Hotărârea nr. 226/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE LA 31.12.2019 ALE RADET CONSTANȚA

HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2019 ale R.A.D.E.T. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de SQ'OG, 2020 ;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 90317/11.06.2020;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat a! municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și raportul administratorului nr. B 10287/15.06.2020 privind activitatea R.A.D.E.T. Constanța Ia 31.12.2019;

Având în vedere prevederile:

 • - Legii nr. 82/1991- a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

 • - Ordinului nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.a, alin.(3), lit.d și art.196 alin.(l) lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă situațiile financiare anuale la 31.12.2019 ale R.A.D.E.T. Constanța, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • A rt.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, R.A.D.E.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel : ț3<Dentru, împotrivă, 0 abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

Constanța .....o«)Z0
ENERAL, INESCU


Bifați numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

[3 Sucursala

□ GIE - grupuri de interes economic

[3 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


S1OO2_A1.O.O 24.02.2020 Tip situație financiară: BL


An


Semestru


Suma de control


Entitatea


REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A AGENTULUI TERMIC


ANEXĂ LA


Județ Constanta


Sector


Constanta


Anul 2019


567.286


Strada

Badea Cartan


Nr.

14A


Bloc Scara Ap.


Telefon 0341461232


Număr din registrul comerțului      J13/98/1991                                                    Cod unic de înregistrare      1 9 0 9 8 4

0

Forma de proprietate

11—Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur ți aer condiționat

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3S30 Furnizarea de abur ți aer condiționat


® Situatii financiare anuale


Raportări anuale


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


:ii, mari si


:i de-


interes public         Ț

Entități de IXI interes public

O^Ențițați^micii^^fe^.^^^^

?

|'C>^Microehtități^^^i^rv;^


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

□ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

~5. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European -


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE____

F30 - DATE INFORMATIVE           1

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATEUONTRASEMNEAZ SECRETAR GENER


Indicatori


Capitaluri-total
-304.848.067


Capital subscris


ADMINISTRATOR.

Numele si prenumele POPA LMU DOREL


SemnăturaNumele si prenumele

MITEA CARMEN CORNELIA


-1.181.430


ÎNTOCMII,


QCONSTANȚAp


Calitatea

11-D1RECTOR ECONOMIC


lw insOLVENȚĂSEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DURA O VALIDARE CORECTA


Entitatea are obligația legală de audltare a situațiilor financiare anuale?

DA

Q NU

Entltaț'ea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

O DA (.i NU


| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii [Xj


AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit PRIM-AUDIT


Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare In Registrul ASPAAS 968/2010


CI F/CUI


14 4 7 9 9 2 3


FIO - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2019

Cod 10                                                                              -lei-

Denumirea elementului

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr3781/ 2019

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2019

31.12.2019

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.CheItuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

58.083

41.083

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

42.430

37.950

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd.01 la 06)

07

07

100.513

79.033

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1 .Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811 -2812- 2911 - 2912)

08

08

21.553.549

22.728.073

2. Instalații tehnice șî mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

51.633.322

51.421.147

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)

10

10

351.298

338.861

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

3.084.087

2.840.714

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

76.622.256

77.328.795

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct.261 -2961)

18

18

2.împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 I 266 - 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

131.337

77.837

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

131.337

77.837

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

76.854.106

77.485.665

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

FIO-pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

1.150.737

1.016.691

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +7-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

4. Avansuri (ct. 4091-4901)

29

29

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

1.150.737

1.016.691

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* +

4092 + 411 +413+418-4902-491)

31

31

30.701.530

28.489.104

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entîtatiîe controlate in comun (ct. 453** - 495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

58.635.151

72.004.503

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a

(301)

TOTAL (rd. 31 Ia35+35a)

37

36

89.336.681

100.493.607

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 -595-596-598 + 5113 + 5114)

39

38

-303.660

378.177

TOTAL (rd, 37 + 38)

40

39

-303.660

378.177

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(dinct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532+541 + 542)

41

40

1.730.529

1.396.011

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

91.914.287

103.284.486

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

7.754

7.627

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471 *)

44

43

7.754

7.627

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627+1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

434.330.231

471.545.154

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

0

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** +509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

2.748.709

12.165.143

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

437.078.940

483.710.297

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATOR1I CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

-359.450.220

-382.323.097

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

-282.596.114

-304.837.432

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627+1682 + 5191 + 5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167+1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436*** +437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194+5195 + 5196 + 5197)

64

63

10.635

10.635

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

10.635

10.635

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane(ct. 1511 + 1512+1513 + 1514+1518)

68

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

2.007.820

1.904.913

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.475*)

71

70

2.007.820

1.904.913

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

12.285.501

Sume.de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

12.285.501

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

14.293.321

1.904.913

J. CAPITAL ȘI REZERVE

l. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

567.286

567.286

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

567.286

567.286

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

1.216.549

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

9T

1.216.549

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

0

0

SOLD D (ct. 117)

97

96

340.784.982

366.399.448

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

98

97

0

0

SOLD D(ct. 121)

99

98

3.621.504

1.181.430

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

CAPITALURI PROPRII -TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

-343.839.200

-365.797.043

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

61.232.451

60.948.976

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101 +102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79)

104

103

-282.606.749

-304.848.067

Suma de control FIO:     1148308681 /9271377663

1) Sumele înscrise la acest rând ți preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar ți altor contracte asimilate, precum ți alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mal mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice ți al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului ;l a drepturilor reale supuse Inventarierii, cu modificările ți completările ulterioare

») Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.


Administrator,

întocmit,Formular

VALIDATF20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20                                                                                        - iei -

Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2018

2019

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

132.623.298

140.974.587

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

02

87.248.981

87.251.656

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

45.374.317

53.722.931

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

06

07

88.471

78.636

Sold D

07

08

0

0

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

08

09

813.692

977.654

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

12

13

6.020.523

982.573

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 +07-08+09+10+11 +12+13)

15

16

139.545.984

143.013.450

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

16

17

1.699.239

1.689.605

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

113.122.141

113.349.495

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

18

19

6.987.152

6.889.194

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

9.029

9.937

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

17.902.034

18.045.366

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

22

23

17.229.591

17.373.071

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

672.443

672.295

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale

(rd. 26-27)

24

25

1.392.442

1.439.815

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)

25

26

1.392.442

1.439.815

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

26

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

28

-154.657

-8.539

F20 - pag. 2

b.l) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)

28

29

996.250

14.316

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)

29

30

1.150.907

22.855

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

2.224.885

2.801.232

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

31

32

1.471.999

1.825.771

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative specîale(ct. 635 + 6586*)

32

33

629.159

826.956

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

123.727

148.505

38

t-Hcituiun cu uuE7unrtic. Uc'reiinunțure irireyisuuic^uc'enutuțfie fuaiai^oin

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

37

39

-Cheltuieli (ct.6812)

38

40

-Venituri (ct.7812)

39

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 Ia 20-21+22+25+28+31+39)

40

42

143.164.207

144.196.231

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

41

43

0

0

-Pierdere(rd.42-16)

42

44

3.618.223

1.182.781

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

241

333

- din ca re,, venit uri le obținute de la entitățile afiliate

46

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

1.016

-din care,venituri din alte imobilizări financiare (ct.7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

241

1.349

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51

53

-Cheltuieli (ct.686)

52

54

- Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

2.924

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

598

-2

CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

3.522

-2

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

-Profit (rd.52-59)

58

60

0

1.351

- Pierdere (rd. 59 - 52)

59

61

3.281

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

139.546.225

143.014.799

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

143.167.729

144.196.229

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd. 62 - 63)

62

64

0

0

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

3.621.504

1.181.430

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

0

0

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

70

3.621.504

1.181.430

Suma de control F20: 2043812369/9271377663

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)-în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPA LIV1U DOREL                      S"''

Se“---

V \loCONSTANȚAH

|        ÎN INSOLVENȚÂ jj

Formular

VALIDAT

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

MITEA CARMEN CORNELIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

/p

Semnătura_______________________

Nr.de înregistrare în organismul profesional:DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019         F30-pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd.dincol.B)                                                                                - lei -

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr.rd. OMFP nr.378V 2019

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

01

01

Unități care au inregistrat pierdere

02

02

1

1.181.430

Unități care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere

03

: 03

11 Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investitii

A

B

1=2+3

2

3

Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

470.659.602

470.650.671

8.931

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

461.292.436

461.283.505

8.931

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

115.162.194

115.153.263

8.931

- peste 1 an

08

08

346.130.242

346.130.242

Obligatii restante fata de bugetul asigurărilor sociale -totalțrd.10 Ia 14]

09

09

557.453

557.453

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

368.932

368.932

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

188.521

188.521

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

-altedatorii sociale

14

14

0

0

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligatii restante fata de alti creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

83.910

83.910

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a

(301)

31.264

31.264

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

8.725.803

8.725.803

III. Număr mediu de salariati

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

401

372

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

382

370

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (Iei)

A

B

i

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri /j

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

45.143.272

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

45.143.272

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

1.938.153

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

32.186

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

1.905.967

V. Tichete acordate salariatilor

Nr. rd.

Sume (Iei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

1.107.582

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decât salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

-după surse de finanțare (rd.40+41)

41

39

0

0

-din fonduri publice

42

40

-din fonduri private

43

41

-după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

-cheltuieli curente

45

43

-cheltuieli decapitai

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)

49

46a

(303)

-avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)

50

46b (304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a (305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b

(306)

F30 - pag. 3

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

131.337

77.837

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)

55

’49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a

(307)

-obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

131.337

77.837

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

131.337

77.837

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 +4092 + 411 +413+418), din care:

64

57

36.005.416

33.797.456

-creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a (308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct.413)

67

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+ 4282)

68

60

18.094

16.657

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale șt bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

298.299

6.718.439

- creanțe In legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

87.406

54.927

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

210.893

70.053

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

6.593.459

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 Ia 74)

79

71

58.318.758

65.277.034

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociatii privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

58.318.758

65.277.034

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

85

76a

(313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)-

86

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

88

79

- părți sociale emise de rezidenti

89

80

- acțiuni emise de nerezidenti

90

81

-obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

92

83

-303.660

378.177

Casa în Iei și în valută (rd.85+86)

93

84

16.075

15.122

-în lei (ct.5311)

94

85

16.075

15.122

-în valută (ct. 5314)

95

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

96

87

1.714.454

1.380.889

-în lei (ct. 5121), din care:

97

88

1.714.454

1.380.889

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

-în valută (ct. 5124), din care:

99

90 .

