Hotărârea nr. 225/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ALE SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA PE ANUL 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Confort Urban S.R.L Constanța pe anul 2019

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 50. jLPXO

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 91838/15.06.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public șî privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul înregistrat sub nr,8057/24.06.2020 ai S.C. Confort Urban S.R.L.;

Ținând cont de decizia consiliului de administrație al S.C.Confort Urban S.R.L. nr. 277/24.06.2020 prin care au fost aprobate situațiile financiare anuale ale S.C. Confort Urban S.R.L Constanța pe anul 2019;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile republicată cu modificările și completările ulterioare, cât și ale art.19, alin (3) din Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată cu modificările șî completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului local al municipiului Constanța nr.359/1996 privind aprobarea statutului S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța.

în temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. „a", alin.3 lit. „d" și art.196, alin.(l) lit. „a'7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările șî completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă situațiile financiare anuale, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, notele explicative la situațiile financiare anuale, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii și raportul administratorilor privind încheierea exercițiului financiar al S.C. Confort Urban S.R.L pe anul 2019 prezentate in anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Societatea a înregistrat un profit de 6.208.994 lei, profitul realizat va fi folosit pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Art.2. Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor societății SC Confort Urban SRL pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019.

Art.3, Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, Direcției financiare în vederea ducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, O împotrivă. abțineri.

La data adoptării sunt în funcție XX-consilieri din 27 membri.Bifați numai dacă este cazul;

F2| Mari Contribuabili care depun bilanțul la București           |

□ Sucursala                                            |

□ GIE - grupuri de interes economic                         |

□ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris |


Si 002_A1 .o.o 24.02.2020 Tip situație financiară: BL


(•;< An Q Semestru


Anul 2019


luraads control


186.932.091


Entitatea


SC CONFORTURBAN SRL


ANEXĂ LA


<n


Județ Constanta


Sector


CONSTANTA


Strada


Nr. E


Bloc Scara Ap.


Telefon 0744475222


VARFULCU DOR

Număr din registrul comerțului      J13/699/1997                                                Cod unic de înregistrare      1 8 7 5 3 4

9

Forma de proprietate

12-Societatî cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor ;i autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfășurată (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor ți autostrăzilor


Situatii financiare anuale


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


Entități mijlocii, mari si entități de interes public . '_______/


|Cj Entități mici' -77 | CH Micf oentități


Raportări anuale


J

Entitățide 1^1 Interes public

7

।—i 1, entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de 1—1 anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilitățiinr. 82/1991

| | 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

1

।—] 3. subunitățile deschise In România de societăți rezidente în state 1—1 aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate Ia 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO-BILANȚ                DDECDniNTr crniWTĂ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE^1 IN 1 L JJlLHPU A,(

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE         . \\\\ \l


CONTRASEMN

SECRETAR GEN FULV1AANTONE


Indicatori:        Capitaluri - total

\JV M           109.281.054

Capital subscris

186.932.091

Profit/ pierdere

6.208.994ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele] MARGAR1TBRINDUSAMADAL1NASemnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesloj


Entitatea are obligația legală deauditare a situațiilor financiare anuale?

(?y DA | C NU

Brindusa-        Semnat digital de

Brindusa-Madalina

Madalina        Mărgărit

. .          ..               Data: 2020.06.22 15:15:48

Mărgărit       +03w

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

r DA NU

| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii [R]

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

CEAUSESCU&PARTENERS SRL


Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS 1016/2010


C1F/CUI

2|7|4|3|2|3|8|8| | | | | I


FIO- pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2019

Cod 10                                                                               -lei-

Denumirea elementului

<

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col,Bl

Ir.rd. JMFP r.378l/ 019

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2019

31.12.2019

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

Z.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

17.853

19.347

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

1.452.821

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (Ct. 206-2806-2906)

OS

05

B   6. Avansuri (ct,4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd.OI la 06)

07

07

17.853

1.472.168

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212- 2811 - 2812- 2911 - 2912)

08

08

953.129

1.521.039

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223-2813-2913)

09

09

4.530.699

5.938.651

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

495.079

482.549

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815- 2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

4.437

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7,Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (Ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive țct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

TOTAL [rd. 08 Ia 16)

17

17

5.978.907

7.946.676

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266 - 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(Ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

62.99Î

127.410

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

62.99Î

î            127.410

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

6.059.751

î          9.546.254

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

1, Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 +302 + 303 +/- 308 +321 + 322+ 323 + 328 + 351+358 + 381 +A 388-391 -392-3951 -3958-398)

26

26

1.891.251

2.775.905

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

7.077

10.749

4. Avansuri (ct.4091-4901)

29

29

53.915

TOTAL (rd. 26 la 29}

30

30

1.898.328

2.840.569

11. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-4902-491)

31

31

6.818.611

15.658.754

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** -495*)

32

32

3. Sume de încasat de Ia entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 +

487)

34

34

982.710

1.013.172

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

159.920.124

159.920.124

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a (301)

TOTAL (rd.31 la 35 +35a)

37

36

167.721.445

176.592.050

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute Ia entitățile afiliate (ct. 501 -591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(Ct. 505 + 506 + 507 + din Ct. 508 - 595 - 596 -598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd.37+38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(din ct.508+ct.5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)

41

40

17.243.922

11.778.273

ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

186.863.695

191.210.892

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

90.875

413.683

■ Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

44

43

90.875

413.683

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 +1624 +1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192+5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

13.73Î

1             13.737

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

5.838.63'

1          7.627.455

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

51

50

7.Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***) - - . ___

L

51

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 +1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436*™+ 437*** + 4381 + 441**" + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456**" + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

8.364.367

10.608.477

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

14.216.741

18.249.669

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

172.538.594

173.195.319

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORI! CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

178.598.352

182.741.573

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct, 161 +1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

/   6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427+4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 455*»* + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

73.460.519

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

73.460.519

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 +1512 +1513 +1514 +1518)

68

67

335.033

TOTAL (rd. 65 Ia 67)

69

68

335.033

1. VENITURI ÎN AVANS

,      1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

199.235

179.587

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

199.235

179.587

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3, Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

199.23.

5            179.587

J. CAPITAL Șl REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

183.916.38

9        186.932.091

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

183.916.389

186.932.091

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

1.155.338

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

360.537

850.012

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

965.125

TOTAL (rd. 88 Ia 90)

92

91

360.537

1.815.137

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

0

0

SOLD D (ct. 117)

97

96

10.030.269

86.020.450

Vi. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

98

97

4.228.065

6.208.994

SOLD D (ct. 121)

99

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

211.403

810.056

CAPITALURI PROPRII -TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

178.263.319

109.281.054

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79)

104

103

178.263.31 S

109.281.054

Suma de control FIO :     3503564575 /15908749218

1) Sumele înscrise la acest rând ți preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar ți altor contracte asimilate, precum ți alte creanțe imobilizate, scadente Intr-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice ți al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea ți actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului ți a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările ți completările ulterioare

*} Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

••) Solduri debitoare ale conturilor respective.

•“) Solduri creditoare ale conturilor respective.


ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20                                                                                       - lei -

Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Kr.rd. din cotB}

Nr.rd. OMFP nr.37Bl/ 2019

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2018

2019

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

41.721.682

54.032.149

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706i-708)

02

02

41.721.682

54.032.149

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

Reduceri comerciale acordate (ct 709)

04

04

—Veniturt-diH-debângi-înregistFa tede entitățile radiate din-Registrul-general sJ-eare-mat-atHFFderulare contracte de leu5Îng-\ct.766 ■)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711 +712)

SoldC

06

07

7.077

7.287

Sold D

07

08

0

0

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct721+722)

08

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(Ct. 74,12 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

îl

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

12

13

83.556

69.923

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

! -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

< VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)

15

16

41.812.315

54.109.359

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

16

17

8.616.899

12.989.681

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

86.374

172.086

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

18

19

934.777

1.087.003

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

10.487.246

13.086.818

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

22

23

10.041.90C

12.514.452

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

445346

572366

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale

(rd. 26-27)

24

25

1.06735C

1.336.653

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)

25

26

1.067356

>           1.336.653

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

26

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

28

1.541.28'

l                    0

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct-6818)

28

29

1.541.287

737.163

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)

29

30

737.163

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 Ia 37)

30

31

13.228.983

18.439.728

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

31

32

7.680.774

10.775.484

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative specialefct. 635 + 6586*)

32

33

1.256.793

339.998

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

4.291.416

7.324.246

—Cheltutel+cu-dobânzile-de-fefinanțare-înFegistfate-de-entrtățilefadiate-din Registru kjenerafsic-aremtHuu-in derulare-eentracte-de leasing (c-+666*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

37

39

335.033

-335.033

।     - Cheltuieli țct.6812)

38

40

335.033

-Venituri (ct.7812)

39

41

335.033

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31 + 39)

40

42

36.297.955

46.776.936

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

41

43

5.514.360

7.332.423

- Pierdere (rd. 42-16)

42

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

39.911

40.909

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

15. Alte venituri financiare țct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

1.523

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

41.434

40.909

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51

53

-Cheltuieli (ct.686)

52

54

- Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

-23.76!

)

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

-23.76!

?

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59)

58

60

65.20.

3             40.909

- Pierdere (rd. 59 - 52)

59

.1__________________________

D                    0

1

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

41.853.749

54.150.268

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

36.274.186

46.776.936

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

-Profit (rd.62-63)

62

64

5.579.563

7.373.332

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

0

0

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

1.351.498

1.164.338

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

6$

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

4.228.065

6.208.994

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

70

0

0

Suma de control F20: 73311O396/159Q8749218

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Numele si prenumele


ÎNTOCMIT,MĂRGĂRIT BRINDUSA MADAUNACalitatea


11—DIRECTOR ECONOMICFormular

VALIDAT


-

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019          F3°" pag1

C-Od 30 (fomiLiide de calcul se refera la Nr.rd. clin col.B)                                                                                    "     "

1. Date privind rezultatul înregistrat

Jr.rd.

0MFP ir.378l/

2019

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

1

6,208.994

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investitii

A

B

1=2+3

2

3

Plati restante-total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

-peste 30 de zile

06

06

'' -peste 90 de zile

07

07

- pește 1 an

08

08

Obligatii restante fata de bugetul asigurărilor sociale -totaJfrdJOla 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

-altedatorii sociale

14

14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si altefonduri

15

15

Obligatii restante fata de alti creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a (3D1)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei respectiv la data de 31 decembrie

21

20

IV.Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

728.065

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

V. Tichete acordate saJariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

746.190

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decât salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

-dinfonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

-cheltuieli curente

45

43

-cheltuieli de capital

46

44

VIL Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

Vili. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a

1303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46 b

(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a (305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru |imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b

(306)

F30 - pag. 3

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

62.998

127.410

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 +52+53)

55

49

- acțiuni necotate emise de rezident!

