor din Ghidul solicitantului aplicabil;

 • c) secțiunea - Plan de achiziții, cu excepția modificărilor referitoare la tipul procedurii;

 • d) secțiunea - Resurse umane implicate - componența echipei de management a Proiectului, exclusiv pozițiile minime obligatorii, cu respectarea cerințelor din Ghidul solicitantului aplicabil și furnizarea documentelor justificative;

 • e) secțiunile Grup țintă, Sustenabilitate, Principii orizontale, Indicatori suplimentari de proiect, Resurse materiale implicate, Activități previzionate;

 • f) alte secțiuni din Anexa I - Cererea de finanțare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice pentru echipamentele și dotările care urmează a fi achiziționate, având în vedere progresul tehnologic înregistrat de la momentul scrierii cererii de finanțare și până în momentul lansării procedurii de achiziție, cu condiția ca aceste modificări să nu afecteze bugetul proiectului, indicatorii, valoarea achiziției, perioada de implementare și să respecte prevederile legale în vigoare, după caz. Aceste modificări vor avea în vedere și actualizarea fișelor tehnice din caietele de sarcini, acolo unde acestea există.

 • (10) Notificarea intră în vigoare și va produce efecte de la data aprobării de către AM POCA.

 • (11) Modificările solicitate și aprobate de către AM POCA nu reprezintă o confirmare a eligibilității cheltuielilor. Orice modificare a Contractului de finanțare nu exonerează Beneficiarul de răspunderea exclusivă în ceea ce privește respectarea condițiilor de legalitate, regularitate sau conformitate ștabilite potrivit prevederilor legislației naționale și comunitare în vigoare.

Art. 15 - încetarea, anularea și suspendarea Contractului de finanțare

 • (1) Prezentul Contract de finanțare încetează să producă efecte de la data îndeplinirii, de către părțile contractante, a obligațiilor ce le revin, conform prevederilor contractuale.

 • (2) Contractul de finanțare încetează prin acordul de voință al părților, prin rezilierea acestuia sau, după caz, la expirarea perioadei prevăzute la art. 3 alin. (4) din prezentul Contract de finanțare.

 • (3) Contractul de finanțare poate înceta prin acordul de voință al părților în situația în care AMPOCA nu a efectuat plăți către beneficiar reprezentând finanțare nerambursabilă, sau în situația în care finanțarea a fost recuperată prin plată voluntară.

 • (4) în situația în care, Beneficiarul nu a început implementarea Proiectului într-un termen de 3(trei) luni de la data intrării în vigoare a Contractului de finanțare, din motive imputabile acestuia, acesta poate fi reziliat unilateral de către AM POCA, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens, cu obligația pentru Beneficiar de a restitui în întregime sumele deja primite în cadrul Contractului de finanțare.

 • (5) în situația în care Beneficiarul nu transmite nicio cerere de rambursare în termen de maxim 6 luni de la data semnării prezentului Contract de finanțare, din motive imputabile acestuia, AM POCA poate decide rezilierea unilaterală Contractul de finanțare, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens.

 • (6) AM POCA poate suspenda plățile ca o măsură de precauție, după notificarea prealabilă a Beneficiarului cu privire la neîndeplinirea obligațiilor sale contractuale. în această situație, Beneficiarului i se va percepe o penalitate de 0,01 % pe zi de întârziere, din suma la care este îndreptățit, aferentă obligației neîndeplinite, până la data îndeplinirii efective a acesteia.

 • (7) Beneficiarul poate solicita AM POCA, în cazuri temeinic justificate și care nu sunt datorate exclusiv culpei acestuia, suspendarea aplicării prevederilor Contractului, cu reluarea perioadei de implementare, după îricetarea suspendării, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023, sau încetarea prin acordul de voință al părților/rezilierea acestuia, în conformitate cu prevederile legale naționale si comunitare.                                                                          i

’ A               ’                                                                                                                                                                                                                                    I

 • (8) In cazul în care, se constată neconcordanța între starea de fapt dovedită și cele declarate de către Beneficiar în cererea de finanțare, referitor la faptul că Proiectul nu face obiectul unei finanțări din fonduri publice naționale sau comunitare sau că nu a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau comunitare, AM POCA va rezilia unilateral Contractul de finanțare, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens, cu obligația Beneficiarului de a restitui în întregime sumele deja primite în cadrul acestuia.

 • (9) în cazul în care, se constată faptul că Beneficiarul a încălcat prevederile expres prevăzute în legislația națională și comunitară, privind interdicția de a angaja persoane fizice/juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a cererii de finanțare, AM POCA aplică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 • (10) în situația încălcării prevederilor art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 66/2011, cu npodificările și completările ulterioare, AM POCA are obligația, pe toată perioada de valabilitate a contractului, să solicite instanței anularea Contractului de finanțare.