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

100

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

101

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +din ct. 5125 + 5411)

102

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

103

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102+103 + 106 + 108 + 110+111 + 116 + 119 + 122 + 128)

104

95

449.375.076

483.720.932

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an)

(din ct. 519), (rd .97+98)

105

96

-în lei

106

97

- în valută

107

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an)

(din ct. 162), (rd.100+101)

108

99

-în lei

109

100

F30 - pag.5

-în valută

110

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

111

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105)

112

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

113

104

-în valută

114

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

115

106

10.635

10.635

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

116

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

117

108

434.330.231

471.545.154

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliațî nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct 404 + din ct.405 + din ct 408 + din ct. 419)

118

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

119

109a (309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

649.095

599.366

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444

+ 446 + 447 + 4481) (rd.112 Ia 115)

121

111

2.093.614

11.558.746

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

122

112

1.419.409

1.037.337

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4423+4428+444+446)

123

113

567.910

10.448.214

- fonduri speciale - taxe si varsamînte asimilate (ct.447)

124

114

91.593

49.527

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

125

115

14.702

23.668

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

126

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

127

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

128

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

129

118a (310)

Sume datorate acționarilor/ asociatilor (ct.455), din care:

130

119

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.fizice

131

120

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.juridice

132

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473+478 + 509) (rd.123 la 127)

133

122

12.291.501

7.031

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociatii privind capitalul, decontări din operatii in participatie

(ct.453+456+457+4581)

134

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

135

124

6.000

7.031

F30 - pag.6

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

136

125

12.285.501

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

137

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

138

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

139

128

- către nerezidenți

140

128a (311)

Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

141

128b

(314)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

142

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

143

130

-acțiuni cotate 4)

144

131

-acțiuni necotate5)

145

132

- părți sociale

146

133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

147

134

Brevete si licențe (din ct.205)

148

135

102.491

60.396

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

149

136

895.517

739.662

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

150

137

99.366.146

106.408.072

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

151

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

152

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă neta a bunurilor 6)

153

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (lei)

% 7)

Suma (Iei)

%7)

A

B

Col.1

Coi.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142+ 145+ 149+ 150+ 151 + 152)

154

141

567.286

X

567.286

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

155

142

- deținut de instituții publice de subord. centrală

156

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

157

144

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

158

145

- cu capital integral de stat

159

146

- cu capital majoritar de stat

160

147

- cu capital minoritar de stat

161

148

F30 - pag 7

- deținut de regii autonome

162

149

567.286

100,00

567.286

100,00

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

- deținut de persoane fizice

164

151

- deținut de alte entități

165

152

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

166

153

- către instituții publice centrale;

167

154

- către instituții publice locale;

168

155

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participațH indiferent de ponderea acestora.

169

156

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

170

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

171

158

- către instituții publice centrale

172

159

- către instituții publice locale

173

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

174

161

-dividende/vărsăminte din profitul exercițiilorfinanciare anterioare anului precedent, din care virate:

175

162

- către instituții publice centrale

176

163

- către instituții publice locale

177

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora

178

165

XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat

179

165a (312)

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

- dividendele interimare repartizate 8)

180

165b (315)

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

F30 - pag.8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

181

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

182

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

183

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

184

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole

*#**#*)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

185

170

Suma de control F30 : 5342856240 / 9271377663

F30 - pag.9


ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

Numele si prenumeleMITEA CARMEN CORNELIA


Calitatea


Formular

VALIDATNr.de înregistrare in organismul profesional:


•) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților Instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.


 • **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică șl inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilirea normelor de punere în aplicare a Deciziei nr, 1.608/2003/CEa Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

"1 Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de Inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

 • *•••) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclaslficate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

 • *»»•*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât șl costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct, 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

"••••) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completarea Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) în sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente,...'.


 • 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

 • 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an’ și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

 • 3) în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționale, potrivit legii.

 • 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționale.

 • 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea ți actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările șl completările ulterioare.

 • 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat’ la rd. 155 -165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

 • 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea ți completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea ți funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.


F40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

Cod 40                                                                                                        - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

[.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

475.751

X

475.751

Alte imobilizări

02

456.187

3.988

46.083

X

414.092

Avansuri acordate pentru imobilizări neco.rporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

931.938

3.988

46.083

X

889.843

II.Imobilizări corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

25.177.415

2.001.282

27.178.697

Instalații tehnice si mașini

08

67.461.043

829.747

650.964

650.964

67.639.826

Alte instalatii, utilaje si mobilier

09

545.639

7.701

7.701

537.938

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

3.084.087

364.198

607.571

2.840.714

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16.

96.268.184

3.195.227

1.266.236

658.665

98.197.175

III.Imobilizări financiare

17

131.337

53.500

X

77.837

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.05+16+17)

18

97.331.459

3.199.215

1.365.819

658.665

99.164.855

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare în cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

I.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

417.668

17.000

434.668

Alte imobilizări

20

413.757

8.468

46.083

376.142

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

831.425

25.468

46.083

810.810

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

3.623.866

826.758

4.450.624

Instalații tehnice si mașini

25

15.827.721

575.170

184.212

16.218.679

Alte instalatii «utilaje si mobilier

26

194.341

12.419

7.683

199.077

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

: 30 f

19.645.928

1.414.347

191.895

20.868.380

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31 ;

20.477.353

1.439.815

237.978

21.679.190

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

I.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34]

35

II.Imobilizări corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalatii, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

III .Imobilizări financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 : 736400373/9271377663

ADMINISTRATOR,ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

MITEA CARMEN CORNELIA


Formular

VALIDATATENTIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, “în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 în format hârtie șl în format electronic sau numai în forma electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zio va conține si primo pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanată alb-nearu, lizibil''.

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire Ia întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. întocmire raportări anuale

 • 1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

 • 2. Raportări contabile anuale, potrivit art 37 din legea cantabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

 • • entități care depun raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările ți completările ulterioare;

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;

persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii - în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale ți raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările ți completările ulterioare; ți

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

 • 3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfățurat activitate de la constituire până la sfârțitul exercițiului financiar de raportare:

 • • termen de depunere -60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

 • B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale ți raportările contabile anuale - se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale ți raportările contabile anuale depuse de operatorii economici ți persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările ți completările ulterioare.

Erorile contabile, ața cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fî depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

 • C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea îți alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea ți completarea unor reglementări contabile.

în cazul revenirii la anul calendaristic, legea cantabilității nu prevede depunerea vreunei însțiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea îți modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bîlanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele canturilor de venituri ți cheltuieli corespund exercițiului financiar curent 2\ respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmețte raportări contabile după cum urmează:

pentru 31 decembrie 2019- raportări contabile anuale;

pentru 31 decembrie 2020 -situații financiare anuale.

 • D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asocîati - se efectuează în contul 455 .Sume datorate acționarilor/asociaților", în cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate".

 • 1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

 • 2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mal sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri ți cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

 • 3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum ți dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați -conturi curente', respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente').

Solduri / Rulaje de preluat din balanță contabila in formularele FI O si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!        ■ . \


REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE - RAD.E.T, Constanța în Insolvențâ -In intclvency-en procedura colîective


CONSTANTA, su Badea CArtan rr 14 a

TeUFax; *40241 616337; *40341 461234 E-mai otrrteQradel-oonaanijro

FLUX DE TREZORERIE AN 2019 METODA DIRECTA


INDICATOR

AN 2019

încasări in numerar din distribuția agentului termic

67 402 965.81

Incasari din subvenție

45 051 327.49

încasări ajutoare de căldură

1 939 870.85

Incasari in numerar provenite din prestări servicii, si alte venituri

5 843 137.19

TOTAL INCASARI EXPLOATARE

120 237 301.34

Plati in numerar către furnizori de bunuri si servicii

100 700 121.71

Plati in numerar către si in numele anoaiatilor

16 747 972.28

Plati in numerar TVA si alte taxe

2 879 779.41

TOTAL PLATI EXPLOATARE

120 327 873.40

Numerar net din activitatea de exploatare

-90 572.06

Incasari pentru activitatea de investitii

Plati in numerar pentru achiziționarea de artivp rornnrAlp si nprornoralp_np tprmpn

356 413.71

Numerar net din activitatatea de investitii

-356 413.71

Venituri in numerar din alte împrumuturi

0.00

Rambursări in numerar a unor sume împrumutate

0.00

Numerar net din activitatea de finanțare

0.00

Creșterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar

-446 985.77

Numerar si echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar

1 730 529.29

Numerar si echivalente de numerar la sfirsitul exercițiului financiar

1 283 543,52
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

RON

Element al capitalului propriu

Sold la 01.01.2019

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.12.2019

Capital subscris

Patrimoniul regiei

5S7.286

567.286

Rezerve din reevaluare

1.216.549

1.216.549

Rezerve legale

Rezerve reprezentind surplusul realizat din rezerve din reevaluare

Câștiguri legate de instrumente de capitaluriproprii

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

Rezultatul reportat

-340.784.982

-25.614.466

-366.399.448

Profit nerepartizat

Pierdere nerepartizata

237.337.882

25.614.466

262.952.348

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29

Sold Creditor

Sold Debitor

Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile

Sold Creditor

1.793.422

1.793.422

Sold Debitor

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale

Sold Creditor

Sold Debitor

105.240.522

105.240.522

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

Rezultatul exercițiului financiar

-3.621.504

-1.181.430

-3.621.504

-1.181.430

Sold creditor

Sold debitor

3.621.504

1.181.430

3.621.504

1.181.430

_                TOTAL

-343.839.200

-25.579.347

-3.621.504

-365.797.043

NOTA 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări

Sold Inițial

Creșteri

Reduceri

Sold Final

Total imobilizări necorporale

931.938

3.988

46.083

889.843

Cheltuieli de constituire si dezvoltare

475.751

475.751

Licențe

102.491

3.988

46.083

60.396

Alte imobilizări

353.696

353.696

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

TOTAL imobilizări corporale

96.268.184

3.195.227

1.266.236

98.197.175

Construcții

25.177.415

2.001.282

27.178.697

Instalații tehnice si mașini

67.461.043

829.747

650.964

67.639.826

Alte imobilizări

545.639

7.701

537.938

Avansuri si imobilizări corporale in curs

3.084.087

364.198

607.571

2.840.714

TOTAL imobilizări financiare

131.337

53.500

77.837

Imobilizări financiare

131.337

53.500

77.837

ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL:

97.331.459

3.199.215

1.365.819

99.164.855

Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanț la valoarea contabilă, aceasta fiind reprezentată de costul de achiziție, costul de producție sau altă valoare care substituie costul, diminuată cu amortizarea cumulată până la acea dată.

în anul 2019 se constată o creștere a volumului imobilizărilor corporale ca urmare a reevaluării rețelelor termice și achiziționării de:

 • - reabilitare rețele termice secundare în sumă de 886.516,32 lei

 • - schimbătoare de căldura în sumă de 343.756,14 lei

 • - instalații electropompe,contorizare si automatizare în sumă de 196.219,47 lei

 • - dotări totale(contoare, boiler, picamer, gps, colector, echipamente IT, autoutilitara Ford) în sumă de 151.367,38 lei

 • - imobilizări corporale (licențe IT) în suma de 3.987,50 lei.

în anul 2019 ca urmare a operațiunii de inventariere au fost făcute propuneri la casare de către comisia de inventariere în sumă totală de 855.332,85 iei din care: .