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

- dețineri de cei puțin 10%

59

52a (307)

-obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

62.998

127.410

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

62.998

127.410

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 +4092 + 411 +413+418), din care:

64

57

9.100.611

17.669.982

-creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor șl pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct.4091 +din ct. 4092 +din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, rn sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct.4091 +din ct.4092 + din ct.411 + din ct.413 + din ct 418)

66

58b (308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct 411 + din ct. 413)

67

59

4.255.359

4.243.988

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+ 4282)

68

60

7.489

556

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale șî bugetul statului (din ct. 431 +436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

470.711

487.309

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

19.895

476.105

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

450.816

11.204

- subvenții de incasat(ct,445)

72

64

-fonduri speciale - taxe si varsamînte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

F30 - pag, 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),

(rd.72 la 74)

79

71

160.523.770

160.853.614

- decontări privind interesele de participare .decontări cu acționarii/ asociatii privind capitalul .decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

159.920.124

159.920.124

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

8)

73

595.385

933.490

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

8.261

Dobânzi de încasat (ct, 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct.

4538)

85

76a (313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

86

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

88

79

- părți sociale emise de rezidenti

89

80

- acțiuni emise de nerezidenti

90

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

92

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

93

84

3.669

29.564

-în lei (ct- 5311)

94

85

3.669

29.564

-în valută (ct, 5314)

95

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

96

87

17.240.253

11.748.709

-în lei (ct.5121), din care:

97

88

17.240.253

11.748.709

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

- în valută (ct. 5124), di n ca re:

99

90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

100

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

101

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

102

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct.5125 + 5414)

103

94

Datorii (rd.96+ 99+ 102+ 103+ 106+ 108+ 110+ 111 + 116+119+122+128}

104

95

14.415.976

19.968.591

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)

105

96

-în lei

106

97

-în valută

107

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)

108

99

-în lei

109

100

1

F30 - pag.5

-în valută

no

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)

m

102

Alte împrumuturi șî dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105)

112

103

-în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

113

104

-în valută

114

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

115

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

117

108

5.852.373

7.641.192

-datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109

- datorii comerciale in relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

119

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

305.268

601.767

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul Statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444

+ 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

121

111

1.205.168

1.713.276

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

m

112

343.285

242.420

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4423+4428+444+446)

123

113

846.208

1.442.686

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

124

114

15.675

28.170

-alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

125

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

126

116

-datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

127

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

128

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

129

118a

(310)

Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455), din care:

130

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

131

120

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.juridîce

132

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

133

122

7.053.161

10.012.356

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociatii privind capitalul, decontări din operatii in participatie

(ct.453+456+457+4581)

734

123

4.228.06'

1                      7.286.655

-alte datorii in,legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

735

124

2.825.10

3                      2.725.701

F30 - pag.6

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

135

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

137

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

138

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

139

128

- către nerezidenți

140

128a

(311)

Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 +din ct. 4538)

143

128b (31-T*

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici '***)

142

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

143

130

183.916.389

186.932.091

- acțiuni cotate 4)

144

131

- acțiuni necotate 5)

145

132

- părți sociale

146

133

183.916.389

186.932.091

-capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

147

134

Brevete si licențe (din ct.205)

148

135

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

149

136

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

ISO

137

4.487.659.883

4.290.839.440

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

151

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

152

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

153

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (lei)

%7)

Suma (lei)

°/o 7)

A

B

Col.i

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 +145 + 149 + 150 + 151 + 152)

154

141

183.916.389

X

186.932.091

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

155

142

183.916.389

ioo,oc

186.932.091

100,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

156

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

157

144

183.916.389

100,0(

)         186.932.091

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

158

145

- cu capital integral de stat

159

146

- cu capital majoritar de stat

160

147

- cu capital minoritar de stat

161

148

F30- pag 7

- deținut de regii autonome

162

149

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

- deținut de persoane fizice

164

151

- deținut de alte entități

165

152

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIII. Dividende/vărsămînte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

166

153

- către instituții publice centrale;

167

154

- către instituții publice locale;

168

155

- către alți acționari la care statul/unitâțile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

169

156

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV. Dividende/vărsămînte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

170

157

- dividende/vărsămînte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

171

158

- către instituții publice centrale

172

159

- către instituții publice locale

173

160

- către alți acționari Ia care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

174

161

-dividende/vărsămînte din profitul exercițiilorfinanciare anterioare anului precedent, din care virate:

175

162

- către instituții publice centrale

176

163

- către instituții publice locale

177

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de

| ponderea acestora

178

165

XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat

179

165a

(312)

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

- dividendele interimare repartizate a)

180

165b (315)

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

F30 - pag.8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

181

166

- creanțe preluate prin cesionare de Ia persoane juridice afiliate

132

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

183

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

184

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole

*##***)

Nr. rd.

Sume (Iei)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

185

170

F40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

Cod 40                                                                                                      - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

[.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

33.938

1.464.963

X

1.498.901

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

33.938

1.464.963

X

1.498.901

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

5.840.798

888.217

104.128

6.624.887

Instalații tehnice si mașini

08

10.316.984

2.506.748

14.836

12.808.896

Alte instalatii, utilaje si mobilier

09

627.509

8.748

10.089

626.168

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

4.437

4.437

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

16.785.291

3.408.150

129.053

20.064.388

lll.lmobilizari financiare

17

62.998

78.595

14.183

X

127.410

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

16.882.227

4.951.708

143.236

21.690.699

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei-

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

16.085

10.648

26.733

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

16.085

10.648

26.733

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

4.887.669

316.268

100.089

5.103.848

Instalații tehnice si mașini

25

5.786.286

1.098.796

14.836

6.870.246

Alte instalatii .utilaje si mobilier

26

132.429

20.376

9.187

143.618

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23la 29)

30

10.806.384

1.435.440

124.112

12.117.712

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

10.822.469

1.446.088

124.112

12.144.445

Suma de control F30: .11467742481 /15908749218


F30 - pag.9


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

MĂRGĂRIT BRINDUSA MADAL1NA


Formular

VALIDATSITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE


- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col.13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

I.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32la34)

35

II.Imobilizări corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd.36 la 44)

45

III,Imobilizări financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de Control F40 : 204331766/15908749218


ADMINISTRATOR,                                           IfcITrt^hJIIT

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele


ANDREI FLORIAN CONSTANTINSemnăturaCalitatea


SemnăturaFormular

VALIDATRAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019

S.C.„Confort Urban”-S.R.L., cu sediul în Constanța, str. Vârful cu dor nr.10, înregistrată Ia Registrul Comerțului sub nr.J 13/699/1997, cod unic de înregistrare 1875349, atribut fiscal RO,avand ca obiect principal de activitate cod CAEN 4211-Lucrari de contructii drumuri si autostrăzi.In anul 2019 a realizat lucrări de întreținere si reparatii trama stradala, in calitate de administrator al tramei stradale conform contract de delegare a gestiunii 46590/03.04.2013, lucrări de investitii publice,lucrări de intretinere si reparatii semafoare si indicatoare încheind anul 2019 cu următoarele rezultate:

 • 1. Capitalul social si capitalurile proprii ale Con fort Urban SUL

Capitalul social al societății comerciale de 186.932.091,13 lei a înregistrat o creștere prin aport în numerar al asociatului unic în sumă de 1.906.662 lei având ca destinație finanțarea dotărilor necesare prin achiziția de mijloace fixe,prezentate detaliat in nota 1 la situațiile financiare anuale aferente exercițiului 2019 iar suma de 1.109.040 lei reprezintă modificarea de capital social aferenta .

Capitalurile proprii ale societății în sumă totală de 109.281.054 lei cuprind:

 • - capital social subscris și vărsat                         = 186.932.091 lei

 • - rezerve legale                                         =       850.012 lei

 • - alte rezerve                                            -       965.125 lei

 • - rezerve din reevaloare-preluate de la Ecosal           =      1.155.338 lei

 • - profit sau pierderea reportată                          =     86.020.450

 • - repartizarea profitului                                 =        810.056

 • - rezultatul exercițiului (profit)                          =       6.208.994

Societatea a realizat în anul 2019 o cifră de afaceri de 54.032.149 lei, în creștere față de anul precedent cu 12.310.467 lei.

Pierderea reportată in suma de 86.020.450 lei are următoarea componenta:

Total cont 1171-Rezultat reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita=730.679 lei

-pierdere an 2014-2.442.872 lei regăsit in contul contabil 11714

-pierdere an 2016-1.709.023 lei regăsiți in contul contabil 11716

-profit an 2018+3.421.216 lei regăsiți in contul contabil 11718

Total cont 1174-Rezultat reportat din corectarea erorilor contabile=85.289.772 lei

-rezultat reportat din corectarea erorilor contabile an 2018+196.902,05 lei regăsiți in cont contabil 1174.1

-rezultat reportat din corectarea erorilor contabile perioada 2015-2017-5.878.373,72 lei regăsiți in cont contabil 1174

-rezultat reportat din corectarea erorilor contabile -41.312.749 lei TVA aferent perioadei 2012-2017 rezultat din RIF nr.1/25.03.2019 ;cont contabil 1174.2

-rezultat reportat din corectarea erorilor contabile -3.697.597 lei-impozit pe profit aferent perioadei 2012-2017 rezultat din RIF 1/25.03.2019; cont contabil 1174.3

-rezultat reportat rezultat din corectarea erorilor contabile-34.597.954 lei-penalitati, majorări, accesorii aferente sumelor stabilite suplimentar prin RIF 1/25.03.2019-cont contabil 1174.3

Total cont 117-Rezultat reportat=86.020.451 lei

 • 2. Situația creanțelor și datoriilor ale Confort Urban SRL

Creanțele Confort Urban SRL la data de 31.12.2019 prezintă următoarea componenta:_________________________________________________________

Creanțe

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de lichiditate

Sub 1 an

Peste 1 an

0

1=2 + 3

2

3

Total, din care:

178,549,363

178,549,363

Clienti

10,096,922

10,096,922

Clienti facturi de întocmit

7,519,145

7,519,145

Creanțe in legătură cu asociații

159,920,124

159,920,124

Alte creanțe

1,013,172

1,013,172

Referitor la creanțe facem următoarele mențiuni:

Din total clienti 10.096.922 Iei suma de 2.457.210,60 lei reprezintă creanța fata de Primăria Muncipiului Constanta si care face obiectul litigiului pe rolul Tribunalului Constanta, demers legal in vederea recuperării sumelor achitate de Confort Urban SRL către Tracon SRL;

Suma de 7.519.145 lei reprezintă servicii nefacturate la 31.12.2019,valori facturate si deontate in anul 2020.

Suma de 159.920.124 lei (creanțe in legătură cu asociatii) reprezintă valoarea lucrărilor prestate de SHAPIR STRUCTURES către CONFORT URBAN, predate de acesta din urma beneficiarului final (UAT Constanta),a căror valoare la 31.12.2014 nu ajunsese la scadenta, dat fiind modalitatea de plata a acestora, respectiv bilet la ordin cu scadenta 36 de luni de la data procesului verbal de recepție a lucrărilor conform art.4 din HCL 354/17.12.2012.In cursul anului 2020 se va proceda la regularizarea acestei sume prin diminuarea capitalului social.Fata de anul 2019 creanțele societății au crescutt de la 169.678.758 lei la 178.549.363 lei.

