Hotărârea nr. 230/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „COMPLEX SPORTIV CONSTANȚA” – ETAPA STUDIU DE PREFEZABILITATE

C,ONST/W,<j


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții „Complex sportiv Constanța" - etapa Studiu de prefezabilitate

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 106334/14.07.2020, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 108883/17.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Luând în considerare prevederile art. 1, alin. 2, lit. b (i) și art. 5, alin.l, lit. a (i), art.6 alin.3 și ale anexei nr. 11, din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Văzând dispozițiile art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Complex sportiv Constanța" - etapa Studiu de prefezabilitate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, fără a fi necesară elaborarea unui plan urbanistic zonal, proiectul respectând prevederile din Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general, aprobat prin H.C.L. nr. 653/1999, zona de reglementare ZRV2a - Baze de agrement, parcuri de distracții, referitoare la condițiile urbanistice specifice amplasamentului, tipurile de plantații și modalitățile de întreținere a acestora, etapizarea realizării spatiilor plantate, modul de amenajare a aleilor pietonale și conformarea elementelor cu caracter decorativ.

ART.2 Se aprobă realizarea documentației de proiectare la faza studiu de fezabilitate, prin alocarea de fonduri din bugetul local.

ART.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: txb pentru, -~-împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din 27 membri.


CONTRASE

SECRETAR 4


FULVIA ANTON


MEAZA:/ NERALf DINESCU


ANEXĂ LA _ HCLM NR. Qsfi i W*

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

Faza:

STUDIU DE PREFEZABILITATE

Document:

PIESE SCRISE + PIESE DESENATE

Volum: 1               Data elaborării: 05.2020

Exemplar: 1 din 3

BENEFICIAR:


MUNICIPIUL


PROIECTANT GENERAL:

IGLOO ASSOCIATED ARCHITECTS SRL
/QjglOOM^


PROIECTANT DE SPECIALITATE:

TUDOR RESIDENCE SRL

TUDORRESIDENCE


CONTRASEMNEAZĂ SECRETA^ENfeRAL, F U LV 1A ANTJ3WL A<) IN E S C UIflirtfiasspciated f a' IIJ lUUarchitccts

TUDOR RESIDENCE


CUPRINS

PAGINĂ DE CAPĂT

PAGINĂ DE SEMNĂTURI

 • A. PIESE SCRISE

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

 • 1.4. Beneficiarul investiției

 • 1.5. Elaboratorul studiului de prefezabilitate

 • 2. Situația existenta si necesitatea realizării obiectivului de investitii

 • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație si acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

 • 2.2. Analiza situației existente si identificarea deficientelor

 • 2.3. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, in scopul justificării necesității si dimensionării obiectivului de investitii

 • 2.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. Identificarea si prezentarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice posibile pentru realizarea obiectivului de investitii

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului

 • 3.2. Date tehnice si funcționale ale obiectivului de investitii:

 • 3.3. Aspecte sociale si de mediu

 • 3.4. Aspecte instituționale si de implementare

 • 3.5. Rezultatele preconizate

 • 3.6. Costurile de investiție estimate prin raportare la obiective de investitii similare

 • 3.7. Costurile de exploatare si intretinere estimate prin raportare la obiective de investitii similare

 • 3.8. Analiza preliminară privind aspecte economice si financiare

 • 4. Soluții fezabile pentru realizarea obiectivului de investitii

 • 4.1. Propunerea unui număr limitat de scenarii/opțiuni dintre cele identificate care vor fi analizate la faza de studiu de fezabilitate

 • 4.2. Identificarea surselor potențiale de finanțare a investiției publice

 • 4.3. Concluzii

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


asspciated f A'iyiUUarchitccts

TUDOR RESIDENCE


 • 4.4. Recomandări privind dezvoltarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice fezabile selectate pentru a fi studiate ulterior în cadrul studiului de fezabilitate....................................72

 • B. PIESE DESENATE...........................................................................................................................73

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


r-igloosfffiSTUDOR RESIDENCE


PAGINĂ DE CAPĂT

Denumirea obiectivului de investiției:

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

Faza de proiectare:

LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

STUDIU DE PREFEZABILITATE

Beneficiar:

MUNICIPIUL CONSTANTA

Proiectant General:

IGLOO ASSOCIATED ARCHITECTS SRL

Proiectant de Specialitate:

TUDOR RESIDENCE SRL

Amplasamentul:

Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

Data intocmirii:

05.2020

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


■fflfi/iasspciated f ^ iylUUarcFutects


TUDOR RESIDENCE


PAGINĂ DE SEMNĂTURI


SEF DE PROIECT

Arh. Bruno An dr^soiu


DIRECTOR DE PROIECT

Arh. Elena Osma


ARHITECT

Arh. Catrtnel Neagu» ASSOCIATeP * * ARCHITECTS *INGINER PROIECTANT/CCIA

Ing. Dumitru Manele
COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


rdgloosiss


TUDOR RESIDENCE


A. PIESE SCRISE

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1. denumirea obiectivului de investiții

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

LOT 1: Construite Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

LOT 3: Construite Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL CONSTANTA

Bulevardul Tomis, Numărul 51, Cod postai 900725, Constanta

Cod fiscal:    4785631

Telefon:      0241.488.100

Fax:          0241.488.195


TUDOR RESIDENCE s.R.L.


Email:        primarie@primaria-constanta.ro

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

MUNICIPIUL CONSTANTA

Bulevardul Tomis, Numărul 51, Cod postai 900725, Constanta

Cod fiscal:    4785631

Telefon:      0241.488.100

Fax:          0241.488.195

Email:        primarie@primaria-constanta.ro

1.4. Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL CONSTANTA

Bulevardul Tomis, Numărul 51, Cod postai 900725, Constanta

Cod fiscal:

4785631

Telefon:

0241.488.100

Fax:

0241.488.195

Email:

primarie@primaria-constanta.ro

 • 1.5. Elaboratorul! studiului de prefezabilitate

IGLOO ASSOCIATED ARCHITECTS SRL

Strada Brezoianu, Numărul 4, Apartament 1, Sector 5, București, Cod postai: 050023

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

MUNICIPIUL CONSTANȚA constanm


/sJgloows


TUDOR RESIDENCE


Cod fiscal:    22946817

Telefon:      0213.134.118

Fax:          0213.134.118

Email:        office@igloo.ro

TUDOR RESIDENCE SRL

Bd. Nicolae Titulescu, Numărul 163, Bloc 20, Scara 2, Apartament 44, Sector 1, București

Cod fiscal:    19019918

Telefon:      0212.221.121

Fax:          0318.170.160

 • 2. Situația existenta si necesitatea realizării obiectivului de investitii

  • 2.1 . Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație si acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

Proiectul reprezintă o prioritate ridicată în contextul actualelor strategii sectoriale si naționale avand in vedere ca prin implementarea lui are următoarele efecte directe:

S creșterea calității infrastructurii sportive a regiunii;

J asigurarea infrastructurii necesare pentru derularea evenimentelor sportive;

S creșterea contribuției turismului la dezvoltarea regiunii;

^TtioSd^ id Bes^

Aceste obiective sunt stabilite in cadrul angajamentelor asumate de către Romania


J dezvoltarea sportului si activităților legate de sport trebuie sa fie facilitate la prin crearea unei infrastructuri agrementate național si internațional constiti motivational in formarea tinerilor pentru performanta.

membru al Uniunii Europene.

Implementarea acestui proiect va rezolva o nevoie sociala a colectivității din Municipiul Constanta si zonele limitrofe in ceea ce privește crearea infrastructurii pentru practicarea jocurilor de echipa (fotbal) si cele individuale (tenis).

Un alt efect important pe care il are implementarea proiectului complexului sportiv pentru jocuri de echipa (fotbal) si cele individuale (tenis) are in vedere impactul economic direct atat asupra societăților comerciale ce au ca principal obiect de activitate proiectarea obiectivelor de investiții în domeniul construcțiilor și execuția de lucrări de construcții, cat si a companiilor care umeaza sa isi deruleze activitatea economica in spatiile noi construite Astfel se estimează și îmbunătățirea activității economice a companiilor de construcții furnizoare de materii prime și materiale si servicii in domeniul sportiv.

Ținând seama de angajamentele asumate de către Guvernul României de susținere a creșterii economice si de scăderea ratei șomajului, implementarea acestui proiect reprezintă o prioritate ridicată în contextul actualelor strategii naționale.

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


r-iglooBs^săTUDOR RESIDENCE


De asemenea, in anul 2021 Romania urmeaza sa gazduiasca meciurile din cadrul Campionatului European ce se va desfasura in perioada 11 iunie - 11 iulie, popularitatea evenimentului fiind premisa pentru care va creste interesul pentru practicarea sportului atat profesionist cat si amator.

Se dorește implementarea proiectului prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (Subprogramul Complexuri sportive), reglementat de Anexa 3 a OUG nr. 25/200, cu modificările și completările ulterioare, care urmărește realizarea de investiții menite să asigure dezvoltarea economică și socială a țării prin crearea de noi locuri de muncă, dezvoltarea economiei pe plan local și îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor.

In implementarea obiectivelor de investiții se au în vedere solicitările primite de la autoritățile publice locale și de la alți potențiali beneficiari în vederea corelării acestor investiții cu necesitățile din teritoriu.

Prin acest program se urmărește construirea de noi complexuri sportive, finalizarea structurilor începute precum și reabilitarea celor existente cu rol în asigurarea in&astruturii necesare organizării de competiții sportive de amploare (cupe și campionate europene, evenimente FIFA, UEFA etc.), competiții și evenimente care ar aduce un plus de valoare țării noastre atât din punct de vedere economic cât și turistic.

Tot prin cadrul acestui subprogram urmează a fi realizate arenele sportive necesare derulării la București a Euro 2021.

Beneficiatii investițiilor sunt statul, prin autoritățile administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale, precum și alte instituții pubHce și instituții de interes public și persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii, precum și alte entități ce funcționează în baza unor legi speciale.

 • 2.2 . ÂraaSiza siâuarâiel existente si icteraWicare® deficientelor

In momentul de fata in Romania si in special in Municipiul Constanta s-a identificat necesitatea asigurării unei infrastructuri sportive care sa vina sa susțină potențialul intern. In acest sens prin prezentul proiect se urmărește punerea la dispoziție a unui complex sportiv pentru jocurile de echipa si individiale. La nivel local un complex sportiv are un impact major din punct de vedere social si economic. Astfel pentru a răspunde necesității unitatiilor administrative teritoriale s-a identificat oportunitatea unui proiect care sa deservească nevoia unei infrastructuri sportive.

 • 2.3 = Anaiiz® cererii de bunuri si servicii, mciush? prognoze pe termen mediu si iunep privând evoluția cererii, Om scopul justificării necesității si cflimensBonariă obiectivului de mvestitiâ

Rolul detinut de sport in educația formala si informala este deosebit de important in dezvoltarea personalității si manifestarea acesteia pe tot parcursul vieții. Valorile transmise de sport, prin formele sale de organizare, constau in cunoștințe, performante, dezvoltarea aptitudinilor motrice

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

BENEFICIAR:                 PROIECTANT GENERAL:             PROIECTANT DE SPECIALITATE:

MUNICIPIUL CONSTANȚA     IGLOO ASSOCIATED ARCHITECTS SRL        TUDOR RESIDENCE SRL

CONSTANJX

4 ° 4                               rk

W.® r-iglooaîS TUDOR RESIDENCE

COKswmM*

si psihomotrice, dezvoltarea motivației si voinței si a unor atitudini favorabile integrării in mediul natural si social. Sportul are o contribuție substanțiala la realizarea actului educațional) prin promovarea codului eticii sportive) care consemnează nu numai participarea la activitatea sportiva

Intr-un mediu ecologic, dar si intr-un climat moral care sa ii deprindă pe participanti sa aprecieze si sa aplice principiile eticii. Sportul este un instrument de dezvoltare locala si regionala, de regenerare urbana sau de dezvoltare rurala (Cartea Alba a Sportului, pag. 20). Sportul beneficiază de sinergii cu sectoarele: turistic, financiar, infrastructura, in baza unor parteneriate ce pot fi incheiate cu alte sectoare de activitate care conduc la crearea de noi baze sportive.

Nevoia organizării de evenimente sportive precum si nevoia promovării unui stil de viata sănătos prin practicarea sporturilor, sunt principalele motive pentru realizarea investiției. Oportunitatea investiției este justificata punerea in valoare a unui teren de sport existent care nu satisface nevoile pentru desfasurarea competiilor sportive.

Din cauza deficitului de construcții care au ca principal scop practicarea de sport si organizarea de evenimente sportive Municipiul Constanta isi propune realizarea prezentei investitii.

Prin amenajarea spațiilor cu destinație sportiva se poate da posibilitatea locuitorilor sa practice fotbal si tenis intr-un complex care respecta toate standardele actuale.

Dezvoltarea sportului de masă și de performanță din Romania, in special Municipiul Constanta, se confruntă în prezent cu o vulnerabilitate evidentă la nivel de infrastructură. O parte dintre bazele sportive existente în trecut sunt fie nefuncționale, fie au trecut în administrarea unor instituții private, devenind astfel inaccesibile publicului larg. Astfel, oamenii care au disponibilitatea de a face mișcare și de a adopta un stil de viață activ se văd adesea nevoiți să renunțe la ideea practicării sportului datorită unei infrastructuri inexistente, învechite sau slab dezvoltate în regiunea respectivă. Se reduc astfel semnificativ șansele ca un număr mare din populație să adere la un stil de viață activ bazat pe mișcare. Din păcate, nici infrastructura cluburilor sportive locale nu poate să răspundă adecvat nevoilor de pregătire impuse de sportul de masă și de cel de performanță.

Printre cauzele majore pentru nepracticarea sportului se numără infrastructura sportivă dezvoltată insuficient și Epsa cadrelor caEficate și motivate. Populația are acces redus la spațiile sportive închise și deschise. O altă cauză majoră a nepracticării sportului este faptul că populația din Romania nu are o cultura fizică bine dezvoltată. în multe state ale lumii, dezvoltarea culturii fizice pornește de la sportul în mase și ajungând la sportul de performanță. Marile sporturi ale lumii, cu protagoniști recunoscuți mondial sunt în măsură să promoveze, de cele mai multe ori, în mod tacit, cultura sportului.

In Romania, sportul de performanță nu este dezvoltat la adevarata lui valoare deși are reprezentanti de seama cum ar fi Simona Halep, Hoția Tecau, EEsabeta Samora si Gheorghe Hagi. Unele dintre cauzele absentei unor alte performante notabile ar fi: managementul Școlilor sportive specializate lasă de dorit, condițiile de antrenament ale sportivilor sunt sub standardele care pot aduce performanță, iar alocările bugetare nu sunt suficiente pentru a redresa ramurile sportive. Totodată,

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


Z~\ î fl I nn asspciated ( 4» IVJlUUurcliitects

TUDOR RESIDENCE


multe federații sportive sunt insuficient dezvoltate și duc lipsă de resurse atât materiale, cât și umane de înaltă calificare.

Toate acestea se datorează atât lipsei de resurse materiale și resurse umane calificate, cât și lipsei unei viziuni strategice asupra dezvoltării culturii fizice și sportului în Romania. Spațiile sportive existente sunt utilizate în alte scopuri decât cele presupuse, iar altele noi se construiesc cu greu, în pofida planurilor urbanistice ale localităților. Raportat la distribuția populației se atestă o descreștere a spațiilor sportive în Municipiul Constanta și o creștere a acestora în restul țării. Insă numărul acestor edificii nu corespunde cerințelor actuale, starea bazei tehnico-materiale a instituțiilor de cultură fizică și sport din majoritatea centrelor județene este precară și nedezvoltată.

Tendința de reducere a rețelei edificiilor sportive (stadioane, terenuri, spații amenajate, etc.) al căror număr s-a micșorat cu 20-30%, incluzând și bazinele de înot, al căror număr a scăzut de 2 ori. Lipsa bazei tehnico-materiale corespunzătoare creează mati dificultăți în realizare obiectivelor culturii fizice și sportului. Lipsa dotărilor corespunzătoare îngreunează foarte mult activitatea de educație fizică în Scoli.

A                        /

Prin acest proiect se dorește asigurarea unei infrastructuri destinate practicării sportului si organizatii de evenimente sportive care sa încurajeze adoptarea unui stil de viata sănătos si a performantelor sportive la nivel local si național.

 • 2.4 » Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Promovarea proiectului va contribui la atingerea următoarele obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice:

J crearea condițiilor pentru organizarea diverselor competiții sportive la nivel național și internațional;

S crearea condițiilor de organizarea a evenimentelor socio-culturale naționale și internaționale (concerte, expoziții, târguri, conferințe, etc.);

S sprijinirea metodelor comune inovatoare în domeniul învățământului, sporturilor, tineretului, recreării și a activităților de schimburi în aceste domenii;

J creșterea nivelului de pregătire a sportivilor de performanță;

asigurarea accesului tinerilor la servicii calitative pentru organizarea timpului liber;

S îmbunătățirea sănătății populației, în special a tinerilor din Romania, Municipiul Constanta;

S atragerea potențialilor investitori pentru dezvoltarea infrastructurii locale și regionale;

crearea locurilor noi de muncă în cadrul complexului;

dezvoltarea infrastructurii în zona dată;

formarea unei imagini pozitive pe plan internațional, în contextul asigurării celor mai bune condiții la organizarea și desfășurarea unor evenimente internaționale;

promovarea turismului prin atragerea unei categorii de turiști cum ar fi suporterii care însoțesc echipele favorite la diverse competiții.

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

BENEFICIAR:                 PROIECTANT GENERAL:             PROIECTANT DE SPECIALITATE:

MUNICIPIUL CONSTANȚA     IGLOO ASSOCIATED ARCHITECTS SRL        TUDOR RESIDENCE SRL

CONSTANfc

A .4                                               <4

/^igloosiss TUDOR RESIDENCE

tw>»

In urma implementării investiției urmează să realizeze următoarele acțiuni necesare atingerii scopului și obiectivelor stabilite în proiect:

J LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta:

o  proiectarea  stadionului  fotbal,  esplanadei/parcarii  si  a  terenului  fotbal

antrenament;

o  construcția  stadionului  fotbal,  esplanadei/parcarii  si  a  terenului  fotbal

antrenament;

o dotarea tehnică a stadionului fotbal, esplanadei/parcarii si a terenului fotbal antrenament;

o darea in exploatare a stadionului fotbal, esplanadei/parcarii si a terenului fotbal antrenament.

•S LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta:

o proiectarea complexului de tenis;

o construcția complexului de tenis;

o dotarea tehnică a complexului de tenis;

o darea in exploatare a complexului de tenis.

S LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta:

 • o proiectarea centrului recuperare si a parcului;

 • o construcția centrului recuperare si a parcului;

o dotarea tehnică a centrului recuperare si a parcului; o darea in exploatare a centrului recuperare si a parcului

In identificarea celor 3 scenarii echipa de proiect s-a raportat următoarele reglementari si statistici: - capacitatea stadioanelor funcție de numărul populației (raportare cuprinsa in Normativ NP066-2002 - “„Normativ privind proiectarea terenurilor sportiveși stadioanelor (unitatea funcțională de bază) din punctde vedere al cerințelor Legii 10-1995"

- statistici privind numărul de spectatori participantii la meciurile de forbal din Liga 1

Capacitate stadioane conform NP NP066-2002:

Nr.

