Hotărârea nr. 228/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL CT BUS SA PE ANUL 2020

CONSTA^ ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2020

_ Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

Analizând referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău nr, 105889/13.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul nr. 91731/16.07.2020 al CT BUS S.A., hotărârea nr. 33/10.07.2020 a Consiliului de administrație al CT BUS S.A. și hotărârea nr. 10/13.07.2020 a Adunării Generale a Acționarilor CT BUS S.A.;

Având în vedere prevederile O.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, cu modificările ulterioare, ale O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport local de călători, ale Legii nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, dispozițiile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.a, alin. (3), lit.d și art.196, alin. (1), lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pentru anul 2020 conform anexelor nr.1-5 și a listei de investiții proprii care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției achiziții și investiții publice, CT BUS S.A. în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.                                 ~ _

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:       pentru,

împotrivă, 7 abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

CT BUS S.A.
STR.INDUSTRIALA NR.8

CU11883902

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2020

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent 2020

Propuneri rectificare an curent 2020

%

Estimări an N+1 (2021)

Estimări an N+2 (2022)

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

113496

123496

108,81

129667

132260

105,00

102,00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

113321

123321

108,82

129487

132077

105,00

102,00

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

64780

74780

115,44

78519

80089

105,00

102,00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

6741

6741

100,00

7078

7220

105,00

102,00

2

Venituri financiare

5

175

175

100,00

180

184

102,86

102,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

113148

114745

101,41

118477

120847

103,25

102,00

1

Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:

7

113138

114735

101,41

118467

120836

103,25

102,00

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

37311

37311

100,00

38200

38964

102,38

102,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

20852

22449

107,66

25000

25500

111,36

102,00

C.

cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:

10

53335

53335

100,00

53617

54689

100,53

102,00

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11

50866

50866

100,00

51520

52550

101,29

102,00

C1

ch. cu salariile

12

45166

45166

100,00

47120

48062

104,33

102,00

C2

bonusuri

13

5700

5700

100,00

4400

4488

77,19

102,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

305

305

100,00

0

0

0,00

#DIV/0!

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

0

0

#DIV/0!

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

1138

1138

100,00

1100

1122

96,66

102,00

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

1026

1026

100,00

997

1017

97,17

102,00

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent 2020

Propuneri rectificare an curent 2020

%

Estimări an N+1 (2021)

Estimări an N+2 (2022)

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

1640

1640

100,00

1650

1683

100,61

102,00

2

Cheltuieli financiare

19

10

10

100,00

10

10

100,00

102,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

348

8751

2.514,66

11190

11414

127,87

102,00

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

24

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

26

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

1

Rezerve legale

27

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.

27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)

32

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

-

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent 2020

Propuneri rectificare an curent 2020

%

Estimări an N+1 (2021)

Estimări an N+2 (2022)

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

a)

cheltuieli materiale

41

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

b)

cheltuieli cu salariile

42

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

e)

alte cheltuieli

45

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

12463

11646

93,44

9000

9000

77,28

100,00

1

Alocații de la buget

47

#DlV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

12463

11646

93,44

9000

9000

77,28

100,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent 2020

Propuneri rectificare an curent 2020

%

Estimări an N+1 (2021)

Estimări an N+2 (2022)

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

735

735

100,00

712

702

96,87

98,60

2

Nr.mediu de salariați total

51

725

725

100,00

700

696

96,55

99,43

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

52

5743

5743

100,00

0,00

#DIV/0!

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **)

53

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

156

170

108,82

185

190

108,75

102,59

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

566979

566979

100,00

603000

605000

106,35

100,33

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000

57

997

929

93,20

914

914

98,34

100,00

9

Plăți restante

58

9000

9000

100,00

7000

5000

77,78

71,43

10

Creanțe restante

59

300

300

100,00

300

250

100,00

83,33

)Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**)Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


FULVIAANTELA DIWESCU


CONSILIUL LOCAL CONSTANTA CT BUS SA.

STRJNDUSTRIALA NR.8 CUI 1883902

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico«financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI

Nr.rd.

An precedent (2019)

An curent 2020

Propuneri rectificare an curent 2020

%

%

din care:

Aprobat

Realizat la 31.12.2019

Aprobat

Realizat la 31.032020

conform HG/Ordin comun HCL 537/2019

conform Hotărârii CA.

conform HG/Ordin comun HCL 53/2020

conform Hotărârii CA.

