Hotărârea nr. 224/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SC CONFORT URBAN SRL PE ANUL 2020

a 5 ROMANȚA


dă JUDEȚUL CONSTANȚA H¥ MUNICIPIUL CONSTANȚA yj CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2020

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 0, (QQ,

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 97375/24.06.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement si raportul înregistrat sub nr. 8057/24.06.2020 al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de Guvern nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice, a HCL nr.50/2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 și HCL nr.52/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2020;

Ținând cont de Decizia Consiliului de administrație al S.C.Confort Urban S.R.L. hr.277/24.06.2020 prin care a fost aprobată rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2020;

în temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. „a", alin.3 lit. „d" și art,196, alin.(l) Ut. „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2020, conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori:

  • - total venituri                                      57.978 mii RON

  • - total cheltuieli                                    49.563 mii RON

  • - rezultat (total venituri-total cheltuieli)              8.415 mii RON

  • - total investiții pentru retehnologizare (utilaje)     4.556 mii RON

din care :

1. dotare utilaje alte surse de finanțare 970 mii RON majorare capital

2. dotări utilaje independente               3.586 mii RON surse proprii

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:pentru, ____

împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție oC-rconsilieri din 27 membri.NR.

România

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local Confort Urban SRL

INDICATORI

0

1

2

I.

; , VENITURI-TOTALE (Rdl=Rd,2+Rd,S+Rd,6)

1

Venituri totale din exploatare, din care:

a)

subvenții, cf.prevederiior legale in vigoare

b)

transferuri, cf. prevederilor in vigoare

2

Venituri financiare

3

Venituri extraordinare

1II.

* '

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21)

1

Cheltuieli de exploatare din care:

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii

B,

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

C.

Cheltuieli cu personalul, din care:

CO

ch. de natura salariata (Rd. 13 + Rd. 14)

CI

ch. cu salariile

C2

bonusuri

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care;

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

-mii lei-

Nr. rd.

APROBAT AN CURENT 2020

Propuneri rectificare an curent 2020

°/o6 = 5/4*100

PREVEDERI 2021

PREVEDERI an 2022

%

9=7/5

10=8/7

3

4

5

6

7

8

9

10

1J

54,515

. 57,978

' 106.35

56,687

57,820

0.98

1.02 ' 1

2

54,515

57,978

106.35

56,687

57,820

0.98

1.02

3

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

4

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

5

30

0

0.00

0

0

0.00

0.00

6

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

7

-   46,626

49,563 .

106:30

50,553

51,565

J 1.02

1.02

8

46,626

49,563

106.30

50,553

51,565

1.02

1.02

9

26,456

26,808

101.33

27,344

27,891

1.02

1.02

10

5,515

7,365

133.54

7,512

7,663

1.02

1.02

11

13,455

14,190

105.46

14,474

14,763

1.02

1.02

12

12,046

12,782

106.11

13,038

13,298

1.02

1.02

13

11,037

11,598

105.08

11,830

12,067

1.02

1.02

14

1,009

1,184

117.34

1,208

1,232

1.02

1.02

15

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

16

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

17

798

798

100.00

814

830

1.02

1.02

18

610

610

100.00

622

635

1.02

1.02

INDICATORI

Nr. rd.

APROBAT AN CURENT 2020

Propuneri rectificare an curent 2020

%6= 5/4*100

PREVEDERI

2021

PREVEDERI an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D.

Alte cheltuieli de exploatare

19

1,200

1,200

100.00

1,224

1,248

1.02

1.02

2

Cheltuieli financiare

20

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

III

4 -

REZULTATUL BRUTfprofit/pierdere) ! , -; .

! 22

'7,889

8,415

106.67

6,134

. 6,255

0.73

1.02

IV

J

IMPOZIT PE PROFIT       t■ '

.. ...                                               ...       ------- -                  i •.. . -....

23

1,262

1,345

106.66

981

1,001

0.73

1.02

y

,i PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA.’ IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

6,627.

L 7,069

106.67

5,152

5,254 -

0.73

l;02

1

Rezerve legale

25

331

353

106.65

307

313

0.87

1.02

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

6,296

6,716

0.00

0

0

0.00

0.00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.