Număr populație

Capacitate stadion

Tip stadion

crt

1

8-20 000

2 000 - 5 000 locuri

mic

2

20 000 - 40 000

5 000 — 8 000 locuri

mijlociu

3

40 000 - 80 000

8 000 — 15 000 locuri

mijlociu

4

80 000 - 300 000

15 000-25 000

mijlociu

locuri

5

Peste 300 000

Peste 25 000 locuri

mare

Conform ultimului recensământ efectuat in Municipiul Constanta (anul 2002), numărul locuitorilor in Municipiu este de 310.471 iar incluzând si zona Metropolitana numărul de locuitori ajunge la 446.595.

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta


rJgloo arc?i?tects


TUDOR RESIDENCE


Pentru stabilirea capacitatii stadionului s-a tinut cont si de numărul de spectatori ce participa la competițiile de forbal in Romania (competiții interne ce vor ocupa in principal activitatea stadionului). Raportarea la aceste statistici arata de fapt care este capacitatea reala necesara pentru zona in care se va implementa investiția, pastrand si o rezerva pentru o creștere in timp a numărului de spactatori.

Astfel, conform rapoartelor si statisticilor din ultimul an competitional numărul mediu de spectatori la meciurile de fotbal din Liga 1 (clasamentul primelor 5 echipe) este:

Nr.

Echipa gazda

Media numărului de

crt

1

CS Universitatea Craiova

spectatori

13 058 (42% din capacitatea

2

FCSB

de 30 983 locuri a stadionului) 6 502 (12% din capacitatea de

3.

Dinamo București

55 600 locuri a stadionului) 4 610 (30% din capacitatea de

4.

CFR Cluj

15 032 locuri a stadionului) 4 071 (17% din capacitatea de

5.

FC Viitorul

23 500 locuri a stadionului) 2 975 (65% din capacitatea de

4 554 locuri a stadionului)

Ținând cont de cele analizate mai sus, pentru invetitia ce face obiectul prezentului proiect au fost analizate 3 scenarii ce tin cont de situația actuala a sportului in Romania (in principal a fotbalului) — pentru a face o raportare cat mai corecta a capacitatii necesare - dar si de preconizările făcute in ceea ce privește atracția populației tinere către sport si astfel creșterea numărului de spectatori.

In analizarea celor trei scenariii s-a tinut cont si de costurile de intretinere a stadionului, capacitati mari de spectatori (raportat la normativele de proletare) ducând si la costuri crescute de mentenanta a aceatuia dar si de suprafața de teren pusa la dispoziție pentru implemnetarea investiției, suprafața ce nu permite implementarea unui stadion de fotbal cu o capacitate mai mare de 15.000 scaune, creșterea capacitatii ducând atat la marirea suprafeței afectate cat si la creșterea numărului de locuri de parcare necesar a fi asigurate.

 • 3. Identificarea si prezentarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice posibile pentru realizarea obiectivului de investitii

In cadrul studiului de prefezabilitate au fost studiate 3 (trei) scenarii ce constau in studierea obiectului principal - stadion de forbal, si analizarea incadrarii acestuia in categoria IV UEFA (ducând la posibilitatea jucării de meciuri internațional); astfel, s-au luat in calcul 3 (trei) variante posibile pentru capacitatea de spectatori aferenta stadionului.

In cadrul propunerii de dezvoltare a complexului sportiv, s-a luat in calcul ca si etapa ulterioara integrarea stadionului de rugby (pe amprenta terenului de rugpy existent), construcție ce se va realiza intr-o etapa ulterioara.

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


\ î fi I fi fi asspcîated ( • IU ILIUarcrutcctâ

TUDOR RESIDENCE


Totodată, se va avea in vedere includerea in paga următoare de proiect a desființărilor constuctiilor existente pe teren, prin relevarea bugetarea a acestora.

SCENARIU 1:

Implementarea celor 3 obiecte majore, după cum urmeaza:

 • ♦î* LOT 1: Stadion de fotbal “Gheorghe Hagi”, cu o capacitate de 15.000 locuri si implementarea tuturor funcțiunilor si suprafețelor necesare incadrarii in categoria IV UEFA; construcția va beneficia de accese separate pentru sportivi, VIP, presa si public, cu zone clar definite pentru cele 4 categorii (accese, circulatii orizontale si vertical, zone spectacol separate). In cadrul lotului vor fi cuprinse si următoarele:

terenul de antrenament fotbal, amplasat pe limirta de nord-est a terenului, zona cu o suprafața de cca 500,00 mp;

esplanada ce face legătură intre zonele sportive ale complexului;

parcarea subterana ce va fi realizata pe aproape toata suprafața terenului aferent investiției.

 • ♦♦♦ LOT 2: Arene tenis si dependințe ce va cuprinde următoarele construcții:

arena tenis cu 4.750 locuri;

arena tenis mica, cu o capacitate de 1.000 locuri;

 • 4 terenuri antrenament tenis, cu o suprafața de cca. 2.740 mp

 • ♦ ♦♦ LOT 3: Centru sportiv pentru recuperare ce va cuprinde zona de recuperare, respectiv cazare, dar si zona de parc propusa pe latura de sud-est a terenului.

SCENARIU 2:

Implementarea celor 3 obiecte majore, după cum urmeaza:

 • ♦ ♦♦ LOT 1: Stadion de fotbal “Gheorghe Hagi”, cu o capacitate de 10.000 locuri si implementarea tuturor funcțiunilor si suprafețelor necesare incadrarii in categoria IV UEFA; construcția va beneficia de accese separate pentru sportivi, VIP, presa si public, cu zone clar definite pentru cele 4 categorii (accese, circulatii orizontale si vertical, zone spectacol separate). In cadrul lotului vor fi cuprinse si următoarele:

terenul de antrenament fotbal, amplasat pe limirta de nord-est a terenului, zona cu o suprafața de cca 500,00 mp;

esplanada ce face legătură intre zonele sportive ale complexului;

parcarea subterana ce va fi realizata pe aproape toata suprafața terenului aferent investiției.

 • ♦ ♦♦ LOT 2: Arene tenis si dependințe ce va cuprinde următoarele construcții:

arena tenis cu 4.750 locuri;

arena tenis mica, cu o capacitate de 1.000 locuri;

 • 4 terenuri antrenament tenis, cu o suprafața de cca. 2.740 mp

 • ♦ ♦♦ LOT 3: Centru sportiv pentru recuperare ce va cuprinde zona de recuperare, respectiv cazare, dar si zona de parc propusa pe latura de sud-est a terenului.

SCENARIU 3:

Implementarea celor 3 obiecte majore, după cum urmeaza:

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta


^igloo»s


TUDOR RESIDENCE


 • ♦ ♦♦ LOT1: Stadion de fotbal “Gheorghe Hagi”, cu o capacitate de 8.000 locuri si implementarea tuturor funcțiunilor si suprafețelor necesare încadrării in categoria IV UEFA; construcția va beneficia de toate reglementarle necesare jocului in Liga I. Construcția va beneficia de accese separate pentru sportivi, VTP, presa si public, cu zone clar definite pentru cele 4 categorii (accese, circulații orizontale si vertical, zone spectacol separate). In cadrul lotului vor fi cuprinse si următoarele:

terenul de antrenament fotbal, amplasat pe limita de nord-est a terenului, zona cu o suprafața de cca 500,00 mp;

esplanada ce face legătură intre zonele sportive ale complexului;

parcarea subterana ce va fi realizata pe aproape toata suprafața terenului aferent investiției.

 • ♦ ♦♦ LOT 2: Arene tenis si dependințe ce va cuprinde următoarele construcții:

arena tenis cu 4.750 locuri;

arena tenis mica, cu o capacitate de 1.000 locuri;

4 terenuri antrenament tenis, cu o suprafața de cca. 2.740 mp

LOT 3: Centru sportiv pentru recuperare ce va cuprinde zona de recuperare, respectiv cazare, dar si zona de parc propusa pe latura de sud-est a terenului.

3.1=                  ampOasamesutaGui

a) descrierea amplasamentului

Localizare: intravilan, Constanta, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Județul Constanta.

Suprafața terenului: din acte 85.000 mp, masurata: 88.276 mp (conform extras de carte funciara nr. cerere 25855 din 21.02.2020).

Potrivit documentație de urbanism PUG municipiul Constanta prin HCL nr. 653/1999 a cărui valabilitate a fost prelungita prin HCL nr. 429/31.10.2018, este situate in ZRV - ZONA SPATIILOR PLANTATTE, ZRV 2 - SPATII VERZI AGREMENT, ZRV 2a - Baze de agreement, parcuri de distracții ZRV 2B — Complexe sportive, avand următoarele reglementari urbanistice aprobate:

CARACTERUL ZONEI: terenul se afla intr-o zona funcționala mixta, cu funcțiuni compatibile si complementare intre ele (zona rezidențiala, zona de invatamant, zona de agreement si sport) unde funcțiunea principal este de agreement si sport.

- UTILIZĂRI ADMISE:

 • • sunt admise amenajați complexe pentru practicarea sportului in spatii acoperite si descoperite;

 • • sunt admise amenajați specific pentru odihna, agreement si tecreere;

 • • Nota: in toate cazurile sunt admise activitățile de baza ale zonei plantate, activitati ale funcțiunilor complementare care susțin. funcțiunea principal precum si activitati de întreținere curenta.

- UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

• orice intervenție necesita documentatii specific aprobate de organelle competente in conformitate cu prevederile privind protecția mediului si cu normele de protective stabilite pe plan local;

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


X—x ■ n I     asspciated

f a IIjlUUarcnitcctsTUDOR RESIDENCE


- UTILIZĂRI INTERZISE:

 • • se interzic orice intervenții care contravin legilor si normelor in vigoare;

 • • se interzic otice schimbări ale funcțiilor spatiilor verzi publice si specializate si diminuarea suprafețelor inverzizte;

 • • nu se admit nici un fel de intervenții cate depteciaza caraczterul zonelor protejate;

 • • este intrezisa in perimetrul de protective amplasarea de obiective si desfasutarea de activitati cu efecte daunatoare asupra vegetației si amenajatilor;

 • • se interzic otice amenajri care sa ataragalocuitorii in spatiile de protective fata de infrastructura tehnica reprezentata de circulații majore si de tetele de transport a energiei electrice si gazelor;

 • • se interzice taierea arborilor fata autorizația autoritarii locale, legal abilitate.


Regim juridic: Intabulate, drept de proprietate - domeniul public, dobândit prin lege, cota actuala 1/1 de către Municipiul Constanta, CIF 4785631;

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


I n I n fi asspciated f lyiUUarcfiitects

TUDOR RESIDENCE


 • b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

Noul complex sportiv se va implementa pe terenul aferent bazei sportive existente, ocupând o suprafața de teren de cca 85.000 mp. Terenul este flancat pe doua laturi de străzi ce fac legatara cu zona centrala si cu zona principala de “parc” a orașului.

Strada Primăverii (vest) - prelungire a străzii Mircea cel Batran, paralela cu Bd. Tomis, ce leaga zona centrala (Tomis I) de zona “parc” a orașului (parcul Tabacariei);

Strada Pictor Ion Andreescu (est) — legatara cu strada Ion Ratiu si strada Panait Cema;

Vecinătățile complexului sportive:

Palatul copiilor (nord): cu zona parc, spatii aferente activităților sportive si de creație pentru copii (zona ce poate fi considerata un pol de atragere pentru viitorii sportivi)

Zona rezidențiala formata din locuințe individuale (est si vest) si locuințe colective (sud);

Accesul pietonal se propune sa se realizeze diferențiat pentru obiectele dezvoltate in prezentul proiect din doua directii majote (est si vest), prin intermediul străzilor ce flanchează terenul dar si prin zona centrala — esplanade ce oferă un spațiu atat de relaxare cat si de adunare a publicului inaintea competițiilor sportive, astfel:

Acces pietonal zona aferenta tenisului (centru de antrenament tenis, arena tenis, zona antrenament tenis din strada Pictor Ion Andreescu si din zona esplanada;

Acces pietonal Centrul de recuperare din strada Pictor Andreescu si din zona de esplanada propusa in centrul complexului sportiv;

Acces pietonal stadion fotbal, din zona esplanade dar si direct din strada Primăverii.

In cadrul propunerii de dezvoltare a complexului sportiv, s-a luat in calcul ca si etapa ulterioara integrarea stadionului de rugby (pe amprenta terenului de rugby existent), construcție ce se va realiza intr-o etapa ulterioara. Accesul pietonal pentru acest obiect ce se va realiza ulterior se va efectua din zona esplanada propusa, dar si direct din strada Primăverii.

Accesul auto se va realiza numai din strada Pictor Ion Andreescu; se va accede cu mașina in cele doua subsoluri generale (subsoluri ce vor cuprinde mare parte din construcțiile aferente complexului sportiv) cat si la nivelul parterului si mezaninului corpului de clădire — Centru de recuperare.

 • c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite

Pentru poziția construcțiilor propuse fata de punctele cardinale s-au luat in calcul principiile de proiectare conform normativelor in vigoare. Astfel, toate terenurile aferente sporturilor implementate in proiect sunt orientate pe axa nord-sud.

Complexul sportiv se afla in imediata vecinătate a parcului aferent Palatului Copiilor, la cca. 470,00 m de lacul Tabacariei — zona “parc” a orașului Constanta si la cca 500,00 m de plaja Constanta. Distanta fata de zona 0 a orașului este de cca 1.000 m.

 • d) surse de poluare existente în zonă

Nu este cazul, zona in care se va implemnta proiectul fiind dominate de spatii verzi si locuințe.

 • e) date climatice și particularități de relief

Constanța se află în județul cu același nume, în partea de sud-est a României. Se situează pe coasta Mării Negre, într-o zonă lagunară la est, deluroasă la nord și în partea centrală, și de câmpie la sud

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


idlf^oasspciated

TUDOR RESIDENCE


( 4*ljjl<J<Jarchitects

și vest. Orașul Constanța posedă o plajă proprie în lungime de 6 km. Partea de nord a municipiului, Mamaia, cea mai populată stațiune turistică de pe Litoral, se află pe malul unei lagune, având o plajă de 7 km lungime, plajă care continuă cu alți 6 km pe teritoriul orașului Năvodari.

Municipiul se învecinează cu orașele Năvodari și Ovidiu la nord, cu orașul Murfatlar și comuna Valu lui Traian la vest, orașul Techirghiol și comuna Cumpăna la sud-vest și Marea Neagră la est. Constanța este împărțită în cartiere: la cele tradiționale precum Anadolu (Anadol-Kdy în turcește), Tăbăcăria, Brotăcei, Faleza Nord, Coiciu, Palas, Medeea, Brătianu, Centru, Peninsula sau Viile Noi, s-au adăugat cartiere sau subdiviziuni noi precum Tomis I, II, III și Nord, Abator, CET, Km 4, 4-5 și 5 ,Faleza Sud(Poarta 6) și alte nume poetice, moșteniri ale "epocii de aur". Cartierele nu au o autonomie administrativă, cum este cazul sectoarelor Bucureștiului, iar granițele lor nu sunt exact delimitate.

O mare parte din suprafața municipiului este amplasată într-o arie lagunară, având lacul Siutghiol (lacul lăptos în turcește, odinioară cunoscut ca „Limanul Canara” sau „Ghiolul Mare” printre constănțeni și „lacul Mamaia” în limbaj turistic) în nord și lacul Tăbăcăriei („Ghiolul Mic”) în nord-est. Constanța se află practic pe o insulă, municipiul fiind mărginit la nord și riord-vest de Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari, la est de Marea Neagră, iar la sud și vest de Canalul Dunăre-Marea Neagră.

Deși la suprafață nu există nicio sursă de apă curgătoare, pe sub Constanța apa freatică din acviferul Jurasic-superior barremian se scurge cu o viteză foarte redusă din direcția sud-vest spre nord-est. Debitul său este comparabil cu al Dunării, fiind un important zăcământ de apă potabilă care furnizează populației Constanței precum și turiștilor, numeroși vara, apa curentă necesară, extrasă prin câteva zeci de foraje. Consumul industrial se face din sursa de suprafață „GaleȘu” aflată pe Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari. Din acest motiv municipiul nu s-a aflat niciodată în situația de a restricționa consumul de apă potabilă, chiar și în vârf de sezon turistic, pe caniculă sau secetă prelungită. De asemenea, Constanța este singurul municipiu din România și printre puținele orașe din lume care tratează apa potabilă destinată populației cu ultraviolete.

Clima municipiului Constanța evoluează pe fondul general al climei temperate continentale, prezentând anumite particularități legate de poziția geografică și de componentele fizico-geografice ale teritoriului. Existența Mării Negre și, la nivel mai mic, a Dunării, cu o permanentă evaporare a apei, asigură umiditatea aerului și totodată provoacă reglarea încălzirii acestuia. Temperaturile medii anuale se înscriu cu valori superioare mediei pe România + 11,2°C. Temperatura minimă înregistrată în Constanța a fost -25 °C la data de 10 februarie 1929, iar cea maximă +38,5 °C la data de 10 august 1927. Vânturile sunt determinate de circulația generală atmosferică. Brizele de zi și de noapte sunt caracteristice întregului județ Constanța.

Regimul climatic temperat-continental caracteristic Municipiului Constanta este influențat de poziția geografica, situandu-se intre Dunăre si Marea Neagra, precum si de particularitățile fizico-geografice ale teritoriului. In zona litorala, climatul temperat-continental prezintă o influenta marina. Climatul maritime este caracterizat prin veri a căror căldură este atenuata de briza marii si

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


irilrfcfiass2?iated

TUDOR RESIDENCE


A'I y IUU architects

ierni blânde, marcate de vânturi puternice si umede ce bat dinspre mare. Valorile temperaturilor medii anuale variaza intre 10°C -11°C. Variațiile multianuale nu depasesc 4°C.

Precipitațiile anuale vaiaza intre 400 litri./m2 si 500 litri/m2, zona cea mai saraca in precipitatii fiind litoralul unde valoarea de cantitati de precipitatii se situează sub 400 litri/m2.

 • f) existența unor:

Rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot H identificate

Se vor identifica in cadrul studiului de fezabilitate.

Posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

Se vor identifica in cadrul studiului de fezabilitate.

Terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională

Daca este cazul, se vor identifica in cadrul studiului de fezabilitate.

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiu geotehnic preliminar

Din punct de vedere geologic amplasamentul aparține platformei Dobrogei de Sud, cuprinsa intre Masivul Dobrogei Centrale (de care este separat prin falia Capidava-Ovidiu), Platforma Valaha, zona de seif a Marii Negre (precontinentul) si frontiera de stat cu Bulgaria. Delimitarea Platformei Valahe de Platforma Dobrogei de Sud se face in lungul unei fracturi paralele cu Dunarea, după care platforma Dobrogei de Sud este inaltata.