 • - patrimoniu public in valoare de 489.520,36 lei (imobilizări achiziționate din surse de la bugetul de stat și bugetul local)

 • - patrimoniu privat în valoare de 365.812,49 lei

Ponderea cea mai mare o reprezintă contoarele.

Bunurile din domeniul public al statului și ale unităților administrativ teritoriale aflate în administrarea RADET Constanța.au fost trecute distinct în listele de inventariere, transmise la Consîlul local Constanța sub ' nr.B2117/05.02.2020 si înregistrată sub nr. 26659/10.02.2020

Valoarea imobilizărilor corporale aflate în administrare la data de 31.12.2019, în conturi din afara bilanțului (cont 8038.2 si 8038.3) este de 106.408.071,99 lei. In luna decembrie Consiliul Local a realizat reevaluarea bunurilor date în administrare inregistrandu-se un plus din reevaluare de 6.575.485,81 lei.

Valoarea terenurilor aferente imobilizărilor date în administrare la data de 31.12.2019, în conturi din afara bilanțului (cont 8038.1) este de 46.941.698,80lei. In luna decembrie

Consiliul Local a realizat reevaluarea terenurilor înregistrându-se un plus din reevaluare de 4.669.131,82 lei.

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei-

Elemente de imobilizări

Sold Inițial

Amortizare în cursul anului

Amortizare aferenta mijloacelor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

TOTAL imobilizări necorporale

831.425

25.468

46.083

810.810

Cheltuieli de constituire si dezvoltare

417.668

17.000

434.668

Licențe'

84.506

8.468

46.083

46.891

Alte imobilizări

329.251

329.251

TOTAL imobilizări corporale

19.645.928

1.414.347

191.895

20.868.380

Construcții

3.623.866

826.758

4.450.624

Instalații, mij.transport

15.827.721

575.170

184.212

16.218.679

Alte imobilizări

194.341

12.419

7.683

199.077

TOTAL

20.477.353

1.439.815

237.978

21.679.190

Amortizarea se calculează prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor. Metoda de amortizare folosită a fost metoda liniara conform manualului de politici contabile.

Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcțiune și până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare.

La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute în vedere duratele de utilizare economică și condițiile de utilizare a acestora precum și prevederile HG.2139/2004.

La bunurile aparținând autorității publice locale date în administrarea regiei nu am calculat amortizare.

în cazul în care la respectivele bunuri imobile regia a efectuat modernizări cu surse de finanțare proprii ,am calculat amortizare numai pentru suma aferentă modernizării.

NOTA 2

PROVIZOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

lei

DENUMIRE

PROVIZION

SOLD LA

01.01.2019

Transferuri

Sold la 31.12.2019

în cont

din cont

0

1

2

3

4=l+2-3

Provizioane pentru stocuri fara mișcare

1.533.062

27.320

1.505.742

Provizioane pentru creanțe depreciate

5.303.887

4.465

5.308.352

TOTAL

6.836.949

4.465

27.320

6.814.094

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

La finele exercițiului financiar 2019, RADET CONSTANTA înregistrează o pierdere în sumă de 1.181.430 lei conform formularului cod 20 anexă la bilanț „Cont de profit și pierdere" din care:

 • - activitatea de exploatare profit       = -1.182.781 lei

 • - activitatea financiara      pierdere    =    + 1.351 lei

Aceasta pierdere va fi recuperata din profitul anilor următori.

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Denumire indicator

31/12/2018

31/12/2019

%

Cifra de afaceri netă

132.623.298

140.974.587

106,3

Producția vândută

87.248.981

87.251.656

100

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

45.374.317

53.722.931

118,4

Variația stocurilor Sold C

88.471

78.636

88,88

Producția imobilizată

813.692

977.654

120,15

Alte venituri din exploatare

6.020.523

982.573

16,32

VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL

139.545.984

143.013.449

102,48

Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile 601+602-609

1.690.210

1.679.668

99,38

Alte cheltuieli materiale 603+604

113.122.141

113.349.495

100,2

Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă) 605

6.987.152

6.889.194

98,6

Cheltuieli cu personalul din care:

17.902.034

18.045.366

100,8

a)Salarii 641,621

17.229.591

17.373.071

100,83

bJCheltuleli cu asigurările și protecția socială 645,646

672.443

672.295

99,98

a)Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor

_cprporale

1.392.442

1.439.815

103,4

al)Cheltuieli 6811+6813

1.392.442

1.439.815

103,4

a2)Venituri 7813

b)Ajustarea valorii activelor circulante

-154.657

-8.539

5,52

bl)Cheltuieli 654+6814

996.250

14.316

1,44

b2)Venituri 754+7814

1.150.907

22.855

1,99

Alte cheltuieli de exploatare

2.224.885

2.801.232

125,9

1.Cheltuieli privind prestațiile externe

1.471.999

1.825.771

124,03

2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

629.159

826.956

131,44

3.Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate

123.727

148.505

120,03

CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL

143.164.207

144.196.231

100,72

Rezultat din exploatare

-3.618.223

-1.182.781

32,69

Venituri din dobânzi

241

332.54

137,98

Alte venituri financiare

1.016

VENITURI FINANCIARE -TOTAL

241

1.349

559,66

Cheltuieli privind dobânzile

2.924

0

Alte cheltuieli financiare

598

-2.4

-0,4

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL

3.522

-2.4

-0,07

Rezutat financiar

-3.281

1.351

-41,18

VENITURI TOTALE

139.546.225

143.014.798

102,49

CHELTUIELI TOTALE

143.167.729

144.196.228

100,72

REZULTATUL BRUT

-3.621.504

-1.181.430

32,62

Nr. mediu salariați

401

372

94,66

Cifra de afaceri netă în anul 2019 a fost de 140.974.587 lei, înregistrând o creștere de 6,30% față de anul 2018. Aceasta se datorează creșteri prețului de distribuire a agentului termic .

începând cu data de 01.01.2019, ca urmare a deciziei ANRE nr. 1909/28.11.2018 privind majorarea prețului de livrare a energiei termice începând cu data de 01.01.2019, prețul energiei termice cumpărate de la Electrocentrale Constanța S.A. a crescut de Ia 220,85 lei/Mwh la 256,06 lei/Mwh fără TVA.

Prețul local de furnizare a. energiei termice începând cu data de 01.01.2019, calculat ca medie ponderată a prețului de producere și a tarifelor de transport și distribuție, a fost aprobat de autoritatea publica locală la nivelul de 459,46 lei/Mwh cu TVA, respectiv 534,35 lei/Gcal. Prețul de furnizare al energiei termice începând cu data de 01.01.2019 a crescut semnificativ cu 25%, de Ia un preț de 367,54 lei/Mwh cu TVA la 459,46 lei/Mwh cu TVA.

Societatea Electrocentrale Constanța S.A. a transmis prin adresa nr. 6496/01.07.2019 Decizia Președintelui A.N.R.E. nr.1251/28.06.2019 prin care au fost stabilite prețurile de vânzare a energiei termice livrată în SACET sub formă de apă fierbinte, începând cu data de 01.07.2019, după cum urmează:

-246,03 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia termică destinată consumului populației(casnic);

-306,38 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici. în acest context, începând cu 01.07.2019 s-a modificat prețul local practicat de către R.A.D.E.T. Constanța pentru energia termică furnizată în sistem centralizat, acesta fiind aprobat prin hotărâre a Consiliului Local Municipal Constanța în data de 31.07.2019, astfel: -445,05 lei/MWh (respectiv 517,59 lei/Gcal) cu TVA, pentru energia termică destinată consumului populației (casnic) ;

-522,63 lei/MWh (respectiv 607,80 lei/Gcal) cu TVA, pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici.

Veniturile din exploatare în sumă de 143.013.450 au crescut cu 2,48% față de perioada precedentă.

Cheltuielile totale de exploatare în suma de 144.196.231 lei au crescut față de perioada precedentă cu 0,72%, ponderea cea mai mare fiind a cheltuielilor cu agentul termic , apă, energia electrică, gazele naturale în sumă de 120.238.688 lei (83,38%), urmate de cheltuielile cu personalul în sumă de 18.045.366 lei (12,51%), cheltuielile cu materialele si alte cheltuieli de exploatare în sumă de 4.480.900 lei (3,11%), amortizare în sumă de 1.439.815 lei (1,00%).

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR

SITUAȚIA CREANȚELOR

La 31 decembrie 2019 situația creanțelor este redată în tabelul de mai jos:

■ CREANȚE

SOLD 01.01.2019

SOLD 31.12.2019

TERMEN DE LICHIDITATE

Sub 1 an

Peste lan

Total, din care:

89.336.682

100.493.607

100.493.607

0

Comerciale

nete(ct.409+411-491)

30.701.530

28.489.104

28.489.104

0

Alte creanțe (ct. 425, 428, 438, 4424, 4428, 445, 461, 473)

58.635.152

72.004.503

72.004.503

0

SITUAȚIA DATORIILOR

DATORII

SOLD 01.1.2019

SOLD 31.12.2019

TERMEN DE EXIGIBILITATE

Sub 1 an

1-5 ani

< 5 ani

Total, din care:

437.078.940

483.710.297

137.571.124

346.139.173

0

Datorii comerciale (ct 401,404,408 )

434.330.231

471.545.154

125.405.981

346.139.173

0

Alte datorii

2.748.709

12.165.143

12.165.143

0

Având în vedere sentința civila nr.3265/118/2019 a Tribunalului Constanța ,1a data de 05.06.2019 regia a intrat în insolvența , datoriile erau următoarele:

 • - datoria certă către Electrocentrale Constanta - 123.502.992,90 lei din care c/val facturii apă fierbinte decembrie 2018- iunie 2019 - 107.359.849,96 lei si sentința civilă nr.39/2016 - 16.143.142,94 Iei

 • - datorii certe către furnizori de materiale, prestări servicii - 743.277,49 lei

Datoriile certe ale regiei la data de 31.12.2019 erau în sumă totală de 146.673.063,11 lei, după cum urmează:

 • - furnizori de utilități și materiale:                             2.427.250,43 lei

 • - Societatea Electrocentrale Constanța SA:                 132.080.669,24 lei

 • - datorii salariale, către bugetul de stat si creditori diverși: 12.165.143,04 lei

Datorii incerte:

 • - Referitor la suma de 173.759.159,57 lei reprezentând datorie incertă către Electrocentrale Constanța S.A , aceasta este compusă din:

 • - 70.771.518,23 lei dobânzi de întârziere incerte, neconfirmate de RADET Constanța, înregistrate în contul 473 până la clarificarea litigiului, conform H.C.A. a'l RADET Constanța nr.3/08.06.2018,

 • - 102.987.641,34 lei dobânzi de întârziere preluate prin proiectul de divizare de la Electrocentrale București S.A., care se află deasemenea în litigiu.

 • - Datoria pretinsă de către Electrocentrale Grup S.A. București în sumă de 163.278.074,82 lei (datorie incertă, sumă care nu este recunoscută de către RADET Constanța), face obiectul dosarului cu nr.8353/118/2016 prin care s-a solicitat intrarea în insolvența a regiei.