30

0

0

0.00

4,846

4,941

#DIV/0!

1.02

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai muit de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acționarilor, n cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

b)

dividente cuvenite bugetului local

33a

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

INDICATORI

Nr. rd.

APROBAT AN CURENT 2020

Propuneri rectificare an curent 2020

%6= 5/4*100

PREVEDERI

2021

PREVEDERI an 2022

°/o

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

c)

divîdente cuvenite altor acționari

34

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

#DIV/0!

4,846

4,941

#DIV/0!

1.02

vi

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

b

. i b

0.00

3 .0

b

0.00

0.00 .

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din t                  care:                        r

37

0

b

0.00

0

: ’ ‘ o

0.00

0.00

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

e)

alte cheltuieli

42

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

VIII

■ •

SURSE DE FINANȚARE'A INVESTIȚIILOR, din care: ■

43

' 970

- 970

100.00

1,000

■    1,100

1.03

1.10

1

Alocații de la buget/Aport asociat unic

44

970

970

100.00

1,000

1,100

1.03

1.10

alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

■ IX

. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII     <

46

3,261

3,586

, 109:97

3,261

3,261

0.91

1.00

X

i

i1

DATE DE FUNDAMENTARE

0

0

■   0.00

. 0

o           ,

0.00 \

0.00

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

250

250

100.00

257

263

1.03

1.02

2

Nr. mediu de salariați total

49

237

237

100.00

245

247

1.03

1.01

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000

50

4,236

4,494

106.11

4,435

4,487

0.99

1.01

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000

51

3,881

4,078

105.08

4,024

4,071

0.99

1.01

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49J

521

230.02

244.63

106.35

231.38

234.09

0.95

1.01

INDICATORI

Nr. rd.

APROBAT AN CURENT 2020

Propuneri rectificare an curent 2020

%6= 5/4*100

PREVEDERI 2021

PREVEDERI an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

Productivitatea muncii în unități Fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l) x 1000

54

855.29

854.86

99.95

891.80

891.84

1.04

1.00

8

Plăți restante

55

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

9

Creanțe restante

56

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

PREȘEDINTE ȘEDINȚACONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GEN AL, ESCU


Remania

Anexa nr.2 la H.C.L


Județul Constanta- Municipiul Constanta

Consiliul Local

Confort Urban SRL

Anexa 2; Detalierea indicatorilor economico-financia ri prevăzuti in bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 si repartiza rea pe trimestre a acestora

Propuneri an 2019

An curent-2020

°/o

%

Din care:

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat/ conf HG Ordin comun

Aprobat/ conf. hotarîre CA

Preliminat/ Realizat

Aprob at/c onf HG ordin comun

Aprobat/ conf. hotarîre CA

Realizat/ la 31.03.2020

Propuneri rectificare an curent

9 = 8/5*100

10= 8/6a»100

Trim I

Trim II

Trim UI

Trim IV

0

I

2

3

4

4a

5

6a

6b

7

8

9

10

11

12

13

14

’tr

,VENrrURITOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) /  /

•> 1

4S;bddiî

î.45,000

54,485 .

54,515',

54,515 .

.7,484

■ -57,978.

106.41

. 106.35*

,7,484

19,390

_ 40,160

57,978

i

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.s+Rd.9+Rd.i2+Rd.i3+Rd.i4), din care:

2

45,000

45,000

54,485

54,515

54,515

7,484

57,978

106.41

106.35

7,484

19,390

40,160

57,978

a)

din producția vândută (Ftd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

44,920

44,920

54,400

54,435

54,435

7,469

57,898

106.43

106.36

7,469

19,350

40,100

57,978

al)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0

0

0

0

a2)

din servicii prestate

5

38,903

38,903

46,321

43,230

43,230

5,605

51,633

111.47

119.44

5,605

15,000

32,000

51,633

a3)

din redevențe șl chirii

6

5,217

5,217

7,031

9,405

9,405

1,585

5,165

73.46

54.92

1,586

2,500

3,500

5,165

a 4)

alte venituri

7

800

800

1,048

1,800

1,800

278

1,100

0.00

61.11

278

350

600

1,100

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

O

0.00

0.00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

(Rd.lO+Rd.ll), din care:

9

0

0

0

0.00

0.00

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

0

0

0.00

0.00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

0

0.00

0.00

d)

din producția de imcbili^ări

12

0

0

0

0.00

0.00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

0

0

0.00

0.00

0

alte venituri din exploatare (Rd.i5+Rd46+Rd.l9+RtL20+Rd.21), din care:

14

80

80

85

80

80

15

80

94.12

100.00

15

40

60

80

fl)

din amenzi și penalități

15

0

0

0

0.00

0.00

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd.l9). din care:

16

0

0

0

0.00

0.00

- active corporale

17

0

0

0

0.00

0.00

- active necorporafe

18

0

0

0

0.00

0.00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

0

0

0.00

0.00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0.00

0.00

15)

alte venituri

21

60

60

85

80

80

15

80

94.12

100.00

15

40

60

80

2

Venituri finandare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

0

0

0

0

0.00

0.00

a)

din imobilizări financiare

23

0

0

0

0.00

0.00

b)

din Investiții financiare

24

0

0

0

0.00

0.00

c)

din diferențe de curs

25

0

0

0

0.00

0.00

d)

din dobânzi

26

0

0

0

8

0.00

0.00

8

e)

alte venituri finandare

27

0

0

0

0.00

0.00

3

Venituri extraordinare

28

0

0

0

0.00

0.00

iii

CHELTUIELI TOTALE,(Rd3b+R<li31) ^:i';j>«

29,!

'3B,916

1^38,916 ?■

47,112 •••:

j/46,626 r

746,626

6,i89.^‘!

^4?;563 i -

105.20 •

106.30 '

6,789

18,755^

34,601

49Î5M.

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.ll4), din care:

30

38,916

38,916

47,112

46,626

46,626

6,789

49,563

1O5.2O

106.30

6,789

18,755

34,601

49,563

4. Cheltuieli cu bunuri șlservicil(Rd,32'¥M.4Q + RcL4G), din tare; ,                           ■    ’

31

19,000

19,000

24,729

26,456

26,456

3,177

26,803

108.41

101.33

3,177

9,298

18,347

25,303

Al

Cheltuieli privind stocurile Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

10,431

10,431

14,250

13,083

13,083

1,183

14,336

100.60

109.58

1,183

5,148

8,897

14,336

Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-fînancîarî prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2019

An curent-2020

%

%

Din care:

Aprobat/ conf HG ordin comun

Aprobat/ conf. hota rire CA

Preliminat/ Realizat

Aprobat/c onf HG ordin comun

Aprobat/ conf, hotarlre CA

Realizat/ ta 31.03.2020

Propuneri rectificare an curent

9= 8/5*100

10= 8/6a*10O

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

4a

5

6a

6b

7

8

9

10

11

12

13

14

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

5,600

5,600

7,891

6,230

6,230

104

7,183

91.03

115.30

104

3,117

5,000

7,183

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

3,518

3,518

5,100

5,421

5,421

852

5,721

112.18

105.53

852

1,510

2,923

5,721

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

518

518

472

450

450

118

450

95.34

100.00

118

88

288

450

t>2)

cheltuieli cu combustibilii

36

774

774

897

887

887

155

887

98.89

100.00

155

355

628

887

C)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar

37

124

124

172

380

380

33

380

220.93

100.00

33

55

210

380

d)

cheltuieli privind energia șl apa

38

1,189

1,189

1,087

1,052

1,052

194

1,052

96.78

100.00

194

466

764

1,052

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0

0

0

0.00

0.00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

1,230

1,230

954

1,755

1,755

142

1,155

121.07

65.81

142

347

809

1,155

a)

cheltuieli cu întreținerea șl reparațiile

41

83

83

63

80

80

0

80

126.98

100.00

0

57

59

80

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care;

42

958

958

709

1,400

1,400

97

800

112.83

57.14

97

200

600

800

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

0

O

0.00

0.00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

958

958

709

1,400

1,400

91

800

112.83

57.14

91

200

600

800

c)

prime de asigurare

45

189

189

182

275

275

45

275

151.10

100.00

45

90

150

275

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+ Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