Dobrogea de Sud prezintă o structura cu trasaturi specifice de platforma, avand un soclu cristalin, acoperit cu o cuvertura groasa de sedimente necutate.

 • V soclul este alcătuit din gnaise granitice, peste care stau șisturile cristaline mezometamorfice;

S cuvertura sedimentara este reprezentata prin ciclul de sedimentare paleozoic de varsta siluriana si devoniana, alcatuita litologic din argile cenușii cu intercalatii calcaroase, gresii cuartoase, mame si mame calcaroase;

ciclul de sedimentare jurasic - cretacic: in acest ciclu se dezvolta un complex litofacial predominant carbonatic, reprezentat prin calcare si dolomite;

 • V ciclul de sedimentare paleogen - miocen superior, reprezentat prin nisipuri verzi glauconitice peste care stau calcarele organogene;

Depozitele Bessarabiene sunt dispuse transgresiv peste diferiti termeni stratigrafici ai Cretacicului, peste Lutetian si peste Tortonian.

Bessarabianul este constituit in cea mai mare parte a regiunii din doua orizonturi distincte un orizont de argila verzuie sau cafenie acoperit de un orizont de calcar lumaselic. Acest orizont a fost interceptat de numeroase foraje si in săpături mai adanci realizate in municipiul Constanta.

V in perioada cuatemara platforma Dobrogei de Sud a fost acoperita cu depozite eoliene de tip loess, care acopera aceasta arie ca o pătură aproape continua. Depozitele loesoide au

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


î fi I nO asspciated f ~iy lUUarchitects

TUDOR RESlDENCE


grosimi de la cativa metri pana la aproape 20 m (mai groase pe laturile de vest si est, in depresiuni si pe vai si mai subțiri pe platourile interfluviale);

Din punct de vedere geologic, zona studiata se caracterizează prin prezenta formațiuni sedimentare reprezentate de loessuri si depozite loessoide din pleistocen (argile prăfoase de natura loessoida si argile) sub care apar depozite argiloase, prăfoase care stau discordant pe depozitele de baza de natura calcaroasa cu intervale milimetrice pana la decimetrice de argile.

Din punct de vedere seismic, Romania aparține unei zone seismice moderate pana la ridicata. Din punct de vedere al zonării teritoriului României in termenii de valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20 % probabilitate de depășire in 50 ani, localitatea Constanta conform PI00/1 - 2013, se incadreaza in zona seismica cu ag = 0,20 g si o perioada de control Tc=0,7 sec a spectrului de răspuns.


 • 3.2. Oate fcehniee si                               de iiwestitiik

 • a) destinație și funcțiuni

Complex sportiv ce va adăposti următoarele:

Stadion fotbal ce se va încadra in categoria IV UEFA;

Arene de tenis si dependințe “Simona Halep”;

Centru sportiv pentru recuperare si cantonare.

 • b) caracteristici, parametri, nivel de echipare și de dotare, date tehnice specifice, preconizate

Categoria de folosință: teren sport

Suprafață, formă, dimensiuni: terenul este plat, de formă poligonală neregulată în plan.

Suprafață teren = 85.000 mp, masurata: 88.276 mp (conform extras de carte funciara nr. cerere 25855 din 21.02.2020), din care:

 • - Suprafața teren fotbal = 7200 mp

SITUAȚIA JURIDICĂ

Teren înscris în CF Constanta, nr. 221464, nr. Cad. 221464

Aflat în Domeniul Public al Municipiului Constanta

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


I fi I CI fi asspciated ( * IUU arclutccts

TUDOR RESIDENCE


Regim de înălțime:

 • ■ / Stadion fotbal: RH: 2S+P+4E, Hmaxim ~ 40,OOm (de la cota CTA local)

 • • S Parcare subterana aferenta întregului complex sportiv: 2S

J Arena tenis: RH: 2S+P+IE, Hmaxim = 24,OOm (de la cota CTA local) hxena. mica tenis: RH: P, Hmaxim = 15,OOm (de la cota CTA local)

 • • </ Centru de Recuperare: RH: 2S+P+M+9E, Hmaxim = 46,OOm (de la cota CTA local)

Funcțiunea: Complex Sportiv Constanta

CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: B (conform H.G. 766/97)

Construcția este de importanță deosebită.

CLASA DE IMPORTANȚĂ: II (conform P100-1/2013)

GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC: II (conform PI 18 - 99)

 • c) durata minimă de funcționare apreciată corespunzător destinației/funcțiunilorpropuse Durata minima de funcționare: 50 ani.

 • d) nevoi/solicitări funcționale specific

In prezent, in cadrul zonei sportive aferente orașului Constanta, se desfasoara meciuri de fotbal ale campionatului intern, terenurile sportive nefunctionand ca un complex; totodată, capacitatile de preluare a spectatorilor si /sau de evenimente sportive internaționale fiind imposibile, întrucât terenurile nu respecta standardele si normele internaționale. Modul de prezentare si gestionare a complexului a dus la imposibilitatea atragerii generației tinere către sport, zona neoferind condiții de desfășurare a antrenamentelor pe categorii de varsta sau mici campionate interne si/sau internaționale pentru tineret.

Cerința de realizare a obiectelor (LOTURI) prezentate in documentația pusa la dispoziție de către Beneficiar a fost stabilita in urma analizei situației actuale a complexului sportiv si este impusa de următoarele nevoi funcționale specifice unei zone sportive performante:

Respectarea normativelor in vigoare referitoare la funcționarea complexelor sportive;

Respectarea exigentelor la foc prin respectarea normativelor in vigoare;

Respectarea cerințelor legate de protecția mediului;

Respectarea utilizatorilor (angajati ce isi desfasoara activitatea in cadrul complexului si public) prin conformarea de spatii si servicii performante, accesul la informație, accesul la servicii de calitate, accesul tuturor categoriilor de persoane la evenimente sportive.

Pentru desfasurarea activităților si evenimentelor sportive in cadrul noului complex se va tine cont si se va dezvolta / analiza la următoarele faze de proiect:

Implementarea proiectului se va realiza după desființarea tuturor construcțiilor existente pe teren in prezent;

Capacitatea de preluare in rețelelor edilitare a viitoarelor construcții;

Studiu de trafic si implicit impactul asupra zonei din punct de vedere a traficului auto si pietonal;

Analizarea din punct de vedere urbanistic a zonei prin implementarea regulamentelor urbanistice existente pentru zona studiata.

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

BENEFICIAR:                 PROIECTANT GENERAL:             PROIECTANT DE SPECIALITATE:

MUNICIPIUL CONSTANȚA     IGLOO ASSOCIATED ARCHITECTS SRL        TUDOR RESIDENCE SRL

CONSTANfa

WS rJglooraa tudorîsidence

TtMt coiswnw**

3o3o Aspecft®        si de mediM

Tinerii reprezintă segmentul de populație care necesită o atenție sporită nu numai din partea instituțiilor statului, dar și din partea întregii societăți, deoarece atât ca pondere numerică, cât și valorică constituie o resursă inepuizabilă. Tinerii reprezintă o categorie de populație dinamică, fiind activ implicați în toate sferele vieții sociale, astfel devenind parte a proceselor ce se produc în societate și dezvoltandu-se ca cetățeni responsabili.

Totodată, o investiție în tineret și în special prin acordarea unei atenții sporite sănătății tinerilor înseamnă asigurarea dezvoltării factorului demografic și unei societăți sănătoase fizic și mintal, care va servi drept forță de muncă, va pune la dispoziție abilitățile, competențele și resursele umane indispensabile statului pentru a acoperi necesitățile din toate sferele de activitate.

Sănătatea tinerilor (inclusiv a adolescenților) trebuie să fie abordată ca o problemă prioritară a sănătății publice, atât prin sporirea accesului tinerilor la informații corecte referitor la propria sănătate, cât și la servicii calitative de sănătate în domeniu. Iar dezvoltarea unei infrastructuri de promovare a activităților sportive și implicit a modului sănătos de viață este impetuos necesară. Dacă politicile naționale care promovează activitatea fizică sunt integrate cu succes, atunci cea mai ușoară opțiune disponibilă pentru cetățeni ar trebui să fie alegerea unui stil (mod) de viață sănătos. Studiile demonstrează că aproape 50% din adolescenți nu practică sportul în mod consecvent.

Motivele invocate în cadrul studiilor privind practicarea redusă a activităților sportive vizează inclusiv lipsa infrastructurii sportive sau fie că aceasta este insuficient dezvoltată și modernizată pentru a oferi oportunitățile necesare pentru practicarea activităților fizice.

Evident, prin practicarea activităților fizice în masă de către tineri, cât și a sportului de performanță vor contribui la îmbunătățirea stării de sănătate, la oferirea unor noi oportunități de petrecere a timpului liber, promovarea unor servicii de calitate pentru tineri precum și în ansamblu la sporirea incluziunii sociale a acestora. Intradevăr, și în cadrul diferitor documente de politici, cercetări și analize sunt constatate o serie de provocări pe care tinerii le întâlnesc în diferite tipuri de activități sau în viața de zi cu zi, unele care pot fi amintite și în continuare.

Sănătate

Starea de sănătate a tinerilor este afectată de mai mulți factori, cei mai importanți fiind stilul de viată si condițiile în care trăiesc. Problemele de sănătate determinate de nutriție, consumul de tutun, droguri sau alcool apar adesea la vârste fragede, însă adoptarea unui stil de viată sănătos poate preveni apariția unor boli cronice. Una din prioritățile autorităților publice o reprezintă serviciile de promovare a modului sănătos de viață în rândul tinerilor, în așa măsură ca spre finele anului 2020, cel puțin 80% din numărul total de tineri să beneficieze de acest suport.

Timpul liber

Timpul liber, dar mai ales modul de petrecere a acestuia, reprezintă un aspect foarte important în rândul tuturor categoriilor de viata. In mediul rural oferta de servicii și facilități destinate timpului liber este, pe de o parte, redusă și puțin diversificată, iar în mediul urban este costisitoare. Se constata că tinerii petrec 11,2 ore pe zi pentru îngrijirea personală, ceea ce prevalează duratei pe care o dedică ocupării, studiilor, lucrului voluntar și deplasărilor - mai bine de o treime din durata

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


rJglooass


TUDOR RESIDENCE


unei zile (8,3 ore). Numai a cincea parte din zi (4,5 ore) sunt rezervate pentru timpul liber. Circa 2 ore pe zi din timpul liber tinerii îl dedică activităților „massmedia”: internet, televizor, radio, citesc, etc. Totodată, spre deosebire de populația adultă, tinerii sunt atrași mai mult de viața socială și divertisment, alocând mai bine de 1 oră zilnic vizitelor, conversațiilor, petrecerilor, etc. O altă activitate de petrecere a timpului liber, specifică tinerilor, este utilizarea calculatorului, în medie câte 1 oră pe zi (mai cu seamă persoanele de 15-24 ani). In comparație cu adulții, tinerii alocă zilnic de 3 ori mai mult timp liber și pentru practicarea activităților de sport.

Totodată, provocările pentru tineri sunt foarte mari, în condițiile în care instituția familiei este afectată de migrația părinților, divorțuri, iar controlul social din partea comunității s-a diminuat semnificativ.

Astfel, în rândul tinerilor sunt răspândite comportamente riscante: abuzul de alcool, consumul de droguri, relații sexuale neprotejate la vârste fragede, comiterea infracțiunilor, etc. Efectele negative ale acestor comportamente antisociale produc un impact de durată atât la nivel personal, cât și al societății în general.

In prezent, accesul persoanelor cu dizabilități sau a persoanelor asistate social la facilitățile sportive și de agrement este extrem de limitat, fapt ce face imposibilă îmbunătățirea indicelui general de practicare a activității fizice și sportului la nivelul populației în ansamblu. Respectiv, în cazul prezentului obiect al parteneriatului public-privat, apare necesitatea construcției arenei polivalente care va fi dotată cu tot de ce este necesar ca persoanele cu dizabilități să poată avea acces adecvat la complexul arenei. Cu alte cuvinte, arena polivalentă va avea la bază infrastructura necesară pentru persoanele cu dizabilități și va face posibilă integrarea acestora și accesarea într-un singur loc a diverselor evenimente de tip sportiv, cultural și de agrement. Vorbind de social, putem menționa că, construcția unei arene polivalente va însemna crearea de noi locuri de muncă, respectiv va scădea rata de Șomaj, totodată se va dezvolta, în principal, infrastructura obiectivelor destinate sportului în conformitate cu normele europene privind accesibilitatea populației la facilități pentru practicarea sporturilor.

In Municipiul Constanta nu exista un complex multifunțional care să corespunda standardelor internaționale privind pregătirea sportivilor și organizarea de competiții la un nivel adecvat de comfort și siguranță pentru publicul spectator. Prin construcția unui complex modem se,vor asigura condiții optime pentru desfășurarea de competiții sportive la nivel național și internațional. Complexul va răspunde criteriilor federațiilor continentale pentru sporturi de echipe si individual pentru organizarea campionatelor și cupelor europene și internaționale, construirea lui generând oportunități importante pentru Municipiul Constanta, deoarece astfel țara noastră intră în circuitul orașelor cu centre omologate pentru competiții continentale și poate fi implicată în găzduirea acestora.

Grație construcției complexului, se va lansa procesul de dimunuare a problemei actuale în care o parte importanta este categorizată ca având exces de greutate, iar inactivitatea fizică este al 6-lea cel mai mare factor de risc responsabil pentru anii trăiți cu dizabilitate în Romania, având cea mai mare pondere în cazul bolilor cardiovasculare, diabetului și cancerului. In prezent, la nivel

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


î n I n n asspplated ( a'lljlUUarchitccts

TUDOR RESIDENCE


European există o evidență medicală clară a prejudiciilor pe care sedentarismul le provoacă asupra sănătății. Raportul Organizației Mondiale a Sănătății intitulat “Sănătate și dezvoltare prin sport și activitate fizică” evidențiează faptul că fiecare dolar investit în activitatea fizică determină o economisire de 3,2 dolari în sistemul medical. In condițiile în care în Uniunea Europeană se estimează că obezitatea reprezintă până la 7% din costurile de sănătate publică, iar cifra este în continua creștere, sportul de masă nu mai poate fi considerat o opțiune, ci o necesitate pentru un stil de viață sănătos.

Statisticile arată că starea sănătății psihofizice, gradul de dezvoltare psihofizică și de pregătire motrice a elevilor preșcolari scad continuu. Astăzi, în Romania, în medie, fiecare copil suferă de 2-3 boli în decurs de un an. Aproape 30% dintre copii sunt bolnavi timp îndelungat, mai mult de 30% au anumite deficiențe fizice (mai ales ale coloanei vertebrale), iar mai mult de 40% necesită psihofiziocorecție, fapt care explică, în fond, nivelul redus al pregătirii copiilor de vârstă Școlară (mai mult de 40%) pentru studii în Școala primară fiindcă, în marea lor majoritate, această categorie de copii suferă de hipodinamie și au un nivel scăzut al imunității.

Prin construcția arenei complexului sportiv vor fi antrenați în activități sportive inclusiv copiii de vârstă preșcolară care, conform statisticilor, mai mult de 50% dintre ei nu practică, sistematic și organizat, activități de cultură fizică în baza unor programe ale instituțiilor de învățământ de acest nivel, iar mai mult de 70% nu sunt încadrați în activități de cultură fizică și sport în sistemul de instituții extraȘcolare cu profil sportiv.

In mod tradițional, procesul instructiv de educație fizică al elevilor se realizează, în fond, sub formă de lecții și într-o măsură oarecare - în cadrul învățământului suplimentar familial, extrașcolar, special și în cel al autoeducației.

Beneficiile practicării sportului nu se regăsesc doar la nivelul stării generale de sănătate sau capacităților fizice, activitatea fizică influențează pozitiv atitudini și sisteme de valori (muncă în echipă, comunicare, toleranță, leadership, respect față de reguli/norme și adversari, fair-play, etc.), combaterea narcomaniei, alcoolismului, etc.

Așadar, edificarea complexului vine să soluționeze problemele enunțate mai sus prin promovarea unui mod sănătos de viață, respectiv, investirea în prevenirea și profilaxia bolilor, investirea în sportul de masă și încurajarea practicării exercițiilor fizice de căre un procent cât mai mare al populației, ceea ce va duce în final și la ridicarea nivelului de viață a populației.

Prin implicarea tuturor entităților publice și private din sectorul sportiv și din domeniile conexe într-o strategie comună care promovează un stil de viață sănătos pentru toate vârstele putem genera schimbarea. Considerăm astfel oportună parcurgerea mai multor pași care în final să ducă la dezvoltarea sportului de masă în Municipiul Constanta.

Cu privire la factorii de mediu prin prezentul proiect se propune amenajarea unui parc cu o suprafața de 4.090 mp care va contribui la creșterea suprafețelor de spatii verzi amenajate din Municipiul Constanta.

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

.igloosss


TUDOR RESIDENCE


 • 3.4. ^sp®cte              să d® SmpUemoGirâare

In vederea implementării cu succes a proiectului recomandam ca atat la nivelul elaborării studiului de fezabilitate cat si pe parcursul realizării proiectului tehnic de execuție din partea beneficiarului sa fie delegata o persoana care va asigura accesul in amplasament si furnizarea datelor cu privire la situația existenta a amplasamenului la data intocmirii celor doua livrabile. Cunoașterea in detaliu a amplasamentului si a nevoilor municipiului au un impact major asupra soluțiilor de detaliu alese. Un impact major in derularea si finalizarea cu succes a investiției o au emitentii de avize si acoduri. In vederea realizării unor proiecte fezabile este necesar concursul acestora si organizarea unor ședințe de lucru care sa identifice in detahu constrângerile amplasamentului si modul de rezolvare a acestora.

Astfel, contribuția Beneficiarului si a emitentilor de avize si acorduri este cruciala in vederea finalizării cu succes a complexului sportiv.

 • 3.5. Rezultatele preconizate

Rezultatele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției constau in darea in exploatare pentru:

S LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta a:

o stadionului fotbal;

o esplanadei/parcării;

o terenului fotbal antrenament.

J LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta a:

o complexului de tenis

S LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta a:

o centrului recuperare; o parcului.

Obiectivul general este îmbunătățirea infrastructurii sportive si atragerea tinerilor spre sport.

Obiective specifice

 • 1. Creșterea accesibilității populației la servicii de calitate si atragerea tuturor categoriilor de persoane la activitati sportive;

 • 2. Creșterea duratei medii a vieții într-o stare bună de sănătate a populației (speranța de viață sănătoasă) prin schimbarea stilului de viata intr-unui sănătos;

 • 3. Accesul facil la evenimente sportive a persoanelor cu dizabilitati;

 • 4. Educarea tinerilor si îndrumarea spre sport si activitati in aer liber.         (f TunoR

  TUDOR RESIDENCE 0 S.R.L. ■


COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


JglooMS


TUDOR REStfriME

li RESlDgfjpg la obMc4iiWL.de v?>   >


 • 3.6. ©©sterii© d© mvestts© ©stimate prin raportare investiții similar©

SCENARIUL 1

DEVIZ GENERAL - SCENARIU 1 al obiectivului de investiții:

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

LOT 1: Construire Stadion "Gheorghe Hagi", Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

-RON-

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1 “

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

7.620.273,29

1.447.851,93

9.068.125,22

1.2.1

Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion "Gheorghe Hagi", Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

6.880.138,58

1.307.226,33

8.187.364,91

1.2.2

Obiectul 2 - LOT2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

418.729,50

79.558,61

498.288,11

1.2.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

261.718,80

49.726,57

311.445,37

1.2.4

Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE

59.686,41

11.340,42

71.026,83

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

450.300,90

85.557,17

535.858,07

1.3.1

Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion "Gheorghe Hagi", Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

104.244,52

19.806,46

124.050,98

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANȚA IGLOO ASSOCIATED ARCHITECTS SRL CONSTAN74

& ® w

zsJglooaS

TUDORRESID^ //*

4.773,S2?

