Hotărârea nr. 231/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 58/2019 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALIILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT AMICII, CONSTANȚA”

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 58/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit Amicii, Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de:

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 106337/14.07.2020, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 108931/17.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Luând în considerare prevederile art. 7, alin 6 și art. 10, alin 4, lit. b din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiții "finanțate din fonduri publice;

Ținând cont de prevederile HCL nr. 274/2019 pentru modificarea art.l și art. 2 din HCL nr. 58/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit Amicii, Constanța";

Văzând dispozițiile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă modificarea art. 2 din HCL nr. 58/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit Amicii, Constanța", astfel cum a fost modificată prin HCL nr. 274/2019, conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre, după cum urmează:

"Art.2 Valoarea totală estimată a investiției:

Total investiție: 5.087.603,53 lei fără TVA, respectiv 6.044.812,97 lei cuTVA din care C+M: 3.734.037,00 lei fără TVA, respectiv 4.443.504,03 lei cuTVA"

ART.2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 58/2019, cu modificările ulterioare, rămân neschimbate.

ART.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: Q'Q pentru,____rr

împotrivă,^abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTEJ>EC)INJĂ,CONTRASEMNEAZĂ: secretar/genb4al, FULVIA ANTOJ/eLt/dINESCU

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


Anexa nr.l n n

laH.C.L. nr.&3/

Descrierea investiției si prezentarea Indicatorilor tehnico-economici Reabilitarea, modernizarea si dotarea Grădiniței cu program prelungit "Amicii", Constanta

Obiectivul general al proiectului Reabilitarea, modernizarea si dotarea Grădiniței cu program prelungit "Amicii", Constanta este reabilitarea, modernizarea precum si echiparea/dotarea cu necesarul desfășurării activităților educaționale in condiții optime, creând in același timp condiții de invatamant specifice nivelului Uniunii Europene.

Obiectivul specific al proiectului este crearea de spatii adecvate, necesare derulării activitatii educaționale in instituția de invatamant pentru imbunatatirea infrastructurii de educație la nivelul Municipiului Constanta si implicit a procesului educațional.

Situația existenta a obiectivului de investitii

Anul construirii: 1975

Regim de inaltime: P+1E

Construcția are destinația de grădiniță.

Având in vedere lunga perioada de exploatare a acesteia, se constata un grad avansat de uzura fizica, de unde rezulta necesitatea reabilitării si dotării corpului de clădire.

Situația propusa a obiectivului de investitii

Coeficienții urbanistici nu se modifica, astfel ca, din acest punct de vedere situația existenta este identica cu cea propusa.

Sc CI (grădiniță) = 943,00mp

Sc C2 (anexa) = 248,00mp - nu face obiectul prezentului proiect

Sc total (C1+C2) =1.191,00mp

Sd CI (grădiniță) = 1.886,OOmp

Sd C2 (anexa) = 248,00mp - nu face obiectul prezentului proiect

Sd total (C1+C2) = 2.134,OOmp

In urma lucrărilor de desființare, construire, consolidare, reabilitare si modernizare va rezulta următorul bilanț teritorial:

Bilanț teritorial

Suprafața teren: 5.900,00 mp

EXISTENT

PROPUS

TOTAL

Suprafața construita (C1+C2)

1.191,OOmp

0,00mp

1.191,OOmp

Suprafața desfasurata(Cl+C2)

2.134,OOmp

0,00mp

2.134,OOmp

POT

20,18%

0,00%

20,18 %

CUT

0,36

0,00

0,36


Mod de utilizare al terenului:

S teren

S construcții

S circulatii pietonale /rutiere

S podeste/trepte

S spatii verzi


= 5.900,00mp

= 1.191,OOmp

= 759,16mp


= 100%, din care:


= 80,20mp

= 3.869,64mp


= 20,18%

= 12,86%

= 1,35%

= 75,61%


Din punct de vedere funcțional, pentru a corespunde legislației in vigoare (mai ales exigente ISU si DSP), se propun cateva recompartimentari interioare:

 • - inchiderea tuturor caselor de scara;

 • - realizarea unei scări noi - scara metalica exterioara;