 • (11) în situația în care Beneficiarul solicită încetarea contractului de finanțare, AM POCA poate decide rezilierea Contractului, în cazul în care motivele solicitării țin de culpa Beneficiarului și în cadrul contractului a fost acordată finanțare nerambursabilă, iar aceasta nu a fost recuperată.

 • (12) în toate situațiile în care Contractul de finanțare încetează din motive care țin de culpa Beneficiarului, acesta nu va mai fi admis pentru depunerea de cereri de finanțare în cadrul AM POCA, pe o perioadă de 2 ani de la momentul încetării Contractului de finanțare.

 • (13) AM POCA poate decide rezilierea Contractului de finanțare în situația în care Beneficiarul nu respectă prevederile ,art. 7, Secțiunea !, alin. (16), cu obligația restituirii tuturor sumelor rambursate în cadrul proiectului.

 • (14) Beneficiarul este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor prezentului Contract.

 • (15) în cazul nerespectării de către Beneficiar a prevederilor prezentului Contract de finanțare, AM POCA poate decide rezilierea acestuia, cu obligația beneficiarului de a restitui în întregime sumele deja primite în cadrul Contractului de finanțare în termen de! maxim 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării de reziliere.

 • (16) în toate situațiile în care AM POCA constată că se impune rezilierea Contractului, beneficiarul va fi notificat cu privire la decizia de reziliere și obligațiile subsecvente acesteia, în termen de 5 zile de la luarea deciziei

Art. 16 - Forța majoră                                                            J

 • (1) în sensul prezentului Contract de finanțare, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după încheierea acestuia și care împiedică executarea în tot sau în parte, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare. Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de finanțare, pe toată perioada în care aceasta acționează și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.                               I

 • (2) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției. Partea care invocă forța majoră are obligația transmiterii celeilalte părți, a documentului prin care s-a constatat existența cazului de forță majoră, într-un termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data comunicării acestuia de către entitatea competentă. De asemenea, partea care invocă forța majoră are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

 • (3) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii forței majore.

 • (4) Dacă .partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță țnajoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

 • (5) Suspendarea executării Contractului de finanțare operează de drept de la momentul notificării AM POCA cu privire la situația de forță majoră dovedită conform prevederilor legale, pe toată perioada de acțiune a acesteia. încetarea suspendării executării Contractului de finanțare operează de drept din ziua imediat următoare primirii comunicării prevăzute la alin. (2) al prezentului articol.

 • (6) în cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract de finanțare pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului de finanțare.

 • (7) Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.

Art. 17 - Transparența

Contractul de finanțare, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv anexele acestuia, constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea condițiilor prevăzute în cadrul prezentului contract, precum și în cadrul legislației în vigoare.

Art. 18 - Confidențialitatea

 • (1) Părțile convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile contractuale și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a acestora.

 • (2) Părțile înțeleg să utilizeze informațiile contractuale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Contract.

 • (3) Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în prezentul Contract și anexele acestuia privind furnizarea informațiilor si documentelor necesare desfășurării activităților de audit si control de către instituțiile/departamentele abilitate, precum și pentru informarea și promovarea în scopuri publicitare a utilizării fondurilor FSE, conform prevederilor regulamentelor europene aplicabile, părțile se angajează să depună toate diligențele pentru păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului - din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competențele în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului și în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 • (4) Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:

 • a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante in acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;

 • b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

Art. 19 - Publicarea datelor

 • (1) Beneficiarul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AM POCA: denumirea beneficiarului, denumirea Proiectului, valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate, datele de începere și de finalizare ale Proiectului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatcjri ai proiectului, beneficiarii finali/grupul țintă, precum și plățile efectuate în cadrul prezentului contract de finanțare.

 • (2) Beneficiarul are obligația publicării pe site-ul propriu a informațiilor referitoare la denumirea contractorilor implicați în implementarea prezentului contract de finanțare, la obiectul și la valorile respectivelor contracte de achiziție, numai în măsura respectării prevederilor art. 57 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • (3) Beneficiarul se obligă ca, în termen de 30 de zile de la finalizarea implementării Proiectului, conform art. 3 din prezentul Contract de finanțare, să publice pe site-ul propriu rezultatele obținute prin Proiect și să notifice AM POCA cu privire la publicarea acestora.