NVE M

TUDOR

RESIDENCE

SRL    //

•>29.897,29^7

TtMB CWOtWTW*

25.123,77

1.3.2

Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

1.3.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

52.343,76

9.945,31

62.289,07

1.3.4

Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE

268.588,85

51.031,88

319.620,73

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

2.433.742,43

462.411,06

2.896.153,50

1.4.1

Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion "Gheorghe Hagi", Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

1.355.178,81

257.483,97

1.612.662,79

1.4.2

Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

544.348,35

103.426,19

647.774,54

1.4.3

Obiectul 3 - LOT3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

340.234,44

64.644,54

404.878,98

1.4.4

Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE

193.980,83

36.856,36

230.837,19

Total capitol 1

10.504.316,63

1.995.820,16

12.500.136,79

2

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

3.744.219,13

711.401,63

4.455.620,76

2.1

Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion "Gheorghe Hagi", Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

2.084.890,48

396.129,19

2.481.019,67

2.2

Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

837.459,00

159.117,21

996.576,21

2.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

523.437,60

99.453,14

622.890,74

2.4

Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE

298.432,05

56.702,09

355.134,14

Total capitol 2

3.744.219,13

711.401,63

4.455.620,76

3

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

1.403.752,08

266.712,90

1.670.464,98

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

TUDORRESi:

TCK*

î fi I fi fl asspciated »l Ij IU architects

'Ne?UDOR RESIDENCE

3.1.1

Studii de teren (studiu topo, geo, hidro)

346.820,87

65.895,97y

3.1.1.1

Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion "Gheorghe Hagi", Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

160.976,40

30.585,52

191.561,92

3.1.1.2

Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

87.796,45

16.681,33

104.477,78

3.1.1.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

87.100,02

16.549,00

103.649,02

3.1.1.4

Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE

10.948,00

2.080,12

13.028,12

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

37.910,00

7.202,90

45.112,90

3.1.3

Alte studii specifice (studiu de trafic, studiu de insorire, studiu de zgomot etc.)

1.019.021,21

193.614,03

1.212.635,25

3.1.3.1

Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion "Gheorghe Hagi", Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

521.222,62

99.032,30

620.254,92

3.1.3.2

Obiectul 2 - LOT2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

251.237,70

47.735,16

298.972,86

3.1.3.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

157.031,28

29.835,94

186.867,22

3.1.3.4

Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE

89.529,62

17.010,63

106.540,24

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații (lucrările aferente racordării se vor deconta din cap.2.

Exemplu: Aviz Tehnic de Racordare pt alimentarea cu energie electrica)

133.291,25

25.325,34

158.616,59

3.2.1

Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion "Gheorghe Hagi", Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

37.480,65

7.121,32

44.601,97

3.2.2

Obiectul 2 - LOT2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

32.420,40

6.159,88

38.580,28

3.2.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și

34.740,20

6.600,64

41.340,84

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

BENEFICIAR:                 PROIECTANT GENERAL:             PROIECTANT DE SPECIALITATE:

MUNICIPIUL CONSTANȚA IGLOO ASSOCIATED ARCHITECTS SRL        TUDOR RESIDENCE SRL

CONSTANJa

î g IOO a®S       TUDOR RESIDENCE___^

w* ,                                                                                                             /zTo 0'»G I >4

«wtwn**4                                                                                                                                    Cj'J        •

cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

TUDOR RESIDENCE I c. S-R-L- J/ o, -A-     <<->/

3.2.4

Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE

28.650,00

5.443,50

34^093^50

3.3

Expertizare tehnică

142.680,40

27.109,28

169.789,68

3.3.1

Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion "Gheorghe Hagi", Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

142.680,40

27.109,28

169.789,68

3.3.2

Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependințe. Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

-

-

3.3.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

-

-

3.3.4

Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE

-

-

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

206.747,22

39.281,97

246.029,20

3.4.1

Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion "Gheorghe Hagi", Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

125.093,43

23.767,75

148.861,18

3.4.2

Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

50.247,54

9.547,03

59.794,57

3.4.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

31.406,26

5.967,19

37.373,44

3.4.4

Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE

-

-

3.5

Proiectare

17.568.926,70

3.338.096,07

20.907.022,77

3.5.1

Temă de proiectare

-

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

3.5.2.1

Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion "Gheorghe Hagi", Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

-

-

-

3.S.2.2

Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

-

-

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANȚA constanta

Er-V,


TUDOR RESIDE


ȚUDQR

TCMS cocsuNn***

n IFfl Ifiriasspciated

*'■ I y IU <J a rchitccts

3.5.2.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

-

l SR-L- Jf

3.5.2.4

Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

1.849.360,71

351.378,53

2.200.739,24

3.5.3.1

Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion "Gheorghe Hagi", Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

928.786,84

176.469,50

1.105.256,34

3.5.3.2

Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

455.733,88

86.589,44

542.323,32

3.5.3.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

365.611,40

69.466,17

435.077,56

3.5.3.4

Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE

99.228,59

18.853,43

118.082,02

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

2.774.041,06

527.067,80

3.301.108,86

3.5.4.1

Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion "Gheorghe Hagi", Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

1.393.180,27

264.704,25

1.657.884,52

3.S.4.2

Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

683.600,82

129.884,16

813.484,97

3.5.4.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

548.417,09

104.199,25

652.616,34

3.5.4.4

Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE

148.842,88

28.280,15

177.123,03

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2.080.530,79

395.300,85

2.475.831,64

3.5.5.1

Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion "Gheorghe Hagi", Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

1.044.885,20

198.528,19

1.243.413,39

3.5.5.2

Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

512.700,61

97.413,12

610.113,73

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

B

MUNICI

3.5.53

ENEFICIAR:                 PROIECTANT GEN

PIUL CONSTANȚA     IGLOO ASSOCIATED ARC!

CONSTANT

M     <-igioo

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

ERAL:

HITECTS SRL

isspciated

irchitccts

411.312,82

PROIECTANT DE SPECI

TUDOR RESIDENC

TUDORRE^DE

//* RE 78.149® 4

ALITATE:

E SRL

SSNCEI)

489.46^6

3.5.5.4

Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE

111.632,16

21.210,11

132.842,27

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

10.864.994,14

2.064.348,89

12.929.343,03

3.5.6.1

Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion "Gheorghe Hagi", Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

5.456.622,71

1.036.758,31

6.493.381,02

3.5.6.2

Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependințe. Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

2.677.436,54

508.712,94

3.186.149,48

3.5.63

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

2.147.966,95

408.113,72

2.556.080,67

3.5.6.4

Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE

582.967,95

110.763,91

693.731,86

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

. -

-

' -

3.7

Consultanță

-

-

- 7

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

-

3.7.2

Auditul financiar

-

-

-

3.8

Asistență tehnică

4.668.899,48

887.090,90

5.555.990,38

3.8.1

Asistența tehnică din partea proiectantului

924.680,35

175.689,27

1.100.369,62

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

462.340,18

87.844,63

550.184,81

3.8.I.I.

1

Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion "Gheorghe Hagi", Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

232.196,71

44.117,38

276.314,09

3.8.I.I.

2

Obiectul 2 - LOT2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

113.933,47

21.647,36

135.580,83

3.8.I.I.

3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

91.402,85

17.366,54

108.769,39

3.8.I.I.

4

Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE

24.807,15

4.713,36

29.520,50

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANȚA     IGLOO ASSOCIATED ARCHITECTS SRL        TUDOR RESIDENCE SRL

constanta

W.®      /SjglOOWH TUDORSilDENgE^

CCMUW*1                                                                                                           //               l

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

462.340,18

87.844,63

w

Wc

TUDOR

ssăBf 1

3.8.1.1.

1

Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion "Gheorghe Hagi", Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

232.196,71

44.117,38

276.314,09

3.8.1.1.

2

Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

113.933,47

21.647,36

135.580,83

3.8.1.1.

3

Obiectul 3 - LOT3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

91.402,85

17.366,54

108.769,39

3.8.I.I.

4

Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE

24.807,15

4.713,36

29.520,50

3.8.2

Dlrigenție de șantier

3.744.219,13

711.401,63

4.455.620,76

3.8.2.1

Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion "Gheorghe Hagi", Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

2.084.890,48

396.129,19

2.481.019,67

3.8.2.2

Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

837.459,00

159.117,21

996.576,21

3.8.2.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

523.437,60

99.453,14

622.890,74

3.8.2.4

Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE

298.432,05

56.702,09

355.134,14

Total capitol 3

24.124.297,14

4.583.616,46

28.707.913,60

4

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția c

e bază

4.1

Construcții și instalații

374.421.912,98

71.140.163,47

445.562.076,45

4.1.1

Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion "Gheorghe Hagi", Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

208.489.047,98

39.612.919,12

248.101.967,10

4.1.2

Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

83.745.900,00

15.911.721,00

99.657.621,00

4.1.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

52.343.760,00

9.945.314,40

62.289.074,40

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

B MUNICI

i

4.1.4

ENEFICIAR:                 PROIECTANT GEN

PIUL CONSTANȚA     IGLOO ASSOCIATED ARC

CONSTANTA

M     r-igloo

TOW» COKSIMm***

Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE

ERAL:

HITECTS SRL

îsspciated

irchitects

29.843.205,00

PROIECTANT DE SPECI

TUDOR RESIDENC

TUDORRESIDE

5.670.208,95

ALITATE:

ESRL

NCE^===^

[(* TUDOR ,

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

3.725.621,90

707.868,16

4.4ă^g90£g^

4.2.1

Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion "Gheorghe Hagi", Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

1.512.557,00

287.385,83

1.799.942,83

4.2.2

Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

669.967,20

127.293,77

797.260,97

4.2.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

1.518.230,70

288.463,83

1.806.694,53

4.2.4

Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE

24.867,00

4.724,73

29.591,73

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

33.530.597,10

6.370.813,45

39.901.410,55

4.3.1

Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion "Gheorghe Hagi", Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

13.613.013,00

2.586.472,47

16.199.485,48

4.3.2

Obiectul 2 - LOT2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

6.029.704,80

1.145.643,91

7.175.348,71

4.3.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

13.664.076,30

2.596.174,50

16.260.250,80

4.3.4

Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE

223.803,00

42.522,57

266.325,57

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

43.156.844,60

8.199.800,47

51.356.645,07

4.5.1

Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion "Gheorghe Hagi", Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

17.628.718,10

3.349.456,44

20.978.174,54

4.5.2

Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

9.715.720,00

1.845.986,80

11.561.706,80

4.5.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

12.828.086,00

2.437.336,34

15.265.422,34

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

BENEFICIAR:                 PROIECTANT GENERAL:

MUNICIPIUL CONSTANȚA     IGLOO ASSOCIATED ARCHITECTS SRL

CONSTANJ4

iglooss

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

TUDOR RESIDENCE SRL

TUDOR RESIDENCE

4.5.4

Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE

2.984.320,50

567.020,$ 11*

F

4.6

Active necorporale

\\<3.

S.R.L.      //

Total capitol 4

454.834.976,58

86.418.645,55^

34L233^622,13

5

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

11.232.657,39

2.134.204,90

13.366.862,29

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

7.488.438,26

1.422.803,27

8.911.241,53

5.1.1.1

Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion "Gheorghe Hagi", Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

4.169.780,96

792.258,38

4.962.039,34

5.1.1.2

Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

1.674.918,00

318.234,42

1.993.152,42

5.1.1.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

1.046.875,20

198.906,29

1.245.781,49

5.1.1.4

Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE

596.864,10

113.404,18

710.268,28

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

3.744.219,13

711.401,63

4.455.620,76

6.1.1

Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion "Gheorghe Hagi", Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

2.084.890,48

396.129,19

2.481.019,67

6.1.2

Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

837.459,00

159.117,21

996.576,21

6.1.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

523.437,60

99.453,14

622.890,74

6.1.4

Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE

298.432,05

56.702,09

355.134,14

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4.406.218,04

-

4.406.218,04

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5%xC+M)

1.999.422,54

-

1.999.422,54

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

B MUNICI

1

5.2.3

ENEFICIAR:                 PROIECTANT GEN

PIUL CONSTANȚA     IGLOO ASSOCIATED ARC

CONSTANT fi ® «

M     r-igloo

TOUS

COHSWfTWA

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

(O,l%xC+M)

ERAL:

HITECTS SRL

îsspciated

jrcnitects

399.884,51

PROIECTANT DE SPECI

TUDORRESIDENC

TUDORMSIDE

ALITATE:

ESRL

NCJ^^

-     S’-R.L.        //

Oz    ir    ■///

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%xC+M)

1.999.422,54

-

1.999.422,54

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

7.488,44

-

7.488,44

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

24.566.066,93

4.667.552,72

29.233.619,64

5.3.1

Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion "Gheorghe Hagi", Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

13.152.027,37

2.498.885,20

15.650.912,57

5.3.2

Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

5.369.087,52

1.020.126,63

6.389.214,15

5.3.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

4.285.571,96

814.258,67

5.099.830,63

5.3.4

Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE

1.759.380,08

334.282,21

2.093.662,29

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

-

Total cap

toi 5

40.204.942,35

6.801.757,62

47.006.699,97

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

74.884,38

14.228,03

89.112,42

6.1.1

Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion "Gheorghe Hagi", Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

41.697,81

7.922,58

49.620,39

6.1.2

Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

16.749,18

3.182,34

19.931,52

6.1.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

10.468,75

1.989,06

12.457,81

6.1.4

Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE

5.968,64

1.134,04

7.102,68

6.2

Probe tehnologice și teste

74.884,38

14.228,03

89.112,42

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

6.2.1

Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion "Gheorghe Hagi", Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

41.697,81

7.922,58

49.620,39

6.2.2

Obiectul 2 - LOT2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

16.749,18

3.182,34

19.931,52

6.2.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente. Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

10.468,75

1.989,06

12.457,81

6.2.4

Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE

5.968,64

1.134,04

7.102,68

Total cap

toi 6

149.768,77

28.456,07

178.224,83

TOTAL GENERAL

533.562.520,60

100.539.697,49

634.102.218,08

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

399.884.508,90

75.978.056,69

475.862.565,59


rJglooas


TUDOR RESIDENCE


Data: 15.05.2020

Beneficiar/lnvestitor, Municipiul Constanta


COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


/sJgloo®s


TUDOR RESIDENCE


DEVIZUL - SCENARIU 1

Obiectului 1 : LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

STADION FOTBAL

128.202.353

24.358.447

152.560.800

4.1.2

PARCARE SUBTERANA

62.545.085

11.883.566

74.428.651

4.1.3

STADION ANTRENAMENT FOTBAL

17.741.610

3.370.906

21.112.516

TOTAL 1 - subcap. 4.1

208.489.048

39.612.919

248.101.967

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.512.557

287.386

1.799.943

TOTAL II - subcap. 4.2

1.512.557

287.386

1.799.943

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

13.613.013

2.586.472

16.199.485

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

17.628.718

3.349.456

20.978.175

4.6

Active necorporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

31.241.731

5.935.929

37.177.660

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

241.243.336

45.836.234

287.079.570

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


rJglooss


TUDOR RESIDENCE


DEVIZUL - SCENARIU 1

Obiectului 2 : LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

ARENA TENIS 4.750 LOCURI

67.056.500

12.740.735

79.797.235

4.1.2

ARENA TENIS 1.000 LOCURI

12.661.600

2.405.704

15.067.304

4.1.3

TEREN TENIS ANTERANAMENT (4 buc)

4.027.800

765.282

4.793.082

TOTAL I - subcap. 4.1

83.745.900

15.911.721

99.657.621

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

669.967

127.294

797.261

TOTAL II - subcap. 4.2

669.967

127.294

797.261

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

6.029.705

1.145.644

7.175.349

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

9.715.720

1.845.987

11.561.707

4.6

Active necorporale

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

15.745.425

2.991.631

18.737.056

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

100.161.292

19.030.645

119.191.937

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


/^iglootss


TUDOR RESIDENCE


DEVIZUL - SCENARIU 1

Obiectului 3 : LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

CENTRU DE RECUPERARE

48.135.150

9.145.679

57.280.829

4.1.2

PARC

4.208.610

799.636

5.008.246

TOTAL I - subcap. 4.1

52.343.760

9.945.314

62.289.074

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.518.231

288.464

1.806.695

TOTAL II - subcap. 4.2

1.518.231

288.464

1.806.695

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

13.664.076

2.596.174

16.260.251

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

12.828.086

2.437.336

15.265.422

4.6

Active necorporale

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

26.492.162

5.033.511

31.525.673

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

80.354.153

15.267.289

95.621.442

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


rJglooss


TUDOR RESIDENCE


DEVIZUL - SCENARIU 1

Obiectului 4 : AMENAJARI EXTERIOARE

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

ESPLANADA PIETONALA

29.843.205

5.670.209

35.513.414

TOTAL I - subcap. 4.1

29.843.205

5.670.209

35.513.414

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

24.867

4.725

29.592

TOTAL II - subcap. 4.2

24.867

4.725

29.592

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

223.803

42.523

266.326

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

2.984.321

567.021

3.551.341

4.6

Active necorporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

3.208.124

609.543

3.817.667

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

33.076.196

6.284.477

39.360.673

 • 3.7» (CosImg'qQ® expOoataire so mWlmere osftimate [prâu raportare Qa obiscîDve dl® mvestâtiii sornăBar©

Utmeaza sa fie detaliate la faza studiu de fezabilitate.

 • 3.3. ÂtraaDfea preDimâinara pBwmdl aspecte ©c©m©mâc© sd ffmarcciare Informațiile prezentate in cadrul acestui studiu cu privire la analiza financiara sunt pur indicative. In funcție de modul de exploatare a activelor, se va dezvolta un model financiar complex, in care vor fi luate in considerare fluxurile financiare pentru toate entitățile implicate. De asemenea, analiza socio-economica include evaluări preliminare ale beneficiilor socio-economice generate.

Analiza financiara preliminară

Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare și evaluare financiara si economică a proiectelor. In conformitate cu Regulamentul CE 1083/2008, Art. 40 si cu HG 907/2016, analizele cost-benefîciu au următoarea structura minimala:

J Identificarea investiției si definirea obiectivelor;

 • •S Analiza opțiunilor;

Analiza financiara;

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


✓—\ î fl I fi fi Associated f lUUarchitects

TUDOR RESIDENCE


J Analiza economica; si

S Analiza de risc si senzitivitate.

