Hotărârea nr. 229/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 411/2019 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE CĂTRE SOCIETATEA CT BUS SA ȘI ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE PRIN CONCESIUNE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

rqmâNIA


£ JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

li CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr.411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune

în municipiul Constanța

^o^sUjul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebăl Făgădău, înregistrat sub nr.107838/16,07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze ecohomico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea Ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției gestionare servicii publice nr. 110317/21.07.2020;

Ținând cont de prevederile ărt.22 și art.29 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dipozițiile Capitolului 17 " Clauze speciale privind menținerea echilibrului contractual" din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanță, aprobat prin HCL nr.411/2019 privind delegarea'gesțiuhii serviciulur^u'biic de transport-local de persoane către societatea CT BUS S.A. șiătribuîfdâȚ Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local * de' per£6âh^’?prin concesiune în municipiul Constanța;                    u-.1; îu'-j,                <.'i.ry

în temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit.d), alin. (7) lit. n) și art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de urgență â GuVerhujurnr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

ÂFt.l Se aprobă modificarea anexei hr.2 la H.C.L;nr.411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanți; conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. '

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. hr. 411/14.10.2019 modificată prin H.C.L. nr. 512/28.11.2019, H.C.L. nr. 6/30.01.2020 și H.C.L. nr. 195/2020 rămân neschimbate.

Art.3 Compartimentul relații 'consiliul local și administrația locală, Va comunica prezentă hotărâre Direcției gestionare servicii publice, Direcției financiare, Direcției patrimoniu și cadastru, Autorității NațiohaieȚde1' Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, societății CT BUS S.A. și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: c*P pentru, ^împotrivă, abțineri. .

La data adoptării sunt în funcție cXj£- consilieri din 27 membri. /] CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ/                        SECRETAR/GEJNERAL,

: FULVIA antj^nelX DINESCU

CONSTANTA o                                         " llY

Nr. 9^/  /                                                 |

f 1 1 l\ A *■ ■


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA


lâ HCL nr.

(Anexa nr. 2 la HCL nr. 411/2019)

Act adițional nr. 4/ la CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța

Nr. 211817/01.11.2019

Prezentul act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța a fost încheiat la data de              . între:

(1) UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentata prin DL Primar Decebal Făgădău, cu sediul în municipiul Constanța, bd.Tomis nr.51, cod de înregistrare fiscala nr.4785631,având contul hr. R017TREZ24A840302403000X, deschis la Trezoreria Constanța, în calitate de delegatar, pe de o parte, denumit în continuare Delegatarul;

și

(2) Operatorul de transport CT BUS S.A., cu sediul în Constanta,str. Industrială nr.8, înregistrat la Registrul comerțului cu hr. J13/60/1991, codul unic de înregistrare 1883902 având contul hr. R023BTRL01401202694292XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentat legal prin Director General Nicolae Bogdan Niță, în calitate de delegat, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte,

în continuare denumiți în mod individual "Partea" și în mod colectiv „Părțile".

PREAMBUL:

 • • La data de 1.11.2019, a fost încheiat contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de transport local de persoane prin concesiune îh Municipiul Constanța intre Delegatar si Operator ("Contractul")

 • • Contractul a fost încheiat în baza legislației specifice cu privire la serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate, și anume:

 • - Regulamentul C.E. 1370/2007 al Parlamentului și Consiliului European;

 • - Legislația națională cu privire la transportul public local de persoane prin curse regulate, indicată în Anexa 1 la Contract.

 • • Contractul ă fost atribuit direct, potrivit prevederilor Art 5 alin.(2) par 2 subparagrafele 1 si 3 din Regulamentul C.E. 1370/2007, ale art. 28 alin. (22) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicata, Cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 22 alin. (4) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane in unitățile âdministrativ-teritoriale, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere calitatea Operatorului de operator intern, conform hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanta de atribuire nr.411 din 14.10.2019;

 • • Coritractul a fost atribuit direct ca măsură de urgență, în temeiul Art. 5 par 5 din Regulamentul C.E. 1370/2007, coroborat cu art. 22 alin. (4) din Legea nr. 92/2007;

anexă la |hclm nr.