La data de 31.12.2019, Confort Urban SRL are in evidenta provizioane pentru deprecierea creanțelor in suma de 1.957.313 lei, cu componenta prezentata in detaliu la nota explicativa nr.6 la situațiile financiare.

Datoriile Confort Urban SRL la data de 31.12.2019 prezintă următoarea componenta:

Datorii

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de lichidare

Sub 1 an

1-5 ani

Peste 5 ani

0

1 - 2 + 3 + 4

2

3

4

Total, din care:

91,710,188

18,249,669

15,440,575

58,019,944

Furnizori

7,627,455

7,627,455

Restructurae ANAF

71,921,184

706,828

14,661,560

56,552,796

Redeventa datorata an 2019

7,286,655

7,286,655

TVA de plata 12.2019

1.263,626.00

1,263,626

Tranzacție judiciara PMC

2,401,966

155,803

779,015.00

1,467,148.00

Alte datorii curente

1,209,302.00

1,209,302.00

Referitor la datorii prezentam următoarele mențiuni:

Din totalul datoriilor către furnizori in valoare de 7.627.455 lei,suma de 2.230.220,63 lei reprezintă suma datorata furnizorului SHAPIR STRUCTURES SRL, suma care a făcut obiectul contractului de cesiune creanța nr.8524/06.11.2014 si a contractului de cont escrow nr.2680/11.11.2014 cu maturitate 31.01.2015. La data exigibilității suma este incasata de SC CONFORT URBAN SRL, si avand in vedere ordonanța DNA 869/P/2014, suma nu a fost transferata/platita către Shapir Structures.Suma de 2.230.220,63 lei este aferenta facturilor indicate in tabelul de mai jos.

NrCrt

Număr factura

Valoare

Data emiterii

Data scadenta

1

2009067

0.10

30.10.2010

29.11.2020

2

2011359

80,463.04

30.06.2014

30.07.2014

3

2011360

79,866.94

30.06.2014

30.07.2014

4

111111

2,069,890.55

05.08.2014

05.08.2014

Total

2,230,220.63

ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349 RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA www.conforturban-ct.rosecretariat@conforturban-ct.ro tel/fax: 0241/67.22.99

> suma de 2.401.966 lei reprezintă suma datorata de Confort Urban SRL la data de 31.12.2019 către Primăria Municipiului Constanta in baza tranzacției judiciare încheiate intre parti, tranzacție ce a avut ca obiect stingerea litigiului din dosarul civil nr.409/118/2013;

> suma de 7.286.655 lei reprezintă redeventa datorata Primăriei Muncipiului Constanta in baza contractului dedelegare a gestiunii nr.46590/03.04.2013;

3.Repartizare profitului realizat la 31.12.2019 si acoperirea pierderilor din exercițiile anterioare

Profitul net in suma de 5.398.938,82 lei al exercițiului 2019 ramas după deducerea rezervei legale 368.661 lei si a profitului reinvestit in suma de 441.393,75 lei la alte rezerve , in conformitate cu prevederile OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale,companiile nastionale si societățile comerciale cu capital integral sau mjoritar de stat sau regiile autonome, Art.l ,alin (1) lit.a),b),c), va acoperi pierderile contabile din anii precedenti.La data de 31.12.2019 Confort Urban SRL,nu are pierdere fiscala de recuperat.

4.1nformatii despre execuția contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație si ale directoratului

Prin contractele de mandat încheiate la nivelul Confort Urban SRL precum si prin planurile de administrate ale conducerii executive si neexecutive, au fost stabiliti indicatorii de performanta de mai jos ,pentru care gradul de realizare conform bugetului de venituri si cheltuieli este următorul:

An 2019

Nr.Crt

Denumire indicator

Valoare bugetata-mii lei

Valoare realizata-mii lei

Procent de realizare propus

Precent de realizare obtinut

I

Total venituri

45,000.00

54,485.00

97%

1.21

2

Profit, obtinut

6,090.00

7,373.00

100%

1.21

3

Productivitatea muncii

191.49

234.85

97%

1.23

4

Rentabilitatea veniturilor

13.53

13.53

100%

1.00

5

Cheltuieli la 1000 lei venit

864.67

864.68

100%

1.000

Cifra de afaceri a crescut fata de anul precedent cu 30% (de la 41.721 mii lei la 54.032 mii lei), indeplinindu-se astfel obiectivul stabilit prin planul de administrare, de creștere a cifrei de afaceri cu 2% in fiecare an de mandat.

In total, in anul 2019, au fost realizate lucrări de intretinere si reparatii carosabil pe o suprafața totala de 228.324,83 mp si trotuare 46.885,10 mp,au fost montate/inlocuite borduri pe o lungime de 22.002,90 ml si puse in opera dale din beton pe o suprafața totala de 1.585,25 mp.

In anul 2019 au fost produse 44.751,36 tone de mixtura asfaltica fata de 37.870,46 tone in 2018,in creștere cu 6.880,90 tone.

Gradul de realizare al veniturilor este de 120 % (planificat 45.000 mii lei-realizat 54.485 mii lei) iar cel al cheltuielilor tot de 120 % (planificat 38.910 mii lei realizat 47.561 mii lei).Cheltuielile cu salariile de 13.405 mii lei , s-au incadrat in limitele aprobate in buget de 13.748 mii lei,, iar profitul brut obtinut este de 6.924 mii lei fata de 6.090 mii lei.

Productivitatea muncii a crescut , de la 191,39 lei/salariat in 2018 la 234,85 lei/salariat in 2019.

Capacitatea de autofinanțare a societății a crescut, astfel ca fata de 2018 veniturile au crescut cu 30.21 % in timp ce cheltuielile au crescut cu 28.23 %, iar profitul net a crescut cu 46.85%.

Cheltuielile cu salariile s-au incadrat in limitele aprobate prin buget, nu au fost înregistrate depășiri ale cheltuielilor bugetate la începutul anului deși veniturile au crescut cu 30% fata de valoarea planificata;Astfel deși cifra de afaceri a societății a crescut de la an la an,incepand cu anul 2017 (2017 vs 2016 o creștere de 8 %, 2018 vs 2017 o creștere de 30% si 2019 vs 2018 o creștere de 30%), cheltuiala cu salariile a crescut intr-un ritm inferior celei a veniturilor (2017 vs 2016 creștere de 7 %, 2018 vs 2017 o creștere de 1%, iar 2019 vs 2018 o creștere de 28% datorita majorării salariului minim in sectorul construcții la 3000 lei conform OUG 114/2018);

5. Alte informații

Societatea Confort Urban SRL la 31.12.2019 nu se înscrie cu obligatii ajunse la scadenta si neachitate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, de sănătate, bugetul local și fondurile speciale, toate obligațiile fiind corect determinate și achitate integral în conformitate cu normele legale în vigoare.

Societatea îndeplinește riguros programele de investiții, menținere-întreținere și reparații la sistemele publice încredințate în gestiune delegată de asociatul unic Consiliul Local al municipiului Constanța, iar conducerea societății depune în continuare eforturi sporite pentru intensificarea obținerii de venituri cât mai mari cu rezultate financiare pozitive, prin creșterea productivității muncii și diversificarea activităților desfășurate până în prezent.

La data de 31.10.2019, in baza sentinței civile nr.407 din 28 August 2019, a avut loc fuziunea prin absorbție intre Confort Urban SRL-societate absorbanta si

Ecosal SRL-societate absorbita.Astfel, asa cum s-a stabilit in sentința anterior menționata, Confort Urban SRL a preluat activul si pasivul societății absorbite, aceasta din urma incetandu-si existenta la data de 31.10.2019.Pentru preluare tuturor elementelor, intre parti s-a încheiat protocolul de predare primire , Confort Urban SRL, prelunad active si pasive in valoare de 881.111 lei; totodată cu ocazia fuziunii au fost întocmite situatii financiare, ariditate conform prevederilor legale, aprobate de asociatul unic prin HCL 4/30.01.2020 si depuse la organele de administrare fiscala sub numărul 200977601-2020 in data de 07.02.2020.

Președinte Consiliul fie Administrație

Ec.FRIGIOIt/]\^n^la1^ariana

S.C. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANȚA J13/699/1997

RO 1875349

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019

NOTAI

ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizări necorporale si imobilizări corporale:

II.

Construcții total din care:

5,840,798

888,217

104,128

6,624,887

a)

Mijloace fixe proprii

5,840,798

888,217

104,128

6,624,887

b)

Mijloace fixe public

0

III.

Echipamente tch., aparate, instalații de măsură și control și mijloace de transport total din care:

10,316,984

2,506,748

14,836

12,808,896

•>)

Mijloace fixe proprii din care:

10,316,984

2,506,748

14,836

12,808,896

a.l.

Echipamente tehnologice

6,612,856

460,775

7,775

7.065,856

a.2.

Aparate de măsură și control

578,936

33,367

6,955

605,348

a.3.

Mijloace de transport

3,125,192

2,012,606

106

5,137,692

b)

Mijloace fixe public

0

IV.

Mobilier și alte active corporale totale din care:

627,509

8,748

10,089

626,168

a)___

Mijloace fixe proprii

627,509

8,748

10,089

626,168

b)

Mijloace fixe public

0

0

0

0

Total imobilizări corporale

16,785,291

3,403,713

129,053

20,059,951

Investiții în curs de exec.

0

4,438

0

4,438

Imobilizări financiare

62,998

78,594

14,182

127,410

v.

Imobilizări nccorporale

33,938

1,464,963

0

1,498,901

Total imobilizări din carc:(I+H+III+IV+V)

16,882,227

4,951,708

143,235

21,690,700

Modificări ale valoni imobilizărilor

Pe parcursul anului 2019, societatea a achiziționat aparate de măsură si control si mobilier-aparatura birotica necesare desfășurării actvitatii in suma totala de 2.495.933,50 lei, aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli al societății cu sursa de finanțare atat din bugetul local, in cuantum de 1.906.662 lei, cat si din fonduri proprii, 589.271,50 lei, conform situației de mai jos:

NrCrt

Denumire mijloc f ix

Valoare

Sursa de finanțare

1

Buldoexcavator pe pneuri

364,412.00

Buget Local

2

Centrala Ferroli

4,145.00

Buget propriu

3

Generator sudura-3 buc

9,540.00

Buget propriu

4

Ciocan demolator-2 buc

11,078.00

Buget propriu

5

Generator curent trifazat

31,200.00

Buget propriu

6

Spălător pneumatic cu jet

29,580.00

Buget propriu

7

Pickammer pneumatic 2 buc

10,820.00

Buget propriu

Total intrări cont 2131

460,775.00

8

9

Laptop 8 GB

Ansamblu taxare "Parcare Verde"

3,850.00

29,517.00

Buget propriu

Buget propriu

Total intrări cont 2132

33,367.00

10

Autoutilitara 3.5 TO Ford

118,400.00

Buget propriu

11

Miniincarcator" Bobcat"

264,900.00

Buget Local

12

Autospeciala transport auto

545,000.00

Buget Local

13

Încărcător frontal

732,350^00

Buget Local

14

Dacia "Logan"-5 buc

210,999.40

Buget propriu

15

Dacia "Lodgy"-2 buc

121,394.10

Buget propriu

Totalintrari cont 2133

1,993,043.50

16 '

Extindere rețea ansamblu supraveghere

8,748.00

Buget propriu

Total intrări cont 2149

8,748.00

Total achiziții mijloace fixe 2019

2,495,933.50

In baza sentinței civile 407/28.08.2019, Confort Urban SRL a fuzionat prin absorbție cu Ecosâl SRL, iar in urma fuziunii, Confort Urban SRL a preluat construcții in suma de 888.217 lei.