Aceste datorii sunt consecința unor deficiențe de reglementare și de întârzieri la plata subvenției alocată populației, astfel:

 • - decalajul dintre termenul de plată al facturilor emise de către producătorul de energie termică Electrocentrale SA , respectiv 30 zile calendaristice și termenul de încasare a facturilor de la consumatori de 45 zile calendaristice;

 • - creșterea pierderii tehnologice pe rețele termice ca o consecință a diminuării cantității de energie termică vândută consumatorilor, urmare a creșterii gradului de debranșare, având în vedere că suprafața radiantă a conductelor de distribuție a rămas constantă nefiind influențată de evoluția portofoliului de clienți.

La data de 31.12.2019 regia înregistrează obligații de plată restante către bugetul consolidat al statului in suma de 641.363 lei astfel:

 • - contribuția de asigurări sociale - 368.932 lei

 • - contribuția de asigurări de sanatate - 188.521 lei

 • - contribuția asiguratorie de munca - 31.264 lei

 • - impozit salarii - 52.646 lei

Majorările și penalitățile calculate de către DGFP marii contribuabili sunt în sumă de 23.668 lei.

La data depunerii situațiilor financiare regia nu mai are de achitat datorii restante către bugetul de stat și al asigurărilor sociale.

La data de 31.12.2019 regia înregistrează obligații de plată către bugetul local al municipiului Constanța în sumă de 8.725.803,11 lei.

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICII 51 METODE CONTABILE

Principii contabile generale

Elementele prezentate în situațiile financiare anuale se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune, conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Veniturile și cheltuielile care rezultă direct și concomitent din aceeași tranzacție sunt recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directă între cheltuielile și veniturile aferente, cu evidențierea distinctă a acestor venituri și cheltuieli.

 • 1. Principiul continuității activității

Se prezumă că RADET Constanța își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității, având în vedere specificul actîvitatii de furnizor de utilității publice, cu toate că are capitaluri proprii negative și gradul de Îndatorare este foarte ridicat, regia fiind în imposibilitatea de a-și acoperi datoriile istorice din fondurile proprii.

Situațiile financiare au fost întocmite pe baza acestui principiu.

Evenimentele sau condițiile ce necesită prezentări de informații pot apărea și ulterior datei bilanțului.

 • 2. Principiul permanenței metodelor

Metodele de evaluare și politicile contabile, în general, sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

Modificările de politici contabile pot fi determinate de:

 • a) inițiativa entității, caz în care modificarea trebuie justificată în notele explicative la situațiile financiare anuale;

 • b) o decizie a unei autorități competente care se impune entității (modificare de reglementare), caz în care modificarea nu trebuie justificată în notele explicative, ci doar menționată în acestea.

Modificarea de politică contabilă la inițiativa entității poate fi determinată de:

 • - o modificare excepțională intervenită în situația entității sau în contextul economico-financiar în care aceasta își desfășoară activitatea;

 • - obținerea unor informații credibile și mai relevante

Schimbarea conducătorilor entității nu justifică modificarea politicilor contabile

 • 3, Principiul prudenței

La întocmirea situațiilor financiare anuale, evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă și în special:

 • a) în contul de profit și pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului;

 • b) trebuie să se țină cont de toate datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;

 • c) trebuie să se țină cont de toate datoriile previzibile și pierderile potențiale apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia. în acest scop sunt avute în vedere și eventualele provizioane, precum și datoriile rezultate din clauze contractuale;

 • d) trebuie să se țină cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit. înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit și pierdere.

Ca urmare, activele și veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile, subevaluate. Totuși, exercitarea prudenței nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberată a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situațiile financiare nu ar mai fi neutre și nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.

 • 4. Principiul independenței exercițiului

Trebuie să se țină cont de veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plății cheltuielilor.

Astfel, se vor evidenția în conturile de venituri și creanțele pentru care nu a fost întocmită încă factura (contul 418 "Clienți - facturi de întocmit"), respectiv în conturile de cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit încă factura (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"). în toate cazurile, înregistrarea în aceste conturi se efectuează pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de însoțire a mărfii, situații de lucrări etc.)

 • 5. Principiul evaluării separate a elementelor de active și de datorii.

Conform acestui principiu, componentele elementelor de active și de datorii trebuie evaluate separat.

Pentru stabilirea valorii totale corespunzătoare a unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ și de datorii .

 • 6. Principiul intangibilității

Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

Bilanțul de deschidere al exercițiului 2019 corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului 2018.

Modificarea politicilor contabile se efectuează numai pentru perioadele viitoare, începând cu exercițiul financiar următor celui în care s-a luat decizia modificării politicii contabile. Modificarea politicilor contabile poate fi efectuată numai de la începutul unui exercițiu financiar. Nu sunt permise modificări ale politicilor contabile pe parcursul unui exercițiu financiar.

In cazul modificării politicilor contabile și corectării unor erori aferente perioadelor precedente, nu va fi modificat bilanțul perioadei anterioare celei de raportare.

Corectarea pe seama rezultatului reportat, a erorilor semnificative aferente exercițiilor financiare precedente, nu se consideră încălcare a principiului intangibilității.

 • 7. Principiul necompensării

Orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

Toate creanțele și datoriile sunt înregistrate distinct în contabilitate, pe bază de documente justificative. Eventualele compensări între creanțe și datorii față de aceeași entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate numai după contabilizarea veniturilor și cheltuielilor corespunzătoare.

In cazul schimbului de active, în contabilitate se evidențiază distinct operațiunea de vânzare/scoatere din evidență și cea de cumpărare/intrare în evidență, pe baza documentelor justificative, cu înregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operațiunilor. Tratamentul contabil este similar și în cazul prestărilor reciproce de servicii.

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între active și pasive admise de reglemetarile contabile.

 • 8. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț și contul de profit și pierdere se face ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate, și nu numai de forma juridică a acestora.

Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate și prezentarea fidelă a operațiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni. Evenimentele și operațiunile economico-financiare trebuie evidențiate în contabilitate așa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative. Documentele care stau la baza înregistrării în contabilitate a operațiunilor economico-financiare trebuie să reflecte întocmai modul cum acestea se produc, respectiv să fie în concordanță cu realitatea. De asemenea, contractele încheiate între părți trebuie să prevadă modul de derulare a operațiunilor și să respecte cadrul legal existent.

La contabilizarea operațiunilor economico-financiare se ține seama de toate informațiile disponibile, astfel încât să fie extrem de rare situațiile în care natura operațiunii, determinată pe baza principiului prevalenței economicului asupra juridicului, să difere de cea care ar fi stabilită în lipsa aplicării acestui principiu.

 • 9. Principiul pragului de semnificație

Valoarea elementelor de bilanț și de cont de profit și pierdere care sunt precedate de cifre arabe poate fi combinată dacă:

 • (a) acestea reprezintă o sumă nesemnificativă;

 • (b) o astfel de combinare oferă un nivel mai mare de claritate, cu condiția ca elementele astfel combinate să fie prezentate separat în notele explicative.

în cazuri excepționale pot fi efectuate abateri de la principiile contabile generale. Orice astfel de abateri trebuie prezentate în notele explicative, precum și motivele care le-au determinat, împreună cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii.

Elementele care au o valoare semnificativă au fost prezentate distinct în situațiile financiare. Elementele cu valori nesemnificative care au avut aceeași natură sau au fost cu funcții similare au fost însumate, nefiind prezentate separat.

IMOBILIZĂRI CORPORALE SI NECORPORALE

Mijloacele fixe sunt înregistrate la costul de achiziție Ia care s-au adăugat în 1990, 1992, 1994, 2003, 2010, 2013, 2016 ,2019 reevaluări făcute în baza dispozițiilor legale.

Valorile actualizate au fost determinate ținând cont de: costul istoric, costul net de înlocuire, deprecierea fizică, deprecierea funcțională, etc.

Metoda de amortizare folosită este metoda liniară.

Durata de viață a imobilizărilor corporale este:

Activ                                      Durata

Construcții                                  8-60 ani

Echipamente tehnologice

si mijloace transport                        2-12 ani

Alte mijloace fixe                           2-24 ani

Inventarierea elementelor patrimoniale, pentru anul 2019 s-a efectuat conform Deciziei nr. 1891/04.07.2019.

Inventarierea s-a efectuat cu respectarea Ordinului nr. 2861/2009.

Rezultatele inventarierii s-au consemnat în procesul verbal nr.B16490/27.09.2019 și au fost înregistrate în evidența contabila aferenta anului 2019, prin nota 8ctb/27.09.2019. Imobilizările în curs constau în investiții realizate din surse proprii șî alocații bugetare.

STOCURI

Evidența operativă a stocurilor de materii prime se ține pe gestiuni, în locuri de depozitare separate.

Stocurile de materii prime sunt achiziționate de la intern.

Materiile prime, materialele consumabile achiziționate sunt înregistrate la cost de achiziție. RADET folosește metoda de contabilitate a inventarului permanent pentru inventarierea stocurilor de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, ambalaje, iar evaluarea la ieșirea din patrimoniu se face prin metoda FIFO.

SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR

Contabilitatea terților asigură evidența datoriilor și creanțelor entității în relațiile acesteia cu furnizorii, clienții, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, entitățile afiliate și cele legate prin interese de participare, acționarii/asociații, debitorii și creditorii diverși, în contabilitatea furnizorilor și clienților se înregistrează operațiunile privind cumpărările, respectiv livrările de servicii prestate, precum și alte operațiuni similare efectuate.

Contabilitatea furnizorilor și clienților, a celorlalte datorii și creanțe se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică.

Datoriile către furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la care, până la finele lunii, nu s-au primit facturile se evidențiază distinct în contabilitate (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"), pe baza documentelor care atestă primirea bunurilor, respectiv a serviciilor.

Creanțele față de clienții pentru care, până la finele lunii, nu au fost întocmite facturile se evidențiază distinct în contabilitate (contul 418 "Clienți - facturi de întocmit"), pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANȚARE

Patrimoniul regiei este in suma de 567.287 lei

Patrimoniul public este in suma de 60.948.976 lei.

Menționam ca patrimoniul public preluat in administare este in suma de :

 • 106.408.072 lei -imobilizările corporale puncte termice si centrale

46.941.699 Iei - terenul aferent acestor imobilizări

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Numărul mediu de salariați aferent exercițiului 2019 este de 372 din care:

 • - 289 lucrători în exploatare

 • 83 personal TESA .

Salariile plătite, aferente exercițiului financiar 2019 sunt în sumă de 18.045.366 lei, din care :

 • - salarii si indemnizații = 16.265.489 lei

 • - tichete de masa = 1.107.582 lei

 • - cheltuielile privind asigurările și protecția socială = 672.295 lei

în anul 2019 salariati au primit ajutoare sub forma tichetelor cadou in suma 260.450 lei.