TrimJ

TrimJI

TrimJII

TrimJV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9=8/5x100

10=8/6ax100

11

12

13

14

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd^+Rd.22)

1

98479

98479

91102

113496

113496

29839

123496

135,56

108,81

28327

56653

89990

123496

1

Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9*Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

98319

98319

90882

113321

113321

29778

123321

135,69

108,82

28283

56568

89859

123321

a)

din producția vândută (Rd^=Rd4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

40956

40956

32309

40880

40880

5832

40880

126,53

100,00

10221

20442

30663

40880

a1)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

□2)

din servicii prestate (cont704)

5

39488

39488

30614

38922

38922

5603

38922

127,14

100,00

9731

19462

29193

38922

a3)

din redevențe și chirii (cont 706)

6

1263

1263

935

1000

1000

119

1000

106,95

100,00

250

500

750

1000

a4)

alte venituri (cont 708)

7

205

205

760

958

958

110

958

126,05

100,00

240

480

720

958

b)

din vânzarea mărfurilor (cont 707)

8

20

20

2

20

20

0

20

1000,00

100,00

2

5

15

20

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.10b+Rd.11), din care:

9

49642

49642

50194

64336

64336

21984

74336

148,10

115,54

16084

32168

53252

74336

Subventii+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11)

9a

57183

57183

57728

71521

71521

23821

81521

141,22

113,98

17880

35761

58641

81521

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

39690

39690

39651

37815

37815

9667

37815

95,37

100,00

9454

18908

28362

37815

TVA aferenta subvenției

10a

7541

7541

7534

7185

7185

1837

7185

95,37

100,00

1796

3593

5389

7185

c2

compensație pentru serviciul public

10b

3071

3071

3811

19780

19780

10658

29780

781,42

150,56

4945

9890

19835

29780

c3

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

6881

6881

6732

6741

6741

1659

6741

100,13

100,00

1685

3370

5055

6741

d)

din producția de imobilizări (cont722)

12

0

0

0

0

0

0

0

ADIV/0!

0DIV/O1

0

0

0

0

«)

venituri aferente costului producției în curs de execuție (cont 711)

13

0

0

0

0

0

0

0

HDIV/0I

0DIV/O1

0

0

0

0

0

alte venituri din exploatare

(Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd J0+Rd^1), din care:

14

160

160

843

900

900

125

900

106,76

100,00

180

360

540

900

f1)

din amenzi și penalități(cont 7581)

15

45

45

290

50

50

0

50

17,24

100,00

5

10

15

50

f2)

din vânzarea activelor și alte operații decapitai (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: (cont 7583)

16

0

0

0

150

150

0

150

PDIV/0!

100,00

25

50

75

150

- active corporale

17

0

0

0

150

150

0

150

8DIV/0!

100,00

25

50

75

150

- active necorporale

18

0

0

0

0

0

0

0

ffDIV/OI

0DIV/OI

0

0

0

0

f3)

din subvenții pentru investiții (cont 7582+cont 7584)

19

0

0

0

0

0

0

0

«DIV/0I

&DIV/0I

0

0

0

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0

0

0

0DIV/O!

flDIV/OI

0

0

0

0

alte venituri (cont7S82+7588)

21

115

115

553

700

700

125

700

126,58

100,00

150

300

450

700

2

Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd J4*Rd.25+Rd.26*Rd .27), din care:

22

160

160

220

175

175

61

175

79,55

100,00

44

85

131

175

a)

din imobilizări financiare

23

0

0

0

0

0

0

0

3DIV/0!

«DIV/01

0

0

0

0

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

ffDIV/Ol

«DIV/0I

0

0

0

0

c)

din diferențe de curs(cont 765)

25

0

0

0

0

0

0

0

8DIV/0!

«DIV/Ol

0

0

0

0

d>

din dobânzi (cont766)

26

20

20

99

35

35

61

35

35,35

100,00

9

15

26

35

e)

alte venituri financiare (cont767+cont768*cont 7418)

27

140

140

121

140

140

0

140

115,70

100,00

35

70

105

140

11

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)

28

90336

90336

85040

113148

113148

27699

114745

134,93

101,41

28277

56556

85632

114745

INDICATORI

Nr. rd.

An precedent (2019)

An curent 2020

Propuneri rectificare an curent 2020

%

%

din care:

Aprobat

Realizat la

31.12.2019

Aprobat

Realizat la

31.03.2020

conform HG/Ordin comun HCL 537/2019

conform Hotărârii CA.

conform HG/Ordin comun HCL 53/2020

conform

Hotărârii CJL

TrimJ

TrimJI

Trim.HI

TrimJV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9=8/5x100

10=8/6ax100

11

12

13

14

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd J0*Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:

29

90326

90326

85040

113138

113138

27699

114735

134,92

101,41

28275

56552

85625

114735

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd«30=Rd.31+Rd J9+Rd.45), din care:

30

32285

32285

27968

37311

37311

7289

37311

133,41

100,00

9326

18656

27981

37311

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.31=Rd.32+Rd,33+Rd J6*RdJ7+Rd.38), din care:

31

22347

22347

21467

26343

26343

5149

25343

118,06

96,20

6586

13172

19258

25343

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu materialele consumabile (cont 602), din care:

33

21392

21392

20601

25000

25000

4818

24000

116,50

96,00

6250

12500

18250

24000

b1)

cheltuieli cu piesele de schimbfcont 6024)

34

2514

2514

2189

2700

2700

701

2700

123,34

100,00

770

2310

2220

2700

b2)

cheltuieli cu combustibilii (cont 6022)

35

17830

17830

17043

19000

19000

3739

19000

111,48

100,00

4750

9500

14250

19000

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventarfcont 603)

36

220

220

250

250

250

78

250

100,00

100,00

63

125

188

250

d)

cheltuieli privind energia și apa (cont 605)

37

725

725

518

993

993

253

993

191,70

100,00

248

497

745

993

e)

cheltuieli privind mărfurile(cont 607)

38

10

10

98

100

100

0

100

102,04

100,00

25

50

75

100

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.4O+Rd.41+Rd.44),din care:

39

3721

3721

975

4615

4615

306

3115

319,49

67,50

1154

2308

2711

3115

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (cont 611)

40

254

254

280

300

300

25

300

107,14

100,00

75

150

225

300

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:

41

70 '

70

21

100

100

0

100

476,19

100,00

25

50

75

100

b1)

- către operatori cu capital integrat/majoritar de stat

42

0

0

0

0

0

0

0

«DIV/0!

0DIV/O!

0

0

0

0

b2)

- către operatori cu capital privat

43

70

70

21

100

100

0

100

476,19

100,00

25

50

75

100

c)

prime de asigurare (cont 613)

44

3397

3397

674

4215

4215

281

2715

402,82

64,41

1054

2108

2411

2715

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd47*Rd.49+Rd.56*Rd.61+Rd.62*Rd.66* Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:

45

6217

6217

5526

6353

6353

1834

8853

160,21

139,35

1587

3176

6012

8853

a)

cheltuieli cu colaboratorii (cont 621)

46

100

100

108

120

120

33

120

111,11

100,00

30

60

90

120

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, (cont 622) din care:

47

200

200

20

200

200

43

200

1000,00

100,00

50

100

150

200

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

180

180

0

180

180

0

180

0DIV/OI

100,00

45

90

135

180

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52) (cont 623), din care:

49

287

287

31

457

457

26

457

1474,19

100,00

114

229

343

457

ci)

cheltuieli de protocol, din care:

50

27

27

27

120

120

13

120

444,44

100,00

30

60

90

120

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

51

0

0

0

0

0

0

0

PDIV/0I

#DIV/0!

0

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

260

260

4

337

337

13

337

8425,00

100,00

84

169

253

337

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

0

0

0

0

0

0

ffDMOl

«DIV/0!

0

0

0

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

0

0DIV/OI

«DIV/0I

0

0

0

0

-ch.de promovare a produselor

55

0

0

0

0

0

0

0

«DIV/0!

0DIV/O!

0

0

0

0

d)

Ch, cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60)(cont 6582), din care:

56

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DM0!

0

0

0

0

d1)

ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

57

0

0

0

0

0

0

0

&DIV/01

#DIV/0l

0

0

0

0

INDICATORI

Nr. rd.

An precedent (2019)

An curent 2020

Propuneri rectificare an curent 2020

7.

7.

din care:

Aprobat

Realizat la

31.12J019

Aprobat

Realizat la 31.032020

conform HG/Ordin comun HCL 537/2019

conform Hotărârii CJL

conform HG/Ordin comun HCL 53/2020

conform Hotărârii C.A.

TrimJ

TrimJI

Trim.ni

TrimJV

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9=8/5x100

10=8/6ax100

11

12

13

14

d2)

ch. de sponsorizare In domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:

58

0

0

0

0

0

0

0

0DIV/O1

8DIV/0I

0

0

0

0

- pentru cluburile sportive

59

0

0

0

0

0

0

0

«DIV/01

8D1V/01

0

0

0

0

d3)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitatl

60

0

0

0

0

0

0

0

8DIV/01

8DIV/0I

0

0

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și pereoanețeont 624)

61

10

10

1

2

2

0

2

200,00

100,00

0

1

0

2

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

200

200

126

200

200

18

200

158,73

100,00

50

100

150

200

- cheltuieli cu diurna (Rd,63=Rd.64+Rd.65), din care:

63

100

100

24

100

100

4

100

416,67

100,00

25

50

74

100

-interna

64

75

75

15

75

75

3

75

500,00

100,00

19

38

56

75

-externa

65

25

25

9

25

25

1

25

277,78

100,00

6

12

18

25

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (cont 626)

66

100

100

52

100

100

23

100

192,31

100,00

25

50

75

100

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (cont 627)

67

70

70

18

50

50

3

50

277,78

100,00

12

24

36

50

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, (cont 628+cont 615) din care:

68

4900

4900

5170

5224

5224

1688

7724

149,40

147,86

1306

2612

5168

7724

ii)

cheltuieli de asigurare și pază

69

1400

1400

764

1400

1400

296

1400

183,25

100,00

350

700

1050

1400

Î2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

716

716

221

800

800

34

800

361,99

100,00

200

400

600

800

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

310

310

71

215

215

7

115

161,97

53,49

54

108

112

115

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

0

0

0

80

80

0

80

SDIV/0!

100,00

20

40

60

80

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0

0

0

0

0

0

0

#D(V/0!

8DIV/0I

0

0

0

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0

0

0

0

0

0

0

8DN/0!

8DIV/0I

0

0

0

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

5

5

0

7

7

0

7

SDIV/01

100,00

1

3

3

7

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

5

5

0

3

3

0

3

8DIV/01

100,00

0

1

0

3

i)

alte cheltuieli

77

100

100

0

0

0

0

0

«DIV/0!

8DIV/0!

0

0

0

0

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81*Rd.82+Rd.83+Rd.84)1 din care:

78

11528

11528

11177

20852

20852

7183

22449

200,85

107,66

5254

10508

16560

22449

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0

0

0

0

0

0

0

0DIV/O1

«DIV/0I

0

0

0

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale(CSP)

80

3071

3071

2047

12282

12282

3071

12282

600,00

100,00

3071

6142

9213

12282

c}

ch. cu taxa de licență

81

22

22

27

0

0

0

0

0,00

«DIV/0!

0

0

0

0

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

150

150

90

210

210

17

210

233,33

100,00

52

104

156

210

e)

ch. cu taxa de mediu

83

82

82

74

125

125

1

125

168,92

100,00

31

62

93

125

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

8203

8203

8939

8235

8235

4094

9832

109,99

119,39

2100

4200

7098

9832

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:

85

44317

44317

44523

53335

53335

12842

53335

119,79

100,00

13285

26569

39853

53335

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)

86

42252

42252

42596

50866

50866

12398

50866

119,41

100,00

12828

25506

38184

50866

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:

87

38337

38337

39989

45166

45166

11435

45166

112,95

100,00

11404

22658

33912

45166

a) salarii de baza

88

38337

38337

39989

45166

45166

11435

45166

112,95

100,00

11404

22658

33912

45166

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

c) alte bonificații (conform CCM)

90

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

C2

Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd J5+Rd^6+Rd.97+ Rd.98)( cont 642*cont 644+cont 6458), din care:

91

3915

3915

2607

5700

5700

963

5700

218,64

100,00

1424

2848

4272

5700

INDICATORI

Nr.rd.

An precedent (2019)

An curent 2020

Propuneri rectificare an curent 2020

%

%

din care:

Aprobat

Realizat la

31.12.2019

Aprobat

Realizat la 31.032020

conform HG/Ordin comun HCL 537/2019

conform

Hotărârii CJL

conform HG/Ordin comun HCL 53/2020

conform Hotărârii CA.

TrimJ

Trim.11

TrimJII

TrimJV

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9=8/5x100

10=8/6ax100

11

12

13

14

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”), cu modificările și completările ulterioare, cont 6458, din care:

92

500

500

497

900

900

128

900

181,09

100,00

225

450

675

900

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

250

250

231

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

b) tichete de masă;(cont 642)

95

2400

2400

2104

3386

3386

545

3386

160,93

100,00

846

1692

2538

3386

c) vouchere de vacantâ;(642)

96

1015

1015

0

1414

1414

290

1414

«DIV/0I

100,00

353

706

1059

1414

d) ch. privind participarea salariațHor la profitul obtinut în anul precedentțcont 644)

97

0

0

0

0

0

0

0

#D(V/0!

0

0

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

0

0

0

0

0

0

0

#DfV/0!

0DIV/O!

0

0

0

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd,99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:

99

0

0

0

305

305

0

305

#DW/0!

100,00

0

150

155

305

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite tn baza unor hotărâri judecătorești

101

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

0

0

0

305

305

0

305

#DIV/0!