 • • Ulterior încheierii Contractului, Programul de Transport prevăzut in Anexa 2 Ia”~ Contract a suferit modificări prin Actele adiționale 1/232922/02.12.2019 si 2/25244/07.02.2020, astfel incat numărul total de kilometri estimati pentru anul 2020 a crescut de la 9.601.245,15 km la 10.694.146,25 km. De asemenea, având în vedere impactul pandemiei de Covid-19 care a afectat semnificativ toate activitățile economice și toate cheltuielile publice în perioada martie - iunie 2020, Delegatarul a solicitat analiza cheltuielilor și veniturilor generate de realizarea serviciului public de transport local de persoane în municipiul Constanța în perioada ianuarie - iunie 2020 și revizuirea în consecință a costului de transport per kilometru, conform adresei nr. 93457/17.06.2020. Drept urmare, a fost încheiat Actul adițional nr. 3/100231/01.07.2020 prin care costul unitar per km pentru perioada 1 iulie -30 septembrie 2020 a fost redus de la 10,51 lei/km la 10,01 lei/km.

 • • Prin Adresa nr. 107104/15.07.2020 către CT BUS SA, Direcția Gestionare Servicii Publice - Serviciul Management, Drumuri și Transport Public a solicitat reahalizarea costului pe km pentru anul 2020.

 • • Ulterior, ca urmare a negocierilor purtate de cele 2 părți, după închiderea financiară a primului semestru al anului 2020, a fost reanalizată posibilitatea unei reduceri suplimentare a costului unitar per km pentru perioada 1 iulie -30 septembrie 2020.

Prin urmare, luând în considerare cele de mai sus, Părțile convin să încheie prezentul act adițional după cum urmează:

Art. 1. Capitolul 9 din Contract se modifică după cum urmeaza:

(1) în cuprinsul Articolului 9.1 din Contract, prevederile referitoare la costul unitar se modifică după cum urmează:

„Costul unitar pentru anul 2020 se modifică astfel:

Costul unitar per km pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2020 va fi de 10,51 lei/km, în perioada 1 iulie - 31 iulie 2020 va fi de 10,01 lei/km, în perioada 1 august - 30 septembrie 2020 va fi de 9,51 lei/km, iar începând cu data de 1 octombrie 2020 va reveni la costul unitar din primele 6 luni, respectiv la 10,51 lei/km."

(2) Articolul 9.18 din Contract, se modifică după cum urmeaza:

/,Valoarea totală â prezentului Contract este de 232.896.421,49 Lei, fără TVA."

Art. 2. Articolul 6.2 din Contract se modifică după cum urmează:

"Operatorul va achita C/valoarea redevenței anuale datorată delegatarului până la 31 octombrie 2021."

Art. 3. Anexele 10 și 17 la Contract se înlocuiesc cu Anexele 1 și 2 la prezentul Act Adițional.

Toate celelalte prevederi ale Contractului rămân nemodificate.

Prezentul act adițional a fost semnat astăzi, ..      , în 2

(două) exemplare originale, din care 1 (un) exemplar pentru Delegatar și 1 (un) exemplar pentru Operator.                       contrasemnează

PREȘEDINT&S^DINȚĂ,                 secreWGENERAL,

CULVIADINESCU

ANEXĂ LA

H C LM NR, d&9 /&&>

ANEXE LA

CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL PRIN CONCESIUNE ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA

Nr. 211817/01.11.2019

modificate prin

Actul Adițional nr. 4/ .

anexă la

Cuprins


HCLM NR.

Anexa 1 la Actul adițional 4 - Calculul Costului Unitar pe Kilometru

(Anexa 10 - Calculul Costului Unitar pe Kilometru la CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța)..........................u....

Anexa 2 la Actul Adițional 4 - Estimarea Anuala ă Compensației (valori fara TVA)  5 (Anexa 17 - Estimarea Anuala a Compensației (valori fara TVA)..

