Hotărârea nr. 223/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 138/2019 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ANUL 2020

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 138/25.04.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2020

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în considerare faptul că pentru realizarea atribuțiilor și competențelor conferite de lege, autoritățile administrației publice locale trebuie să aibă asigurate resurse financiare suficiente, iar una din modalitățile de asigurare a acestor resurse constă în politica locală de stabilire a impozitelor și taxelor locale corelată cu particularitățile geografice, economice, sociale și culturale ale unității administrativ-teritoriale,

în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (3), art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. nr. 138/25.04.2019 privind impozitele și taxele locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2020, după cum urmează:

1, La Anexa nr. 7, după litera C. „Taxa de emitere a avizului de oportunitate", se introduce o nouă literă, litera D. „Taxa de acord unic", cu următorul cuprins:

„D. Taxa de acord unic

 • (1) Prezenta taxă este instituită ca taxă specială în temeiul prevederilor art. 484 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, fiind fundamentată pe necesitatea acoperirii cheltuielilor necesare funcționării și desfășurării activității comisiei înființată prin H.C.L. nr. 38/2020.

 • (2) Taxa de acord unic este instituită pentru prestarea serviciilor privind obținerea, contra cost în condițiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor și acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcții prin intermediul Comisiei pentru acord unic, pe baza documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare, însoțită de documentațiile tehnice de avizare specifice, depuse în format tipărit și/sau electronic.

 • (3) Sumele obținute din această taxă vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a Comisiei pentru acord unic. Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului bugetar, vor fi folosite în anul următor cu aceeași destinație.

 • (4) Cuantumul taxei este de 10 Iei.

 • (5) în cazul în care beneficiarul certificatului de urbanism solicită eliberarea avizelor prin intermediul Comisiei pentru acord unic, acesta va depune la Centrul de Informare Cetățeni o adresă în vederea eliberării unei note de calcul, care va conține cuantumul taxelor aferente eliberării avizelor/acordurilor de către autoritățile și instituțiile cu atribuții implicate în procesul autorizării executării lucrărilor în construcții, în funcție de specificul investiției, potrivit prevederilor legale în vigoare, precum și de către fiecare operator de rețele tehnico-edilitare (apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie, televiziune prin cablu și altele asemenea),

 • (6) După achitarea sumelor menționate la alin. (4) și alin. (5), solicitantul va depune, la Centrul de Informare Cetățeni, cererea pentru obținerea prin intermediul Comisiei pentru acord unic a avizelor și a acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, documentația aferentă și dovada achitării taxelor.

 • (7) Taxa de acord unic se face venit integral la bugetul local al municipiului Constanța.

 • (8) Taxele menționate la alin. (5) se virează în cuantumul cuvenit, în contul fiecărui emitent al avizelor sau acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcții, conform celor stabilite prin nota de calcul întocmită de funcționarii publici din cadrul Direcției Urbanism.

 • (9) Sunt scutite de la plata taxei de acord unic următoarele categorii de contribuabili:

 • a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele ne recăsătorite ale veteranilor de război;

 • b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului;

 • d) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural.

 • e) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii.

 • f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate.

 • (10) Scutirea se acordă persoanelor îndreptățite, pe baza documentelor justificative care atestă încadrarea acestora într-una din categoriile susmenționate, documente ce vor fi anexate adresei menționate la alin.(5).

 • (11) Responsabilitatea verificării achitării taxei revine Direcției Urbanism.

 • (12) Responsabilitatea încasării revine Direcției Urbanism și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.'1

 • 2. La Anexa nr. 8, articolul 2 alin. (4), se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 2 (4) Contravaloarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol în cuantum de 35 lei va fi suportată de solicitantul atestatului de producător."

 • 3. La Anexa nr. 9, articolul 4 alin. (2), se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 4 (2) Prin sintagma "complex hotelier" se înțelege structura definită la paragraful (4) al Cap. V din Anexa nr. 6 a prezentei hotărâri, respectiv:"

 • 4. La Anexa nr. 9, articolul 5 alin. (1) pct. 13, se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 5 (1) Taxe locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice aparținând municipiului Constanța:

13.

Activități cu caracter social/cultural/sportiv de tipul: spectacole în aer liber, concerte, festivaluri (culturale, culinare, etc.), târguri, expoziții, campanii medicale etc. - exclusiv organizare de nunți, botezuri), altele decât cele non-profit

a) Evenimente de tip: spectacole în aer liber, concerte, festivaluri și altele asemenea, inclusiv activitățile conexe acestora (evenimente culturale, culinare, de divertisment etc.), pentru: Piața Ovidiu, Poarta 1

* Prin eveniment se înțelege perioada cuprinsă între 2-5 zile necesare pentru: montare, scenotehnică, eveniment propriu-zîs și aducerea la starea inițială a amplasamentului

 • - 6.000 lei/eveniment pentru suprafețe mai mici de 500 mp, inclusiv;

 • -8.000 lei/eveniment, pentru suprafețe cuprinse între 501 mp și 1000 mp, inclusiv;

-12.000 lei/eveniment pentru suprafețe cuprinse între 1001 mp și 5000 mp, inclusiv;

-15.000 lei/eveniment pentru suprafețe mai mari de 5000 mp.