O data cu preluarea activelir Ecosal a fost preluat si un autoturism marca Dacia Solenza, amortizat complet in valoare de 19.562,50 lei.

In baza contractului 46590/03.04.2013 SC CONFORT URBAN SRL este administrator al tramei stradale din Municipiul Constanta, valoarea bunurilor fiind evidențiata in posturi extrabilantiere conform prevedrilor OMFP 1802/2014, iar valoarea lor la 31.12.2019 este de 3.867.089.375,27 lei.

Imobilizările financiare sunt reflectate in contul 267 si reprezintă garantii de buna execuție.

Reevaluarea imobilizărilor corporale

Având in vedere prevederile Legii 227/2015-privind Codul Fiscal orice societate comerciala are obligația reevaluării clădirilor o data la 3 ani; la data de 31.12.2019 s-a făcut o evaluare a imobilizărilor corporale-cladiri dar doar pentru impozitare, nu a fost solicitat un al doilea raport in vederea actualizării valorilor din evidenta contabila; raportul de evaluare a fost depus la SPIT Constanta in vederea actualizării valorilor de impozitare.

Imobilizări corporale aferente patrimoniului public

Aceste imobilizări sunt reglementate de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestora și H.G. nr.1031/1999 care aprobă Normele privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrativ teritoriale. Ele au fost respectate de S.C. Confort Urban S.R.L.

c) Deprecieri imobilizări corporale (amortizare)

Nr.

Crt.

Deprecieri imobilizări

Sold 01.01.2019

Amortizări înregistrate în anul 2019

Reduceri

Sold 31/12/2019

1.

Alte imobilizări necorporale

16,085

10,648

0

26,733

2.

Construcții

4,887,669

316,268

100,089

5,103,848

3.

Instalații tehnice și mașini

5,786,286

1,098,796

14,836

6,870,246

4.

Alte instalații, utilaje și mobilier

132,429

20,376

9,187

143,618

Total

10,822,469

1,446,088

124,112

12,144,445

Amortizarea calculată pe tot parcursul anului 2019 a fost prin metoda lineară, iar duratele de viață (de funcționare) au fost cele stabilite prin catalogul aprobat de H.G. 2139/2004. Valoare lunara a amortizării a fost calculata conform Legii 15/1994 in baza cotei de amortizare aplicata la valoarea de intrare a mijlocaelor fixe.

DIRECTOR GENERAL


DIRECTOR ECONOMIC,

Andrei FloriamConstantin


Mărgărit Brindusa Madalina


$

ca ih )pTurban


NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI Șl CHELTUIELI

în anul 2019 societatea nu a provizioane pentru riscuri si cheltuieli.


DIRECTOR ECONOMIC,

Mărgărit Brindusa Madalina

NOTA 3 REPARTIZAREA PROFITULUI

în conformitate cu formularul cod 20 anexă la bilanț, „Contul de profit și pierdere", societatea înregistrează la 31.12.2019 in profit contabil de 6.208.994 lei, rezultat ca diferența intre venituri totale realizate in suma de 54.150.268 lei si cheltuieli totale in suma de 46.776.936 lei si impozit pe profit de 1.164.338 lei.

In conformitate cu prevederile OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale,companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau mjoritar de stat sau regiile autonome, Art.l ,alin (1) lit.a),b),c),profitul realizat la 31.12.2019 va acoperi pierderile contabile din anii precedenti.

Rezerva legala aferenta profitului anului 2019 este in suma de 368.661,88 lei,profitul reinvestit aferent anului 2019 este in suma 441.393,75 lei.


DIRECTOR ECONOMIC,

Mărgărit Brindusa Madalina


NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE SI A REZULTATULUI CONTABIL AL EXERCIȚIULUI

Denumirea indicatorului

2018

2019

2/l%-100

0

1

2

3

1 Venit din exploatare

41,812,315.00

54,109,359.00

29.41

2.Cheltuieli de exploatare

36,297,954.52

46,776,935.78

28.87

Cheltuieli cu materiile prime

5,768,430.00

7,891,324.00

36.80

Cheltuieli cu materialele auxiliare

2,934,843.00

5,098,357.00

73.72

Cheltuieli energia si apa

934,777.00

1,087,003.00

16.28

Cheltuili cu salariile .asigurări sociale si tichete de masa

10,487,246.00

13,086,818.00

24.79

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

5,309,789.00

5,291,340.90

(0.35)

Cheltuieli cu redeventele, locațiile de gestiune si chiriile

947,326.00

709,020.00

(25.16)

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

32,835.00

42,334.00

28.93

Cheltuieli cu primele de asigurare

59,051.00

179,664.93

204.25

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

308,258.00

503,000.16

63.18

Cheltuieli cu studiile si cercetările

5,290.00

20,218.07

282.19

Cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

67,558.80

63,193.52

(6.46)

Cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

84,323.00

79,917.78

(5.22)

Cheltuieli cu deplasări, detasari si transferări

10,654.00

10,985.63

3.11

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

0.00

2,542.17

-

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

855,587.72

3,747,911.06

338.05

SC CONFORT URBAN SRL

ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349 RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA www.conforturban-ct.rosecretariat@conforturban-ct.ro tel/fax: 0241/67.22.99

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

1,256,893.00

339,998.00

(72.95)

Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător

Cheltuieli privind reevaluarea imobilizărilor corporale

Cheltuieli privind redeventa datorata

4,228,065.00

7,286,654.10

72.34

Cheltuieli cu provizioane

1,876,320.00

0.00

Cheltuieli cu amortizarea

1,130,708.00

1,336,653.46

18.21

4. Rezultat din exploatare

5,514,360.48

7,332,423.22

32.97

Venituri financiare

41,434.00

40,909.00

(1-27)

Cheltuieli financiare

-23,769.00

-

S.RezuItat financiar

65,203.00

40,909.00

(37.26)

Cheltuieli cu impozitul pe profit

1,351,498.48

1,164,338.22

6. Rezultat contabil aferent exercițiului 2018/2019

4,228,065.00

6,208,994.00

46.85

In scopul creșteri profitabilității societății si recuperării pierderilor din anii precedenti, conducerea Confort Urban a avut ca si prioritate optimizarea costurilor; in acest sens in anul 2019 veniturile din exploatare au crescut cu 29.41% iar cheltuielile din exploatare au crescut doar cu 28.87%. Cheltuielile cu materialele auxiliare au crescut semnificativ in anul 2019 datorita structurii lucrărilor executate, montat pavele din beton, înlocuit borduri;cheltuielile cu primele de asigurare au crescut deoarece in anul 2019, pentru protejarea patrimoniului si a cash-flow-ului societății pentru conducerea executiva, neexecutiva si membrii Consiliului de Administratitie a fost încheiata o polița de asigurare profesionala;cheltuielile cu serviciile executate de terti au crescut semnificativ datorita contractării serviciilor de execuție de marcaje rutiere precum si a celor aferente platii taxei de parcare prin sms sau card.Cheltuielile cu salariile au crescut datorita majorării salariului minim in sectorul construcții conform OUG 114/2018, dar chiar si asa creșterea cehltueililor de natira salariata a fost inferioara creșterii veniturilor si s-a încadrat in limitele stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.

In concluzie in anul 2019 profitabilitatea companiei a crescut, procentul de creștere al veniturilor a fost superior celui de creștere a cheltuielilor.

DIRECTOR GENERAL,        ___ DIRECTOR ECONOMIC,

Andrei Florian Constantin


Mărgărit Brindusa Madalina


NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR Șl DATORIILOR

Referitor la datoriile facem următoarele precizări:

Datorii

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de lichidare

Sub 1 an

1-5 ani

Peste 5 ani

0

l=2+3+4

2

3

4

Total, din care:

91,710,188

18,249,669

15,440,575

58,019,944

Furnizori

7,627,455

7,627,455

Restructurae ANAF

71,921,184

706,828

14,661,560

56,552,796

Redeventa datorata an 2019

7,286,655

7,286,655

TVA de plata 12.2019

1,263,626.00

1,263,626

Tranzacție judiciara PMC

2,401,966

155,803

779,015.00

1,467,148.00

Alte datorii curente

1,209,302.00

1,209,302.00

Din totalul datoriilor către furnizori, referitor la suma de 2.230.220,63 lei facem mențiunea ca aceasta este datorata furnizorului SHAPIR STRUCTURES SRL, suma care a făcut obiectul contractului de cesiune creanța nr.8524/06.11.2014 si a contractului de cont escrow nr.2680/11.11.2014 cu maturitate 31.01.2015. La data exigibilității suma este încasata de SC CONFORT URBAN SRL, si avand in vedere ordonanța DNA 869/P/2014, suma nu a fost transferata/platita către Shapir Structures.Suma de 2.230.220,63 lei este aferenta facturilor indicate in tabelul de mai jos.

NrCrt

Număr factura

Valoare

Data emiterii

Data scadenta

1

2009067

0.10

30.10.2010

29.11.2020

2

2011359

80,463.04

30.06.2014

30.07.2014

3

2011360

79,866.94

30.06.2014

30.07.2014

4

111111

2,069,890.55

05.08.2014

05.08.2014

Total

2,230,220.63

Referitor la datoriile către Bugetul de stat facem următoarele precizări:

In anul 2019 s-a finalizat inspecția fiscala parțiala in ceea ce privește impozitul pe profit si taxa pe valoare adaugata datorata de Confort Urban in perioada 2012-2017, inspecție finalizata cu Raportul de Inspecție Fiscala nr.2/25.03.2019.ln urma acestui control au fost stabilite suplimentar sume de plata reprezentând TVA in suma de 41.312.749 lei si impozit pe profit in suma de 3.697.597 lei si penalitati de intarzîere/nedeclarare in suma totala de

ggQ         SC CONFORT URBAN SRL

administratorul tramei stradale din municipiul constanța W            Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349

COI |f ORFURBAN R045 BTRL R0NC RT0° E438 6702 BANCA TRANSILVANIA             www.conforturban-ct.ro secretarîat@conforturban-ct.ro tel/fax: 0241/67.22.99

34.597.954 lei;raportul de inspecție fiscala a fost contestat, neexistand la data prezenta o soluție finala.In baga OUG 6/2019 privind restructurarea financiara, Confort Urban SRL, formulează solicitare către ANAF de restructurare financiara (12991/27.09.2019), a întocmit un plan de restructurare aprobat prin HCL 350/2019, iar in data de 15.11.2019 Anaf soluționează cererea Confort Urban SRL emițând următoarele Decizii:

 • a) Decizia 87774.2/15,11.2019 de amanare la plata a obligațiilor bugetare principale astfel TVA 20.454.633 lei si profit 1.500.209 , in total 21.954.842 lei; daca restructurarea financiara se finalizează cu succes aceste obligatii, vor fi anulate prin emiterea unei decizii ANAF la momentul ulterior datei de 31.10.2026.

b)Decizia 87774.1/15.11.2019 de amanare la plata a dobânzilor, penalităților si a tuturor accesoriilor in sumă totala de 34.597.954 lei;la finalul perioadei de restructurare, daca se achita integral obligațiile curente si cele restructurate si sunt îndeplinite toate condițiile sin planul de restructurare, aceste penalitati se anuleaza, in conformitate cu prevederile OUG 6/2019, printr-o decizie a ANAF emisa la momentul respectiv.

c) Decizia 8774/15.11.2019 de înlesnire la plata a obligațiilor bugetare principale, TVA 14.318.164 lei si profit 1.050.145 lei, suma ce se va rambursa lunar începând cu data de 30.11.2020, iar ultima rata va fi scadenta la data de 31.10.2026.