în perioada 1.01-31.01.2019 conducerea regiei a fost asigurată de către 5 membri ai Consiliul de Administrație .începând cu data de 01.02.2019 și-a înaintat demisia dl Stan Valentin -persoana desemnată de către Ministerul de Finanțe , conducerea regiei fiind asigurată de un Consiliul de Administație format din 4 membri până la data deschiderii procedurii de insolvență. Prin Hotărârea nr. 261/25.06.2019 privind desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice în cadrul procedurii de insolvență, emisă de către Consiliul Local al Municipiului Constanța, au fost revocate mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al R.A.D.E.T. Constanța numiți prin H.C.L.M. nr. 51/15.02.2018 și a fost desemnat administrator special dl. Popa Liviu-Dorel.

In anul 2019 conducerea executivă a regiei a fost asigurată de un Director Tehnic-Distribuție, un Director Comercial și un Director Economic. Până la data de 26.03.2019 funcția de director economic a fost ocupată de Dna Tanase Ioana . După aceasta dată pe o perioada de 4 luni a fost numită interimar Dna Mitea Carmen Cornelia în funcția de director economic. Din luna august 2019, în conformitate cu OUG 109/2011, aceasta a fost definitivata pe postul de director economic.

Indemnizația membrilor Consiliului de Administrație și a conducerii executive a regiei este stabilită conform OUG 79/2008 și OUG 109/2011 și a fost în anul 2019 în sumă de 739.662 lei.

în cursul exercițiului financiar 2019 nu s-au acordat avansuri și credite directorilor și administratorilor.

note la raportul Asupra conturilor anuale

PENTRU ANUL 2019

NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Active curente

 • 1. Indicatorul lichidității curente =-------------------= 0,21

Datorii curente

(valoarea sub nivelul de acoperire a datoriilor)

Active curente-Stocuri

 • 2. Lichiditatea imediată =—--------------------------= 0,21

Datorii curente

Sold mediu clienți

 • 3. Viteza de rotație a debitelor =------------------------ x 365 zile = 87 zile

Cifra de afaceri

(creanțe greu de încasat)

Sold mediu furnizori

 • 4. Viteza de rotație a creditelor =--------------------------------x 365 zile = 1.221 zile

Cifra de afaceri

(plăți către furnizori la peste 1 an de la scadență)

Cifra de afaceri

 • 5. Viteza de rotație a activelor imobilizate =..........——..... = 1,82 ori

Active imobilizate

Cifra de afaceri

 • 6. Viteza de rotație a activelor totale =----------------------- =0,78 ori

Total active

NOTA 10

ALTE INFORMAȚII

R.A.D.E.T . Constanța are sediul social în municipiul Constanța str. Badea Cârțan nr.14 A, este regie autonomă de interes local, înființată în anul 1991 prin Decizia nr.47/25.01.1991 a Prefecturii județului Constanța, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 care a permis reorganizarea companiilor de stat în regii autonome, iar din punct de vedere administrativ se află în subordinea Consiliului Local al municipiului Constanța.

Principalul obiect de activitate al R.A.D.E.T. Constanța îl reprezintă producerea, distribuția și furnizarea energiei termice în Municipiul Constanța, pe bază de licență, conform legii, prin puncte termice, centrale termice de cartier și centrale de bloc (activități încadrate în

cod CAEN 3530). Complementar, prestează servicii desfășurând și alte activități pentru susținerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu statutul propriu și cu legislația în vigoare, astfel:

 • - prestarea pentru SC RAIA SA a serviciului de ridicare a presiunii apei reci furnizată către imobilele cu regim de înălțime mai mare de 4 nivele;

 • - lucrări de reparare a conductei de apă rece poziționată în canalul termic;

 • - mentenanță Ia instalațiile și la echipamentele proprii;

 • - remedierea avariilor apărute în sistemul de distribuție;

 • - verificări metrologice pentru contoarele de energie termică (calculatoare și sonde) în laboratorul propriu de metrologie;

 • - lucrări de modernizare a instalațiilor de termoficare și investiții;

 • - închirieri de utilaje și mijloace de transport;

 • - montare /demontare mijloace de măsurare a energiei termice;

 • - analize chimice în laboratorul propriu;

 • - reparații construcții, canivouri canale termice, confecții dale carosabile și necarosabile;

 • - prestări servicii în domeniul instalațiilor termice, pe bază de comandă, la terți.

Regia funcționează în baza licenței nr. 2028/22.06.2017 acordată de către ANRE pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică.

Prin încheierea de ședință pronunțată în data de 05.06.2019, în dosarul nr. 3265/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța- Secția a Il-a Civilă, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței asupra debitoarei Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice Constanța, fiind numită în calitate de administrator judiciar CITR Filiala Cluj SPRL .

Prin Hotărârea nr. 261/25.06.2019 privind desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice în cadrul procedurii de insolvență (modificată prin HCLM nr.397/30.09.2019 a Consiliului Local al Municipiului Constanța), au fost revocate mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al R.A.D.E.T. Constanța numiți prin H.C.L.M. nr. 51/15.02.2018 și a fost desemnat administrator special dl. Popa Liviu-Dorel.

Prin încheierea nr. 1303/18.09.2019, Tribunalul Constanța- Secția a II-a Civilă a dispus încetarea atribuțiilor administratorului judiciar provizoriu CITR Filiala Cluj S.P.R.L., fiind confirmat în calitate de administrator judiciar al R.A.D.E.T. Constanța practicianul în insolvență EUROSMART S.P.R.L

Administrator Special,

Director Economic, Mitea CoAâiOA


Popa Li viu Vvn II? cow’sf

Vv

REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE - RAD.E.T.Constanta .mfescCv'anțS-ifiirjie-țveiKV.’-enprocegvfBcoftegîitfeRAPORTUL ADMINISTRATORULUI

PRIVIND ACTIVITATEA R.A.D.E.T CONSTANȚA LA 31.12.2019

 • 1. Prezentare generală

Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice (R.A.D.E.T.) Constanța este persoană juridică română, fiind organizată ca regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Local Municipal Constanța. Sediul social al regiei se află în municipiul Constanța, strada Badea Cârțan nr.14 A, dar deține sedii pentru diferite activități în mai multe zone ale municipiului Constanța. Regia a fost înființată în anul 1991 în baza Legii nr. 15/1990 și a Deciziei nr. 47/25.01.1991 a Prefecturii Județului Constanța privind reorganizarea Unității Județene de Gospodărie Comunală. Conform H.G. nr. 597/28.09.1992 Anexa nr.l, regia a fost trecută sub autoritatea Consiliului Local Municipal.

Prin încheierea de ședință pronunțată în data de 05.06.2019, în dosarul nr. 3265/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța- Secția a Il-a Civilă, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței asupra debitoarei Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice Constanța, fiind numită în calitate de administrator judiciar CITR Filiala Cluj SPRL .

Prin Hotărârea nr. 261/25.06.2019 privind desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice în cadrul procedurii de insolvență (modificată prin HCLM nr.397/30.09.2019 a Consiliului Local al Municipiului Constanța), au fost revocate mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al R.A.D.E.T. Constanța numiți prin H.C.L.M. nr. 51/15.02.2018 și a fost desemnat administrator special dl. Popa Liviu-Dorel.

Prin încheierea nr. 1303/18.09.2019, Tribunalul Constanța- Secția a Il-a Civilă a dispus încetarea atribuțiilor administratorului judiciar provizoriu CITR Filiala Cluj S.P.R.L., fiind confirmat în calitate de administrator judiciar al R.A.D.E.T. Constanța practicianul în insolvență EUROSMART S.P.R.L

 • 2. Obiectul principal de activitate al regiei

Principalul obiect de activitate al R.A.D.E.T. Constanța îl reprezintă distribuția și furnizarea în municipiul Constanța, prin intermediul a 136 puncte termice, a energiei termice produse de către Electrocentrale Constanța S.A. și producerea în același timp de energie termică prin intermediul a 3 centrale termice de cvartal și a 45 centrale termice de bloc (toate utilizând drept combustibil gazul natural) pe bază de licențe, conform legii, în conformitate cu codul CAEN 3530. Complementar, prestează servicii desfășurând și alte activități colaterale pentru susținerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu și cu legislația în vigoare.

Regia prestează pentru operatorul local de furnizare a apei reci Raja SA servicii de ridicare a presiunii apei pentru imobilele din municipiul Constanta cu nivel de înălțime mai mare de 4 etaje. Alte lucrări sunt destinate reparației conductelor de apă rece

aparținând Raja SA și care se află poziționate în canalele termice din perioada în care cele două unități erau în cadrul Unității Județene de Gospodărie Comunală.

Alte lucrări realizate de către R.A.D.E.T. Constanța sunt: mentenanță la instalații și echipamente, remediere avarii apărute în sistemul de distribuție, verificări metrologice, lucrări de modernizare și investiții, închirieri de utilaje și mijloace de transport, montare/demontare mijloace de măsurare a energiei termice și a volumelor de agent termic, analize chimice, reparații construcții, prestări servicii la terți și alte activități specifice termoficării.

Activitatea regiei se desfășoară în baza licenței nr.2028/22.06.2017 emisa de către A.N.R.E. București. De asemenea, regia dispune de avize și autorizații de mediu, certificări privind asigurarea calității serviciului prestat.

 • 3. Conducerea regiei

în perioada 1.01-31.01.2019 conducerea regiei a fost asigurată de către 5 membri ai Consiliul de Administrație .începând cu data de 01.02.2019 și-a înaintat demisia dl Stan Valentin -persoana desemnată de către Ministerul de Finanțe , conducerea regiei fiind asigurată de un Consiliul de Administațîe format din 4 membri până la data deschiderii procedurii de insolvență. Prin Hotărârea nr. 261/25.06.2019 privind desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice în cadrul procedurii de insolvență, emisă de către Consiliul Local al Municipiului Constanța, au fost revocate mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al R.A.D.E.T. Constanța numiți prin H.C.L.M. nr. 51/15.02.2018 și a fost desemnat administrator special dl. Popa Liviu-Dorel.

In anul 2019 conducerea executivă a regiei a fost asigurată de un Director Tehnic-Distribuție, un Director Comercial și un Director Economic. Până la data de 26.03.2019 funcția de director economic a fost ocupată de Dna Tanase Ioana . După aceasta dată pe o perioada de 4 luni a fost numită interimar Dna Mîtea Carmen Cornelia în funcția de director economic. Din luna august 2019, în conformitate cu OUG 109/2011, aceasta a fost definitivata pe postul de director economic.

Membrii Consiliului de Administrație au semnat contracte de mandat cu autoritatea publică locală prin care au fost stabilite drepturile și obligațiile ce Ie revin și care cuprind indicatori și criterii de performanță. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor a fost stabilită doar în sumă fixă, cu respectarea prevederilor din OUG nr.109/2011.

 • 4. Resurse umane

Regia înregistra la data de 31.12.2019 un număr de 370 salariați, față de 382 angajați existenți la data de 31.12.2018. Un număr, de 289 lucrau în zona de exploatare, reparații, întreținere și producție, iar 81 reprezentau personal tehnic, administrativ și de conducere. In cursul anului 2019 s-au angajat 79 persoane și au încetat raporturile de muncă 91 salariați.