Analiza cosț-beneficiu pentru investiția de fata va urmări acest continut-cadru. Această analiză are drept scop să stabilească:

măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a politicilor sociale în România și în mod special la atingerea obiectivelor strategice;

fundamentarea calculului necesarului de finanțare;

J măsura în care proiectul contribuie la bunăstarea economică a regiunii, evaluata prin calculul indicatorilor de rentabilitate socio-economica ai proiectului.

Principiile și metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în conformitate cu:

J Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

J „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects”, decembrie 2014 - Comisia Europeana

Analizele cost-beneficiu financiare si economice vot avea ca date de intrare rezultatele studiului de trafic si ale evaluărilor tehnice privind costurile de investiției ale proiectului si se vor fundamenta pe reglementările tehnice in vigoare in Romania.

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparației costurilor alternativelor de construire propuse în situația actuală. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF - Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) - care cuantifică diferența dintre beneficiile și costurile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un factor de actualizare, operațiune necesară pentru a „aduce” o valoare viitoare la anul de baza al evaluării costurilor. Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de referința 2020.

Analiza financiara va analiza valori financiare care includ TVA.

Prin perioada de referință se înțelege numărul maxim de ani pentru care se fac prognoze în cadrul analizei economico-financiare. Prognozele privind evoluțiile viitoare ale proiectului trebuie să fie formulate pentru o perioadă corespunzătoare în raport cu durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic. Alegerea perioadei de referință poate avea un efect extrem de important asupra indicatorilor financiari și economici ai proiectului.

Concret, alegerea perioadei de referință afectează calcularea indicatorilor principali ai analizei cost-beneficiu și poate afecta, de asemenea, determinarea ratei de cofinanțare. Pentru majoritatea proiectelor de infrastructură, perioada de referință este de cel puțin 20 de ani, iar pentru investițiile productive este de aproximativ 10 ani.

Având in vedere specificul investiției, analiza cost-beneficiu va fi realizata pe o perioada de 25 de ani.

Durata de analiza in cadrul analizei cost-beneficiu este de 25 de ani din care primii trei ani (2020-2023) reprezintă perioada de implementare a investiției iar intervalul 2024-2045 reprezintă perioada de operare a investiției (22 de ani).

Anul 2020 este anul de referința in elaborarea analizei cost-beneficiu, respectiv anul de baza pentru exprimarea preturilor. Fluxuri de costuri si beneficii vor fi actualizate la anul de baza al analizei (2020).

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


i n I n n asspciated ( lyiUUarchitects

TUDOR RESIDENCE


Titularul investiției este Municipiul Constanta, iar fondurile necesare realizării investiției vor fi obținute prin accesarea unei finanțări publice.

Valoarea investiției totale de capital este de 634.102.218,08 lei (total general, cu TVA) (preturi fixe 2020)1, esalonata pe o perioada de trei ani, cu procentele de eșalonare conform graficului de eșalonare a investiției

In ceea ce privește valoarea absoluta a valorii reziduale, se va urma metoda amortizării liniare, care tine cont de durata normale de funcționare a activelor care compun investiția de baza. Valoarea reziduala reprezintă valoarea ramasa a activelor, valoarea corespondenta ultimul an de analiza a proiectului, respectiv anul de analiza 25.

In acest scop a fost stabilită valoarea reziduală a principalelor componente ale investiției, în funcție de durata de viață a fiecărei componente. Deoarece, pentru un proiect de infrastructura civila, durata de viata a elementelor de infrastructura este mai mare decât durata de operare a activelor (in cazul de fata, 22 de ani), procedura de calcul a valorii reziduale trebuie sa evalueze durata de viata a fiecărei categorii de active, care îndeplinesc aceasta condiție.

Durata reziduala va fi determinata după următoarea relație:

Valoarea reziduala = (durata de viata ramasa / durata de viata totala)* costurile de capital

Orizontul de previziune a costurilor si veniturilor generate de implementarea Proiectului, prezumat la evalurea rentabilității financiare si economice, este de 25 ani, din care anii de analiza 1-3 (notati convențional cu anii 0, 1 si 2) reprezintă perioada de implementare a investiției.

La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat varianta folositii preturilor fixe, fata a se aplica un scenariu de evoluție pentru rata inflației la moneda de referința, si anume Lei. Ratele de actualizare folosite in estimarea rentabilității Proiectului au fost de 4% pentru analiza financiara, respectiv 5% pentru analiza socio-economica.

In vederea actualizării la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calculării indicatorilor specifici (VPN, RIR, etc) se estimează aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului investiție pe termen lung. Având in vedete ca acest capital este directionat către un proiect de investiție cu impact major asupra comunitarii locale si adreseaza un serviciu de utilitate publica nivelul de referința este recomandat la nivelul de 4%. Acest procent a fost identificat ca fiind încadrat intr-un interval rezonabil la nivelul unor eșantioane reprezentative de proiecte similare in spațiul european si implementate cu succes din surse publice.

Pentru aprecierea ratei economice de rentabilitate când se considera si implicațiile, impactul proiectului din punct de vedere socio-economic, se va utiliza rata de 5% in vederea calculării indicatorilor de performanta, valoare corespondent. O investiție este rentabila, din punct de vedere financiar, respectiv economic, daca prezintă o rata interna de rentabilitate superioara tatei de actualizare adoptate; echivalent, daca valoarea neta prezenta este pozitiva.

Fara obținerea finanțării publice, Beneficiarul ar trebui sa acopere integral, din bugetul propriu suma necesara pentru realizarea investiției. In cazul in care proiectul nu va obține finanțarea publica, realizarea acestuia prin surse proprii va fi mult intarziata deoarece efortul financiar propriu este peste posibilitățile actuale, pentru asigurarea condițiilor de realizare a proiectului in următorii ani.

'Analiza cost-beneficiu este realizata in preturi fixe (constante) pentru anul de baza 2020, fara a lua in considerare un scenariu de evoluție a preturilor unitare.

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


/sJglooas


TUDOR RESIDENCE


Nu este cazul, proiectul nefiind generator de venituri financiare. In schimb, proiectul generează efecte pozitive asupra ansamblului economiei naționale, ce vor fi cuantificate in cadrul analizei economice sub forma beneficiilor socio-economice.

Costurile de operare sunt costuri adiționale generate de utilizarea investiției, după finalizarea investiției. In cazul prezentat aceste costuri de operare constau in:

 • • întreținerea activelor, compusa din intretinere curenta si periodica;

 • • Costurile administrative pentru asigurarea unor condiții optime de operare.

In scenariul Cu Proiect, au fost estimate costuri de intretinere si operare la o valoare anuala de 1,5% din valoarea investiției totale.

Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat si incremental generat de proiect, pe baza estimărilor costurilor investitionale, a costurilor cu întreținerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe întreaga perioada de analiza, precum si a veniturilor financiare generate.

Indicatorii utilizați pentru analiza financiară sunt:

 • • Valoarea Netă Actualizată Financiară a proiectului;

 • • Rata Internă de Rentabilitate Financiară a proiectului;

 • • Raportul Beneficiu - Cost; si

 • • Fuxul de Numerar Cumulat.

Valoarea Netă Actualizată Financiară (VNAF) reprezintă valoarea care rezultă deducând valoarea actualizată a costurilor previzionale ale unei investiții din valoarea actualizată a beneficiilor previzionale.

Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF) reprezintă rata de actualizare la care un flux de costuri și beneficii exprimate în unități monetare are valoarea actualizată zero. Rata internă de rentabilitate este comparată cu rate de referință pentru a evalua performanța proiectului propus, în Documentul de lucru nr. 4 al Direcției Generale de Politică Regională din cadrul Comisiei Europene se prezintă tabelul cu profitabilitatea așteptată în cazul a diferite tipuri de infrastructuri. Din acest tabel reiese faptul că pentru proiectele fără taxă nu se așteaptă nicio profitabilitate.

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidențiază măsura în care beneficiile proiectului acoperă costurile acestuia. In cazul când acest raport are valori subunitate, proiectul nu generează suficiente beneficii și are nevoie de finanțare (suplimentara).

Fluxul de numerar cumulat reprezintă totalul monetar al rezultatelor de trezorerie anuale pe întreg orizontul de timp analizat.

In mod evident, o investiție pentru utilizarea căreia nu se percep taxe nu este o investiție rentabilă din punct de vedere financiar. Astfel, rezultă valori necorespunzătoare pentru rentabilitatea financiară a investiției (RIRF/C <4%, VNAF/C <0) deoarece cash-flow-ul net este negativ pentru toți anii de operare a investiției, cu excepția ultimului an, când este luată în calcul valoarea reziduală.

De altfel și obținerea unor indicatori ai performanței economice buni (VANE>0; RIRE>5%) reprezintă o condiție obligatorie pentru ca proiectul să primească finanțare publica. Verificarea îndeplinirii acestei condiții face obiectul capitolului de analiză economică.

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


/sJgloosîS


TUDOR RESIDENCE


Analiza economică preliminară

Prin analiza economică se urmărește estimarea impactului si a contribuției proiectului la creșterea economică la nivel regional si național.

Aceasta este realizată din perspectiva întregii societăți (municipiu, regiune sau țară), nu numai punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.

Analiza financiară este considerată drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-economice. în vederea determinării indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite ajustări pentru variabilele utilizate în cadrul analizei financiare.

Principiile și metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-benefîciu sunt în concordanță cu:

 • • „Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis”, elaborat de Comisia Europeană pentru perioadă de programare 2014-2020;

 • • „General Guidelines for Cost Benefit Analysis of Projects to be supported by the Structural Instruments” - ACIS, 2009;

Principalele recomandări privind analiza armonizată a proiectelor de infrastructura se referă la următoarele elemente:

 • • Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului necuantificabil, actualizare și transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analiză a proiectelor, evaluarea riscului viitor și a senzitivității, costul marginal al fondurilor publice, surplusul de valoare a transportatorilor, tratarea efectelor socio-economice indirecte;

 • • Valoarea schimbărilor în riscurile de accident;

 • • Costuri de mediu;

 • • Costurile și impactul indirect al investiției de capital (inclusiv costurile de capital pentru implementarea proiectului, costurile de întreținere, operare și administrare, valoarea reziduală).

Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor si beneficiilor in timp este de 5%, in conformitate cu normele Europene asa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis of investment projects’ editat de “Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeana. Rata de actualizare de 5% este valabila pentru „tarile de coeziune”, Romania incadrandu-se in aceasta categorie.

Scopul principal al analizei economice este de a evalua dacă beneficiile proiectului depășesc costurile acestuia și dacă merită să fie promovat. Analiza este elaborată din perspectiva întregii societăți nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului iar pentru a putea cuprinde întreaga varietate de efecte economice, analiza include elemente cu valoare monetară directă, precum costurile de construcții si întreținere și beneficiile sociale.

Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adică primesc o valoare monetară) pentru a permite realizarea unei comparări consistente a costurilor și beneficiilor în cadrul proiectului și apoi sunt adunate pentru a determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se poate determina dacă proiectuleste dezirabil și merită să fie implementat. Cu toate acestea, este important de acceptat faptul că nu toate efectele proiectului pot fi cuantificate financiar, cu alte cuvinte nu tuturor efectele socio-economice li se pot atribui o valoare monetara.

Anul 2020 este luat ca baza fiind anul întocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate costurile si beneficiile sunt actualizate prin prisma preturilor reale din anul 2020, luna mai.

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


i fl I nn asspciated f <*' ly lUUarchitccts

TUDOR RESIDENCE


Se presupune ca lucrările de propuse vor fi realizate in perioada 2020-2023. Astfel, situația imbunatatita va exista incepand cu anul 2023. Perioada de calcul folosita este de 25 de ani. Aceste ipotezeau fost de asemenea adoptate in conformitate cu normele europene asa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis of investment projects’ - “Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeana.

Valoarea reziduala la sfârșitul perioadei de analiza a fost estimata la 20% din costul total de investiție, pentru orice element de infrastructura care va fi realizat ca parte a lucrărilor prevăzute. Ca indicator de performanta a proiectului, s-au folosit Valoarea Actualizata Neta (beneficiile actualizate minus costurile actualizate) si Gradul de Rentabilitate (rata beneficiu/cost). Acesta din urma exprima benefiiciile actualizate raportate la unitatea monetara de capital investit. In final, rezultatele sunt exprimate sub forma Ratei Interne de Rentabilitate: rata de actualizare pentru care Valoarea Neta Actualizata ar fi zero.

Rata Interna de Rentabilitate Economica

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazează pe ipotezele:

 • • Toate beneficiile și costurile incrementale sunt exprimate în prețuri reale 2019, în Lei;

 • • EIRR este calculată pentru o durată de 25 ani a Proiectului. Aceasta include perioada de construcție (primii trei ani, notati convențional cu anii 0-2), precum și perioada de exploatare, până în anul 25 (anul efectiv 2043);

 • • Viabilitatea economică a Proiectului se evaluează prin compararea EIRR cu Costul Economic real de Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizată în analiză este 5%. Prin urmare, Proiectul este considerat fezabil economic, dacă EIRR este mai mare sau egală cu 5%, condiție ce corespunde cu obținerea unui raport beneficii/costuri supraunitar.

Eșalonarea Investiției

 • • Eșalonarea investiției s-a presupus a se derula pe o perioadă de trei ani, pentru anii de analiza 0-2, conform Calendarului Proiectului.

Beneficiile economice

Au fost considerate pentru analiza socio-economica, doar o parte din componentele monetare care au influenta directa. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat același concept de analiza incrementala, respectiv se estimează beneficiile in cazul diferenței intre cazul “cu proiect” si “fara proiect”.

Efectele sociale (pozitive) ale implementării proiectului sunt multiple si se pot clasifica in doua categorii:

 • • Efecte cuantificabile monetare (care pot fi monetarizate); si

 • • Efecte necuantificabile.

Tabelul următor prezintă ipotezele de baza ale analizei economice, costurile si beneficiile cuantificate precum si indicatorii de rezultat, de apreciere a eficientei economice a proiectului

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta


UgloosîS


TUDOR RESIDENCE


 • 4. Soluții fezabile pentru realizarea obiectivului de investitii

 • 4.*8. P’ropmmoG'’®® mitoimh M8W         de sceonara/optram dâiralre c@0e

care vor ffS araaBIzate 0a ffaza d® stadiul de fezabOSâtafe

Analizând cele 3 (trei) scenarii prezentate la capitolul 3, propunem ca variante oportune de analizat in următoarea faza de proiect scenariile 1 si 2.

 • ♦ ♦♦ Criterii de alegere a celor doua scenarii:

Corelarea optima intre criteriile temei de proiectare — prioritar fiind încadrarea stadionului de fotbal in categoria IV UEFA, normarea corecta a suprafețelor funcțiunilor, luarea in calcul a tuturor spatiilor necesare desfășurării optime a evenimentelor sportive; raportul intre capacitatea stadionului si numărul de locuitori a orașului Constanta si localitățile limitrofe orașului;

 • ♦ ♦♦ Dificultăți in implementarea scenariului 3:

Prin diminuarea capacitatii spectatorilor se vot reduce costurile, dar stadionul de fotbal nu se va mai încadra in normele UEFA;

Necorelare număr locuri cu numărul de locuitori a orașului Constanta si localitățile limitrofe orașului;

Imposibilitate de dezvoltare ulterioare si diminuarea capacitatii de atragere a tinerilor spre sport si activitate fizica.

SCENARIU 1:

Implementarea celor 3 obiecte majore, după cum urmeaza:

 • ♦ ♦♦ LOT 1: Stadion de fotbal “Gheorghe Hagi”, cu o capacitate de 15.000 locuri si implementarea tuturor funcțiunilor si suprafețelor necesare încadrării in categoria IV UEFA; construcția va beneficia de accese separate pentru sportivi, VIP, presa si public, cu zone clar definite pentru cele 4 categorii (accese, circulatii orizontale si vertical, zone spectacol separate). In cadrul lotului vor fi cuprinse si următoarele:

terenul de antrenament fotbal, amplasat pe limita de nord-est a terenului, zona cu o suprafața de cca 500,00 mp;

esplanada ce face legătură intre zonele sportive ale complexului;

parcarea subterana ce va fi realizata pe aproape toata suprafața terenului aferent investiției.

 • ❖ AMPLASARE PE TEREN:

Stadionul de fotbal se va amplasa pe latura de sud a terenului, in vecinătatea lui dezvoltandu-se: esplanada - ca zona de legătură intre construcțiile majore din complex;

parcul si Centrul sportiv de recuperare si cazare;

Arena de tenis.

Suprafața afectata de construirea stadionului va fi de cca. 22,150 mp.

 • ❖ ORGANIZAREA FUNCȚIONALA a stadionului de fotbal:

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


✓—x î fl I fi O Associated ( -m'lyiUUarchitccts

TUDOR RESIDENCE


In organizarea funcționala trebuie luat in calcul realizarea subsolului general ce va cuprinde mare parte a construcțiilor de pe teren si ce va rezolva problema locurilor de parcare, aprovizionarea si spatiile tehnice aferente intregii investitii.

■ Subsol 1 si subsol 2: parcari (public, vip, sportivi, angajati), spatii tehnice aferente construcției, acces salvare pe teren (pe latura de sud a construcției); zona de vest a subsolului 2 se va amenaja cu următoarele spatii:

Hol jucători;

Cabinet medical;

Camera control antidoping;

Vestiar purtători steaguri;

Vestiar delegati;

Vestiar arbitrii;

Zona flash interview;

Camera secundara media;

 • V estiar si masaj echipa 1;

 • V estiar antrenor echipa 1;

 • V estiar si masaj echipa 2;

 • Vestiar antrenor echipa 2;

Vestiar copii si evenimente;

Sala antrenament echipa 1;

Sala antrenament echipa 2;

Foayer presa;

Sala conferințe 50 locuri;

Zona catering;

Comandament ISU;

Cabinet medical;

Noduri de circulație separate (presa / sportivi / catering).

Subsol 1: se va realiza accesul publicului pe trei laturi (sud, est si nord) si spatii amenajate la nivelul subsolului 1

Acces public;

Acces galerie adversa;

Fanshop;

Spatii tehnice;

Zona salon media;

Centru comunicatii;

Studiouri TV;

Zona lucru media;

Birou foto si proiecții;

Zona lucru fotografi;

Toalete media;

Zona catering;

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


r.îgloosfK


TUDOR RESIDENCE


Zona administrative si birouri;

Cabinet medical;

Noduri de circulație separate (presa / sportivi / catering).

■ Parter: accesul pe latura de vest a publicului VIP, presa, catering si jucători — accese diferite pentru cele patru categorii și totodată, la nivelul parterului se vor realiza si circulațiile orizontale ale suporterilor

Hol distribuție suporteri;

Hol galerie adversa;

Toalete suporteri;

Zona food suporteri;

Zona mixta;

Recepție jucători si presa;

Acces VIP;

Recepție VIP;

Toalete VTP;

Cafenea presa;

Toalete presa;

Zona catering;

Vestiare catering;

Cabinet medical;

Noduri de circulație separate (presa / sportivi / catering).

Etaj 1: se va amenaja zona VIP si presa, după cum utmeaza:

Gol peste hol suporteri;

Recepție VIP;

Anexa VIP (recepții, lounge, interviuri);

Anexa VTP (bucătărie, hostess, șoferi);

Toalete VIP;

Zona catering si ascensor;

Cabinet medical;

Noduri de circulație separate (presa / VIP).