7,339

7,339

9,525

11,618

11,618

1,852

11,317

118.81

97.41

1,852

3,803

8,641

11,317

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

0

0

0.00

0.00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

430

430

503

294

294

120

294

58.45

100.00

120

170

250

294

bl)

cheltuieli privind consultanța Juridică

49

430

430

503

294

294

120

294

58.45

100.00

120

170

220

294

c}

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.5i-rRd.53), din care:

50

6

6

6

6

1

5

0.00

83.33

1

2

3

5

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

6

6

5

6

6

1

5

0.00

83.33

1

2

3

5

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0

0

0

0

0.00

0.00

C2)

cheltuieli de redamă și publicitate, din care:

53

0

0

0

0

0.00

0.00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă $1 publicitate, potrivit legii nr, 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0.00

0.00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

0

0

0.00

0.00

- ch. de promovare a produselor

56

0

0

0

0

0.00

0.00

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

0

0

0

0

0.0<J

0.00

dl)

ch. de sponsorizare a duhurilor sportive

58

0

0

0

0

0.00

0.00

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

0

0

0

0

0.00

0.00

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare $1 sociale

60

0

0

0

0

0.00

0.00

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

0

0

0

0

0.00

0.00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri șl persoane

62

5,070

5,070

5,291

5,800

5,800

1,071

5,500

103.95

94.83

1,071

2,445

4,360

5,500

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care;

63

5

5

11

5

5

5

45.45

100.00

2

3

5

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care:

64

0

0

3

3

3

0

3

100.00

100.00

0

2

O

3

- interne

65

0

0

0

#DIV/01

#DIV/0!

0

externe

66

0

0

0

0

0.00

0.00

0)

cheltuieli poștale șl taxe de telecomunicații

67

83

83

68

99

99

23

99

145.59

100.00

23

24

57

99

Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți in bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 si repartiza rea pe trimestre a acestora

1

1        Propuneri an 2019

1

An curent-2020

%

%

Din care:

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat/ conf KG Ordin comun

Aprobat/ conf. hotar!re CA

Preliminat/ Realizat

Aprobat/c onf HG ordîn comun

Aprobat/ conf. hotarlre CA

Realizat/ fa 31.03.2020

Propuneri rectificare an curent

9= 8/5'100

10-8/6a'100

Trlm I

Trlm II

Trlm III

Trlm IV

0

1

2

3

4

4a

5

6a

6b

7

8

9

10

11

12

13

14

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

57

57

42

17

17

3

17

40.48

100.00

3

10

14

17

1)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1,688

1,688

3,610

5,397

5,397

634

5,397

149.50

100.00

634

1,150

3,954

5,397

U)

cheltuieli de asigurare fi paza

70

163

163

163

396

396

80

396

242.94

100.00

80

160

240

396

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

48

48

48

43

43

10

43

89.58

100.00

10

20

33

43

13)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

35

35

8

29

29

0

29

362.50

100.00

0

10

15

29

14)

cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

61

61

0

0

0

0.00

0.00

0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

0.00

0.00

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

0.00

0.00

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgența a Guvernului nr.

109/2011

76

0

0

0

0.00

0.00

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0

0

4

225

225

60

0

0.00

0.00

60

120

180

225

J)

alte cheltuieli

78

0

0

0

0

0

0

PDIV/0!

0.00

0

B. Cheltuieli cu Impozite, taxe șl vărsămlnte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd 83+ Rd.84+Rd.8S), din tare:

79

5,000

5,000

7,627

5,515

5,515

36 .$

7,365

96.56

133.54

36

2,020

4,860

7,365

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0.00

0.00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice șl resursele minerale

81

4,529

4,529

7,287

5,151

5,151

7,000

96.06

135.90

1,736

4,529

7,000

c)

ch. cu taxa de licență

82

0.00

0.00

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0.00

0.00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0.00

0.00

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

471

471

340

365

365

36

365

107.35

100.00

36

284

331

365

C. Cheltuieli dl personalul (Rd.B7+ Rd 100+ Rd 104+ Rd.113)

B6

13,748

13,748

13,405

13,454

13,454

3,181

14,190

105.86

105.47

3,181

6,837

10,494

14,190

CO

Cheltuieli de natura salariata (Rd.8S+ Rd.92)