în cursul anului 2019 s-au acordat creșteri salariale în condițiile majorării salariului minim pe țară garantat în plată. începând cu luna martie 2019 s-au majorat salariile tarifare ale personalului angajat cu un procent de pană la 7% , iar valoarea tichetelor de masă a crescut de la 11,5 lei la 15 lei.

Costurile salariale în anul 2019 sunt mai mari față de cele din 2018 (cu 0,8%), generate în special de fluctuațiile de personal și creșterile salariale acordate.

Ponderea cheltuielilor cu salariile în total costuri a reprezentat 12,51% , iar în cifra de afaceri a reprezentat 12,80%.

Modificarea organigramei regiei a fost aprobată de către administratorul judiciar Eurosmart SPRL și de către autoritatea publică locală prin HCL nr. 549/19.12.2019

2

Raporturile dintre conducere și salariați sunt statutate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, Contractul Colectiv de Muncă și Codul etic.

Pe parcursul anului 2019 nu s-au înregistrat conflicte de muncă cu sindicatul reprezentativ al R.A.D.E.T. Constanța, semnatar al C.C.M.

 • 5. Mediul economic și legislativ

Activitatea regiei s-a desfășurat cu întreruperi, cauzate atât de avariile produse la rețeaua de distribuție cât și de disfuncționalităti în furnizarea utilităților de la CET Palas , Raja Constanta , Enel Energie , care produc procese termice de răcire la nivelul instalațiilor având drept consecință creșterea consumului tehnologic propriu.

Pe tot parcursul anului 2019 s-au efectuat lucrările programate prin Programul anual de revizii și reparații cat și lucrări neplanificate ca urmare a apariției unor avarii.

 • 6. Preț local

începând cu data de 01.01.2019, ca urmare a deciziei ANRE nr. 1909/28.11.2018 privind majorarea prețului de livrare a energiei termice începând cu data de 01.01.2019, prețui energiei termice cumpărate de la Electrocentrale Constanța S.A. a crescut de la 220,85 lei/Mwh la 256,06 lei/Mwh fără TVA.

Prețul local de furnizare a energiei termice începând cu data de 01.01.2019, calculat ca medie ponderată a prețului de producere și a tarifelor de transport și distribuție, a fost aprobat de autoritatea publica locală la nivelul de 459,46 lei/Mwh cu TVA, respectiv 534,35 lei/Gcal. Prețul de furnizare al energiei termice începând cu data de 01.01.2019 a crescut semnificativ cu 25%, de la un preț de 367,54 lei/Mwh cu TVA la> 459,46 lei/Mwh cu TVA.

Populația a achitat în primele patru luni ale anului 2019 prețul de 236,46 lei/Mwh, respectiv 275 lei/Gcal, inclusiv TVA, iar diferența de 223 lei/Mwh cu TVA a fost acordată sub formă de subvenție de primărie.

începând cu data de 01.05.2019 prețul local pentru populație revine la nivelul de 459,46 lei/Mwh cu TVA, respectiv 534,35 lei/Gcal, ca urmare a finalizării termenului de acordare a subvenției din sezonul rece.

Societatea Electrocentrale Constanța S.A. a transmis prin adresa nr. 6496/01.07.2019 Decizia Președintelui A.N.R.E. nr.1251/28.06.2019 prin care au fost stabilite prețurile de vânzare a energiei termice livrată în SACET sub formă de apă fierbinte, începând cu data de 01.07.2019, după cum urmează:

 • - 246,03 iei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia termică destinată consumului populației(casnic);

 • - 306,38 Iei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici.

în acest context, începând cu 01.07.2019 s-a modificat prețul local practicat de către R.A.D.E.T. Constanța pentru energia termică furnizată în sistem centralizat, acesta fiind aprobat prin Hotărârea a Consiliului Local Municipal Constanța nr.267 din 31.07.2019, astfel:

 • - 445,05 Iei/MWh (respectiv 517,59 lei/Gcal) cu TVA, pentru energia termică destinată consumului populației (casnic) ;

 • - 522,63 Iei/MWh (respectiv 607,80 lei/Gcal) cu TVA, pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici.

Populația a achitat în perioada 1.11-31.12.2019 prețul de 214,96 lei/Mwh, respectiv 250 lei/Gcal, inclusiv TVA, iar diferența de 230,09 lei/Mwh cu TVA a fost acordată sub formă de subvenție de către Primăria municipiului Constanța în conformitate cu H.C.L.M. nr.412/14 .10.2019

 • 7. Evoluția portofoliului de clîențî

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) a fost proiectat și realizat într-un sistem integrat cuprinzând producerea energiei într-o centrală termică în cogenerare, o rețea de transport a agentului termic primar până la punctele termice în care se prepară apa caldă de consum și energia necesară încălzirii, acestea fiind distribuite prin rețeaua secundară până la branșamentele consumatorilor.

Acest sistem a fost însă divizat, separând producerea și transportul de activitatea de distribuție și furnizare a energiei termice.

Efectul acestei măsuri a generat aplicarea unor politici diferențiate asupra prețului energiei termice, iar lipsa investițiilor în producere și transport a determinat creșteri de preț greu de suportat de către consumatori.

în perioada în care autoritatea publică locală a venit în sprijinul constănțenîlor acordând subvenție la căldură, portofoliul de clienți s-a păstrat relativ constant, începând cu noiembrie 2011 a fost eliminată subvenția acordată energiei termice pentru populație,fapt ce a generat începerea procesului de debranșare masivă a consumatorilor racordați până atunci la SACET.

Uh alt factor care a încurajat debranșările a fost prețul subvenționat al gazelor naturale, fapt ce a determinat crearea de avantaje materiale celor care au utilizat centrale de apartament. Sancțiunile mici prevăzute de Legea 325 din 2006 pentru cei care se debranșează ilegal, coroborat cu faptul că autoritatea aplică minimul amenzii (500 de lei pentru deconectare ilegală) a amplificat fenomenul de debranșare, scăzând semnificativ portofoliul de clienți.

Toți acești factori prezentați mai sus au avut ca efect creșterea gradului de debranșare la un nivel de 49,50%,

Debranșările din ultimii ani de la sistemul centralizat de încălzire constituie o problemă care afectează permanent eficiența sistemului. Scăderea cantității de energie termică vândută ca urmare a debranșărilor, determină creșterea pierderilor din sistem, deoarece dimensiunile sistemului rămân aceleași, transferul de energie al acestuia cu mediul rămâne relativ constant, așa încât ponderea pierderii pe unitate de energie vândută crește.

 • 8. Rezultatele economice ale regiei

în anul 2019 regia înregistrat pierdere în sumă de 1.181.430 lei, așa cum este specificat în formularul anexă la bilanț cod 20 „Cont de profit și pierdere".

Rezultatele principalelor categorii de activități ale regiei în anul 2019:

 • - activitatea de exploatare pierdere = -1.182.781lei

 • - activitatea financiară profit =       + 1.351 lei

  Denumire indicator

  31/12/2018

  31/12/2019

  %

  Cifra de afaceri netă

  132.623.298

  140.974.587

  106,3

  Producția vândută

  87.248.981

  87.251.656

  100

  Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

  45.374.317

  53.722.931

  118,4

  Variația stocurilor Sold C

  88.471

  78.636

  88,88

  Producția imobilizată

  813.692

  977.654

  120,15

  Alte venituri din exploatare

  6.020.523

  982.573

  16,32

  VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL

  139.545.984

  143.013.449

  102,48

  Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile 601+602-609

  1.690.210

  1.679.668

  99,38

  Alte cheltuieli materiale 603+604

  113.122.141

  113.349.495

  100,2

  Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă) 605

  6.987.152

  6.889.194

  98,6

  Cheltuieli cu personalul din care:

  17.902.034

  18.045.366

  100,8

  a)Salarii 641,621

  17.229.591

  17.373.071

  100,83

  b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială 645,646

  672.443

  672.295

  99,98

  a)Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale

  1.392.442

  1.439.815

  103,4

  al)Cheltuie!i 6811+6813

  1.392.442

  1.439.815

  103,4

  a2)Venituri 7813

  b)Ajustarea valorii activelor circulante

  -154.657

  -8.539

  5,52

  bl)Cheltuieli 654+6814

  996.250

  14.316

  1,44

  b2)Venituri 754+7814

  1.150.907

  ,22.855

  1,99

  Alte cheltuieli de exploatare

  2.224.885

  2.801.232

  125,9

  1.Cheltuieli privind prestațiile externe

  1.471.999

  1.825.771

  124,03

  2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

  629.159

  826.956

  131,44

  3.Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate

  123.727

  148.505

  120,03

  CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL

  143.164.207

  144.196.231

  100,72

  Rezultat din exploatare

  -3.618.223

  -1.182.781

  32,69

  Venituri din dobânzi

  241

  332.54

  137,98

  Alte venituri financiare

  1.016

  VENITURI FINANCIARE -TOTAL

  241

  1.349

  559,66

  Cheltuieli privind dobânzile

  2.924

  0

  Alte cheltuieli financiare

  598

  -2.4

  -0,4

  CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL

  3.522

  -2.4

  -0,07

  Rezutat financiar

  -3.281

  1.351

  -41,18

  VENITURI TOTALE

  139.546.225

  143.014.798

  102,49

  CHELTUIELI TOTALE

  143.167.729

  144.196.228

  100,72

  REZULTATUL BRUT

  -3.621.504

  -1.181.430

  32,62

  Nr. mediu salariați

  401

  372

  94,66

Din analiza activității desfășurate în anul 2019 comparativ cu aceeași perioadă din 2018 rezultă că veniturile au fost realizate în procent de 102,49% și corespund unei producții fizice de 347.878 Mwh (echivalent a 299.121 Gcal), iar cheltuielile au fost realizate în procent de 100,72%.

Cheltuielile totale de exploatare în suma de 144.196.231 lei au crescut față de perioada precedentă cu 0,72%, ponderea cea mai mare fiind a cheltuielilor cu agentul termic , apă, energia electrică, gazele naturale în sumă de 120.238.688 lei (83,38%), urmate de cheltuielile cu personalul în sumă de 18.045.366 lei (12,51%), cheltuielile cu materialele si alte cheltuieli de exploatare în sumă de 4.480.900 lei (3,11%), amortizare în sumă de 1.439.815 lei (1,00%).