Etaj 2: se va amenaja zona VIP si presa, după cum urmeaza

Loje Skybox;

Toalete Skybox;

Salon Skybox;

Anexa Skybox;

Zona catering si ascensor;

Noduri de circulație separate (presa / VIP).

Etaj 3: se va amenaja zona presa, după cum urmeaza

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


i fi I d   Associated

TUDOR RESIDENCE


t •'lyiUUarchitects

Platforma camera principala;

Platforme camera 16 m;

Masa presei;

Salon presa / Recepție;

Toaleta presa;

Zona catering presa si ascensor;

Noduri de circulație separate (presa).

Etaj 4: se va amenaja zona presa, după cum urmeaza Camera control comentariu;

Posture comentatori;

Camera control stadion;

Comandament control stadion;

Studio TV;

Camera crainic stadion;

Camera unghi invers;

Zona catering presa si ascensor;

Noduri de circulație separate (presa).

❖ REZISTENTA:

Infrastructura: radier general din beton armat.

Suprastructura: ferme metalice zăbrelite pe doua directii / gradene din beton armat prefabricat, închiderile perimetrale se vor realiza din elemente metalice ce vor descarcă la stâlpi de fațada. Consolele ce alcauuiesc copertina se vor rigidiza si contravantui in plan orizontal prin intermediul unor profile metalice.

Terenul de antrenament se va amplasa pe latura de nord-est a complexului, cu dimensiunile si spatiile necesare efectuării antrenamentelor.

Teren antrenament;

Vestiare, grupuri sanitare si birouri aferente.

Esplanada: amplasata in zona centrala a complexului sportiv va prelua accesele din zona subterana (parcari) si distribuția publicului spre punctele de interes. Se vor folosi finisaje specifice zonelor de promenade, cu inserții de spatii verzi si mobilier urban.

S construita la sol

S construita (proiecție la sol) H maxim

22,150

24,500

42.00m fata de CTA local

S construita (spatii inchise) subsol -2

S construita (spatii inchise) subsol -1

3,150

6,275


COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

î ni O n asspciated t * iyKJVlarchitccts

S construita (spatii inchise) parter

3,520

S construita (spatii inchise) etaj 1

1,720

S construita (spatii inchise) etaj 2

875

S construita (spatii inchise) etaj 3

570

S construita (spatii inchise) etaj 4

820

Gradene si teren (spatii deschise)

20,770

S construita desfasurata

37,700

S utila (spatii inchise) subsol -2

2,678

S utila (spatii inchise) subsol -1

5,334

S utila (spatii inchise) parter

2,992

S utila (spatii inchise) etaj 1

1,462

S utila (spatii inchise) etaj 2

744

S utila (spatii inchise) etaj 3

485

S utila (spatii inchise) etaj 4

697

Gradene si teren (spatii deschise)

20,770

S utila totala

35,161

STADION ANTRENAMENT

FOTBAL                     mp

VESTIARE SI BIROURI

S construita la sol

500

H maxim

lO.OOm fata de CTA local

S construita (spatii inchise) parter

500

S construita (spatii inchise) etaj 1

500

Teren (spatii deschise)

7,140

S construita desfasurata

8,140

S utila (spatii inchise) parter

425

S utila (spatii inchise) etaj 1

425

Teren (spatii deschise)

7,140

S utila totala

7,990

PARCARE SUBTERANA 2 NlWLOTi;^a!îocHn<sulj ’ ”

S construita nivel -1 (parcare, sp tehnice)

S construita nivel -2 (parcare, sp tehnice)

14,675

14,675

S construita totala

29,350

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


TUDOR RESIDENCErJglooss


TUDOR RESIDENCE♦♦♦ LOT 2: Arene tenis si dependințe ce va cuprinde următoarele construcții: arena tenis cu 4.750 locuri

arena tenis mica, cu o capacitate de 1.000 locuri

4 terenuri antrenament tenis, cu o suprafața de cca. 2.740 mp

Arena tenis, construcție ce se dezvolta pe parter si 1 etaj, cu o suprafața construita de 5.530 mp si o capacitate de 4.750 locuri.

Arena de tenis este poziționată in zona de est a complexului, cu acces din strada Pictor Ion Andreescu si din zona esplanade.

❖ ORGANIZAREA FUNCȚIONALA:

Subsol 2: accese in arena separate pe categorii de public si spatii aferente desfășurării evenimentelor:

Zona acces public, foyer;

Toalete, garderobe;

Zona food public;

Zona catering;

Hol acces VIP;

Cafe lounge bar;

Spatii administrative;

Spatii tehnice;

Hol acces sportivi;

 • V estiar antrenori;

 • V estiare principale sportivi;

 • V estiare arbitri;

 • Vestiare secundare sportivi;

Sala pregătire fizica;

Camera control antidoping;

Cabinet medical;

Toalete;

Hol acces presa;

Sala conferințe de presa;

Spațiu tehnic media;

Zona interviuri;

Subsol 1: zone aferente categoriilor de public:

Foyer public;

Toalete, garderobe;

Zona food public;

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


/sJgloo»®


TUDOR RESIDENCE


Zona presa;

 • - Zona VIP;

Gol peste foyer.

Parter: acces principal public:

Foyer public;

Terasa public (zona de acces);

Souvenir shopping area;

Zona presa;

Zona VIP;

Toalete.

Etaj 1: zona public, cu:

Circulatii public;

Toalete, garderoba public.

 • ❖ REZISTENTA:

Infrastructura: radier general din beton armat.

Suprastructura: ferme metalice zăbrelite pe doua directii / gradene din beton armat prefabricat, închiderile perimetrale se vor realiza din elemente metalice ce vor descarcă la stâlpi de fațada. Consolele ce alcătuiesc copertina se vor rigidiza si contravantui in plan orizontal prin intermediul unor profile metalice.

închideri perimetrale din structura tip panou metalic / table perforata.

Arena tenis mica, construcție cu o suprafața construita de 2.135 mp si o capacitate de 1.000 locuri. Arena mica de tenis este poziționată in zona centrala a complexului, cu acces din strada Pictor Ion Andreescu si din zona esplanade.

 • ❖ ORGANIZAREA FUNCȚIONALA:

Parter: cu acces jucători separate de accesul publicului, cu o circulație interioara in jurul terenului/gradenelor.

 • ❖ REZISTENTA:

Infrastructura: radier general din beton armat.

Suprastructura: ferme metalice zăbrelite pe doua directii / gradene din beton atmat prefabricat închiderile perimetrale se vor realiza din elemente metalice ce vor descarcă la stâlpi de fațada. Consolele ce alcătuiesc copertina se vor rigidiza si contravantui in plan orizontal prin intermediul unor profile metalice.

închideri perimetrale din structura tip panou metalic / table perforata.

Terenuri de antrenament tenis, in număr de patru, sunt propuse in vecinătatea celor doua arene, pe latura de est a terenului si ocupa o suprafața de cca. 2.740 mp. Accesul la cele 4 terenuri se va face pe latura de nord a acestora.

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

S construita (spatii inchise) subsol -2

3,640

S construita (spatii inchise) subsol -1

2,555

S construita (spatii inchise) parter

2,680

S construita (spatii inchise) etaj 1

1,565

Gradene si teren (spatii deschise)

5,660

S construita desfasurata

16,100

S utila (spatii inchise) subsol -2

3,094

S utila (spatii inchise) subsol -1

2,172

S utila (spatii inchise) parter

2,278

S utila (spatii inchise) etaj 1

1,330

Gradene si teren (spatii deschise)

5,660

S utila totala

14,534

ARENA TENIS MICA 1.000 locuri        mi


riigloossîH


TUDOR RESIDENCES construita la sol

2,135


S construita (proiecție la sol)                    2,135

H maxim                             15.OOm fata de CTA local

S construita (spatii inchise) parter Gradene si teren (spatii deschise)

940

2,100

S construita desfasurata

3,040

S utila (spatii inchise) parter Gradene si teren (spatii deschise)

800

2,100

S utila totala

2,900

TERENLTRITElSlIS '~? f-- ;      ~

ANTRENAMENT' s            mp .

4 terenuri (spatii deschise)

2,740

♦♦♦ LOT 3: Centru sportiv pentru recuperare ce va cuprinde zona de recuperare respectiv cazare dar si zona de parc propusa pe latura de sud-est a terenului.

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta


/Sfc' i g IOO arcîiîtects          TUDOR RESIDENCE

Accesul in zona lotului 3 se va face pe latura de est a terenului, din strada Pictor Ion Andreescu. Din aceasta zona se va accede atat la nivelul parterului cat si in subsolul aferent zonei de recuperare si cazare.

Centru recuperare: dezvoltat pe o suprafața construita de 1.800 mp si cu un regim de înălțime 2S+P+9E, va deserve complexul sportiv atat pentru sportivii ce au nevoie de recuperare cat si pentru personalități si sportivi ce participa la evenimente sportive.

❖ ORGANIZAREA FUNCȚIONALA:

 • ■ Subsol 1 si 2: zona parcare, spatii tehnice aferente imobilului

 • ■ Parter: zona principal de acces, parcari si spatii aferente aprovizionării, după cum urmeaza:

Lobby cu zona birouri, toalete, recepție, acces nod circulație verticala;

Spațiu comercial;

Zona recepție marfa, preluare rufe murdare, deșeuri;

Zona parcare.

 • ■ Mezanin: parcari si spatii tehnice.

 • ■ Etaj 1: aferenta spațiului public:

Restaurant cu bucătărie aferenta;

Sala de conferința 64 persoane cu anexe;

Sala conferința 40 persoane;

Sala conferințe 48 persoane;

 • - Sala VIP;

Zona lobby Săli conferintecu zone anexa aferente;

Circulație vertical pe fluxuri definite .

 • ■ Etaj 2: zona aferenta recuperării:

Sala fitness;

Masaj;

Spa — zona relaxare;

Masaj / ultrasunete / electroterapie;

Kinetoterapie;

Zona recepție;

Zona vestiare;

Zona aferenta personalului ce cuprinde birou, vestiare, grupuri sanitaresi depozitare material si echipamente medicale.

 • ■ Etaj 3-9: cazare: formata din 14 camere duble si un apartament pe fiecare nivel; număr total de spatii cazare:

 • 98 camere pat dublu;

 • 7 apartamente.

Acoperirea in sistem tip terasa circulabila cu realizarea unei zone de cafenea intr-un sistem de pergole metalice ce va intrefera cu zone de gradina.

❖ REZISTENTA:

Infrastructura: radier general din beton armat.

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


zsJgloo»s


TUDOR RESIDENCE


Suprastructura: cadre pe doua directii din beton armat, grinzi si plansee din beton armat; Închideri exterioare din zidărie cărămidă 30cm grosime; termoizolatie exterioara cu vara mineral rigida de minim lOcm grosime; acoperire in terasa circulabila.

Parc: extindere a centrului de recuperare, propusa ca zona de relaxare pentru sportivi in timpul recuperărilor, cu o suprafața ocupata de cca. 4.090 mp.

CENIRURECUPERARE 'Ț'/X . mJ

S construita la sol

S construita (proiecție la sol) H maxim

1,800

2,400

46.00m fata de CTA local

S construita (spatii inchise) parter

1,800

S construita (spatii inchise) mezanin

2,400

S construita (spatii inchise) etaj 1

1,780

S construita (spatii inchise) etaj 2

1,280

S construita (spatii inchise) etaj 3

834

S construita (spatii inchise) etaj 4

834

S construita (spatii inchise) etaj 5

834

S construita (spatii inchise) etaj 6

834

S construita (spatii inchise) etaj 7

834

S construita (spatii inchise) etaj 8

834

S construita (spatii inchise) etaj 9

834

S construita desfășurată

13,098

S utila (spatii inchise) parter

1,532

S utila (spatii inchise) mezanin

2,042

S utila (spatii inchise) etaj 1

1,515

S utila (spatii inchise) etaj 2

1,089

S utila (spatii inchise) etaj 3

710

S utila (spatii inchise) etaj 4

710

S utila (spatii inchise) etaj 5

710

S utila (spatii inchise) etaj 6

710

S utila (spatii inchise) etaj 7

710

S utila (spatii inchise) etaj 8

710

S utila (spatii inchise) etaj 9

710

S construita desfășurată

11,146

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

BENEFICIAR:                 PROIECTANT GENERAL:             PROIECTANT DE SPECIALITATE:

MUNICIPIUL CONSTANȚA IGLOO ASSOCIATED ARCHITECTS SRL        TUDOR RESIDENCE SRL

CONSTANJU

A 4                                rk

raiglooM» iworSsidence

TDW» cowjwmw**

 • INSTALAȚII - PREZENTARE GENERALA

In cadrul proiectului, pentru toate obiectele aferente complexului sportiv (celor 3 loturi prezentate) se prevăd următoarele instalatii ce vor fi dezvoltata in următoarea faza de proiect:

 • - INSTALAȚII ELECTRICE-CURENTI TARI:

 • ■ DISTRIBUȚIA ELECTRICA

Alimentarea cu energie electrică a complexului sportiv se va realiza prin intermediul unui post de transformare, alimentat din rețeaua de medie tensiune a Furnizorului.

Coloanele de alimentare ale tablourilor electrice generale de la fiecare transformator se vor executa prin cabluri de aluminiu. Coloanele de alimentare ale tablourilor electrice secundare se vor realiza cu cabluri din cupru tip CYY-F cu întârziere mărită la propagarea focului. Alimentarea cu energie electrica a echipamentelor cu rol de siguranță la foc se va realiza cu cabluri RF tip NHXH E90.

Cablurile se vor monta în tuburi de protecție din PVC pozate aparent sau aparent pe jgheaburi metalice.

Pentru alimentarea de rezervă în cazul unei avarii la rețeaua de distribuție a Furnizorului de energie s-a prevăzut un grup electrogen cu pornire automata de 300 kVA/400V ce deservește tabloul de receptoare vitale TE-CV1.

Funcție de capacitatile si necesarul ce va reieși in urma realizării breviarelor de calcul se vor adopta soluțiile optime pentru alimentarea si distribuția energiei electrice pentru fiecare obiect in parte.

 • ■ INSTALAȚIA DE ILUMINAT

Instalație de iluminat normal

Instalația de nocturnă

 • ■ "■                9

Instalația de nocturna se va proiecta respectând cerințele impuse de UEFA si cu privire la omologarea stadioanelor/terenurilor pentru disputarea meciurilor televizate.

în cazul meciurilor care sunt difuzate, terenul trebuie echipat cu o instalație de nocturnă care să asigure cel puțin următoarele niveluri de iluminare medie.

Instalațiile de iluminat de siguranța

Acest sistem se va proiecta in conformitate cu normativele in vigoare si anume:

17/2011 — Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor.

SR EN 60598-2-22 - Corpuri de iluminat: Condiții speciale. Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranța

SR EN 1838:2014 - Aplicații ale iluminatului. Iluminat de urgență

SR EN 50172:2004 - Sisteme pentru iluminatul de securitate

SR EN ISO 7010:2012 - Simboluri grafice. Culori de securitate și semne de securitate. Semne de securitate înregistrate

SR EN 61347-2-7:2012 - Aparataj pentru lămpi. Partea 2-7: Prescripții particulare pentru aparataj electronic alimentat cu baterie, pentru iluminat de siguranță (autonom) SR EN 62034:2012 - Sistem automat de încercări pentru iluminat de siguranță alimentat cu baterii.

Iluminatul de siguranța pentru prezenta clădire se împarte în următoarele categorii :

 • • iluminatul de siguranța pentru evacuare

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta


î fi I fi fi asspciated ( « l<JUarchitects

TUDOR RESIDENCE


 • • iluminatul de siguranța pentru marcarea hidrantilor

 • • iluminat de continuare a lucrului si intervenție

 • • iluminat de siguranța impotriva panicii

 • • iluminat de siguranța pentru circulatii

Instalația de iluminat exterior

Iluminatul exterior este compus din iluminatul rutier si iluminatul ambiental. Iluminatul rutier, se va realiza cu corpuri de iluminat tip LED, cu o putere de 100 W.

Iluminatul ambiental, se va realiza cu corpuri de iluminat tip LED.

Instalații electrice de prize

Se vor prevede prize electrice de utilitate generala si pentru consumatori individuali.

Instalația de protecție si paratrăsnet

Protecția contra șocurilor electrice prin atingere directa va fi realizata prin legarea tuturor pârtilor metalice ale instalațiilor electrice care nu sunt sub tensiune, dar care accidental ar putea fi puse sub tensiune la conductorul de nul de protecție (diferit de conductorul de nul de lucru).

 • - INSTALAȚII ELECTRICE-CURENTI SLABI - INSTALATE DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU:

Conform Normativului PI 18-3/2015 actualizat prin Ordinul nr. 6025/2018 art. 3.3.1. este necesara realizarea unui sistem de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu cu acoperire totala. Toate echipamentele utilizate, respecta Standardul EN-54.

 • - INSTALAȚII SANITARE SI PSI:

 • ■ Alimentare cu apa rece si calda

 • ■ Canalizare menajera si pluviala

 • ■ Instalații de stingere a incendiilor

 • ■ Instalații hidranti interiori

 • ■ Instalație de hidranti exteriori pentru incendiu

 • ■ Instalație de sprinklere zona de parcare subterana

 • - INSTALAȚII TERMICE:

■ NOMINALIZAREA INSTALAȚIILOR INTERIOARE

 • • Instalații de incalzire si răcire cu sisteme VRV

 • • Instalații de condiționate aer

 • • Instalații de ventilare (introducere aer proaspăt si evacuare aer viciat) si ventilare grupuri sanitare

- GAZE NATURALE - TELECOMUNICAȚII

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


inlnn8S8^iated

TUDOR RESIDENCE


t lyiUUarcfiitects

Indicatori tehnici rezultati in urma implementării scenariului 1:

POT propus = 36.38%

CUT propus = 0.56

Hmaxim = 46,00m

SCENARIU 2:

Implemnetarea celor 3 obiecte majore, după cum urmeaza:

 • ♦ ♦♦ LOT 1: Stadion de fotbal “Gheorghe Hagi”, cu o capacitate de 10.000 locuri si implementarea tuturor funcțiunilor si suprafețelor necesare incadrarii in categoria IV UEFA; construcția va beneficia de accese separate pentru sportivi, VIP, presa si public, cu zone clar definite pentru cele 4 categorii (accese, circulatii orizontale si vertical, zone spectacol separate). In cadrul lotului vor fi cuprinse si următoarele:

terenul de antrenament fotbal, amplasat pe limita de nord-est a terenului, zona cu o suprafața de cca 500,00 mp.;

esplanada ce face legătură intre zonele sportive ale complexului;

parcarea subterana ce va fi realizata pe aproape toata suprafața terenului aferent investiției.

 • ❖ AMPLASARE PE TEREN:

Stadionul de fotbal se va amplasa pe latura de sud a terenului, in vecinătatea lui dezvoltandu-se: esplanada — ca zona de legătură intre construcțiile majore din complex;

parcul si Centrul sportiv de recuxperare si cazare;

Arena de tenis.

Suprafața afectata de construirea stadionului va fi de cca 22,150 mp.