 • - recompartimentarea grupurilor sanitare si asigurarea accesului facil pentru persoanele cu dizabilitati (grup sanitar separat creat, ce corespunde nevoilor speciale ale acestora);

 • - realizarea unei incaperi speciale pentru echipament CSI (Control si Semnalizare incendiu) / supraveghere;

 • - desființarea unor pereți in vederea obținerii unor spatii de invatat (săli de grupa, sala de mese) adecvate, respectiv: 6 săli de grupa la parter si 6 săli de la etaj;

 • - recompartimentarea zonei de bucătărie si sala de mese;

 • - crearea de spatii pentru dulapuri-vestiare pe coridoare;

 • - crearea unui izolator dotat cu grup sanitar in imediata apropiere a accesului in clădire (la parter);

 • - recompartimentarea zonei de spalatorie/uscatorie/calcatorie si birouri pentru personal (la etaj);

 • - amplasarea de rampe in doua dintre zonele de acces in clădire spre a facilita exploatarea acesteia de către persoanele cu dizabilitati;

Din punct de vedere constructiv, soluțiile tehnice de intervenție propuse:

 • - termoizolarea soclului clădirii cu polistiren extrudat cu grosime de 8 cm, care se va prelungi 60 cm sub cota trotuarului;

 • - termoizolare pereților exteriori si a aticului cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime, montat pe fata exterioara a pereților;

 • - reabilitarea terasei, prin decopertarea tuturor straturilor existente pana la betonul de panta si inlocuirea sistemului prin introducerea de polistiren expandat de 15 cm grosime, montat pe fata exterioara a terasei;

 • - inlocuirea tamplariei exterioare (usi si ferestre) existente aflata in stare buna, dar neetansa, cu o tamplarie performanta din punct de vedere energetic din P.V.C., cu geam tripan si acoperire selectiva cu 3 garnituri de etansare;

 • - refacerea finisajelor interioare pentru intreaga clădire, deoarece la interiorul clădirii se impune efectuarea de lucrări de intervenție cu caracter generalizat, atat pentru elementele de construcție, cat si pentru instalatii;

 • - repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea clădirii;

 • - repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;

 • - demontarea instalatiillor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa clădirii, precum si montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

 • - crearea/adaptarea intrărilor pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati si alte masuri de dezvoltare durabila;

 • - refacerea hidroizolatiei perimetrele;

 • - inlocuirea instalației de iluminat interior;

 • - lucrări de creștere a performantei energetice aferente instalațiilor termice si sanitare;

| anexă la [hclm nr.ĂȘ/

 • - instalare sistem de climatizare si ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior;

 • - Înlocuirea sistemului electric: conductori, prize si intrerupatoare;

 • - repararea/inlocuirea instalației de distribuție a apei reci si/sau a colectoarelor de canalizare menajera si pluviala din canalul tehnic al clădirii pana la căminul de branșament.

In plus fata de acestea, pentru a realiza recompartimentarile interioare menționate anterior, se vor efectua operațiuni de:

 • - desființare pereți existenti fara rol structural;

 • - desfiintare/demontare tamplarie pentru construcțiile provizorii;

 • - inlocuirea finisajelor interioare si exterioare si a tâmplari ei existente;

 • - dotarea cu mobilier si echipamente necesare in procesul de invatare;

 • - prevederea de usi/dispozitive/compartimentari ce vor satisface cerințele legate de securitatea la incendiu.

Principalii indicatori tehnico-economici

1. Indicatori valorici:

Valoare totala a obiectivului de investitii:

6.044.812,97 lei (cu TVA) / 5.087.603,53 lei (fara TVA) din care:

Valoarea constructii-montaj (C+M):

4.443.504,03 lei (cu TVA) / 3.734.037,00 Iei (fara TVA)

Durata de realizare (luni) 18 luni

2. Capacitati (in unitati fizice si valorice):

Suprafața construita studiata (grădiniță) - 943,00 mp

Suprafața desfasurata studiata (grădiniță) - 1.886,00 mp

Cost investiție:

 • - Valoarea construcții + instalatii:

 • - Valoarea montaj utilaje:

 • - Valoarea utilaje cu montaj:

 • - Valoarea utilaje fara montaj:

 • - Valoare dotări:

3.487.298,43 lei (exclusiv TVA)

31.030,64 lei (exclusiv TVA)

202.784,00 lei (exclusiv TVA)

139.209,60 lei (exclusiv TVA)

414.919,40 lei (exclusiv TVA)

Cost total investiție de baza:

4.275.242,07 lei (exclusiv TVA)

SC HOLIDAY Dl


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Mu fu WUJCONTRASE SECRETAR FULVIAANTONE'AZĂ NERAL/ DINESCU


roiectant,

TSRL


.Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit Amicii, Constanța'ANEXĂJLA

HCLM NR.DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

.Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit Amicii, Constanța'

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRA SECRETA f ULVIAAMTd


\4NEA£Ă iEN |LA/)INESCU


AL,


Nr. Crt

Denumire capitol si subcapitol de cheltuieli

Valoare ffara TVA1

TVA

Valoare (cu TVAI

Iei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

88,133.55

16,745.37

104,878.92

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

40,778.90

7,747.99

48,526.89

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

ȚQJAL CAPITOLUL 1

128,912.45

24,493.37

153,405.82

SPÎTOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Rețele de utilități

38,992.12

7,408.50

46,400.62

TOTAL CAPITOLUL 2

38,992.12

7,408.50

46,400.62

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

8,400.00

1,596.00

9,996.00

3.1.1 Studii de teren

8,400.00

1,596.00

9,996.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

1,000.00

190.00

1,190.00

3.3

Expertizare țehnică

15,100.00

2,869.00

17,969.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

8,800.00

1,672.00

10,472.00

3.5

Proiectare si inginerie

115,492.00

21,943.48

137,435.48

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

33,700.00

6,403.00

40,103.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

31,260.00

5,939.40

37,199.40

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3,640.00

691.60

4,331.60

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție '

46,892.00

8,909.48

55,801.48

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță (management implementare proiect)

141,300.00

26,847.00

168,147.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

95,100.00

18,069.00

113,169.00

3.7.2. Auditul financiar

46,200.00

8,778.00

54,978.00

3.8

Asistenta tehnica (din partea proiectantului+dirigentie de santier)

79,408.00

15,087.52

94,495.52

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

7,408.00

1,407.52

8,815.52

3.8.I.I. pe perioada de execuție a lucrărilor

7,408.00

1,407.52

8,815.52

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier din valoarea investiției

72,000.00

13,680.00

85,680.00

TOTAL CAPITOLUL 3

369,500.00

7^205.00

439,705.00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

3,487,298.43

662,586.70

4,149,885.13

4.2

Montajul utilajelor echipamente tehnologice si funcționale

31,030.64

5,895.82

36,926.46

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

202,784.00

38,528.96

241,312.96

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

139,209.60

26,449.82

165,659.42

4.5

Dotări

414,919.40

78,834.69

493,754.09

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

4,275,242.07

812,295.99

5,087,538.06

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

67,003.36

12,730.64

79,734.00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferent organizării de șantier

47,803.36

9,082.64

56,886.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

19,200.00

3,648.00

22,848.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

49,659.13

0.00

49,659.13

5.2.1. Comisioane si dobinzi aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pemtru controlul calitatii lucrărilor de construcții

18,392.27

0.00

18,392.27

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3,678.45

0.00

3,678.45

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

18,392.27

0.00

18,392.27

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

9,196.14

0.00

9,1||4

5.3

Cheltuieli div. si neprevăzute (3% din chelt. (cap.1+2+4)]

133,294.40

25,325.94

158,620.34

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

16,000.00

3,040.00

19,040.00

TOTAL CAPITOLUL 5

265,956.89

41,096.57

307,053.46

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

9,000.00

1,710.00

10,710.00

TOTAL CAPITOLUL 6

9,000.00

1,710.00

10,710.00

TOTAL GENERAL

5,087,603.53

957,209.44

6,044,812.97

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

3,734,037.00

709,467.03

4,443,504.03

Beneficiar

UAT MUNICIPIUL CONSTANTA