în perioada analizată s-au înregistrat față de prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin H.C.L.M. nr.137 din data de 25.04.2019 și rectificat prin H.C.L.M. nr. 420/31.10.2019:

 • - scăderi cu 3,89% față de valoarea planificată a cheltuielilor cu energia termică și gazele naturale,în condițiile în care a scăzut cantitatea de energie termică cumpărată pe fondul unei ierni mai calde, dar ponderea acestora în total cheltuieli a crescut datorită creșterii consumurilor tehnologice. în perioada analizată, regia a cumpărat de la Electrocentrale Constanța SA o cantitate de 431.599 MWh și a vândut 332.760 MWh, înregistrând o pierdere pe rețea de 22,90% față de 17,43% cât a fost aprobată în structura de tarif;

 • - scăderi cu cca. 20% față de valoarea planificată la cheltuielile cu materiile consumabile întrucât s-au urmărit cu rigurozitate consumurile de materiale;

 • - scăderi cu 13,89% față de valoarea planificată la cheltuielile cu apa și energia electrică în condițiile în care s-au urmărit cu rigurozitate consumurile de utilități;

 • - scăderi cu 31,46% față, de valoarea planificată la cheltuielile reparațiile și scăderi cu 8,04% față de valoarea planificată la cheltuielile cu alte servicii executate de terți, justificat de faptul că s-au făcut doar lucrările necesare pentru remedierea avariilor și reparațiile absolut necesare;

 • - scăderi cu 9,06% față de valoarea planificată la cheltuielile cu personalul, dar comparativ cu gradul de realizare al veniturilor au înregistrat o creștere cu cca. 1,63%. Se impune luarea unor măsuri pentru reducerea cheltuielilor salariate astfel încât gradul de realizare a cheltuielilor cu personalul să nu depășească gradul de realizare al veniturilor. Cheltuielile cu personalul în anul 2019 au fost în sumă de 18.045.366 lei reprezentând 12,51% din costul total, iar din cifra de afaceri reprezentând 12,80%

Drepturile salariale au fost acordate în anul 2019 în baza Contractului colectiv de muncă încheiat între administrație și sindicatul reprezentativ, cu respectarea legislației naționale în vigoare.

Câștigul mediu salarial pe anul 2019 a crescut în medie cu 9,78 % față de anul 2018, de la 3.394 lei/salariat la 3.726 lei/salariat, ca urmare a creșterii salariului minim garantat în plată și creșterilor salariale acordate.

Nerealizarea prevederilor din Bugetul de venituri și cheltuieli se datorează scăderii cantității de energie termică vândută în anul 2019 cu 14,23%.

Având în vedere scăderea cantității de energie termică vândută și creșterea pierderilor tehnologice, regia a încheiat anul 2019 cu o pierdere de 1.181.430 lei.

 • 9. Activitatea de aprovizionare cu materii prime si materiale

în anul 2019 activitatea de aprovizionare s-a realizat în baza programului de achiziții al regiei, stabilit conform prevederilor din B.V.C. aprobat prin HCLM.

Au fost asigurate astfel resursele materiale necesare desfășurării activității în condiții optime a serviciului de producere, distribuție si furnizare a energiei termice, precum și stocul de materiale și piese de schimb ce se utilizat în situațiile de intervenție operativă în caz de avarii, fiind asigurață continuitatea serviciului de termoficare.

Materialele și piesele de schimb au fost aprovizionate conform prevederilor legale și procedurii interne de achiziții.

Stocurile de materiale existente la 31.12.2019 erau în sumă de 1.016.691 lei, fiind în scădere față de aceeași perioadă a anului 2018 cu 11,65%. Aceste stocuri sunt necesare realizării lucrărilor pe durata sezonului de încălzire și până la demararea procedurilor de achiziții din următorul an.

 • IO. Creanțe de încasat

Creanțele comerciale de încasat la data de 31.12.2019 erau în sumă de 33.797.456 lei, în scădere față de aceeași perioadă a anului 2018. Scăderea creanțelor de încasat de la consumatori se datorează producției facturate în decembrie 2019 care a fost net inferioară celei din decembrie 2018 (51.183,1127 Mwh facturat în decembrie 2019 față de 71.798,89 Mwh facturat în 2018), cât șî a gradului de încasare foarte bun de peste 87,96%.

Valoarea energiei termice facturată în anul 2019 este în sumă de 96.171.103 lei și valoarea energiei termice încasată este de 98.861.123 Iei.

Consumatorii rău platnici sunt monitorizați în permanență de către personalul regiei din cadrul Biroului Urmărire Debite prin emiterea de notificări, somații de plată, acționare în instanță, conform procedurii interne.

Regia întâmpină dificultăți cu recuperarea creanțelor restante de la asociațiile de proprietari, întrucât acestea nu sunt supuse nici unui control cu privire la achitarea datoriilor către furnizori, nu dispun de patrimoniu și nici nu au obligativitatea constituirii de garanții, astfel că, în condițiile în care regia obține în instanță titluri executorii nu are ce executa. Ne confruntăm cu cazuri în care aministratorii au fraudat asociațiile cu sume importante de bani, recuperare acestor creanțe fiind incertă și foarte greu de realizat. O altă categorie de consumatori cu probleme o constituie chiriașii din imobilele administrate de RAEDPP Constanța, care sunt în mare parte rău platnici, nu dețin patrimoniu sau venituri pentru a putea fi executați.

Acțiunile în instanță trenează datorită procedurile complicate, iar până se obține o sentință și se ajunge în faza de executare silită , consumatorul debitor își înstrăinează bunurile și nu mai avem ce executa.

începând cu luna noiembrie 2016, conform prevederilor Legii nr. 225/2016 facturile emise pentru serviciile de utilități publice constituie titlu executoriu, dând posibilitatea furnizorului să execute silit consumatorul care nu își achită facturile de utilități în termenul scadent fără să se mai ajungă în instanță.

în anul 2019 au fost emise:

somații telefonice (peste2900) pentru înștiințarea debitorilor asupra debitului scadent la plată;

 • - 668 notificări trimise (somații de plată ) pentru recuperarea debitelor în sumă de 6.034.701 lei din care s-au recuperat creanțe în valoare de 3.016.687Iei, gradul de recuperare fiind de cca. 50%;

 • - 412 cereri de executare silită întocmite în anul 2019 (titluri executorii constând în facturi de utilități ) pentru recuperarea datoriilor în cuantum de 8.202.774,57 lei față de 402 executări silite înregistrate în anii 2017-2018 ; gradul de recuperare al debitelor executate în anul 2019 la sfârșitul anului a fost de 19,93%, iar pentru debitele aferente dosarelor de executare silită din anii 2017-2018 de 80,43%. Gradul de recuperare mai mare pentru executările din anul 2017-2018 comparativ cu anul 2019 este justificat de perioada mai mare de timp în care executorii au avut posibilitatea efectuării demersurilor pentru recuperarea creanțelor și de faptul că în anul 2019 a crescut numărul asociațiilor executate .

Procedura de recuperarea debitelor în cazul asociaților este mai dificilă deoarece acestea nu dețin patrimoniu și nu se conformează dispozițiilor Legii 196/2018 privind înființarea, organizarea, funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominîilor;

Creșterea gradului de încasare al debitelor executate silit pentru facturile de utilități s-a datorat și punctajelor făcute cu executorii, prin comunicări scrise,transmise prin e-mail (667 ) privind debitele încasate /debitele de recuperat pentru fiecare dosar de executare în parte.

 • - 37 procese verbale de eșalonări la plată pentru recuperarea debitului în sumă de 1.366.344,70 lei, gradul de recuperare fiind de 92,29%;

 • - 4 dosare de acționare în instanță (cele mai multe pentru asociații) în vederea recuperării debitului în sumă de 24.191,82 lei au fost înaintate către Direcția Comercială - Biroul Juridic Clienți,(grad de recuperare de 7,68%); numărul dosarelor pentru acționarea în instanță a scăzut semnificativ datorită legislației în vigoare (Legea 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr 51/2006) care a permis executarea facturilor de utilități, constituindu-le în titluri executorii;

 • - Având în vedere programul zilnic întreprins cu publicul s-au făcut punctaje cu cliențiî, iar la solicitare s-au întocmit 47 punctaje scrise pentru recuperarea debitului în sumă de 1.532.110,65 lei, din care 18 au fost cu reprezentanți ai asociațiilor de proprietari;

 • - 14 răspunsuri la rapoartele de expertize contabile judiciare întocmite de experții numiți de instanță în vederea soluționării dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată deschise de R.A.D.E.T. Constanța împotriva unor debitori;

 • - 674 eliberări de avize financiare pentru consumatorii care au solicitat branșament la gaze naturale, racord canalizare, racord electric etc;

 • - 1795 eliberări de avize financiare pentru consumatorii care au solicitat deconectarea de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică;

 • - 35 de solicitări de rezilieri ale contractelor de furnizare energie termică în care s-a asigurat recuperarea integrală a debitelor înregistrate la data rezilierii.

 • 11. Datorii curente de achitat

Având în vedere sentința civilă nr.3265/118/2019 a Tribunalului Constanța ,1a data de 05.06.2019 , Regia a intrat în insolvență , datoriile erau următoarele:

 • - datoria certă către Eiectrocentrale Constanța - 123.502.992,90 lei din care c/val facturi apă fierbinte decembrie 2018- iunie 2019 ~ 107.359.849,96 lei și Sentința civilă nr.39/2016 - 16.143.142,94 lei

 • - datorii certe către furnizori de materiale, prestări servicii - 743.277,49 lei

Datoriile certe ale regiei la data de 31.12.2019 erau în sumă totală de 146.673.063,11 lei, după cum urmează:

 • - furnizori de utilități și materiale:                            2.427.250,43 lei

 • - Societatea Eiectrocentrale Constanța SA:                132.080.669,24 lei

 • - datorii salariale, către bugetul de stat și creditori diverși: 12.165.143,04 lei

Datorii incerte:

 • - Referitor la suma de 173.759.159,57 lei reprezentând datorie incertă către Eiectrocentrale Constanța S.A , aceasta este compusă din:

 • - 70.771.518,23 lei dobânzi de întârziere incerte, neconfirmate de RADET Constanța, înregistrate în contul 473 până la clarificarea litigiului, conform H.C.A. al RADET Constanța nr.3/08.06.2018,

 • - 102.987.641,34 lei dobânzi de întârziere preluate prin proiectul de divizare de la Eiectrocentrale București S.A., care se află de asemenea în litigiu.

 • - Datoria pretinsă de către Eiectrocentrale Grup S.A. București în sumă de 163.278.074,82 lei (datorie incertă, sumă care nu este recunoscută de către RADET Constanța), face obiectul dosarului cu nr.8353/118/2016 prin care s-a solicitat intrarea în insolvență a regiei.

Aceste datorii sunt consecința unor deficiențe de reglementare și de întârzieri la plata subvenției alocată populației, astfel:

 • - decalajul dintre termenul de plată al facturilor emise de către producătorul de energie termică Eiectrocentrale SA , respectiv 30 zile calendaristice și termenul de încasare a facturilor de la consumatori de 45 zile calendaristice;

 • - creșterea pierderii tehnologice pe rețele termice ca o consecință a diminuării cantității de energie termică vândută consumatorilor, urmare a creșterii gradului de debranșare, având în vedere că suprafața radiantă a conductelor de distribuție a rămas constantă nefiind influențată de evoluția portofoliului de clîenți.

-scăderea an de an a cantității de energie termică vândută datorită restrângerii portofoliului de clienți. și tendinței de economisire a consumatorilor, a generat neîncadrarea veniturilor în valoarea prognozată în BVC.