De menționat, ca in vederea încadrării in cerințele prevăzute la Cap.l al OUG 6/2019, Confort Urban SRL a achitat in luna septembrie 2019, 15% din totalul obligațiilor principale datorate, respectiv suma de 6.586.452,45 lei.

Trezoreria societății a înregistrat o scădere de 5.465.649 lei de la 17.243.922 lei la 31.12.2018 la 11.778.273 lei la 31.12.2019; lei.Avand in vedere prevederile Codului de procedura fiscala cu privire la stingerea obligațiilor către Bugetul de stat, in perioada 25.04.2019-30.09.2019, sumele achitate de Confort Urban SRL in conturile bugetului de stat si bugetului asigurărilor sociale, in suma totala de 1.100.663 Iei au fost stinse din sumele datorate in baza RIF-ului.Astfel, in cursul exercițiului 2019, din cash-flow-ul societății a fost achitata suma de 7.687.115,45 lei, suma care nu este aferenta obligațiilor exercițiului 2019.De menționat referitor la trezoreria societății, este si faptul ca la data de 31.12.2019, nu s-au emis facturi pentru lucrările prestate in suma totala de 6.796.396,99 lei; aceasta valoarea este aferenta lucrărilor de întreținere si reparatii trama stradala, sistem de indicatoare rutiere și sistem de semaforizare si nu a putut fi facturata si decontata întrucât la data de 31.10.2019 au fost utilizate in mod integral toate fondurile prevăzute in bugetul de venituri si cheltuieli pentru aceste lucrări din bugetul Primariei;aceasta situație a fost generata de depășirea planului de lucrări si a producției estimate pentru anul 2019 cu un procent de 21%; aceasta suma a fost facturata si încasata integral încasata in anul 2020. Daca trezoreria anului 2019 nu ar fi fost afectata de plățile in valoare de 7.687.115 lei si s-ar fi decontat si prestațiile in valoare de 6.796.396,99 lei, trezoreria societății ar fi avut o creștere de 9.017.862,99 Iei.

Stocurile societății au o valoare mai mare cu 942.241 lei la 31.12.2019-2.840.569 lei,in creștere fata de 31.12.2018-1.898.328 lei

Cheltuielile in avans înregistrate de societate la data de 31.12.2019 in suma de 413.683 lei , reprezintă prime de asigurare (rea si casco), precum si studii si proiecte aferente obiectivelor de investitii publice nefinalizate si sunt cu termen de lichidare de sub 1 an.

_______Creanțele societății la data de 31.12.2019 prezintă următoarea structura:_________

Creanțe

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de lichiditate

Sub 1 an | Peste 1 an

SC CONFORT URBAN SRL

ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349

COI HORI URBAN

RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702     BANCA TRANSILVANIA

www.conforturban-ct.rosecretariat@conforturban-ct.ro tel/fax: 0241/67.22.99

0

1=2 + 3

2

3

Total, din care:

178,549,363

178,549,363

Clienti

10,096,922

10,096,922

Clienti facturi de întocmit

7,519,145

7,519,145

Creanțe in legătură cu asociatii

159,920,124

159,920,124

Alte creanțe

1,013,172

1,013,172

Creanțele in legătură cu asociatii reprezintă valoarea lucrărilor prestate de SHAPIR STRUCTURES către CONFORT URBAN, predate de acesta din urma beneficiarului final (UAT Constanta), a căror valoare la 31.12.2014 nu ajunsese la scadenta, dat fiind modalitatea de plata a acestora, respectiv bilet la ordin cu scadenta 36 de luni de la data procesului verbal de recepție a lucrarilor.ln cursul anului 2020 se va proceda la regularizarea sumei de 159.920.124 Iei.

DIRECTOR GENERAL,


DIRECTOR ECONOMIC,

Andrei Florian Constantin


Mărgărit Brindusa Madalina


NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI Șl METODE CONTABILE

Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 au fost întocmite in conformitate cu următoarele principii contabile:

Principiul continuității activității

Societatea isi va continua in mod normal funcționarea fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

Principiul permanentei metodelor

Societatea aplica consecvent de la un exercițiu financiar la altul politicile contabile si metodele de evaluare.

Principiul prudentei

La întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea si evaluarea s-a realizat pe o bază prudent si, în special:

a)în contul de profit si pierdere a fost inclus numai profitul realizat la data bilanțului;

 • b) datoriile aparute in cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, au fost recunoscute chiar dacă acestea devin evidente numai intre data bilanțului si data întocmirii acestuia;

 • c) deprecierile au fost recunoscute, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit.

Principiul contabilității de angajamente

Efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente au fost recunoscute atunci când tranzacțiile si evenimentele s-au produs {si nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul sau a fost încasat sau plătit) si au fost înregistrate in contabilitate si raportate in situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercițiului, fara a se tine seama de data încasării sau efectuării platii.

Veniturile si cheltuielile care au rezultat direct si concomitent din aceeași tranzacție au fost recunoscute simultan in contabilitate, prin asocierea directa intre cheltuielile si veniturile aferente, cu evidențierea distinctas a acestor venituri si cheltuieli.

Principiul intangibilitatii

Bilanțul de deschidere al exercițiului financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv

In vederea stabilirii valorii corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecăror componente ale elementelor de active si de datorii.

Principiul necompensarii

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă datorit respectiv veniturile cu cheltuielile.

Contabilizarea si prezentarea elementelor din situațiile financiare ținând cont de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului in cauza

înregistrarea in contabilitate si prezentarea in situațiile financiare a operațiunilor economico-financiare reflecta realitatea economica a acestora, punând in evidenta drepturile si obligațiile, precum si riscurile asociate acestor operațiuni.

Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție

Elementele prezentate in situațiile financiare au fost evaluate pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție.

Principiul pragului de semnificație

Entitatea se poate abate de la cerințele cuprinse in reglementările contabile aplicabile referitoare la prezentările de informatii si publicare, atunci când efectele respectării lor sunt nesemnificative.

TEMEIUL LEGAL AL ÎNTOCMIRII SITUAȚIILOR FINANCIARE

 • 1. Reglementările contabile aplicate la întocmirea si prezentarea situațiilor financiare anuale: Reglementările contabile conforme cu Directiva a )V-a a Comunităților Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 31802/2014; OMFP 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare conform Legii nr. 82/1991 cu modificările si completările ulterioare.

 • 2. Prevederile specifice Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și H.G. 1031/1999 privind aprobarea Normelor Metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.

 • 3. Utilizarea estimărilor

întocmirea situațiilor financiare conform O.M.F.P. nr.1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice, înlocuiesc estimările făcute de conducerea societății, cu toate că acestea au fost făcute pe cele mai pertinente informații. Estimările nu coincid întotdeauna cu situațiile financiare.

 • 4. Continuitatea activității

Situațiile financiare întocmite la 31.12.2019, au avut în vedere faptul că societatea își continuă activitatea în viitorul previzibil. Ca atare orice analiză pentru viitor (intrări de numerar de exemplu) este pertinentă și fără restricții din acest punct de vedere.

 • A. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Exista in sold imobilizări necorporale si vor fi amortizate conform planului de amortizare prin metoda lineara. Costurile aferente achiziționării de programe informatice sunt capitalizate si amortizate pe baza metodei liniare pe durata celor 3 ani de durata utila de viata.

 • B. IMOBILIZĂRI CORPORALE Costul inițial al imobilizărilor corporale achiziționate consta in prețul de achiziție, incluzând taxele de import sau taxele de achiziție nerecuperabile,cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obținerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizării corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locui si in condițiile de funcționare. Reducerile comerciale primite ulterior facturării unor imobilizări corporale si necorporale identificabile reprezintă venituri in avans (contul 475 ,Subvenții pentru investitii »), fiind reluate in contul de profit si pierdere pe durata de viata ramasa a imobilizărilor respective. Reducerile comerciale primite ulterior facturării unor imobilizări corporale si necorporale care nu pot fi identificabile reprezintă venituri ale perioadei (contul 758 ,Alte venituri din exploatare »). Reducerile comerciale înscrise pe factura de achiziție care acopera in totalitate contravaloarea imobilizărilor achiziționate se înregistrează in contabilitate la valoarea justa, pe seama veniturilor in avans (contul 475 ,Subvenții pentru investitii »), veniturile in avans aferente acestor imobilizări reluandu-se in contul de profit si pierdere pe durata de viata a imobilizărilor respective.

Costul unei imobilizări corporale construite in regie proprie este determinat folosind aceleași principii ca si pentru un activ achiziționat. Astfel, daca entitatea produce active similare, in scopul comercializării, in cadrul unor tranzacții normale, atunci costul activului este de obicei același cu costul de construire a acelui activ destinat vanzarii. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. In mod similar, cheltuiala reprezentând rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum si pierderile care au aparut in cursul construcției in regie proprie a activului nu sunt incluse in costul activului. Costurile îndatorării atribuibile activelor cu ciclu lung de fabricație (definite ca active care solicita in mod necesar o perioada substanțiala de timp, respectiv mai mare de un an, pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vanzare) sunt incluse în costurile de producție ale acestora, in măsură in care sunt legate de perioada de producție. In costurile îndatorării se include dobanda la capitalul împrumutat pentru finanțarea achiziției, construcției sau producției de active cu ciclu lung de fabricație. Cheltuielile reprezentând diferente de curs valutar constituie cheltuiala a perioadei.

In costul inițial al unei imobilizări corporale se includ si costurile estimate inițial cu demontarea si mutarea acesteia la scoaterea din evidenta, precum si cu restaurarea amplasamentului pe care este poziționată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil si Societatea are o obligație legata de demontare, mutare a imobilizării corporale si de refacere a amplasamentului. Costurile estimate cu demontarea si mutarea imobilizării corporale, precum si cele cu restaurarea amplasamentului, se recunosc in valoarea activului imobilizat, in corespondenta cu un cont de provizioane.

