Hotărârea nr. 23/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCȚII AL MUZEULUI DE ARTĂ POPULARĂ CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al Muzeului de Artă Populară Constanța, aprobat prin H.C.L. nr. 277/2017

- Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de__3fij/ Mo.

Luând în dezbatere:

-referatul de aprobare înregistrat sub nr.7682/15.01.2020 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul înregistrat sub nr. 31/14.01.2020 al Muzeului de Artă Populară Constanța, raportul înregistrat sub nr. 8640/16.01.2020 al Serviciului resurse umane, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Având în vedere prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice republicată, a Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii de Guvern nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit.c și art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l-Se modifică statul de funcții al Muzeului de Artă Populară Constanța aprobat prin H.C.L. nr. 277/2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- începând cu data aprobării prezentei, anexa nr.l a HCL nr.277/2017 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 -Celelalte prevederi ale HCL nr.277/2017 rămân neschimbate.

Art.4 -Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Muzeului de Artă Populară Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, Serviciului resurse umane și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru,     «—   împotrivă,            abțineri.

La data adoptării sunt în^funcție âț . consilieri din         membri.

CONTRASEMNEZĂ, SECRETAR GENERAL, MARCELA ENA£HE

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCALSTAT DE FUNCȚII 2020 MUZEUL ARTĂ POPULARĂ CONSTANȚASPECIALITATE :____________

Birou Conservare-Restaurare:


Birou Patrimoniu,Evidenta. Expoziție


Funcția contractuala de :


execuție


Reîncadrarea funcției . cf.anexelor Legii cadru nr.153/2017 poziție


Nivel studii


Grad

Gradația

/treapta

cf.

profesio

transe

nala

vechime

munca


Număr posturi


conservator restaurator restaurator restaurator restaurator trezorier trezoriermuzeograf

III III III III III III III

III


III/II/a) III/II/b) III/II/b) III/II/b) III/II/b) III/II/b) III/II/b) III/II/b)
ANEXĂ LA13

muzeoqraf

III

III/II/b)

1

S

IAlîlX

Llvi

14

. muzeograf

III

III/II/b)

1

S

I

3

1

15

supraveghetor

III

III/II/b)

8

-

-

2

1

16

supraveghetor

III

III/II/b)

8

-

-

5

1

17

conservator

III

III/II/b)

7

M

I

5

1

TOTAL II ( A + B ) :

15

III

Compartimente funcționale

A

Contabilitate-financiar

18

-

economist

VIII

II/B/I/b)

3

S

II

5

1

19

-

gest, custode

III

III/II/b)

7

M

I

5

1

Total A :

2

B

Resurse Umane

20

-

referent

III

V/b)

2

SSD

I

5

1

Tota^^^^^"^

1

C

Compartiment Arhiva, Programe, Administrativ-intretinere

21

-

arhivist

III

III/II/b)

1

S

IA

4

1

22

-

operator video

III

III/II/b)

7

M

I

5

1

23

-

administrator

VIII

II/C/b)

3

M

I

5

1

24 {

-

muncitor-calif.

VIII

H/C/b)

12

M;G

I

5

1

Total C :

4

TOTAL III (A+B+C) :

7

TOTAL II + III :

22

TOTAL GENERAL :

I + II +

III

24CONTRASEMNEAZĂ , SECRETAR MARCELA ENAGHE