100,00

0

150

155

305

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107*Rd.110+ Rd.111), din care:

103

1176

1176

1005

1138

1138

180

1138

113,23

100,00

200

400

744

1138

a) pentru directori/directorat

104

888

888

849

938

938

147

938

110,48

100,00

150

300

594

938

-componenta fixă

105

600

600

648

650

650

147

650

100,31

100,00

150

300

450

650

-componenta variabilă

106

288

288

201

288

288

0

288

143,28

100,00

0

0

144

288

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, (cont 621) din care:

107

288

288

156

200

200

33

200

128,21

100,00

50

100

150

200

-componenta fixă

108

0

0

0

200

200

33

200

0,00

100,00

50

100

150

200

-componenta variabilă

109

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

c) pentru AGA și cenzori

110

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

d) pentru ahe comisii și comitete constituite potrivit legii

111

0

0

0

0

0 '

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

CS

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

889

889

922

1026

1026

264

1026

111,28

100,00

257

513

770

1026

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119*Rd.12(>+Rd.121), din care:

113

2196

2196

1372

1640

1640

385

1640

119,53

100,00

410

819

1231

1640

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116),( cont 6581),din care:

114

781

781

1016

1200

1200

246

1200

118,11

100,00

300

600

900

1200

- către bugetul general consolidat

115

781

781

1016

1200

1200

246

1200

118,11

100,00

300

600

900

1200

- către alți creditori

116

0

0

0

0

0

0

0

#DM0!

0DIV/OI

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate(cont 6583)

117

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0l

«DIV/01

0

0

0

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0

0

0

0

0

0

0

#DW/0!

SDIV/0!

0

0

0

0

d)

alte chettuie!i(cont 654+cont6588)

119

0

0

16

50

50

0

50

312,50

100,00

12

24

36

50

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

1365

1365

240

240

240

70

240

100,00

100,00

60

120

180

240

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:

121

50

50

100

150

150

69

150

150,00

100,00

38

75

115

150

fi) (cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

50

50

116

200

200

69

200

172,41

100,00

50

100

150

200

INDICATOR!

Nr. rd.

An precedent (2019)

An curent 2020

Propuneri rectificare an curent 2020

%

%

din care:

Aprobat

Realizat la 31.122019

Aprobat

Realizat la

31.032020

conform HG/Ordin comun HCL 537/2019

conform Hotărârii CJL

conform HG/Ordin comun HCL 53/2020

conform Hotărârii CA.

TrimJ

Trim.ll

TrimJII

TrimJV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9=8/5x100

10=8/6ax100

11

12

13

14

<1-1)

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

123

0

0

0

0

0

0

0

«DIV/01

«DIV/01

0

0

0

0

f12)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

0

0

0

0

0

0

0

«DIV/01

«DIV/0!

0

0

0

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

125

0

0

16

50

50

0

50

312,50

100,00

12

25

35

50

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:

126

0

0

16

50

50

0

50

312,50

100,00

12

25

35

50

- din participarea salariatilor la profit

127

0

0

0

0

0

0

0

«DIV/0!

#DIV/0!

0

0

0

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

0

0

0

0

0

0

0

«DIV/OI

«DIV/0!

0

0

0

0

- venituri din alte provizioane

129

0

0

16

50

50

0

50

312,50

100,00

12

25

35

50

2

Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:

130

10

10

0

10

10

0

10

«DIV/01

100,00

2

4

7

10

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

0

0

0

0

0

0

0

«DIV/0!

«DIV/OI

0

0

0

0

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

0

0

0

0

0

0

0

«DIV/0!

«DIV/0!

0

0

0

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0

0

0

0

0

0

0

«DIV/0!

«DIV/0!

0

0

0

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

0

0

0

0

0

0

0

«DIV/0!

«DIV/0I

0

0

0

0

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

0

0

0

0

0

0

0

«DIV/0!

«DIV/0!

0

0

0

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

0

0

0

0

0

0

0

«DIV/0!

«DIV/0!

0

0

0

0

c)

alte cheltuieli financiarefcont 667+cont 668)

137

10

10

0

10

10

0

10

«DIV/0!

100,00

2

4

7

10

III

REZULTATUL BRUT (proRt/pierdere) (Rd.138=Rd.1-

138

8143

8143

6062

348

348

2140

8751

144,36

2514,66

50

97

4358

8751

venituri neimpozabile

139

16

50

50

0

50

312,50

100,00

50

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

116

200

200

69

200

172,41

100,00

200

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

1108

351

0,00

«DIV/0!

V

DATE DE FUNDAMENTARE

#DIV/0!

«DIV/0!

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

142

98319

98319

90882

113321

113321

29778

123321

135,69

108,82

28283

56568

89859

123321

a)

- venituri din subvenții și transferuri

143

49642

49642

50194

64336

64336

21984

74336

148,10

115,54

16084

32168

53252

74336

b)

-alte venituri care nu se iau in calculul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

144

«DIV/01

«DIV/0!