87

12,610

12,610

12,272

12,046

12,046

2,845

12,782

104.16

106.11

2,845

6,133

9,388

12,782

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care;

88

11,525

11,525

11,262

11,037

11,037

2,664

11,598

102.98

105.08

2,664

5,714

8,638

11,598

a) salarii de bază

89

10,087

10,087

9,957

9,837

9,837

2,552

10,175

102.19

103.44

2,552

4,876

7,438

10,175

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

1,423

1,423

1,305

1,200

1,200

112

1,423

109.04

118.58

112

838

1,200

1,423

c) alte bonificații (conform CCM)

91

15

15

0

0

0

0

0.00

0.00

r p

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care:

92

1,085

1,085

1,010

1,009

1,009

181

1,184

117.23

117.34

181

419

750

1,184

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările șl completările ulterioare, din care:

93

0

0

0.00

0.00

tichete de creșa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0.00

0.00

tichete cadou pentru cheltuieli sodale potrivit Legi) nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;

95

0

0

0.00

0.00

b) tichete de masă;

96

849

849

745

746

746

153

921

123.62

123.46

153

340

630

921

c) tichete de vacanță;

97

0.00

0.00

d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obținut în anul precedent

98

0.00

0.00

Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-fînanciarr prevăzuți în bugetul de venituri șî cheltuieli rectificat pe anul 2020 si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2019

An curent-2020

1

1   %

1 %

Din care:

Aprobat/ cont HG ordin comun

Aprobat/ conf. hotar!re CA

Preliminat/ Realizat

Aprobat/C onfHG ordin comun

Aprobat/ conf. hotărî re CA

Realizat/ la 31.03.2020

Propuneri rectificare an curent

9 = B/5”100

10= 8/Ga*100

Trlm I

Trlm H

Trlm HI

Trlm IV

0

1

2

3

4

4a

5

6a

6b

7

8

9

10

11

12

13

14

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

236

236

265

263

263

28

263

99.25

100.00

28

79

120

263

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din care:

100

0

0

0

0.00

0.00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

0

0

0.00

0.00

bj ch. ca drepturile safartale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești

102

0

0

0

0.00

0.00

c) ch. de natură sala dală aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii ți comitete

103

0

0

0

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat șl a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.l05+Rd.l08+ Rd.lll+ Rd.112), din care:

104

578

578

553

798

796

192

798

144.30

100.00

192

404

606

798

a) pentru dîrectori/directorat

105

423

423

430

569

569

142

569

132.33

100.00

142

284

426

569

- componenta fixa

106

0.00

0.00

- componenta variabila

107

0.00

0.00

b) pentru consiliul de admînistratie/consiliul de supraveghere, din cărei

108

155

155

123

229

229

50

229

186.18

100.00

50

120

180

229

- componenta fixa

109

0.00

0.00

- componenta variabila

110

0.00

0.00

c) pentru AGA șl cenzori

111

0.00

0.00

d) pentru alte comisii șl comitete constituite potrivit legii

112

0.00

0.00

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

113

560

560

580

610

610

144

610

105.17

100.00

144

300

500

610

£>. Alte cheltuieli deexploatare (Rd.U5+Rd.ll8+Rd.ll9+Rd.l20+Rd.l21+Rd.l22), din care:

114

1,168

1,168

1,351

1,200

1,200

395

1,200

88.82

100.00

395

600

900

1,200

«)

cheltuieli cu majorări șt penalități (Rd.l22+Rd.l23), din care:

115

0

0

0

0.00

0.00

-către bugetul general consolidat

116

0.00

0.00

- către alți creditori

117

0.00

0.00

b)

cheltuieli privind activele Imobilizate

118

0.00

0.00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0.00

0.00

d)

alte cheltuieli

120

0.00

0.00

e)

ch. cu amortizarea Imobilizărilor corporale șl necorporale

121

1,168

1,168

1,351

1,200

1,200

395

1,200

88.82

100.00

395

600

900

1,200

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

122

0

0

0

0.00

0.00

fl)

cheltuieli privind ajustările șl provizioanele

123

737

0.00

0.00

fl.l)

- provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

0.00

0.00

f2.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

0.00

0.00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

737

0.00

0.00

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd428+Rd.i29+Rd.l30), din Care;