Anexa 1 la Actul adițional 4 - Calculul Costului Unitar pe Kilometru

(Anexa 10 - Calculul Costului Unitar pe Kilometru la CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța)

Anexa 10.1 - Metodologia de Calcul a Costului Unitar/ Kilometru

Costul unitar pe kilometrul parcurs este prețul pentru serviciul de transport furnizat, calculat pe baza costurilor eligibile, reale ale serviciului de transport al Operatorului, prevăzute in Anexa 9. Atunci când se calculează costul/km, trebuie sa fie urmate toate principiile cu privire la alocarea costurilor din Anexa 9.

Calculul costului/km pentru prestarea serviciilor de transport public local de călători cu autobuze, prin curse regulate, în perioada contractuala:

1/11-. 31/12/2019

1/01-30/06/2020

1/07-31/07/2020

1/08-30/09/2020

1/10-31/12/2020

1/01-31/10/2021

Costul total eligibil (lei)

16.929.048,49

51.542.420,59

9.659.675,01

18.354.347,52

30.426.528,77

96.425.552,98

Nr. Total Km parcurși (km)

1.661.339,40

4.904.131,36

965.002,50

1.930.005,00

2.895.007,50

8.911.788,63

Cost/ Km (lei/km)

10,19

10,51

10,01

9,51

10,51

10,82

Operatorul poate solicita modificarea Costului/ km în cursul perioadei contractuale, în oricare dintre cazurile în care unul sau mai multe dintre nivelurile de preț folosite la calculul costului/km negociat/indexat depășesc anumite praguri sau dacă condițiile de exploatare s-au schimbat semnificativ, cu impact semnificativ asupra nivelului cheltuielilor.

Modificarea costurilor unitare/km pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se fundamentează potrivit Anexei la Normele Cadru ale A.N.R.S.C. (Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007).

Operatorul trebuie sa prezinte Autorității Contractante toate documentele relevante, datele si calculele, indicând motivele pentru modificarea solicitata a costului/kilometru. Autoritatea Contractanta va examina propunerea Operatorului in 15 zile de la data primirii acesteia si nu poate refuza nejustificat modificarea Contractului.

Autoritatea contractanta poate solicita scăderea Costului/ km. in cursul anului, in oricare dintre cazurile in care una sau mai multe dintre nivelele de preț folosite la calculul costului/km negociat scad sub anumite praguri că urmare a modificării condițiilor pieței sau daca punerea in funcțiune a unor investitii duce la scăderea semnificativa a elementelor de cost (energie, combustibili, cheltuieli cu mentenantâ si reparațiile, reduceri de personal.etc).

Operatorul trebuie sa prezinte Autorității Contractante in 5 zile de la solicitarea Autorității Contractante toate documentele relevante, datele si calculele, justificând nivelul de modificare a costului/kilometru. Autoritatea Contractanta va examina propunerea Operatorului de modificare in 10 zile de la data primirii acesteia si Operatorul nu poate refuza nejustificat modificarea Contractului.

Modificarea costului/km se va face prin Act Adițional la Contract, în baza Raportului întocmit de Autoritatea Contractantă care sa certifice noul nivel al costului/km.

Anexa 10.2 - Formula de Indexare a Costului Unitar/ Kilometru

Costurile unitare/km (lei/km) pentru serviciile de transport public local de călători prin curse regulate, se pot ajusta periodic pe baza cererilor primite de la Operator, in baza creșterii indicelui preturilor de consum fata de nivelul existent la data precedentei ajustări. Solicitarea ajustării poate fi realizată dacă indicele prețurilor de consum față de nivelul existent la data precedentei ajustări înregistrează o creștere 3 luni consecutiv.


Nivelul costurilor unitare/km pentru serviciile de transport public local de calatOfi-prirTcurse regulate, se determină pe bâza analizei situației econbmico-finahciâre a operatorilor de transport, precum și a influențelor reale primite în costuri, determinate de evoluția prețurilor pe economie.

Ajustarea costurilor unitare/km pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se fundamentează potrivit Anexei la Normele Cadru ale A.N.R.S.C. (Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007).