In cazul in care o clădire este demolată pentru a fi construita o alta, cheltuielile cu demolarea si cheltuielile reprezentând valoarea neamortizata a clădirii demolate sau costul activului respectiv, atunci când acesta este evidențiat ca stoc, sunt recunoscute după natura lor, fara a fi considerate costuri de amenajare a amplasamentului.

O imobilizare corporala trebuie prezentata in bilanț la valoarea de intrare, mai puțin amortizarea cumulata si orice pierderi din deprecieri cumulate.

Cheltuielile efectuate in legătură cu imobilizările corporale utilizate in baza unui contract de închiriere, locație de gestiune, administrare sau alte contracte similare se evidențiază, la imobilizări corporale sau drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate, in funcție de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate in legătură cu imobilizările corporale proprii.

In cazul înlocuirii unei componente a unui activ pe termen lung, Societatea recunoaște costul înlocuirii parțiale, valoarea contabila a pârtii înlocuite fiind scoasa din evidenta, cu amortizarea aferenta, daca informațiile necesare sunt disponibile si sunt îndeplinite criteriile de recunoaștere pentru imobilizările corporale.

Piesele de schimb importante si echipamentele de securitate sunt considerate imobilizări corporale atunci când se estimează ca vor fi folosite pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

 • C. STOCURI

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă, costul fiind determinat pe baza metodei primul intrat-primul ieșit (FIFO).

Nu sunt stocuri de producție neterminată.

Pe baza inventarului la 31.10.2019 nu s-au semnalat elemente de stoc devalizate, cu mișcare lentă sau uzate moral și pentru care nu s-au înregistrat provizioane pentru corectarea valorilor.

 • D. CREANȚELE COMERCIALE

Creanțele comerciale sunt recunoscute si înregistrate inițial la valoarea conform facturilor, sau conform documentelor care atesta livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.

Evaluarea valorii recuperabile a creanțelor la data bilanțului se face la valoarea lor probabila de încasare sau de plata. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila a creanțelor se înregistrează in contabilitate pe seama ajustărilor pentru deprecierea. Ajustările pentru depreciere sunt constituite când exista dovezi conform carora Societatea nu va putea incasa creanțele la scadenta inițial agreata. Creanțele neincasabile sunt înregistrate pe cheltuieli când sunt identificate.

Pierderea din depreciere aferenta unei creanțe este reluata daca creșterea ulterioara a valorii recuperabile poate fi legata de un eveniment care a avut loc după ce pierderea din depreciere a fost recunoscuta.

 • E. NUMERAR Șl ECHIVALENTE DE NUMERAR

Disponibilitățile bănești sunt formate din numerar, conturi la banei, depozite bancare pe termen pe termen de cel mult trei luni daca sunt deținute cu scopul de a acoperi nevoia de numerar pe termen scurt, cecuri si efectele comerciale depuse la banei. Descoperitul de cont este inclus in bilanț in cadrul sumelor datorate instituțiilor de credit ce trebuie plătite intr-o perioada de un an.

Pentru situația fluxului de trezorerie, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa, conturi la banei, investitii financiare pe termen scurt, net de descoperitul de cont.

La data de 31.12.2019 societatea nu are expunere fata de nicio instituție bancara.

 • F. DATORII COMERCIALE

Obligațiile comerciale sunt înregistrate la cost, care reprezintă valoarea obligației ce va fi plătită in viitor pentru bunurile si serviciile primite.

 • G. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI Șl CHELTUIELI

La data de 31.12.2019 Confort Urban SRL are constituite provizioane pentru deprecierea creanțelor in suma de 1.957.313 lei cu următoarea componenta.

Nr.crt . “

Denumire client ~

Valoare. “ . provîzîon :

1

TIFFANY'S DREAMS

36,662.87

2

MONDO CAFFE

22,567.06

3

XANTIA COM

13,828.05

4

SENCATA COMPANY

7,542.58

5

BBN HOLIDAYS

335,426.13

6

ALFA AND OMEGA

458.15

7

ALPHA LIGHT DESIGN S

982.82

8

AMETGHIULGEAN

66,720.71

9

AMI DEVELOPMENT

2,180.34

10

AUTO EDIROB

432.66

11

BF&AV FAMILY SRL

167.32

12

BOSTINA CRISTINA MAR

479.14

13

CAN TRANS

4,902.49

14

CARDINAL MOTORS

8,695.92

15

COMBAT PRESS

1,654.04

16

EUCASS

4,315.64

17

FORGEXINSTALTEL SRL

16,323.32

18

FORUM VACANCES SRL

715.97

19

G.C.A. BUSINESS RECY

2,411.62

20

GHITA SEBASTIAN MIHA

290.60

21

GRUP 4 INSTALAT!! SA

506,656.65

22

IASAR BELGHIN

1,532.62

23

INCAȘ SRL

1,567.48

24

LIVAROM

7,360.66

25

MALAGA CLUB

3,472.00

26

MILACT COM SRL

1,361.98

27

MUNICIPIUL CONSTANTA

737,163.18

28

PICO RENT

142,389.56

29

SILVANI

13,557.92

30

TERRA BUILDING CONST

628.76

31

TINIORIS MAR

5,941.00

32

WINE&DINE SRL

8,924.05

TOTAL

1,957,313.29

H. BENEFICII

Societatea a înregistrat un profit contabil in suma de 6.208.994 lei.NOTA 7

ACȚIUNI Șl OBLIGAȚIUNI

SC CONFORT URBAN SRL are capitalul social exprimat în părți sociale și se ridică la suma de 186.932.091,13 lei. Creșterea capitalului social s-a făcut în baza hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.185/30.05.2019 si s-a făcut prin aport in numerar pe baza ordinelor de plată prin care s-au virat sumele în contul societății conform situației de mai jos.De menționat este faptul ca in anul 2019, in baza sentinței civila nr.407/28.08.2019 s-a aprobat fuziunea prin aborbtie cu Ecosal SRL la data de 31.10.2019, iar prima de fuziune ca urmare a operațiunii a fost de 1.109.040 lei.

Sold inițial capital social la 01.01.2019

183,916,389.13


Sold inițial capital social la 01.01.2019__183,916,389.13

Nr.crt

Data

Valoare

Valoare finala capital social

1

28.02.2019

364,412.00

184,280,801.13

2

30.04.2019

809,900.00

185,090,701.13

3

31.10.2019

1,109,040.00

186,199,741.13

4

31.12.2019

732,350.00

186,932,091.13

La data de 31.12.2019 exista o diferența de 2.876.662 lei intre capitalul social înregistrat la Registrul Comerțului in valoarea de 184.055.430 lei si valoarea din balanța de verifîcarejvaloarea capitalului înregistrata in Registrul Comerțului reprezintă valoarea conform proiectului de fuziune întocmit pe baza situațiilor financiare anuale la 31.12.2017.La momentul prezent au fost întocmite documentele in vederea actualizarii/reconcilierii celor 2 valori, in fapt in momentul de fata nu sunt înregistrate in Registrul Comerțului majorările de capital ulterioare momentului 31.12.2017, când a fost apobata fuziunea.Mai jos prezentam componenta sumei de 2.876.662 lei,reprezentând aporturi in numerar efectuate de asociatul unic,astfel:

-470.000 lei in data de 31.03.2018

-500.000 lei in data de 09.05.2018

-364.412 lei in data de 07.02.2019

-545.000 lei in data de 12.04.2019

-264.900 lei in data de 30.04.2019

-732.350 lei in data de 31.12.2019


DIRECTOR ECONOMIC,

Mărgărit Brindusa Madalina

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALAR1AȚI1, ADMINISTRATORII Șl DIRECTORII

Numărul mediu de salariați este 232 la data de 31.12.2019 iar veniturile brute realizate in anul 2019 pe categorii de personal sunt conform situațiilor de mai jos.

DIRECTOR GENERAL^^, Andrei FloriarvConstantiQ


DIRECTOR ECONOMIC,


Mărgărit Brindusa Madalina


a) Salarizarea directorilor și administratorilor

Administratori

135.574

Directori

390.209

Total

525.783

b) Salarizarea personalului administrativ și de producție

Personal administrativ

1.839.249

Personal de producție

9.411.041

Total

11.250.290

NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI EC0N0MIC0-F1NANCIARI

 • 1. Indicatori de lichiditate

 • a) Indicatorul lichidității curente (capitaluri circulante)

  Active curente

  Datorii curente


  191,210,892

  18,249,669


  10.48


 • b) Indicatorul lichidității imediat

Active curente - Stocuri s 188,370,323      -   10.32

Datorii curente                   18,249,669

 • 2. Indicatori de risc:

 • a) Indicatorul gradului de îndatorare

______Capitalul împrumutat______*

Capitalul angajat

unde:

J capital împrumutat = credite peste un an;

J capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.

întrucât capitalul împrumutat reprezintă credite peste un an, societatea noastră nu are angajate astfel de credite și indicatorul nu poate fi calculat..

 • 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informatii cu privire la:

J Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

J Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si actîvitatile comerciale de baza ale entitatii;

J Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar

Costul vânzărilor        54,032,149       _ 1946 ori

Stoc mediu                   2,775,905

J Viteza de rotație a activelor imobilizate, cu excepția patrimoniului public

Cifra de afaceri =      54,032,149      = 6g Qrj

Active imobilizate                  9,546,254

Stocul a fost rulat de 5.66 ori ceea ce este o viteză de rotație foarte bună.

J Număr de zile stocare - indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate:

Stoc mediu


Costul vânzărilor


___          2,705,995        „„c     .000 -i

X365 “     54,032,149      X365 = 18,28 Ze

J Viteza de rotație a debitelor-clienți

 • - calculează eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale;

 • - exprimă numărul de zile până la data care debitorii își achită datoriile către societate.

  Sold mediu clienti


  Cifra de afaceri


  x365 =----------x365 = 89-10 zile


O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților, și în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău platnici).

J Viteza de rotație a creditelor-furnizor - aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. în mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

________Sold mediu furnizori________               6,700,141        ___ _

Achiziții de bunuri (fara servicii) x              54,032,149 X              ■ ae

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

 • 4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care il obține entitatea din banii investiti in afacere:

Profit înaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit Capital propriu

7,373,332

109,281,054


*100= 6.75
NOTA 10

ALTE INFORMAȚII

J Filiale și întreprinderi asociate nu avem, și nici titluri de participare strategice.

J Cifra de afaceri este de 54.032.149 lei și provine din prestări servicii, administrare bunuri în gestiune delegată.