 • ❖ ORGANIZAREA FUNCȚIONALA a stadionului de fotbal:

In organizarea funcționala trebuie luat in calcul realizarea subsolului general ce va cuprinde mare parte a construcțiilor de pe teren si ce va rezolva problema locurilor de parcare, aprovizionarea si spatiile tehnice aferente Întregii investitii.

■ Subsol 1 si subsol 2: parcari (public, vip, sportivi, angajati), spatii tehnice aferente construcției, acces salvare pe teren (pe latura de sud a construcției); zona de vest a subsolului 2 se va amenaja cu următoarele spatii:

Hol jucători;

Cabinet medical;

Camera control antidoping;

Vestiar purtători steaguri;

Vestiar delegati;

Vestiar arbitrii;

Zona flash interview;

Camera secundara media;

 • V estiar si masaj echipa 1;

 • V estiar antrenor echipa 1;

 • V estiar si masaj echipa 2;

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


iglooss

TUDOR RESIDENCE

Vestiar antrenor echipa 2;

Vestiar copii si evenimente;

Sala antrenament echipa 1;

Sala antrenament echipa 2;

Foayer presa;

Sala conferințe 50 locuri;

Zona catering;

Comandament ISU;

Cabinet medical;

Noduri de circulație separate (presa / sportivi / catering).

Subsol 1: se va realiza accesul publicului pe trei laturi (sud, est si nord) și spatii amenajate la nivelul subsolului 1

Acces public;

Acces galerie adversa;

Fanshop;

Spatii tehnice;

Zona salon media;

Centru comunicatii;

Studiouri TV;

Zona lucru media;

Birou foto si proiecții;

Zona lucru fotografi;

Toalete media;

Zona catering;

Zona administrative si birouri;

Cabinet medical;

Noduri de circulație separate (presa / sportivi / catering).

Parter: accesul pe latura de vest a publicului VIP, presa, catering si jucători — accese diferite pentru cele patru categorii și totodată, la nivelul parterului se vor realiza si circulațiile orizontale ale suporterilor

Hol distribuție suporteri;

Hol galerie adversa;

Toalete suporteri;

Zona food suporteri;

Zona mixta;

Recepție jucători si presa;

Acces VIP;

Recepție VIP;

Toalete VIP;

Cafenea presa;

Toalete presa;

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


r-igloo»s


TUDOR RESIDENCE


Zona catering;

Vestiare catering;

Cabinet medical;

Noduri de circulație separate (presa / sportivi / catering).

Etaj 1: se va amenaja zona VIP si presa, după cum urmeaza:

Gol peste hol suporteri;

Recepție VIP;

Anexa VIP (recepții, lounge, interviuri);

Anexa VIP (bucătărie, hostess, șoferi.);

Toalete VTP;

Zona catering si ascensor;

Cabinet medical;

Noduri de circulație separate (presa / VIP).

Etaj 2: se va amenaja zona VIP si presa, după cum urmeaza:

Loje Skybox;

Toalete Skybox;

Salon Skybox;

Anexa Skybox;

Zona catering si ascensor;

Noduri de circulație separate (presa / VIP).

Etaj 3: se va amenaja zona presa, după cum urmeaza:

Platforma camera principala;

Platforme camera 16 m;

Masa presei;

Salon presa / Recepție;

Toaleta presa;

Zona catering presa si ascensor;

Noduri de circulație separate (presa).

Etaj 4: se va amenaja zona presa, după cum urmeaza:

Camera control comentariu;

Postare comentatori;

Camera control stadion;

Comandament control stadion;

Studio TV;

Camera crainic stadion;

Camera unghi invers;

Zona catering presa si ascensor;

Noduri de circulație separate (presa).

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


/cdglooss


TUDOR RESIDENCE


 • ❖ REZISTENTA:

Infrastructura: radier general din beton armat.

Suprastructura: ferme metalice zăbrelite pe doua directii / gradene din beton armat prefabricat, închiderile perimetrale se vor realiza din elemente metalice ce vor descarcă la stâlpi de fațada. Consolele ce alcauiesc copertina se vor rigidiza si contravantui in plan orizontal prin intermediul unor profile metalice.

Terenul de antrenament se va amplasa pe latura de nord-est a complexului, cu dimensiunile si spatiile necesare efectuării antrenamentelor.

Teren antrenament

Vestiare, grupuri sanitare si birouri aferente

Esplanada: amplasata in zona centrala a complexului sportive, va prelua accesele din zona subterana (parcați) si distribuția publicului spre punctele de interes. Se vor folosi finisaje specifice zonelor de promenade, cu inserții de spatii verzi si mobilier urban.

STADION FOTBAL ÎO.dffo jocuri r

- mp

S construita la sol

S construita (proiecție la sol) H maxim

15,505

17,150

40.00m fata de CTA local

S construita (spatii închise) subsol -2

S construita (spatii închise) subsol -1

S construita (spatii închise) parter

S construita (spatii închise) etaj 1

S construita (spatii închise) etaj 2

S construita (spatii închise) etaj 3

S construita (spatii închise) etaj 4

Gradene si teren (spatii deschise)

2,205

4,392.5

2,464

1,204

612,5

399

574

15,536

S construita desfasurata

27,387

S utila (spatii închise) subsol -2

1,875

S utila (spatii închise) subsol -1

3,734

S utila (spatii închise) parter

2,095

S utila (spatii închise) etaj 1

1,024

S utila (spatii închise) etaj 2

521

S utila (spatii închise) etaj 3

340

S utila (spatii închise) etaj 4

488

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


rJglooss


TUDOR RESIDENCE


Gradene si teren (spatii deschise)

15,536


S utila totala

25,613

stadion Antrenament

V'                            a,      < •»       * w« -»        »ss.>W'^f-5K

fotbal

mp

VESTIARE SI BIROURI

r

S construita la sol

500

H maxim

lO.OOm fata de CTA local

S construita (spatii închise) parter              500

S construita (spatii închise) etaj 1

Teren (spatii deschise)

500

7,140

S construita desfasutata

8,140

S utila (spatii închise) parter

425

S utila (spatii închise) etaj 1

425

Teren (spatii deschise)

7,140

S utila totala

7,990

PARCARE SUBTERANA 2 NIVELURI, 900 locuri - sub esplanada pietonala ___________ ;.... .

S construita nivel -1 (parcare, sp tehnice)                    14,675

S construita nivel -2 (parcare, sp tehnice)____________________14,675

S construita totala                                     29,350

ESPLANADA PIETONALA SI ZONE ACCES STADION

Suprafața pietonala descoperita                            21,370

 • ♦♦♦ LOT 2: Arene tenis si dependințe ce va cuprinde următoarele construcții:

arena tenis cu 47.50 locuri;

arena tenis mica, cu o capacitate de 1.000 locuri;

4 terenuri antrenament tenis, cu o suprafața de cca. 2.740 mp.

Arena tenis, construcție ce se dezvolta pe parter si 1 etaj, cu o suprafața construita de 5.530 mp si o capacitate de 4.750 locuri.

Arena de tenis este poziționată in zona de est a complexului, cu acces din strada Pictor Ion Andreescu si din zona esplanade.

❖ ORGANIZAREA FUNCȚIONALA:

Subsol 2: accese in arena separate pe categorii de public si spatii aferente desfășurării evenimentelor:

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


i n I n n asspciated f - lyiUUarchitcctsTUDOR RESIDENCE


Zona acces public, foyer;

Toalete, garderobe;

Zona food public;

Zona catering;

Hol acces VIP;

Cafe lounge bar;

Spatii administrative;

Spatii tehnice;

Hol acces sportivi;

Vestiar antrenori;

Vestiare principale sportivi;

Vestiare arbitri;

Vestiare secundare sportivi;

Sala pregătire fizica;

Camera control antidoping;

Cabinet medical;

Toalete;

Hol acces presa;

Sala conferințe de presa;

Spațiu tehnic media;

Zona interviuri.

Subsol 1: zone aferente categoriilor de public:

Foyer public;

Toalete, garderobe;

Zona food public;

Zona presa;

- Zona VIP;

Gol peste foyer.

Parter: acces principal public

Foyer public;

Terasa public (zona de acces);

Souvenir shopping area;

Zona presa;

Zona VIP;

Toalete.

Etaj 1: zona public, cu:

Circulatii public;

Toalete, garderoba public.

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


i<ilrt<iasspciated r lUUarchitccts

TUDOR RESIDENCE


 • ❖ REZISTENTA:

Infrastructura: radier general din beton armat.

Suprastructura: ferme metalice zăbrelite pe doua directii / gradene din beton armat prefabricat, închiderile perimetrale se vor realiza din elemente metalice ce vor descarcă la stâlpi de fațada. Consolele ce alcătuiesc copertina se vor rigidiza si contravantui in plan orizontal prin intermediul unor profile metalice.

închideri perimetrale din structura tip panou metalic / table perforata.

Arena tenis mica, construcție cu o suprafața construita de 2.135 mp si o capacitate de 1.000 locuri. Arena mica de tenis este poziționată in zona centrala a complexului, cu acces din strada Pictor Ion Andreescu si din zona esplanade.

 • ❖ ORGANIZAREA FUNCȚIONALA:

Parter: cu acces jucători separate de accesul publicului, cu o circulație interioara in jurul terenului/ gradenelor.

 • ❖ REZISTENTA:

Infrastructura: radier general din beton armat.

Suprastructura: ferme metahce zăbrelite pe doua directii / gradene din beton armat prefabricat, închiderile perimetrale se vor realiza din elemente metalice ce vor descarcă la stâlpi de fațada. Consolele ce alcătuiesc copertina se vor rigidiza si contravantui in plan orizontal prin intermediul unor profile metalice.

închideri perimetrale din structura tip panou metalic / table perforata.

Terenuri de antrenament tenis, in număr de patru, sunt propusa in vecinătatea celor doua arene, pe latura de est a terenului si ocupa o suprafața de cca. 2.740 mp. Accesul la cele 4 terenuri se va face pe latura de nord a acestora.


S construita la sol

S construita (proiecție la sol)

H maxim


4.750 locuri                 mp '         '


5,530

6,240

24.00m fata de CTA local


S construita (spatii inchise) subsol -2

3,640

S construita (spatii inchise) subsol -1

2,555

S construita (spatii inchise) parter

2,680

S construita (spatii inchise) etaj 1

1,565

Gradene si teren (spatii deschise)

5,660

S construita desfasurata

16,100

S utila (spatii inchise) subsol -2

3,094

S utila (spatii inchise) subsol -1

2,172

S utila (spatii inchise) parter

2,278

S utila (spatii inchise) etaj 1

1,330

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

î n I n n asspciated f 4* iylUUarchitects

TUDOR RESIDENCE

Gradene si teren (spatii deschise)

5,660

S utila totala

14,534

S construita la sol

S construita (proiecție la sol) H maxim

2,135

2,135

15.00m fata de CTA local

S construita (spatii inchise) parter Gradene si teren (spatii deschise)

940

2,100

S construita desfasurata

3,040

S utila (spatii inchise) parter Gradene si teren (spatii deschise)

800

2,100

S utila totala

2,900

TERENURI TENIS        ’

^ANTRENAMENT,        ...

mp

4 terenuri (spatii deschise)

2,740


 • ♦♦♦ LOT 3: Centru sportiv pentru recuperare ce va cuprinde zona de recuperare respectiv cazare dar si zona de parc propusa pe latura de sud-est a terenului.

Accesul in zona lotului 3 se va face pe latura de est a terenului, din strada Pictor Ion Andreescu. Din aceasta zona se va accede atat la nivelul parterului cat si in subsolul aferent zonei de recuperare si cazare.

Centru recuperare: dezvoltat pe o suprafața construita de 1.800 mp si cu un regim de inaltime 2S+P+9E, va deservi complexul sportiv atat pentru sportivii ce au nevoie de recuperare cat si pentru personalități si sportivi ce participa la evenimente sportive.

 • ❖ ORGANIZAREA FUNCȚIONALA:

 • ■ Subsol 1 si 2: zona parcare, spatii tehnice aferente imobilului

 • ■ Parter: zona principal de acces, parcari si spatii aferente aprovizionării, după cum urmeaza:

Lobby cu zona birouri, toalete, recepție, acces nod circulație verticala;

Spațiu comercial;

Zona recepție marfa, preluare rufe murdare, deșeuri;

Zona parcare.

 • ■ Mezanin: parcari si spatii tehnice

 • ■ Etaj 1: aferenta spațiului public:

Restaurant cu bucătărie aferenta;

Sala de conferința 64 persoane cu anexe;

Sala conferința 40 persoane;

Sala conferințe 48 persoane;

- SalaVIP;

Zona lobby Săli conferintecu zone anexa aferente;

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

Jgloosa


TUDOR RESIDENCE


Circulație vertical pe fluxuri definite.

 • ■ Etaj 2: zona aferenta recuperării:

Sala fitness;

Masaj;

Spa — zona relaxare;

Masaj / ultrasunete / electroterapie;

Kinetoterapie;

Zona recepție;

Zona vestiare;

Zona aferenta personalului ce cuprinde birou, vestiare, grupuri sanitaresi depozitare material si echipamente medicale.

 • ■ Etaj 3-9: cazare: formata din 14 camere duble si un apartament pe fiecare nivel; număr total de spatii cazare:

98 camere pat dublu;

7 apartamente.

Acoperirea in sistem tip terasa circulabila cu realizarea unei zone de cafenea intr-un sistem de pergole metalice ce va intrefera cu zona de gradina.


REZISTENTA:

Infrastructura: radier general din beton armat;

Suprastructura: cadre pe doua directii din beton armat, grinzi si plansee din beton armat; închideri exterioare din zidatie cărămidă 30cm grosime; termoizolatie exterioara cu vara mineral rigida de minim lOcm grosime; acoperire in terasa circulabila.

Parc: extindere a Centrului de recuperare, propusa ca zona de relaxare pentru sportivi in timpul recuperărilor, cu o suprafața ocupata de cca. 4.090 mp.

CENTRU RECUPERARE ,  „ ,

S construita la sol

S construita (proiecție la sol)

H maxim                           46.00m fata de CTA local

S construita (spatii închise) parter

S construita (spatii închise) mezanin

S construita (spatii închise) etaj 1

S construita (spatii închise) etaj 2

S construita (spatii închise) etaj 3

S construita (spatii închise) etaj 4

S construita (spatii închise) etaj 5

S construita (spatii închise) etaj 6

S construita (spatii închise) etaj 7

S construita (spatii închise) etaj 8

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta


/^igloo»S


TUDOR RESIDENCE


S construita (spatii închise) etaj 9 834

S construita desfasurata                 13,098

S utila (spatii închise) parter

1,532

S utila (spatii închise) mezanin

2,042

S utila (spatii închise) etaj 1

1,515

S utila (spatii închise) etaj 2

1,089

S utila (spatii închise) etaj 3

710

S utila (spatii închise) etaj 4

710

S utila (spatii închise) etaj 5

710

S utila (spatii închise) etaj 6

710

S utila (spatii închise) etaj 7

710

S utila (spatii închise) etaj 8

710

S utila (spatii închise) etaj 9

710

S construita desfasurata

11,146

INSTALAT!! - PREZENTARE GENERALA

In cadrul proiectului, pentru toate obiectele aferente complexului sportiv (celor 3 loturi prezentate) se prevăd următoarele instalatii ce vor fi dezvoltata in următoarea faza de proiect:

- INSTALAȚII ELECTRICE-CURENTI TARI:

 • ■ DISTRIBUȚIA ELECTRICA

Alimentarea cu energie electrică a complexului sportiv se va realiza prin intermediul unui post de transformare, alimentat din rețeaua de medie tensiune a Furnizorului.

Coloanele de alimentare ale tablourilor electrice generale de la fiecare transformator se vor executa prin cabluri de aluminiu. Coloanele de alimentare ale tablourilor electrice secundare se vor realiza cu cabluri din cupru tip CYY-F cu întârziere mărită la propagarea focului. Alimentarea cu energie electrica a echipamentelor cu rol de siguranță la foc se va realiza cu cabluri RF tip NHXH E90. Cablurile se vor monta în tuburi de protecție din PVC pozate aparent sau aparent pe jgheaburi metalice.

Pentru alimentarea de rezervă în cazul unei avarii la rețeaua de distribuție a Furnizorului de energie s-a prevăzut un grup electrogen cu pornire automata de 300 kVA/400V ce deservește tabloul de receptoare vitale TE-CV1.

Funcție de capacitatile si necesarul ce va reieși in urma realizării breviarelor de calcul se vor adopta soluțiile optime pentru alimentarea si distribuția energiei electrice pentru fiecare obiect in parte.

 • ■ INSTALAȚIA DE ILUMINAT

Instalație de iluminat normal

Instalația de nocturnă

Instalația de nocturna sse va proiecta respectând cerințele impuse de UEFA si cu privire la omologarea stadioanelor/terenurilor pentru disputarea meciurilor televizate.

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

BENEFICIAR:                 PROIECTANT GENERAL:             PROIECTANT DE SPECIALITATE:

MUNICIPIUL CONSTANȚA     IGLOO ASSOCIATED ARCHITECTS SRL        TUDOR RESIDENCE SRL

CONSTANJ^

£ O ®

rJgloosAss tudorsUidence

în cazul meciurilor care sunt difuzate, terenul trebuie echipat cu o instalație de nocturnă care să asigure cel puțin următoarele niveluri de iluminare medie.

Instalațiile de iluminat de siguranța

Acest sistem se va proiecta in conformitate cu normativele in vigoare si anume:

17/2011 — Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor.

SR EN 60598-2-22 - Corpuri de iluminat: Condiții speciale. Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranța

SR EN 1838:2014 - Aplicații ale iluminatului. Iluminat de urgență

SR EN 50172:2004 - Sisteme pentru iluminatul de securitate

SR EN ISO 7010:2012 - Simboluri grafice. Culori de securitate și semne de securitate. Semne de securitate înregistrate

SR EN 61347-2-7:2012 - Aparataj pentru lămpi. Partea 2-7: Prescripții particulare pentru aparataj electronic alimentat cu baterie, pentru iluminat de siguranță (autonom) SR EN 62034:2012 - Sistem automat de încercări pentru iluminat de siguranță alimentat cu baterii.

Iluminatul de siguranța pentru prezenta clădire se împarte în următoarele categorii:

 • • iluminatul de siguranța pentru evacuare

 • • iluminatul de siguranța pentru marcarea hidrantilor

 • • iluminat de continuare a lucrului si intervenție

 • • iluminat de siguranța împotriva panicii

 • • iluminat de siguranța pentru circulatii

Instalația de iluminat exterior

Iluminatul exterior este compus din iluminatul rutier si iluminatul ambiental. Iluminatul rutier, se va realiza cu corpuri de iluminat tip LED, cu o putere de 100 W.

Iluminatul ambiental, se va realiza cu corpuri de iluminat tip LED.

Instalații electrice de prize

Se vor prevede prize electrice de utilitate generala si pentru consumatori individuali.

Instalația de protecție si paratrăsnet

Protecția contta șocurilor electrice prin atingere directa va fi realizata prin legarea tuturor pârtilor metalice ale instalațiilor electrice care nu sunt sub tensiune, dar care accidental ar putea fi puse sub tensiune la conductorul de nul de protecție (diferit de conductorul de nul de lucru).