2

Cheltuieli totale de exploatare, din care:Rd .29

145

90326

90326

85040

113138

113138

27699

114735

134,92

101,41

28275

56552

85625

114735

•alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent,cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

«DIV/OI

«DIV/0I

3

Cheltuieli de natură salariată (Rd.66), din care **)

147

42252

42252

42596

50866

50866

12398

50866

119,41

100,00

12828

25506

38184

50866

a)

........-.........................—

147 a)

«DIV/0!

«DIV/OI

INDICATORI

Nr. rd.

An precedent (2019)

An curent 2020

Propuneri rectificare an curent 2020

%

%

din care:

Aprobat

Realizat ta 31.12.2019

Aprobat

Realizat la

31.032020

conform HG/Ordin comun KCL 537/2019

conform Hotărârii CA.

conform HG/Ordin comun HCL 53/2020

conform Hotărârii CA.

TrimJ

TrimJI

TrimJll

TrimJV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9-8/5x100

10=8/6ax100

11

12

13

14

b)

147 b)

#DtV/0!

«DM0!

c)

147 c)

0DIV/OI

«DM0!

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

710

710

701

735

735

688

735

104,85

100,00

735

735

710

735

5

Nrjnedîu de salariați

149

695

695

690

725

725

702

725

105,07

100,00

723

723

700

725

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (rd, 147/ rd.149) 712*1000

150

5066

5066

5144

5847

5847

1472

5847

113,65

100,00

1479

2940

4546

5847

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, cf.OG nr.26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000

151

5006

5006

5084

5743

5743

1457

5743

112,96

100,00

1453

2888

4465

5743

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

152

0

0

0

0

0

0

0

4DIV/0!

«DM0!

0

0

0

0

7

a)

Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)

153

141466

141466

131713

156305

156305

42419

170098

129,14

108,82

39119

78241

128370

170098

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

0

0

0

0

0

0

0

SDIV/0!

«DM0!

0

0

0

0

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149

155

866

866

738

782

782

0

782

1

1

0

0

0

782

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii tn unități fizice, din care

156

«DIV/0I

«DM0!

* cantitatea de produse finite (QPF)

157

601598

601598

509428

566979

566979

566979

111,30

100,00

566979

* preț mediu (p)

158

0

0

0

0

0

ODIV/01

«DM0!

- valoare=QPF x p

159

0

0

0

0

0

SDIV/0!

«DM0!

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2 .

160

6

6

6

5

5

0

5

82,02

91,89

5

8

Plăți restante

161

19000

19000

10337

9000

9000

9114

9000

87,07

100,00

9000

9

Creanțe restante, din care:

162

900

900

133

300

300

141

300

225,56

100,00

300

* de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

SDIV/01

«DM0!

- de la operatori cu capital privat

164

«DM0!

«DM0!

-de la bugetul de stat

165

«DM0!

«DM0!

- de la bugetul local

166

«DM0!

«DM0!

- de la alte entitati

167

«DM0!

«DM0!

10

Credite pentru finanțarea activității curente )soldul rămas de rambursat

168

«DM01

«DM0!

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din:

169

SDIV/01

«DM0!

-alte rezerve

170

«DM0!

«DM0!

-rezultatul reportat

171

«DM0!

«DM0!

*) în limita prevăzută la art 25 alin. (3) fit b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, FUkWfl^ÎTONH» DINESCU


CONSILIUL LOCAL CONSTANTA CT BUS S.A.

STR. INDUSTRIALA NR.8

CU11883902


Anexa nr.3


Gradul de realizare a veniturilor totale


Mii lei

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an N-2(2018)

% 4=3/2

Prevederi an precedent N-1(2019)

%   7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:

73333

83224

113

98479

91102

93

1

Venituri din exploatare *)

73177

83016

113

98319

90882

92

2.

Venituri financiare

156

208

133

160

220

138

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MINEAZĂ, ERAL,


Anexa nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent (N-1)2019

Valoare

Aprobat

Realizat/Prelimi nat2019

an curent (N)2020

an N+1 2021

an N+2 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1

Surse proprii, din care:

11173

641

11646

9000

9000

a) - amortizare

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a)- interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent (N-1)2019

Valoare

Aprobat

Realizat/Prelimi nat2019

an curent (N)2020

an N+1 2021

an N+2 2022

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

11173

641

11646

9000

9000

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b)- externe

Anexa nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr.c rt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-1) 2019

An curent (N) 2020

An N+1(2021)

An N+2(2022)

Preliminat/Realizat

Influente (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

4987

10337

348

9000

690

7000

704

5000

1

Măsură 1....