127

0

0

0

0.00

0.00

- din participarea salariațllor la profit

128

0.00

0.00

Anexa 2: Detalierea indicatorilor econom ico-finandari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2019

An curent-2020

1

|       °/o

°/o

Din care:                  |

Aprobat/ conf KG ordin comun

Aprobat/ conf. hotarlrc CA

Preliminat/ Realizat

Aprobat/c onf HG ordin comun

Aprobat/ conf. hotărî re CA

Realizat/ la 31.03.2020

Propuneri rectificare an curent

9= 8/5*100

10= 8/6a*100

Trlm I

Trlm II

Trlm III

Trlm IV

0

1

2

3

4

4a

5

6a

6b

7

8

9

10

11

12

13

14

- din deprederea imobilizărilor corporale și a activelor drculante

129

0.00

0.00

- venituri din alte provizioane

130

0.00

0.00

2

Cheltuieli financiare (Rd.l32+Rd.l35+Rd.l38), din care:

131

O

0

O

O

O

O

0.00

□.00

O

O

O

O

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.133-t-Rd.134), din care:

132

0

0

0

0.00

0.00

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0.00

0.00

a!)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0.00

0.00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136-t-Rd.13?), din care:

135

0

0

0

0.00

0.00

bl)

aferente creditelor pentru Investiții

136

0.00

0.00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0.00

0.00

c)

alte cheltuieli financiare

138

0.00

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

O

0

0.00

0.00

II I<

1

? '    ’    REZULTATUL BRUT ( profit/pierde re) ,     ■ . ,

,       '             r j (Rtf.l-Rd.29) '     ’     “ -v

■140

6,084 .

6,084

7,373

7,889

695

j r 8,415 .

114.13

106.67

695

641 '

5,502

8,415 .

venituri neimpozabile

141

0.00

0.00

0

0.00

0.00

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0.00

0.00

0

0.00

0.00

IV

",              IMPOZrr.PE PROFIT. ' ....   . . ’

143

973 '

973 , -

>  1,174

1,262

1,262 r

50. .

1,346.

114;65

106.64

50

’ 103

880

1,346

V

-   1

1 V

.-r.DATE DE FUNDAMENTARE, ' l 'J     ' •

i.

•i

■ L_ 4.

K .

1

Venituri totale din exploatare -Rd 2, din care

144

45,000

45,000

54,485

54,515

54,515

7,484

57,978

106.41

106.35

7,484

19,390

40,160

55,575

a

venituri din subvenții si transferuri

145

0.00

o.oa

0

0.00

0.00

alte venituri care nu se iau in calcul

146

0.00

0.00

0

0.00

0.00

2

Cheltuieli de natura salarlala (Rd.87)

147

12,610

12,610

12,272

12,045

12,046

2,845

12,782

104.16

106.11

2,845

5,833

9,192

12,809

a)

148

0.00

0.00

0

0.00

0.00

b)

149

0.00

0.00

0

0.00

0.00

c)

150

0.00

0.00

0

0.00

0.00

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

11,525

11,525

11,262

11,037

11,037

2,664

11,598

102.98

105.08

2,664

5,414

8,442

11,625

4

Nr, de personal prognozei la finele anului

152

264

264

242

250

250

250

250

103.31

100.00

250

243

253

253

5

Nr, mediu de salarlați

153

235

235

232

237

237

235

237

102.16

100.00

235

233

240

240

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilior cu salariile (Rd.l51/Rd.l53)/I2*i000

154

4,087

4,087

4,045

3,881

3,881

945

4,078

100.81

105.08

945

1,936

2,994

4,036

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarlala (Rd.l50/Rd. 153)712*1000

155

4,472

4,472

4,408

4,236

4,236

1,009

4,494

101.96

106.11

1,009

2,086

3,260

4,448

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lel/persoanS)(Rd.2/Rd. 153)

156

191.49

191.49

234.85

230.02

230.02

31.85

244.63

104.17

106.35

31.85

83.22

170.89

241.58

b)

Productivitatea mundl în unități fizice pe total personal mediu ^cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.l53

157

0.00

0.00

0

0.00

0.00

c)