J Onorariile plătite auditorilor în tot cursul anului 2019 se ridică la suma de 120.278,74 lei fara tva defalcata astfel:47.600 lei pentru servicii de audit statutar aferent execritiului financiar 2018, 56.514,29 lei pentru serviciul de întocmire a unui plan de restructurare in condițiile prevăzute de OUG 6/2019, 11.900 lei servicii de audit statutar aferente situațiilor financiare la 31.10.2019 întocmite ca urmare a fuziunii cu Ecosal SRL si 4.264,45 lei suma aferenta monitorizării implementării planului de restructurare;

J In anul 2019 societatea a avut tranzacții cu Primăria Municipiului Constanta in suma de 42.082.593,24 lei si cu clientul RADET Constanta in suma de 272.485,15 Iei, ambele sume fiind valori fara TVA

J In data de 28 august 2019, a fost emisa Sentința Civila nr.407, prin care s-a dispus fuziunea prin absorbție la data de 31 Octombrie 2019,intre Confort Urban SRL-absorbanta si Ecosal SRL-absorbita

J Ulterior datei de închidere a exercițiului financiar, in luna martie a anului 2020 a fost declarata pandemie de covid 19; la nivel național in perioada martie-mai a fost decretata stare de urgenta,perioada in care Confort Urban a suspendat activitatea biroului de ridicări auto parcate ne regulamentar iar salariatii biroului fie au fost relocati in alte sectoare de activitate fie au fost trimiși in șomaj tehnic;activitatea biroului a fost reluata începând cu 1 iunie 2020.Tot in perioada stării de urgenta, activitatea biroului parcari a fost afectata,!n sensul ca au fost clienti care au avut activitatea suspendata in baza Ordonanțelor militare emise pe perioada stării de urgenta si, au solicitat suspendarea contractelor de închiriere locuri de parcare.ln ceea ce privește protecția salariatilor, la locurile de munca unde a fost posibil,desfasurarea activitatii s-a desfasurat online, de la domiciliul acestora,salariatii care aveau concedii de odihna neefectuate le-au efectuat in scopul evitării aglomerării din birouri, au fost procurate materiale dezinfectante si masti de protecție iar programul cu publicul si casieria au fost suspendate, toate încasările facandu-se doar in mediul online;

J In anul 2019 s-a finalizat inspecția fiscala parțiala în ceea ce privește impozitul pe profit si taxa pe valoare adaugata datorata de Confort Urban in perioada 2012-2017, inspecție finalizata cu Raportul de Inspecție Fiscala nr.2/25.03.2019.ln urma acestui control au fost stabilite suplimentar sume de plata reprezentând TVA in suma de 41.312.749 lei si impozit pe profit in suma de 3.697.597 lei si penalitati de intarziere/nedeclarare in suma totala de 34.597.954 lei;raportul de inspecție fiscala a fost contestat, neexistand la data prezenta o soluție finala.In baga OUG 6/2019 privind restructurarea financiara, Confort Urban SRL, formulează solicitare către ANAF de restructurare financiara (12991/27.09.2019), a întocmit un plan de restructurare aprobat prin HCL 350/2019, iar in data de 15.11.2019 Anaf soluționează cererea Confort Urban SRL emițând următoarele Decizii:

 • a) Decizia 87774.2/15.11.2019 de amanare la plata a obligațiilor bugetare principale astfel TVA 20.454.633 lei si profit 1.500.209 , in total 21.954.842 lei; daca restructurarea financiara se finalizează cu succes aceste obligatii, vor fi anulate prin emiterea unei decizii ANAF la momentul ulterior datei de 31.10.2026.

b)Decizia 87774.1/15.11.2019 de amanare la plata a dobânzilor, penalităților si a tuturor accesoriilor in suma totala de 34.597.954 lei;la finalul perioadei de restructurare, daca se achita integral obligațiile curente si cele restructurate si sunt îndeplinite toate condițiile sin planul de restructurare , aceste penalitati se anuieaza, in conformitate cu prevederile OUG 6/2019, printr-o decizie a ANAF emisa la momentul respectiv.

c) Decizia 8774/15.11.2019 de înlesnire la plata a obligațiilor bugetare principale, TVA 14.318.164 lei si profit 1.050.145 lei, suma ce se va rambursa lunar începând cu data de 30.11.2020, iar ultima rata va fi scadenta la data de 31.10.2026.

Societatea comerciala cu răspundere limitata CONFORT URBAN a fost înființata in anul 1997 cu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului al Județului Constanta J13/699/1997, cu sediul in Municipiul Constanta, strada Vârful cu Dor nr.10; societatea desfasoara activitatea principala Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor, COD CLASA CAEN 4211 in condiții de continuitate, capitalul social este in suma de 186.932.091,13 lei si aparține in totaliitate Consiliului Local Municipal Constanta.


DIRECTOR ECONOMIC,SITUAȚIA fluxurilor (le trezorerie la 31 Decembrie 2019

r

Denumirea elementului

31,12.2019

1

Profit net

6,208,994

2

Rezultat reportat din corectare

(79,411,398)

3

Amortizări si provizioane

1,001,621

4

Rezultat preluare fuziune

(75,212)

_5

Rezerve din reevaluare prelate Fuziune

1,155,338

6

Amortizări si provizioane preluate fuziune

27,234

_7

Rezerve preluate fuziune

53,238

Numerar operațional brut

(71,040,184)

Variație fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare

8

Var. materii prime si materiale

(968,219)

9

Var. produse finite

(3,672)

10

Var. ambalaje

(9,886)

11

Var. clienti de încasat

(8,852,029)

12

Var. TVA

35,720,439

13

Var. cheltuieli in avans

(322,808)

14

Var. venituri in avans

19,648

15

Var. avansuri încasate

-

16

Var. furnizori de plătit

1,788,818

17

Var. avansuri furnizori

42,027

18

Var. salarii si alte datorii/creante cu personalul

303,432

19

Var. datorii BAS

(114,387)

20

Var. datorii BS

2,202,448

21

Var. alte impozite si taxe

34,597,954

22

Var. debitori diverși

(15,297)

23

Var. creditori diverși

(79,753)

24

Var. alte creanțe de incasat din operațiuni de asociere

-

25

Var. redeventa

3,058,590

26

Var. alte creanțe

-

27

Var. altor datorii (subvenții)

-

Trezoreria neta din activitatea de exploatare

67,367,305

Fluxuri de trezorerie din activitati de investiție / finanțare

28

Var. active imobilizate brute

(4,744.059)

29

Var. imobilizări financiare

(64,413)

30

Var. aporturi asociati

-

31

Var. majorare capital social

3,015,702

Trezoreria neta din activitati de investiție 1 finanțare

(1,792,770)

32

Creșterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie

(5,465,649)

33

Trezoreria si echivalente de trezorerie la Începutul perioadei

17,243,922

34

Trezoreria si echivalente de trezorerie la sfârșitul perioadei

11,778,273Director Economic

Mărgărit Brin i Madalina
SITUAȚIA modificării capitalului propriu la 31 decembrie 2019 laS.C. CONFORT URBAN S.R.L.

Nr.

Crt.

Element al capitalului 1 propriu

Sold la 01.01.2019

Creșteri

Reduceri

Sold la

31.12.2019

Total din care

Prin transfer

Total din care

Prin transfer

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Capitalul subscris și vărsat 1012 total din care:

183,916389

1,906,662

-

-

-

186,932,091

1.1.

Capital social preluat Ecosal

-

1,109,040

-

-

-

1,109,040

1.2.

Capital social DP 10127

164,478,164

1,906,662

-

-

166384,826

1.3.

Capital social societate 10129

19,438,225

19,438,225

2.

Rezerve total din care:

360,537

1,454,600

1,815,137

2.1.

Rezerve legale 1061

360,537

489,475

850,012

2.2.

Alte rezerve 1068

965,125

-

-

965,125

3.

Rezerve din reevaluare 105 preluate de Ia Ecosal

-

1,155338

1,155338

-

1,155,338

4.

Rezultatul exercițiului financiar

4,228,065

1,980,929

-

6,208,994

5.

Repartizarea profitului

211,403

810,056

211,403

810,056

6.

Rezultat reportat

10,030,269

75,990,181

-

86,020,450

L_

| Total

178,263,319

-70,302,708

1,155,338

-211,403

0

109,281,054

Notele de la 1 la 10 și situațiile cod 30 și cod 40 fac parte integrantă din situațiile financiare.

Față de anul precedent modificările de capital propriu au următoarele explicații:

Creșterile de capital social de la rd.1.2 sunt rezultate din majorarea de capital prin aportul asociatului unic Consiliul Local al municipiului Constanța, cu destinația de retehnologizare a societății;valoarea indicata la punctul 1.1. referitoare la capitalul socii preluat de la Ecosal, reprezintă valorea capitalul social actualizat prin aplicarea ratei de schimb a pârtilor sociale, calculul detaliat regasindu-se in proiectuld e fuziune întocmit in baza situațiilor financiare la 31.12.2017.Asa cum a fost prezentat in detaliu la nota 10 -Alte informatii la situațiile financiare anuale,creștere a de 75.990.181 lei reprezintă in mare parte sumele stabilite suplimentar in urma inspecției fiscale parțiale (tva si impozit pe profit) pentru perioada 2012-2017.

Societatea a înregistrat în anul 2019, un profit net de 6.208.994,45 lei,.Cresterea rezervelor legale a fost determinata de obligativitatea constituirii rezervei legale de minimum 5% din profitul contabil.DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabîlitatîi nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru :

Entitatea: S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

Județul: 13—CONSTANTA

Adresa: localitatea CONSTANTA, str. Vârful cu Dor, nr. 10

Număr din registrul comerțului: J13/699/1997

Forma de proprietate: 12-SOCIETATE COMERCIALA CU CAPITAL INTEGRAL DE STAT

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4211—LUCRĂRI DE

CONSTRUCȚII A DRUMURILOR SI AUTOSTRĂZILOR.

Cod de identificare fiscala: RO 1875349

Conducerea societății, DIRECTOR GENERAL-ANDREI FLORIAN CONSTANTIN si DIRECTOR ECONOMIC - MĂRGĂRIT BRINDUSA MADALINA, isi asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2019 si confirma ca:

 • a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

■ c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.

DIRECTOR GENERAL,
DIRECTOR ECONOMIC,

Mărgărit Brindusa Madalina


C«niabiliLtk: Audi! Consullanld Rț^ur.M* Vnwne

■-_!           ■;             .'I.-- T’15-22 LA.! LC= : 1;

Societatea:

CONFORT URBAN SRL

Constanta, str Vârful cu Dor, nr.10,

Nr.inreg ORC: J13/699/1997

C1F; RO1875349

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către :       Asociatii Confort Urban S.R.L

Opinie cu rezerve

 • 1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății Confort Urban SRL ("Societatea"), cu sediul social in Constanta, Strada Vârful cu Dor, Nr.lO, identificata prin codul unic de înregistrare fiscala RO1875349, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

 • 2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifica astfel:

® Activ net/Total capitaluri proprii:                                 109.281.054 iei

 • • Profitul net al/ pierderea neta a exercițiului financiar:              6.208.994 lei

i -.i’v/

 • 3. In opinia noastra, cu excepția efectelor unor ajustări, care poate ar fi fost ‘^ecesare-xa urmarea a aspectelor metionate in paragrafele 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.674-7 situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidela a poziției financiar^a Societății la data de 31 decembrie 2019 precum si a performantei financiare și-a fluxurilor dktrezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data in conformitate cuOj’dîhul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor conța&îlp priVind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale^consolidate^Jzu. modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").                                       \

Baza pentru opinia cu rezerve                                                              ( ‘    .