X

X

2

Măsură 2....

X

X

Măsură n....

X

X

TOTAL Pct. I

X

X

348

9000

690

7000

704

5000

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1...

X

X

2

Cauza 2...

X

X

Cauza n....

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

348

9000

690

7000

704

5000MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL CT BUS S.A.

Anexă la HCLM nr.


STR.INDUSTRIALĂ, NR.8 CUI 1883902

LISTA obiectivelor de investiții propuse a se achiziționa în anul 2020 din surse proprii

mii lei

Nr

DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII

Cantitate

Preț Unitar

Valoare estimată aprobată cf. HCL 53/2020

Valoare estimată propusă rectificare BVC

Cap I.

DIRECȚIA TEHNICA

1

Echipament stand de frânare autobuze

1.00

49.50

49.50

49.50

2

Echipament detector jocuri in articulații autobuze

1.00

24.00

24.00

24.00

3

Compresor aer cu șurub, cu uscător de aer prin refrigerare atașat (P> 7.5kw. preș, max.ll-15bar. debit 950 l/min. voi. Recipient = 1000)

2.00

41.50

83.00

83.00

4

Compresor aer cu șurub. (P> 7.5kw. preș, max.12-15bar. debit 950 l/min. voi. Recipient = 500)

2.00

30.00

60.00

eliminată

5

Presă hidraulică 60T

1.00

13.00

13.00

eliminată

6

Presă hidraulică 20T

1.00

3.20

3.20

eliminată

7

Macara pivotantă 1500kg

1.00

11.00

11.00

11.00

8

Macara pivotantă 500kg

1.00

8.70

8.70

8.70

9

Banc de lucru (atelier subans. si sisteme)

10.00

2.70

27.00

27.00

10

Dulap scule (atelier subans. si sisteme)

3.00

3.20

9.60

9.60

11

Banc de lucru (atelier mecanic)

12.00

2.50

30.00

30.00

12

Cărucior de scule (atelier mecanic)

4.00

2.90

11.60

11.60

13

Banc de lucru modular A7- 990MA7 (atelier sudura și atelier lăcătușerie)

2.00

3.00

6.00

6.00

14

Banc de lucru modular A12- 990MA12 (atelier sudura și atelier lăcătușerie)

2.00

4.00

8.00

8.00

Nr

DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII

Cantitate

Preț Unitar

Valoare estimată aprobată

Cf. HCL

53/2020

Valoare estimată propusă rectificare BVC

15

Set scule multiple în module cu cărucior de scule (atelier lăcătușerie)

1.00

7.50

7.50

7.50

16

Cărucior scule atelier cu sertare (atelier electric)

2.00

4.50

9.00

9.50

17

Banc de lucru modular (atelier electric)

3.00

23.00

69.00

69.00

18

Echipament încărcare baterii acumulatori auto 24V - 50 A (atelier electric)

4.00

4.00

16.00

16.00

19

Polizor fix cu stativ

10.00

2.90

29.00

29.00

20

Regulator presiune cu filtru / manometru si furtun retractabil pentru aer comprimat 15 m

14.00

2.50

35.00

35.00

21

Cheie dinamometrica 300 - lOOONm

2.00

3.30

6.60

6.60

22

Cric hidraulic tip crocodil IOT

4.00

4.50

18.00

-

2.00

4.50

9.00

9.00

23

Trusa scule mecanici

6.00

2.50

15.00

15.00

24

Mașina de găurit cu stand și coloana

1.00

9.00

9.00

eliminată

25

Fierăstrău cu disc abraziv 400mm

1.00

3.00

3.00

eliminată

26

Transformator sudura

1.00

11.50

11.50

11.50

27

Dispozitive exhaustoare canal

4.00

3.00

12.00

-

2.00

3.00

6.00

6.00

28

Echipament vopsitorie autobuze complet cu sistem de ventilație și filtrare

1.00

472.00

472.00

eliminată

29

Banc de probe alternatoare și electromotoare

1.00

35.50

35.50

35.50

30

Tester baterii auto

1.00

3.20

3.20

3.20

31

Aparat digital de reglat faruri

1.00

6.80

6.80

eliminată

32

HoloLens - ochelari realitate suprapusa (mixata)

1.00

21.50

21.50

21.50

33

Dispozitiv

diagnosticare/interfața motoare Mercedes

1.00

7.50

7.50

7.50

34

Dispozitiv diagnosticare/ interfața motoare Deutz

1.00

5.00

5.00

5.00

Nr

DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII

Cantitate

Preț Unitar

Valoare estimată aprobată cf. HCL 53/2020

Valoare estimată propusă rectificare BVC

35

Dispozitiv diagnosticare / interfața transmisii Voith

1.00

5.00

5.00

5.00

TOTAL DIRECȚIA TEHNICA

1,141.70

559.70

CAP. II

SERVICIUL ADMINISTRATIV PATRIMONIU BIROU SSM / BIROU EXPLOATARE

36

Lucrări de reabilitare, modernizare Hala reparații autobuze existenta - CI, Str.Industrială nr.8 -proiectare/autorizare si execuție