 • - INSTALAȚII ELECTRICE-CURENTI SLABI - INSTALAU! DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU:

Conform Normativului PI 18-3/2015 actualizat prin Ordinul nr. 6025/2018 art. 3.3.1. este necesara realizarea unui sistem de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu cu acoperire totala. Toate echipamentele utilizate respecta Standardul EN-54.

 • - INSTALAȚII SANITARE SI PSI:

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


/SjglOOSîK      TUDORWIDENCE


 • ■ Alimentare cu apa rece si calda

 • ■ Canalizare menajera si pluviala

 • ■ Instalații de stingere a incendiilor

 • ■ Instalații hidranti interiori

 • ■ Instalație de hidranti exteriori pentru incendiu

 • ■ Instalație de sprinklere zona de parcare subterana

 • - INSTALAȚII TERMICE:

■ NOMINALIZAREA INSTALAȚIILOR INTERIOARE

 • • Instalații de incalzire si răcire cu sisteme VRV

 • • Instalații de condiționare aer

 • • Instalații de ventilare (introducere aer proaspăt si evacuare aer viciat) si ventilare grupuri sanitare

- GAZE NATURALE - TELECOMUNICAȚII

Indicatori tehnici rezultati in urma implementării scenariului 2:

POTpropus    = 28.85%

CUTpropus     — 0.474

Hmaxim       = 46,00m

La baza întocmirii documentației pezenta si viitoare au stat următoarele:

 • 1. Tema de proiectare ce a urmărit cerințele noi ale Beneficiarului (fata de Caietul de sarcini, regulamentul UEFA pentru încadrare stadion in categoria IV)

 • 2. Discuțiile cu beneficiarul.

 • 3. Legea nr. 10/1995 modificata cu Legea nr. 123/2007, privind calitatea in construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • 4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • 5. Ordinul 839/2009 Norme Metodologice din 12.10.2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

 • 6. H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea continutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de intervenții;

 • 7. Ordin nr. 863 din 02.07.2008 pentru aprobarea “Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de intervenții;

 • 8. NP 068-05 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in exploatare;

 • 9. NP 066-2002 - Normativ proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor (unitatea funcționala de baza) din punct de vedere legea 10

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


r.igloosss


TUDOR RESIDENCE


 • 10. HG 571/2016 — pentru aprobarea categoriilor de construcții si amenajați care se supun avizării si / sau autorizării privind securitatea la incendiu ;

 • 11. Legea nr. 307-2006 privind apararea Împotriva incendiilor;

 • 12. P 118-99 Normativ de siguranța la foc a construcțiilor;

 • 13. P 118/3-2015 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a IILa — Instalații de detectare, semnalizare si avertizare”; aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si administrației publice nr. 364/2015;

 • 14. MB 005-2000 Manual pentru intocmirea instrucțiunilor de exploatare privind instalațiile aferente construcțiilor;

 • 15. Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in construcții, aprobat prin H.G. R. nr. 273/1994;

 • 16. C 56 - 02 Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de construcții si instalatii aferente;

 • 17. 17-2011 Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor;

 • 18. NP 061-02 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri;

 • 19. SR EN 12464-1 - Lumina si iluminat. Iluminatul locurilor de munca. Partea 1: Locuri de munca interioare;

 • 20. NP 062-02 Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal;

 • 21. SR EN 12464-2 - Iluminatul locurilor de munca. Partea 2: Locuri de munca exterioare;

 • 22. SR CEI 61250-52 Alegerea si instalarea echipamentelor electrice. Sistem de pozare;

 • 23. SR EN 61140:2002/C91:2008 ECT 136 Protecție impotriva șocurilor electrice. Aspecte comune in instalatii si echipamente electrice;

 • 24. SR HD 384.4.482 Sl:2003 Instalații electrice in construcții. Partea 4: Protecția pentru asigurarea securității. Capitolul 48: Alegerea masurilor de protecție in funcție de influentele externe. Secțiune 482: Protecția impotriva incendiului in amplasamente cu riscuri;

 • 25. SR CEI/TR 62066:2005 Supratensiuni si protecția impotriva supratensiunilor in rețelele de joasa tensiune alternativa. Informații generale de baza;

 • 26. SR EN 50110-1,2 Exploatarea instalațiilor electrice, protecție in funcție de influentele externe;

 • 27. SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calitatii. Cerințe;

 • 28. P 116-1994 Normativ de incercari si măsurători la echipamente si instalatii electrice;

 • 29. Norme specifice de protecție a muncii pentru transportul si distribuția energiei electrice;

 • 30. STAS 7944-1979 Bare conductoare de curent. Curenti maximi admisibili de durata;

 • 31. NTE 006/06/00 Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit in rețelele electrice cu tensiunea sub 1 kV;

 • 32. NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea rețelelor de cabluri electrice;

 • 33. H.G. nr. 301 /2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor;

 • 34. Legea securității si sanatatii in munca nr. 319/2006;

 • 35. HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității si sanatatii in munca nr. 319/2006;

 • 36. HG 300 din 2 martie 2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru șantierele temporare sau mobile;

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta


ifllfkfh asspciated (   IIJ lULIarchîtects

TUDORRESIDENCE


 • 37. HG 971/2006 privind cerințele minime de semnalizare de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;

 • 38. Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului;

 • 39. Legea nr. 107/1996 privind protecția apelor;

 • 40. Standardele si normativele aplicabile, aflate in vigoare la data intocmirii prezentei documentatii;

 • 41. Cataloage de produse ale firmelor de profil;

 • 42. Elaborarea documentației este in concordanta cu condițiile specifice de mediu, solicitările caracteristice din zonele protejate in vederea eliminării deficientelor constatate la instalația existenta.

Conform art. 5 din legea 10/1995 actualizata, pentru obținerea unor construcții de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență a construcțiilor, a următoarelor cerințe:

 • a) Rezistenta si stabilitate

Structura de rezistenta a clădirii va corespunde normelor de rezistenta si stabilitate in vigoare.

Clădirile se vor executa astfel incat sa satisfaca cerința de rezistenta si stabilitate, in conformitate cu prevederile Legii privind calitatea in construcții nr. 10/1995.

Clădirile fac obiectul verificării de verificator atestat, conform Legii 10/1995.

 • b) Siguranța la foc

Vor fi îndeplinite prevederile STAS 6131 privind dimensionarea parapetilor si balustradelor, STAS 2965 privind dimensionarea scărilor si treptelor, precum si alegerea finisajelor adecvate.

La proiectarea lucrării se vor avea in vedere normativele si reglementările in vigoare referitoare la siguranța in exploatare.

 • c) Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului

Gradul de Rezistenta la Foc - II - Conform PI 18/2013.

Se vor respecta prevederile Normativului de protecție la foc P118/2013 si a HGR nr.571/1988, normele generale de protecție împotriva incendiilor aprobate cu Ordinul MI 775/1998 si alte acte normative si STAS-uri referitoare la construcții si instalatii.

Se vor prevede ghene de instalatii închise cu perete gips-carton rezistent la foc si etanseizat la intersecția cu planeul.

Clădirile se vor dota cu instalație de detecție gaze, care va întrerupe automat alimentarea cu gaze si curent electric in cazul in care va exista o scurgere accidentala.

Prin sistemul constructiv, materialele folosite si conformație, clădirile vor fi proiectate in spiritul reglementarilor in vigoare, astfel incat, sa aiba o buna comportare in caz de incendiu, sa nu pericliteze siguranța persoanelor din clădiri sau a clădirilor vecine si sa ușureze accesul si acțiunile echipelor speciale de intervenție.

In conformitate cu prevederile Normativului P 118 - 99 art. 3.10.1, clădirile vor fi dotate cu stingatoare portabile.

 • d) izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

IGIENA si SANATATEA OAMENILOR

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


x—\ î fi I fi fi asspciated ( lljlUUarcliitccts

TUDOR RESIDENCE


Prin proiect se vor avea in vedere respectarea masurilor prevăzute in legislație si normativele de specialitate (Ordin 1338/2007) prin care construcția nu prezintă o amenințare pentru igiena si sanatatea ocupantilor, a vecinătăților si mediului prin:

asigurarea unei insoriri corecte a spatiilor interioare destinate activităților umane degajarea de gaze toxice, a particulelor sau a gazelor periculoase (inclusiv in caz de incendiu) prin masuri conform scenariului la foc

eliminarea oricăror posibilități de emisii de radiatii periculoase

eliminarea oricăror contaminări a atmosferei, apei, solului, etc.

eliminarea apelor uzate, a deșeurilor solide si lichide prin amplasarea unei platforme de colectare deșeuri si evacuarea lor prin contract cu o firma specializata

eliminarea tuturor posibilităților de prezenta a umidității in elementele construcției toate masurile s-au luat astfel incat sa nu fie agresat mediul Înconjurător natural si construit

REFACEREA SI PROTECȚIA MEDIULUI

Lucrările de proiectare nu vor introduce efecte negative suplimentate, fata de situația existenta, asupra solului, drenajului micrclimatului, apelor de suprafața, vegetației sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului. Lucrările de proiectare influențează benefic zona din punct de vedere ambiental, turtistic si social.

 • 1 .Proiecția apelor

Nu este cazul. Apele menajere vor fi deversate prin intermediul rețelei propuse la rețeaua stradala.

 • 2 .Protectia aerului

Nu exista surse de poluare a aerului. Monitorizări asupra emisiilor atmosferice nu sunt necesare. Lucrările de construcții se vor desfasura cu maxima rigurozitate, astfel incat sa nu afecteze calitatea aerului. Precizam ca nu exista surse de poluare ce pot afecta calitatea aerului.

Se prevăd următoarele masuri:

crearea spatiilor verzi cu rol de refacere a caitatii aerului

prin respectarea regulamentului local de urbanism al zonei nu modifica regimul vânturilor si al curentilor de aer

clădirile nu sunt producătoare de mirosuri sau gaze nocive si nici de particule in suspensie, aerul ventilat fiind filtrat.

 • 3 .Protecția împotriva zgomotului si vibrațiilor

Zgomotul produs in timpul executării lucrărilor nu va depăși limitele admise.

Sursele de poluare fonica pe perioada lucrărilor sunt utilaje folosite pentru mecanizarea lucratilor. Consideram ca nivelul de zgomot produs nu va avea impact negativ in zona din vecinătate.

Realizarea obiectivului nu va constitui o sursa de vibrații in perioada de execuție sau exploatare. Lucrările de șantier vor fi astfel programate incat sa nu dăuneze liniștii locale.

 • 4 .Protectia împotriva radiațiilor

Nu sunt surse de radiatii.

 • 5 .Protecția solului si a subsolului

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA


r-igloosiss


TUDOR RESIDENCE


Nu sunt necesare lucrări si dotati pentru protecția solului si a subsolului.

Depozitarea temporara a deșeurilor si a materialelor de construcții va fi astfel efectuata incat sa nu permită infestări ale solului.

Ansamblul nu presupune modificări majore ale reliefului, singurele intervenții fiind cele superficiale, respectiv amenajarea exterioara ce va avea impact pozitiv asupra solului. La terminarea lucrărilor de construire, executantii vor inlatura resturile de materiale de construcție.

 • 6 . Protecția ecosistemelor terestre si acvatice

Nu este cazuL Consideram ca prin lucrările ce se vor executa, peisajul nu isi modifica aspectul arhitectural, iar biodiversitatea nu va fi afectata.

 • 7 .Protecția așezărilor umane si a altor obiective publice

Nu este cazul.

 • 8 . Gospodăria deșeurilor

Componentele nereciclabile (deșeuri din construcții) rezultate in urma lucrărilor se vor colecta in recipente adecvate (containere de construcție metalica, de tip cupa) si se vor colecta de servicii specializate ce dispun de utilaje speciale pentru colectări, dirijandu-se intr-un sistem care sa nu permită accesul persoanelor neautorizate.

Amplasamentul va genera următoarele categorii de deșeuri:

deșeuri menajere si comerciale - vor fi colectate in recipiente speciale si periodic evacuate prin conform contractului de preluare a deșeurilor cu o societate avizata ce operează in zona.

 • e) protecție împotriva zgomotului

IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE

Se va urmări si rezolva, in funcție de condițiile date, reducerea necesarului de energie pentru incalzire/ frig/ ventilație/ climatizare, producere apa calda in condiții de control al temperaturii si umidității la nivelul impus de confortul utilizatorilor.

Determinarea gradului de izolare termica (G) conform Normativ C-107/1-97 Coeficientul global de izolare termica se calculează cu relația:

G= S L x C / V=0,34 x n (w/mc.k)

In care L=A / Rmin (w/k)

C — factor de corecție al temperaturilor

C = Ti-Tj / Ti-Te,

in care : Ti = +20 C; Te = -15 C; Tj = -7 C; Tj. Sol = +10 C

V = volumul interior al clădirii, Încălzit, in mc.

A = aria elementelor de construcție

n = viteza de ventilare naturala a clădirii

Conform Normativ: G<GN. G = 0,56<GN:=0,97

IZOLAREA HIDROFUGA

Se vor lua masurile pentru eliminarea / limitarea pericolului de infiltrații de apa in sol sau din precipitatii.

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta


rxigloogg’ss


TUDOR RESÎDENCE


Se va urmați respectarea Normativelor NP 040-2002 privind proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrările de construcție si NP 069-2002 privind alcătuirea si executarea invelitorilor la construcții.

 • f) protecție împotriva zgomotului

Se vor lua toate masurile de limitare a efectelor propagatii zgomotului provenit accidental sau controlat din exteriorul sau interiorul construcției.

Se va urmări respectarea normativului CI25-2005 privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in clădiri.

 • 4.2. Dderstifăcairea SM!rs®0oir pstemtiaS© de ffmaratare a inwestMeii pisblâce Fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

 • 4.3. ConcEimi

In urma analizării celor trei scenarii si a avantajelor/dezavantajelor implementării acestora, a rezultat ca scenariul 1 si scenariul 2 sunt cele doua variante de concept recomandate pentru dezvoltarea in etapa următoare (studiu de fezabilitate), avantajele celor doua soluții studiate si prezentate fiind următoarele:

Respectarea reglementările UEFA in ceea ce privește Încadrarea in categoria IV;

Raportul intre numărul de locuri spectatori si numărul de locuitori din oarsul Constanta si localitățile limitrofe, luând in calcul ca la evenimente internaționale spectatorii vor fi din toata tara, dar si din afara tarii.

Prezentul studiu de prefezabilitate propune doua scenarii tehnico economice (scenariul 1 si scenariu 2) viabile pentru “COMPLEX SPORTIV CONSTANTA, in condițiile analizării următoarelor cerințe:

tema de proiectare;

discuții avute cu Beneficiarul;

normativele si standardele in vigoare.

 • 4.4. Recomamcflări privmd dezvoltarea scegiariilor/optĂisniBor tehnico-©comornice fezabile seiectate pemtra a fi stwdiate Mlterior m cadrai studiwhai de fezabilitate

La etapa Studiu de Fezabilitate se recomanda studierea in detaliu a configurațiilor spațiale si funcționale in conformitate cu legislația in vigoare si confirmarea conceptele propuse in Scenariul 1 si Scenariul 2 din Studiul de Prefezabilitate. Opțiunile care vor fi propuse la etapa studiu de fezabilitate vor avea la baza conceptele stabilite in cele doua scenarii propuse prin prezentul studiu de prefezabilitate.

Se vor avea in vedere următoarele activitati fara a se limita insa la acestea:

 • ♦ ♦♦ Detalierea informațiilor geotehnice prin elaborarea unui studiu geotehnic de detaliere;

 • ♦ ♦♦ Confirmarea circulațiilor si fluxurilor verticale si orizontale;

 • ♦ ♦♦ Studierea impactului asupra zonei in urma implementării obiectivului de investiție;

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA

ANEXĂ LAîfllflfl8SS2Piated

TUDOR RESIDENCE


( a'IJJlUUarchitects

îndeplinirea normelor prevăzute in Regulamentul UEFA si in regulementele internaționale aferente sporturilor incluse in acest proiect;

 • ♦ ♦♦ Confirmarea abordatii din punct de vedere al protecției la incendiu prin elaborarea unui studiu preliminar la foc privind siguranța la incendiu;

 • ♦ ♦♦ Studierea celor mai bune variante din punct de vedere calitate - preț pentru finisajele incluse la următoarea faza de studiu;

 • ♦ ♦♦ Gasitea celor mai bune soluții pentru întreținere suprafețe de joc.

B. PIESE DESENATE

 • 1. Plan de amplasare în zonă;

 • 2. Plan de situație;

 • 3. Plan caracteristic si perspective.


  PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,  SPORTIV CONSTANTA  CONTRAS SECRETA •'ILVIAANTO


  LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta

  LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta  ComplexuLMuzealjf  eședinte ședință,  CONTRASEMNEAZĂ

  SECR        ERAL,

  ADINESCU  SPECIFICAȚIE

  NUME

  SEMNĂTURA

  Șef proiect

  Bruno ANDRESOIU

  Proiectat

  arh. Adrian POPA

  Desenat

  st.arh. Rosana RONA

  Verificat

  arh. Elena OSMAN


  j A1N t Ă A L A IHCLM F>R. ^So/(XlMO


  | CERINȚA

  PROIECTANT DE SPECIALITATE: TUDOR RESIDENCE SRL

  REFERAT/ EXPERTIZA NR. / DATA

  qqHSTAJvt^ w

  BENEFICIAR

  MUNICIPIUL CONSTANTA

  Proiect:

  00154AH_SCPRCT_ Pr._Complex Sportiv

  COMPLEX SPORTIV FARUL CONSTANTA

  Strada Primăverii Nr. 2-11, orasui Constanta, județul CONSTANTA

  Faza:

  S.P.F.

  Pl.nr.:

  A-01

  PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

  REVIZIA: 00  5IADIQN rQlbAl G1xo<tr>c

  WWL

  22-i.W

  SMO OHRUGSV MSio!! loco

  tAChR.il

  iiJZD mp

  TENIS Simo-'m tfciep

  VAtVL

  t>.;50 ico


  ”O’lLUi 'coif: t ir>a

  VllliPJ’.

  2.>Xn-c

  IEȘIRILE OIN PAPCA.UL SUBTERAN {$ ts'.&i)

  643AlCi£

  ICOniO

  l-SPlAMADAfltlOriA( A

  T-OilO.'t/i

  a .Mi! ri'P

  CtNIRU. Dt ANIk'LMAMLNI kOlBAl

  VCVTFA- irttLt

  KVro

  CLNTR'.i;. DC ANTPCn AMU II JEh.TS

  CAT- C'C COAțU

  2 tCOrrp

  T'Ai-CUI OKI* IPiiîCfQ

  CCf ACflFCf .'lAlVAPk

  •ijAîro


  SPtCFtCMlE

  NW8

  sAhmw*

  Șef proiect

  Bruno ANDRESO1U

  Proiectat

  arh. Adrian POPA

  Desenat

  start). Rosana RON A

  Verificat

  arh. Elena OSMAN

  IC: ,L