Ajustarea costurilor unitare/km la serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se determină avâridu-se în vedere următoarele cheltuieli:

 • • Cheltuielile cu Combustibilii și lubrifianții se determină avându-se în vedere prețurile de achiziție în vigoare și Consumurile normate standard, luându-se în calcul influență indicelui prețurilor de consum de la ultima avizare;

 • • cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;

 • • cheltuielile cu întreținerea - reparațiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori și alte cheltuieli se determină avându-se în vedere cele mai mici costuri de contractare de servicii și prețuri de achiziție, luându-se în calcul influența indicelui prețurilor de consum de la ultima avizare;

 • • cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice;

 • • cheltuielile cu impozitele, autorizațiile și alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • • cheltuielile financiare detaliate corespunzător.

Indexarea costului/km se va face prin Act Adițional la Contract.

FORMULA DE INDEXARE A COSTULUI/KM

c unitar- km, n+i = (c unitar- km, D) x lPC (n +i) + D

unde:

c unitar- km, ri+i este costul unitar/ km, ajustat [lei/km];

 • • c unitar.km,i este costul Unitar/ km, in vigoare la data ajustării [lei/km];

 • • D este deprecierea (amortizarea) mijloacelor fixe, cuprinsa in calculul costului unitar/km in vigoare la data ajustraii [lei/km];

 • • Ipci este nivelul ultimului Indice Total al Preturilor de Consum publicat lă momentul solicitării ajustării, raportat la nivelul Indicelui Total al Preturilor de Consum existent la data precedentei ajustări.

  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL


  ENERAL,  FULVIA ANTOMtLA DINESCU


  Anexa 2 la Actul Adițional 4 - Estimarea Anuala a Compensației (valori fara TVA) (Anexa 17 - Estimarea Anuala a Compensației (valori fara TVA)


  Concept

  Perioada contract

  Anul

  2019

  2(

  )20

  2021

  TOTAL

  1/01-30/06/2020

  1/07-31/07/2020

  1/08-30/09/2020

  1/10-31/12/2020

  (Km)Nr total de Km efectuați

  Autobuz

  1.661.339,40

  10.694.146,35

  , 4.904.131,36

  965.002,50

  1.930.005,00

  2.895.007,50

  8.911.788,63

  (c unitar) Cost unitar per kilometru

  Autobuz

  10,19

  10,28

  10,51

  10,01

  9,51

  10,51

  10,82

  (I) Ch (Cost total) ((km) x (c unitar))

  Autobuz

  16.929.048,49

  109.982.971,89

  51.542.420,59

  9.659.675,01

  18.354.347,52

  30.426.528,77

  96.425.552,98

  (II) Pr (Profit rezonabil)

  724.563,28

  4.707.271,20

  2.206.015,60

  413.434,09

  785.566,07

  1.302.255,43

  4.127.013,67

  (III) V (Venituri din servicii de transport public), din care:

  6.646.610,35

  17.546.382,42

  7.171.544,08

  2.229.139,72

  4.458.279,45

  3.687.419,17

  33.233.051,75

  6.486.943,68

  17.196.705,74

  6.996.705,74

  2.200.000,00

  4.400.000,00

  3.600.000,00

  32.434.718,42

  159.666,67

  349.676,68

  174.838,34

  29.139,72

  58.279,45

  87.419,17

  798.333,33

  Compensație anuala (l+ll-lll)

  11.007.001,41

  97.143.860,67

  46.576.892,12

  7.843.969,38

  14.681.634,14

  28.041.365,03

  67.319.514,89

  (D) Din care, Diferența de Tarif cuvenita Operatorului*

  9.975.074,33

  54.080.106,58

  27.040.053,29

  4.506.675,55

  : 9.013.351,10

  13.520.026,65

  72.861.756,75

  Buget local

  9.350.000,00

  51.563.720,00

  25.781.860,00

  4.296.976,67

  8.593.953,33

  12.890.930,00

  40.427.038,33

  Alte bugete

  625.074,33

  2.516.386,58

  1.258.193,29

  . 209.698,88

  419.397,76

  629.096,65

  3.125.371,67

  *) Costul unitar per km de 10,28 lei prevăzut in coloana a lll-a (Total Anul 2020) reprezintă costul mediu pentru anul 2020, aceasta neavand aplicabilitate practica. Pentru calculul compensației se va utiliza costul unitar prevăzut pentru fiecare perioada a anului 2020.
  CONTRA

  SECRET FULVI


  MNEAZĂ

  ENERAL NESCU