 • 4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit

("ISA"), Regulamentul UE nr, 537 al Parlamentului si al Consiliu!ui_Eiirop^an (in cele/ce X urmeaza „Regulamentul"} si Legea nr.162/2017 („Legea") (daco e^cqzuf''peQtruPiE).

Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise țjetaliat in secțiunea^ ' x "Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare" din rap^ul'postrur^^.

___________________________________________________________________________________________________________________■■

HOV A £ r                         TPETORER1A MCUl-^fesTANTA

Hf                                     ’-uo r;.' 1    ''.‘A? o-R .- -'W                         !,r.7S rRF7          yxft' d " ’

Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

 • 4.1 Urmare a inspecției fiscale desfasurata in perioada 07.05.2018- 15.03.2019 pentru sursele de impozit profit si TVA aferente perioadei 01.01.2012 - 31.12.2017 a fost încheiat Raportul de inspecție fiscala din 25.03.2019 in baza caruia a fost emisa Decizia de impunere nr .222/25.03.2019 prin care s-au stabilit, aferent perioadei de raportare, obligatii suplimentare totale de 45.010,346 lei — impozit pe prafit 3.697.597 lei si TVA 41.312.749 lei. La data de 31.12.2018 societatea nu a evidențiat in contabilitate obligațiile suplimentare de plata ca urmare a deciziei de impunere. Ne menținem opinia cu privire la soldurile inițiale. In anul 2019 Societatea a recunoscut in contabilitate obligațiile suplimentare stabilite in urma inspecției fiscale.

 • 4.2 Societatea înregistrează la sfârșitul anului 2018 clienti incerti in suma de 4.255.358 lei pentru care este constituit un provizion de 1.957.313,31 lei. Societatea nu si-a reanalizat in totalitate ajustările pentru depreciere aferente clientilor incerti, astfel suma pentru care nu s-a constituit provizion la finele anului 2018 este de 42.040,52 lei.

La data de 31.12.2018, societatea nu si-a insus’rt ajustările propuse cu privire la acest aspect. Ne menținem opinia cu privire la soldurile inițiale.

 • 4.3 Societatea utilizează ca metoda de evaluare a activelor - valoare justa. Pe baza iestelor efectuate la sfârșitul anului 31.12.2017, si a probelor de audit obținute nu am putut reconcilia valoarea reevaluata cu valoarea rezervelor din reevaluare plus valoarea neta la cost istoric. Conform situațiilor operaționale (registru de mijloace fixe) valoarea rezervelor din reevaluare, inclusiv rezervele din reevaluare realizate la data de 31 decembrie 2017 insumeaza 5.005.650 lei defalcate astfel: rezerve din reevaluare jrie; .J 972.983 (ei si rezultatul din reevaluare realizat de 4.032.667 lei. Conform Situațiilor financiare, la data de 31.12.2017, Societatea prezintă rezultatul reportat j^prezerrtandJ . surplusul realizat din rezerve din reevaluare in suma de 286.695 lei. In concluzie,(rezerva din reevaluare, la data de 31.12.2017 era subevaluata, fara a puteaI^expfiya o"bpiniex5"" privire la valoarea rezervei realizate din reevaluare. Soldurile inițiale aferente celoridoua poziții bilantîere erau denaturate, Societatea înregistrând?in; perioadele anterioare '.- > creșteri ale rezervelor din reevaluare pe seama diminuării soldului conturilor dln)grup?28 "Amortizări privind imobilizările".In anul 2018, Societatea a tfansferatsbrplusul realizat'"' din rezerve din reevaluare, in suma de 286.695 lei in contul 1174 "Rezultat-reportac.. ' provenit din corectarea erorilor". Ca urmare a celor constatate(ma^ sus, ne mentirtem /' opinia cu privire la acele aspecte, in plus, contul 1174 "Rezultat reportat provenit din \ corectarea erorilor" prezintă sold denaturat la sfârșitul exercîtifjfijhfinanciar 2018. Ne z menținem opinia cu privire la cele de mai sus si la 31 decembrie 2019.            y - :

 • 4.4 Conform prevederilor art.19 alin. 2 Legea 227/2015, rezultatuKfisca^e. calpuleaza^ trimestrial/anual, cumulat de la începutul anului fiscal. La data de 31.12 201$, iixjPPZÎWF;

TREZORERIA L’.UN CONSTANTA

GMx yyni a •' pe profit calculat pe baza situațiilor financiare auditate si înregistrat in plus de societate este in suma de 492.592 lei. In acest context, atragem atentia asupra obligației de regularizare a redeventei datorate Primăriei Municipiului Constanta. Ne menținem opinia cu privire la soldurile inițiale ale anului 2019.

 • 4.5 La 31 octombrie 2019 Confort Urban fuzionează cu societatea Ecosal SRL Situațiile financiare aferente exercițiului încheiat la 31.12.2018 ale societății Ecosal au fost auditate de către alta societate. Datorita faptului ca aceste solduri intra in determinarea performantei financiare a Societății, nu putem spune daca aceste solduri conțin denaturări semnificative, denaturând astfel situațiilor financiare ale societății Confort Urban. Opinia noastra asupra asupra situațiilor financiare la 31.12.2019 este cu rezerve din cauza efectelor posibile acestui aspect.

 • 4.6 La sfârșitul anului 2019, valoarea concediilor neefectuate însumează 812.894 lei. Pentru aceasta valoare Societatea avea obligația constituirii unui provizlon. La data de 31.12.2019 Societatea nu si-a insusit ajustările propuse. Opinia noastra prezintă rezerve in acest sens.

 • 4.7 La 31 decembrie 2019 capitalul social subscris varsat înregistrat in evidentele contabile este de 186.932.091 lei, mai mare cu 2.876.661 lei decât capitalul social subscris varsat înregistrat la Registrul Comerțului. Opinia noastra prezintă rezerve In acest sens.

Evidențierea unor aspecte

5.


Atragem atentia asupra Situației fluxurilor de trezorerie ale Societății la data de 31.12.2019. Din disponibilitățile la 31.12.2019 in valoare de 11.778.273 lei, suma de 2.230.220,63 lei reprezintă sume indisponibilizate de Unicredit Bank SA in baza instrucțiunilor primite din partea Confort Urban SA raportat la Ordononta emisa in data de 17.12.2014 in dosarul 869/P/2014 al DNA ST Constanta. Opinia noastra nu exprim^p rezerve in legătură cu acest aspect.

6.


Atragem atentia asupra Notei 1 la situațiile financiare anexate, unde sunt\prezentâțej activele imobilizate ale Societății. Ca urmare a fuziunii cu societatea Ecosal SRL(^u)fost preluate active ale acesteia pentru care nu ne-a fost prezentata fprma'aufentkâli actelor de proprietate.                                           7 >C) f\T V

7.


Atragem atenta asupra Notei 5 la situațiile financiare anexafe/jjnde sunfc-prezentate ~ creanțele si datoriile Societății. La 31 decembrie 2019, Societatea preziqta\gj;reanta)in legătură cu asociatii in suma de 159,920.124 lei reprezentata d^bilete l^opclin cu scadent/" 36 de luni aferente lucrărilor prestate de SHAPIR STRUCTURES/urmand ca inyariuT2G20 sa“ se regularizeze suma.                                   ,—’                    \

 • 8. Asa cum este prezentat si in Nota 10, pandemia provocata le virUsul Covld-19 implica provocări si riscuri suplimentare pentru operațiunile Societarii..Societatea a Ițitreprins deja : masuri necesare pentru a asigura sanatata si siguranța personalului cat^si -pentru^ continuarea activitatii societarii. Pe langa riscul uman, panden            -si un riscCEAUȘESCU & PARTNERS


CantalxliUili* AihIÎI Comullanla Rpsursn Umani!

economic pentru operațiunile viitoare ala Societății. Opinia noastra de audit nu conține rezerve in legătură cu aspectele menționate mai sus.

Alte informații - Raportul Administratorilor

 • 9. Alte informatii includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite întocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 3 si nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acopera si aceste alte informatii.

In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situațiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informațiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ.

Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfășurate, raportam ca:

 • a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate in situațiile financiare anexate.

 • b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative; \ z informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările' contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile finahcianranuale consolidate;

 • c) In plus, in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobandite' id; cursul auditului ) -") situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat lajjata de 31 de^embri€T2î)'19 C cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatiiuncluse'^ir,-'^ Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ                ____

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernapta pentru situatele financiare                                                                        j

 • 10. Conducerea Societății este responsabila pentru întocmirea situatiil^rfinanciare care sa-ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru-acel'co^xr'pl-ințe^

  C’F

  r"'1


  xxn-.CEAUȘESCU & PARTNERS


CnutabiliUite Audi! Consullunla Resurse Umiine

CfZC.T"’ 10.2>;!C =l' CAT’3‘i'0«DAU CC?

pe care conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea de situatii financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare,

 • 11, In întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului in care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nici o alta alternativa realista in afara acestora.

 • 12. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societății.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

 • 13. Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

 • 14. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

/ Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam sl executam proceduri de auditxa rx ~ răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si^ad^cvate7 pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedeteqtace a uneT> denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat ^decatfcel ^ie7 „ nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, ^eoarece^fraud?.

poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, detlaratiifajse si evitarea controlului intern.                                    . ... . i \J 7 1 ■ ~

S înțelegem controlul intern relevant pentru audit,-'in vederea pfoRytariP'de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de-a exprim ' o opinie asupra eficacității controlului intern al Societarii.                 .       77

v7 Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate^caracterul rezonabil a) estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informatii realizate de către conducere.                                      *■                      J

J Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii-de către conduc£rej^^ a contabilității pe baza continuității activitatii si determinamJjjepaza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire |a eV.eoftnerife’7

- -7 \‘           S?;?

TREZOREPtA MWTțTjNSTANTA

1RF7 71V R- V yy<Vl APD7


CEAUȘESCtJ & PARTNERS

Ccntiîbiiih'ih1 Auriii. Cijn-uUdnțtî Rf^.i!r.'>p Jniiinr

AM tcîZCAt’ 7r , u              70-0 ;;,t -c?     ;?i’f


sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia, Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului* Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

J Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informatii, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

 • 15. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

Alte aspecte

 • 16. Acest raport este adresat exclusiv asociatilor Societății si se menționează expres destinatarii conveniti prin contract sau impuși de legislație. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatilor Societății acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri, in măsură permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decât fata de Societate si de asociatii acesteia, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

 • 17. Situațiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte poziția financiara, rezultatul operațiunilor si un set complet de note la situațiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decât Remania. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor cai^jfiu/Vq cunosc reglementările contabile si legale din Romania, inclusiv OMFP nr. 1802/2^14.

In numele CEAUSESCU & PARTNERS S.R.L.: înregistrata in Registru public electronic al auditorilor financiar si firmelor de audit cu

nr. FA1016


Andreea Ceausescu


înregistrat in Registru public electronic al auditorilor financiar si firmelor de audit cu nr. AF3340               _____________

-iritatea pentru Supraveghereaftablica^ AiWnâpi d» Audit Statutar | A5PAAS)

Auditor financiar Cealfesc'u^PartnersS Registrul Publi^EJectronîc: £A1016