Productivitatea muncii in unltati fizice pe total personal mediu WaQpf/Rd 153

158

0.00

0.00

0

0.00

0.00

ci)

Elemente de calcul a productivității mundl în unități fizice, din care:

159

0.00

0.00

0

0.00

0.00

Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevSzuți tn bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2019

An curent-2020

%

%

Din care;

Aprobat/ conf KG ordin comun

Aprobat/ conf. hotărî re CA

Preliminat/ Realizat

Aprobat/c onf KG ordin comun

Aprobat/ conf. hotarlre CA

Realizat/ (a 31.03.2020

Propuneri rectificare an curent

9= 8/5*100

10a 8/6a*100

Trlm I

Trlm II

Trlm III

Trlm IV

0

1

2

3

4

4a

. 5

6a

6b

7

8

9

10

11

12

13

14

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

0,00

0,00

0

0.00

0.00

- preț mediu (p)

161

0.00

0.00

0

0.00

0.00

- valoare=QPF x p

162

0.00

0.00

0

0.00

0.00

- pondere in venituri totala de exploatare=Rd.l61/Rd.2

163

0.00

0.00

0

0.00

0.00

8

Plati restante

164

0

0

0

0.00

0.00

9

Creanțe restante, din care:

165

0

0

0

0.00

0.00

- de la operatori cu capital integra [/majoritar de stat

166

0

0

0

0.00

0.00

- de fa operatori cu capital privat

167

0

0

0

0.00

0.00

-de la bugetul de stat

168

0

0

0

0.00

0.00

-de la bugetul local

169

0

0

0

0.00

0.00

- de la alte entitati

170

0

0

0

0.00

0.00

10

Credite pentru finanțarea activi tatii curente (sold ramas de rambursat)

171

0.00

0.00

0

0.00

0.00


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARG FULV1AANT0N

RAL, DINESCURemania

Anexa nr.3 la HCL


Județul Constanta-Municipiul Constanta

Consiliul Local

Confort Urban SRL

Anexa 3: GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

-mii lei-

Nr.

crt.

INDICATORI

Prevederi 2019

%

Prevederi an precedent 2018

%

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Realizat

7=6/5

1

2

3

4

5

6

7

I

Venituri totale (Rd.l+ Rd.2+ Rd.3) din care:

45,000

54,485

1.21

49,596

41,898

0.84

1

-venituri din exploatare

44,920

54,400

1.21

49,467

41,815

0.85

2

-venituri din financiare

80

85

1.06

129

83

0.64

3

-venituri din extraordinare

0

0

0.00

0

0

0.00CONTRASEM SECRETAR G FULV1AAN

AZA

RAL,


Anexa nr.4 la H.C.L

Anexa 4: PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI SI SURSELE DE FINANȚARE

ANEXA nr. 4: Programul de investiții/ dotări și sursele de finanțare

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2020

an N+l

2021

an N+2

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

0

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:      . .

4,219

2,495

4,556

' 4,586 >

' 4,686

71"

1

Surse proprii, din care:

1,969

589

3,586

3,586

3,586

a) - amortizare

b) - profit

2

Alocatii de la buqet

3

Credite bancare, din care:

a) - Interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

2,250

1,906

970

1,000

1,100

- Majorări capital Primaria Municipiului Cta

2,250

1,906

970

1,000

1,100

.'CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, . .din care: •.      / •- ..

."II"

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic

- (denumire obiectivi

- (denumire obiectivi

b) pentru utilaje necesare retehnoloqlzaril

admlnlstrarea/refacerea tramei stradale

Sistemul de iluminat public

Fântâni arteziene

Sistemul de semaforizare

Sistemul de indicatoare rutiere

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statutul sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)                    1

ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2020

an N+l

2021

an N+2

2022

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

'■2

Investiții noi, din care: ..

4,219

2,495

4,556

. 4,586 -

4,686

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic cu finanțare din surse proprii

1,969

589

3,586

3,586

3,586

Conform anexa 4.1

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic cu finanțare din surse externe

2,250

1,906

970

1,000

1,100

Conform anexa 4.1

2,250

1,906

970

1,000

1,100

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale            '

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

' 3 '

Investiții efectuate la imobilizările corpo ra le existe n te ( m od ern iză ri), din care:'

-

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

1

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

_

ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2020

an N+l

2021

an N+2

2022

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări '       - corporale)

5t '

Rambursări de rațe aferente creditelor pentru investiți, din care:.