La data de 31.12.2019 regia înregistrează obligații de plată restante către bugetul consolidat al statului in suma de 641.363 lei astfel:

 • - contribuția de asigurări sociale - 368.932 lei

 • - contribuția de asigurări de sănătate - 188.521 lei

 • - contribuția asiguratorîe de muncă - 31.264 lei

 • - impozit salarii - 52.646 lei

Majorările și penalitățile calculate de către DGFP -Mari Contribuabili sunt în sumă de 23.668 lei.'

La data depunerii situațiilor financiare regia nu mai are de achitat datorii restante către bugetul de stat și al asigurărilor sociale.

La data de 31.12.2019 regia înregistrează obligații de plată către bugetul local al municipiului Constanța în sumă de 8.725.803,11 lei.

 • 12. Activitatea de investiții

Valoarea totală a programului de investiții bugetat pentru 2019 este de 1.400.000 lei.

Din programul aprobat s-a realizat în anul 2019 suma de 1.338.473 lei (95,61%).

Principalele obiective realizate în anul 2019 sunt:

 • - modernizare rețele termice:                   781.302 lei;

 • - automatizare                                   91.180 lei;

 • - dotări cu echipamente:                       465.991lei;

(mijloace de măsurare, aparate de sudură, schimbătoare de căldură, schelă etc.)

 • 13. Controale ale autorităților efectuate în anul 2019 la R.A.D.E.T.

în anul 2019 R.A.D.E.T. Constanța a fost supusă mai multor controale din partea autorităților, astfel:

 • - în perioada 01.01-15.04.2019- control tematic din partea DRML Constanța;

 • - în perioada iunie-august 2019 regia- control din partea SPIT Constanța (verificare privind impozitele și taxele locale);

 • - în iulie 2019 - control din partea D.G.A.M.C. București în vederea rambusării TVA (inspecție parțială TVA pentru perioada septembrie 2016-mai 2019);

 • - în perioada septembrie-decembrie 2019 -control din partea ANAF DGRFP Galați pentru verificarea respectării prevederilor O.G. 26/2013, perioada controlată fiind 01.07.2015-30.09.2019. în urma controlului, echipa de inspecție economico-financiară a aplicat R.A.D.E.T. Constanța amenzi contravenționale în sumă totală de 10.000 Iei în baza Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenților nr. 48/18.12.2019 (seria IEF-GL nr. 0200381/18.12.2019), Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. 49/18.12.2019 (seria IEF-GL nr. 0200382/18.12.2019) și Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. 50/18.12.2019 (seria IEF-GL nr. 0200383/18.12.2019). Cele trei procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor au fost semnate cu obiecțiuni de către Administratorul Special al regiei. R.A.D.E.T. Constanța a depus în data de 30.12,2019 la Judecătoria Constanța-Secția Civilă, Plângere Contravențională prin care solicită anularea celor trei Procese-verbale de constatare și sancționare a contravenților, aceasta făcând obiectul Dosarului nr. 35111/212/2019;

 • - în perioada 18.11-19.11.2019 - control efectuat de ITM Constanța (control tematic SSM pentru perioada curentă);

 • - în perioada 11.11-06.12.2019 - control din partea Curții de Conturi Constanța având ca obiect "Controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al UAT de către RA, de interes local, pentru perioada 2017-2018". în urma verificărilor a fost încheiat RAPORTUL DE CONTROL PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE PENTRU ANII 2017-2018 înregistrat la R.A.D.E.T. Constanța sub.nr. B21521 din 06.12.2019, fără măsuri;

 • 14. Control intern

Activitatea de control intern în cadrul R.A.D.E.T. Constanța a fost efectuată de compartimentul distinct creat în acest scop, aflat în directa subordonare a Administratorului Special. Controlul a avut ca obiectiv analiza și avizarea modului de aplicare a normelor și procedurilor de control intern Ia toate nivelurile ierarhice și funcționale privind: aprobarea, autorizarea, verificarea, evaluarea performanțelor operaționale, securizarea activelor și separarea funcțiilor conform Manualului de Control Managerial.

 • 15. Gestionarea riscurilor

R/sc operațional

Având în vedere faptul că regia a intrat în insolvență la data de 05.06.2019 a fost în imposiblitatea de a face plățile curente ca urmare a închiderii și redeschiderii conturile bancare au fost sincope în achitatea furnizorilor și a obligațiilor către bugetul de stat.

Riscul de piață

Eficiența activității regiei este influențată de evoluția portofoliului de consumatori cărora Ii se furnizează energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum în cadrul SACET.

Riscul semnificativ îl reprezintă diminuarea portofoliului de clienți cu consecința reducerii cantității de energie termică livrată acestora, datorită migrării consumatorilor către alte surse, respectiv centrale termice de apartament. Acest aspect face ca gradul de utilizare al sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiului Constanța să scadă semnificativ, determinând creșterea costului energiei termice livrate, datorită creșterii costurilor fixe (în principal cresc costurile de distribuție și furnizare ale R.A.D.E.T., dar și costurile de producere în CET Palas). Sursa de producere a energiei termice a fost realizată în perioada anilor 1970, ajungând în prezent uzată fizic și moral, fiind supradimensionată pentru necesarul actual de căldură, funcționând în prezent la un randament nesatisfăcător. Având în vedere toate cele de mai sus, s-a ajuns Ia situația în care prețul de producere și tariful de transport reprezintă 66,32% în structura prețului local al energie termice la nivelul municipiului Constanța.

In ultimii ani (începând cu anul 2011 când a fost eliminată subvenția către populație), din ce în ce mai mulți consumatori s-au deconectat de la sistemul centralizat, optând pentru montarea centralelor termice de apartament.

Riscul de lichiditate

Diminuarea fluxurilor de numerar este cauzată de executarea silită a regiei de către Electrocentrale Constanța S.A., ca urmare a obținerii în instanță a unor titluri executorii pentru recuperarea unor debite generate de datoriile istorice.

Având în vedere că activitatea de furnizare a energiei termică are un caracter sezonier, se creează un dezechilibru la nivelul încasărilor, respectiv acestea se diminuează cu până la 92% în perioada august-noiembrie, față de încasările din sezonul rece.

Riscul de neîncasare a creanțelor

Nivelul scăzut al veniturilor populației și dinamica capacității procesuale a societăților comerciale (insolvență, faliment, suspendare activitate, etc.) pot genera la nivelul regiei dificultăți în încasarea creanțelor. Creșterea numărului de agențî economici care întră în procedură de insolvența va duce corespunzător Ia creșterea riscului de recuperare a creanțelor de la aceștia.

Ca urmare a identificării acestor riscuri, în evidențele financiar-contabile au fost constituite anual provizioane pentru cliențîi incerți.

Riscuri aferente unor litigii

 • 1. Riscul nerecuperării creanțelor aferente titlurilor executorii obținute în instanță, datorită lipsei de bunuri executabile ale debitorilor.

Riscuri de na tura legislativă

Lipsa unei strategii naționale de termoficare care să stabilească principiile de dezvoltare a sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a consumatorilor urbani, conduce la ineficiența funcționării acestora.

Deficiențele existente în legislația de specialitate cât permit debranșarea necontrolată a consumatorilor de la SACET, având ca rezultat scăderea randamentului sistemului de termoficare, creșterea consumului specific și implicit creșterea prețului care devine tot mai greu de suportat pentru consumatorul final.

Debranșările determină diminuarea portofoliului de clienti, până la pierderea completă a acestuia, avînd ca rezultat închiderea și desființarea SACET. Aceste aspect este în totala contradicție cu politicile energetice din țările dezvoltate ale UE care construiesc și dezvoltă sisteme centralizate de termoficare eficiente.

Evoluția pieței de energie termică căreia i se adresează R.A.D.E.T. Constanța este greu de anticipat, fiind influențată de factori și decizii de natura legislativă, politică, administrativă și socială.

 • 16. Auditarea situațiilor financiare

în conformitate cu prevederile Ordinului M.F.P nr.1802/2014 cu modificările și completările ulterioare pentru auditarea Situațiilor Financiare ale exercițiului financiar 2018, R.A.D.E.T. Constanța a încheiat contract de prestări servicii nr. B 8325/15.05.2020 cu S.C. Prim-Audit SRL București, respectând prevederile art.29 din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cap.10, prevederile art.47 alîn.lAl din Legea nr.111/2017 pentru aprobarea O.U.G, nr,109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Informații cu privire Ia evenimentele importante petrecute de la data închiderii exercițiului financiar si până Ia depunerea Situațiilor financiare

Nu au existat evenimente ulterioare între data închiderii bilanțului și până la data aprobării situațiilor financiare pentru anul 2019.

 • 17. Principii generale de raportare financiară

Situațiile financiare au fost întocmite conform Legii contabilității 82/1991 republicată, OMFP nr.1802/2014, OMFP nr.3781/2019 și reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice din Remania.

Situațiile financiare sunt întocmite pe baza principiului continuității activității.

Regia respectă prevederile Legii 82/1991 privind ținerea la zi a registrului jurnal, registrul cartea mare și registrul inventar.

Situațiile financiare anuale privesc activitatea proprie a regiei, sunt aferente anului financiar 2019 și sunt întocmite în moneda națională.

Activitatea economico-financiară a Regiei este organizată și se desfășoară în conformitate cu Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată cu toate modificările ulterioare și cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor conforme cu directivele europene. Contabilitatea este organizată și condusă în concordanță cu prevederile legale.

înregistrările în contabilitate s-au efectuat cronologic și sistematic pe baza documentelor justificative, astfel încât în urma prelucrării lor s-au obținut situațiile financiare care dau o imagine clară și fidelă a activității economico-financiare a regiei.

Pentru stabilirea situației reale a patrimoniului s-a efectuat inventarierea generală a patrimoniului, în baza deciziei de inventariere nr. 1891/04.07.2019 a CITR Filiala Cluj, conform prevederilor pct. 6 din Ordinul 2861/2009. S-a inventariat atât patrimoniul propriu cât și cel primit în administrare. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în evidența contabilă la data de 27.09.2019.

Prin operațiunile financiar contabile înregistrate s-au respectat principiile contabile: continuarea activității, prudență, independența exercițiului, intangibilitatea, permanenței metodelor prevalenței economicului asupra juridicului, evaluării separate a elementelor de activ și necompensării și pragul de semnificație.

Prezentul Raport al administratorului a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr 1802/ 2014.

ADMINISTRATORțSPB

Popa Liviu qcmej

A.D.E.Î-^

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnăturăryalidă

Digitally sigped bZMmîsterul

Finanțelor FbblfaeX

Date: 20203țM/l 2:34:08 EEST

Reason: Document MFP

Index încărcare: 212606039 din 15.06.2020

Ați depus un formular tip SI002 cu numărul de înregistrare INTERNT-212606039-2020 din data de 15.06.2020 pentru perioada de raportare 12 2019 pentru CIF: 1909840

Nu există erori de validare.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

'-ontrashmneaza

SECRETAR ©BRerai ™lviaanț»;d(NE;