1.00

3499.37

3499.37

3499.37

37

Lucrări de reabilitare instalație de limitare si stingere a incendiului Str. Industriala nr.8

1.00

93.00

93.00

93.00

38

Lucrări de reabilitare instalație de limitare si stingere a incendiului Str. Industriala nr.10

1.00

55.10

55.10

55.10

39

Lucrări de reabilitare împrejmuire incinta Str.Industrială nr.8 -proiectare/autorizare si execuție

1.00

165.00

165.00

165.00

40

Lucrări reabilitare platforma parcare vehicule Str.Industrială nr.8

1.00

325.00

325.00

325.00

41

Reabilitare, modernizare si montare sistem de igienizare in hala reparații autobuze existenta CI

1.00

1601.00

1601.00

1601.00

42

Sistem control acces -extindere

1.00

26.84

26.84

26.84

43

Sistem tehnic de monitorizare video incintă - proiectare/autorizare si execuție

1.00

138.60

138.60

138.60

44

Sistem iluminat exterior incinta Str. Industriala nr.8 -proiectare/autorizare si execuție

1.00

94.20

94.20

94.20

Nr

DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII

Cantitate

Preț Unitar

Valoare estimată aprobată cf. HCL 53/2020

Valoare estimată propusă rectificare BVC

45

înlocuire instalație iluminat anti Ex stație carburanți - consultanta, proiectare, autorizare, execuție

1.00

70.65

70.65

70.65

46

Lucrări de reabilitare Corp CIO (Parter+Etajl)-Birouri. Str. Industrială nr.8 -proiectare/autorizare si execuție

1.00

69.80

69.80

69.80

47

Lucrări de reabilitare Corp C2 (Parter+Etajl)-Birouri. Str. Industrială nr.8 - -proiectare/autorizare si execuție

1.00

165.90

165.90

165.90

48

Clădire Cap Linie Termele Romane -proiectare/autorizare si execuție

1.00

171.90

171.90

171.90

49

Lucrări de reabilitare Cap Linie 42/43 Tomis Nord -proiectare/autorizare si execuție

1.00

155.40

155.40

155.40

50

Construcții modulare tonete vânzare titluri de călătorie -proiectare/autorizare si execuție

15.00

45.6

684.00

684

51

Sistem e-Ticketing

1.00

2,350.00

2,350.00

2,350.00

52

Panou informare (stații calatori) achiziție, montaj, autorizare

30.00

14.60

438.00

438.00

53

Totem stație Economy

25.00

3.12

156.00

156.00

54

Totem stație Mașter

10.00

6.24

124.80

124.80

55

Caseta luminoasa stație autobuz

325.00

0.72

234.00

234.00

56

Montaj casete luminoase stație autobuz

1.00

104.00

104.00

104.00

57

Autoturism exploatare management

1.00

235.5

235.5

eliminată

TOTAL SERVICIUL ADMIN PATRIMONIU / BIROUL SSM / SERVIC

[STRATIV IUL EXPLOATARE

10,817.6

10,582.10

CAP. III

SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIE

58

Sistem hardware echipamente, servere și sisteme de operare

1

231.00

231.00

231.00

ANEXĂ LA

hclm nr.M% CT


1

Nr

DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII

Cantitate

Preț Unitar

Valoare estimată aprobată cf. HCL 53/2020

Valoare estimată propusă rectificare BVC

pentru S/4 HAN A - in continuare 2019

59

Licențe antivirus și anti-malware - subscripție 1 an

1

25.00

25.00

25.00

60

Licențe Windows 10 Pro

45

1.20

54.00

54.00

61

Licențe Office 2019

15

1.30

19.50

19.50

62

Licențe Office Professional 2019'

5

2.50

12.50

12.50

63

Adobe Creative Cloud -subscripție 1 an

2

4.00

8.00

8.00

64

Tablete

2

5.40

10.80

10.80

65

Laptop

2

4.00

8.00

8.00

66

Sistem desktop

4

5.00

20.00

20.00

67

Lucrări si echipamente la infrastructura rețelei de date si voce - in continuare 2019

1

115.00

115.00

115.00

TOTAL SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

503.80

503.80

TOTAL VALOARE (mii lei) fara TVA

12,463.16

11,645.60

CONTRASEMNEAZĂ