■        V                    .

a) - interne

b)- externe

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statutul sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4 ■

. Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

!

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiți, din care:

f                    1               1

a) - interne                                |

1

b)- externe                              |

1

_______________________________________1


CONTRASEMNEAZĂ

S E C R ETA^GEN ER AL, FULVIAANJg#ELA DINESCU

Lista de investitii (utilaje independente) necesare retehnologizarii in anul 2020 cu finanțare din surse proprii

Anexa 4.1

Nr.Crt

Denumire utilaj

U.M.

Cantitate

Preț unitar fara tva -mii lei

■'

Tota fara TVA-mii lei

1

Rotopercutor SDS

Buc

1

5

5.00

2

Nivela laser

Buc

1

4

4.00

3

Emondor tnfat crengi

Buc

1

4

4.00

4

Autoutilitara 3.5 T

Buc

6

110

660.00

5

Matura mecanica

Buc

1

93

93.00

6

GPSRTK

Buc

1

29

29.00

7

Controller GPS Tapa

Buc

1

4

4.00

8

Soft aviz de traseu/pachet gestionare dat

Buc

1

134

134.00

9

Laptop

Buc

1

9

9.00

10

Xerox multifuncțional

buc

1

3

3.00

11

Stivuite r

Buc

1

92

92.00

12

Cilindru compactor

Buc

1

114

114.00

13

Multiplex finisor

Buc

1

87

87.00

14

Autoutilitara < 3.5 T

Buc

1

59

59.00

15

Soft proiectare asistata

Buc

1

15.5

15.50

16

Mașina colmatat rosturi

Buc

1

25

25.00

17

Server+retea lt

Buc

1

40

40.00

18

Generator Parcare Verde

Buc

1

25

25.00

19

Soft protecție date

Buc

1

126

126.00

20

Buldoexcavator

Buc

1

405

405.00

21

Autobasculanta 8X4

BUC

2

525

1,050.00

22

Componente camera comanda

Buc

1

20

20.00

23

Hale

Buc

1

381

381.00

24

Soft prelucrare date

Buc

I

17

17.00

25

Soft cantor

Buc

1

5

5.00

26

Soft semaforizare

Buc

1

74

74.00

27

Modernizare sistem supraveghere

Buc

1

15

15.00

28

Matura mecanica suplimentare

Buc

1

90

90.00

TOTAL SURSE PROPRII DE FINANȚARE

3,586

Lista de investitii (utilaje independente) necesare retehnologizarii in anul 2020 cu finanțare din surse externe

Nr.Crt

Denumire utilaj

U.M.

Cantitate

Preț unitar fara tva -mii lei

Tota fara TVA-mii lei

1

Matura mecanica

Buc

1

320

320

2

Mic repartizator mixtura asfaltica

Buc

1

575

575

3

Statie preparare mixturi asfaltice

Buc

1

95

75

TOTAL ALTE SURSE DE FINANȚARE

970

TOTAL GENERAL

4,556

Romanța

Anexa nr,5 la H.C.L


Județul Constanta-Municipiul Constanta Consiliul Local

Confort Urban SRL

Anexa 5: MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A PLATILOR RESTANTE

JlNEAZĂ eneral, laq^cu


CONTRAR

FULVIAANTCjr


Nr. crt.

Masuri

Termen de realizare

2019

2020

2021

2022

Realizat/Preliminat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influent

te (+/-)

Rezultat brut f+/-)

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

0

1

2

3

4

b

b

/

a

y

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

1

Calificare profesională a personalului

2

Optimizarea costurilor de producție sa se realizeze cu costuri minime

3

Alte măsuri

4

TOTAL Pct. I

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1 ................

2

Cauza 2 .................

3

Alte cauze

4

TOTAL Pct. II

Pct;iii

TOTAL GENERAL Pct I + Pct. II .'

>      o.?-..'

0 > t

' 0

fir

m _° ' .

0

\'t o

0|

PREȘEDINTA ȘEDINȚA