 • (4) Beneficiarul se obligă ca pe întreaga perioadă de sustenabilitate a Proiectului să asigure vizibilitatea rezultatelor Proiectului conform alin. (3).                                 j

 • (5) Beneficiarul este de acord ca datele sale, disponibile în bazele de date externe, să;fie procesate de AM POCA în scopul identificării indicatorilor de risc, prin utilizarea sistemului informatic ARACHNE.

Art. 20 - Prelucrarea datelor cu caracter personal

 • (1) Colectarea, prelucrarea și stocarea /arhivarea datelor, cu caracter personal se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.. 679/2016, precum și cu respectarea legislației naționale în materie, în scopul implementării și monitorizării proiectului, realizării obiectivului Contractului, precum și în scop statistic.

 • (2) Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679/2016, vor fi prelucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul Contract.

 • (3) Părțile contractuale vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a datelor cu caracter personal, fie că este vorba despre prelucrare, neprelucrare sau transfer către terți ori publicare pe surse publice interne sau externe.

 • (4) Părțile contractante vor asigura, potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale, toate condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor cu caracter personal.

 • (5) Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare £ securității prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCDCP), conform obligațiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.

 • (6) Părțile contractuale, prin reprezentanții desemnați să prelucreze datele cu caracter personal din actualul contract și actele adiționale, în îndeplinirea scopului principal sau secundar ale acestora, vor întocmi evidențele activităților de prelucrare conform art. 30 din Regulamentul (UE) 679/2016, precum și a consimțământului persoanelor vizate, făcând dovada acestora în scris și format electronic ori de câte ori vor fi solicitate de către ANSPDCP. •

 • (7) Beneficiarul și/sau partenerii, în cazul parteneriatelor,. au obligația obținerii și întocmirii evidențelor consimțământului persoanelor care fac parte din grupul țintă al proiectului, pe activitățile pe care le are fiecare în responsabilitate, pentru atingerea și implementarea obiectivelor proiectului.

  CLM NR._.


Art. 21 - Corespondența între părți

 • (1) Corespondența (notificare, comunicare) dintre părți, va fi considerată valabil îndeplinită,

dacă va fi trimisă la sediul părții, menționat în prezentul Contract de finanțare, cu menționarea

codului MySMIS 2014/SIPOCA al Proiectului, la următoarele adrese:

Pentru Autoritatea de Management

Pentru Beneficiar/Lider de parteneriat

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și

Administrației AM POCA

Piața Revoluției nr.1A, intrarea D, sector 1, București, cod poștal 010086

Telefon: 021.310.40.60

Fax: 021.310.40.61

Municipiul Constanța

Str. Tomis nr. 51, județul Constanța, cod poștal 900725

Telefon 0241.488.143

Fax 0241.488.090

(2) In cațzul în care corespondența va fi transmisă prin poștă, se va face sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire.

(3) Corespondența dintre părți se poate face și prin fax sau e-mail, cu condiția solicitării și primirii

confirmării de primire a acesteia.

 • (4) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • (5) Pentru proiectele contractate prin sistemul informatic MySMIS2014, corespondența (notificare, comunicare) dintre părți, va fi considerată valabil îndeplinită, dacă va fi trimisă prin sistemul informatic.

Art. 22 - Dispoziții finale

 • (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care pot apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de finanțare.

 • (2) în cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi soluționat de către instanțele românești competente material din raza teritorială a municipiului București.

 • (3) Legea care guvernează acest Contract de finanțare și în conformitate cu care este interpretat este legea română.

 • (4) Contractul de finanțare este încheiat în două exemplare originale în limba română, un exemplar pentru AM POCA și un exemplar pentru Beneficiar, ambele având aceeași forță juridică.

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII SI ADMINISTRAȚIEI -AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ

Ion ȘTEFAN

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării si administrației > >

Marian' DigitaHy 5'9ned

IVIOI IOI I ;\by Mariana Cotoi

.   • Date: 2020.07.20

Semnăturaa L0T01 15:41:12+03'00'

Data:_________________

LIDER DE PARTENERIAT, MUNICIPIUL Constanța


Decebal FĂGĂDĂU

Primar

Digitallysignedby

Decebal Fagadau

FAnAdAiiDate:2020'°?'13

I d y d U d U 08:53:44 +03'00'

Semnătura____________

Data:___________________


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, cjk// U M&QDf


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, FULVIAANWNELA/DINESCU


DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE

CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ

Control financiar preventiv propriu


CORINA

PELMUS


Semnat digitalele CORINA P&MUS Data:2020«7.Q? 10.46.50 .OJl»'


DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE

CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ

Director general

Semnătura:__________________

Data:________________

AVIZAT

DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ, RELAȚIA CU

PARLAMENTUL și AFACERI EUROPENE

rial irlri      Digitallysignedby

1 d U UI d     Claudia Zdrenghea

Zdrenghea S’S

Raluca-     Dîgitally signed

by Raluca-Virginia

Virginia   orumen

_              Date: 2020.07.02

Drumen   10:59:51+03'00’

I

I


Elisabet Ioana DUMITRESCU ~ . ri * Semnat digital de

,                   DadaS-rlOrin Dadas-FlorinLapadatu

Director general                 I          I Data:2020.07.03

c «                                 Lapadatu 13:46:25+o3,oo<

Semnătură:__________________

Data:______________

DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE

CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ

Serviciul autorizare proiecte, plăți și contabilitate

Anicuța - Aura TRĂISTARU

Sef serviciu

’ w            ANICUTA-AURA ÎSXS“M"

Semnatura:     traistaru -

Data:_________________

DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ

Serviciul evaluare și contractare proiecte

Anca CONSTANTIN

Șef serviciu                        Dlgitallysignedby

^mnStiira- ANCA anca constantin

□ei 111 laLui a.---------CONSTANTIN Pate: 202006-29

16:25:39+03’00'

întocmit:

DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ

Salvador Petre IONESCU

Consilier Juridic salvador-

Semnătura: '

Data: ~            ‘     ’ - -

Serviciul evaluare și contractare proiecte

Mihaela NICOLAE

Ofițer de proiect

Semnătura:

MIHAELA wiuiiA

Data: nicolae

| ANEXĂ LA

Anexa I______________________________________________ÎHCLM NR. SWii.201»

Cererea de finanțare1 (specifică fiecărei cereri de proiecte, consolidată, rezultata îh~urma verificării și evaluării, precum și a modificărilor și completărilor ulterioare) precum și anexele prevăzute de Ghidul solicitantului:

Formulare standard ce însoțesc cererea de finanțare

Documente aferente etapei de contractare - solicitate în etapa de contractare


I

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

\ \l

\ H     \\

GENERAI,

1 Document generat automat din sistemul informatic MySMIS2014
Anexa II_______________________________________________________________________________

Grafic de rambursare (secțiune aferentă Cererii de finanțare, generată automat de sistemul MySMIS)

ANEXA LA !

Anexa III


HCLM

Raportări privind stadiul implementării Proiectului

 • (1) Beneficiarul are obligația de a întocmi și transmite AM POCA, trimestrial, în maxim 5 zile lucrătoare de la încheierea fiecărui trimestru calendaristic, Raportul de progres prevăzut în prezenta Anexa IHA, atât în format letric, cât și în format electronic, editabil.

 • (2) Beneficiarul are obligația de a asigura realitatea și conformitatea informațiilor cuprinse în Raportul de progres.

 • (3) AM POCA are dreptul de a decide suspendarea plăților în situația nerespectării prevederilor alin. (1) și (2), până la îndeplinirea de către Beneficiar a tuturor obligațiilor ce derivă din acestea.

 • (4) AM POCA asigură asistență Beneficiarului în ceea ce privește implementarea Proiectului prin vizite de asistență la fața locului, sediul AM sau altă locație, conform procedurilor proprii în vigoare sau la solicitarea, în scris, a Beneficiarului, în ceea ce privește organizarea activităților în vederea demarării implementării Proiectului, întocmirea dosarului cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, organizarea și derularea unei activității din cadrul Proiectului, întocmirea Rapoartelor de progres.

Anexa III A Raportul de progres

Antet beneficiar

j

Nr.de înregistrare al beneficiarului

Raportul de progres Nr.din__________________

i

I

 • 1. Tipul raportului de progres:

 • □ trimestrial (aferent cererilor de proiecte competitive și noncompetitive) nr.____/________

 • □ însoțește cererea de plată (CP) nr./

 • □ însoțește cererea de rambursare intermediară / finală nr./

 • 2. Data final interval raportare :

 • 3. Identificarea

  • 3.1 Denumirea Beneficiarului:

  • 3.2 Titlul Proiectului

  • 3.3 Codul SIPOCA/MySMIS

  • 3.4 Axa

  • 3.5 Obiectiv specific

4. Modificări/completări și notificări1 la contractul/ de finanțare

Nr. crt.

Obiectul actului adițional de modifica.re/notificării

Secțiuni.    din

cererea    de

finanțare modificate

Nr. și data intrării în vigoare       (

l

1.

2

3

4

5

 • 1 Vor fi menționate atât notificările care presupun acordul AM cât si cele care nu necesită acordul AM;