** Dacă numărul de zile solicitate este mai mare de 5 zile se va achita o taxă suplimentară de:

-1.000 lei/zi

b) Evenimente de tip: spectacole în aer liber, concerte, festivaluri și altele asemenea, inclusiv activitățile conexe acestora (evenimente culturale, culinare, de divertisment etc), pentru celelalte zone

* Prin eveniment se înțelege perioada cuprinsă între 2-5 zile necesare pentru: montare, scenotehnică, eveniment propriu-zis și aducerea la starea inițială a amplasamentului

 • - 4.500 lei/eveniment pentru suprafețe mai mici de 500 mp, inclusiv;

 • - 6.000 lei/eveniment pentru suprafețe cuprinse între 501 mp și 1000 mp, inclusiv;

 • - 10.000 lei/eveniment pentru suprafețe cuprinse între 1001 mp și 5000 mp, inclusiv;

 • - 13.000 lei/eveniment pentru suprafețe mai mari de 5000 mp.

** Dacă numărul de zile solicitate este mai mare de 5 zile se va achita o taxă suplimentară de:

- 300 lei/zî

c) Evenimente sportive, activități de recreere, relaxare, socializare etc.

* Prin eveniment se înțelege perioada cuprinsă între 1-3 zile necesare pentru: montare, scenotehnică, eveniment propriu-zis și aducerea la starea inițială a amplasamentului

-1.000 lei/eveniment

** Dacă numărul de zile solicitate este mai mare de 3 zile se va achita o taxă suplimentară de:

-100 lei/zî

d) Târguri, expoziții, campanii medicale etc.:

Zona A

Zona B

d.l) fără desfășurare de activități comerciale și de alimentație publică

2,66 lei/mp/zi

1,59 lei/mp/zi

d.2) cu desfășurare de activități comerciale, exclusiv alimentație publică

3,71 lei/mp/zi

2,66 lei/mp/zi

d.3) cu desfășurare de activități comerciale, inclusiv alimentație publică

5,30 lei/mp/zi

4,25 lei/mp/zi

e) Activități sportive și de recreere (patinoar, echipamente de agrement, etc.)

0,80 lei/mp/zi

 • 5. La Anexa nr. 9, articolul 6 alin. (1) pct. 13, se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 6 (1) Taxe locale pentru utilizarea locurilor publice aparținând municipiului Constanța, din Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță:

13

Activități cu caracter social/cultural/sportiv de tipul: spectacole în aer liber, concerte, festivaluri (culturale, culinare, etc.), târguri, expoziții, campanii medicale, etc. - exclusiv organizare de nunți, botezuri), altele decât cele non-profit

 • a) Evenimente de tip: spectacole în aer liber, concerte, festivaluri și altele asemenea, inclusiv activitățile conexe acestora (evenimente culturale, culinare, de divertisment etc.):

 • b) Evenimente de tip: spectacole în aer liber, concerte, festivaluri, fără activități conexe:

* Prin eveniment se înțelege perioada cuprinsă între 2-5 zile necesare pentru: montare, scenotehnică, eveniment propriu-zîs și aducerea la starea inițială a amplasamentului

-8.000 lei/eveniment

- 2.000 lei/eveniment

** Dacă numărul de zile solicitate este mai mare de 5 zile se va achita o taxă suplimentară de:

- 300 lei/zi

c) Evenimente sportive, activități de recreere, relaxare, socializare etc.

* Prin eveniment se înțelege perioada cuprinsă între 1-3 zile necesare pentru: montare, scenotehnică, eveniment propriu-zis și aducerea la starea inițială a amplasamentului

- 1.000 lei/eveniment

** Dacă numărul de zile solicitate este mai mare de 3 zile se va achita o taxă suplimentară de:

- 100 lei/zi

d) Târguri, expoziții, campanii medicale, etc.:

Zona A

Zona B

d.l) fără desfășurare de activități comerciale și de alimentație publică

2,66 lei/mp/zi

1,59 lei/mp/zi

d.2) cu desfășurare de activități comerciale, exclusiv alimentație publică

3,71 lei/mp/zi

2,66 lei/mp/zi

d.3) cu desfășurare de activități comerciale, inclusiv alimentație publică

5,30 lei/mp/zi

4,25 lei/mp/zi

e) Activități sportive și de recreere (patinoar, echipamente de agrement, etc.)

0,80 lei/mp/zi

6. La Anexa nr. 14, punctul 10 al art. 6, se modifică și va avea următorul conținut:

„10. Direcția Urbanism

10.1. Taxa pentru eliberarea avizului de oportunitate în vederea asigurării dezvoltării echilibrate, coerente și durabile a teritoriului național, autoritățile administrației publice locale își armonizează deciziile în domeniul planificării teritoriale, prin corelarea activităților de utilizare și planificare a teritoriului de la etapa de inițiere a documentațiilor până la etapa de implementare, aplicare și monitorizare cu privire la proiectele de planuri de amenajare a teritoriului sau de urbanism pentru proiectele care au ca scop dezvoltarea de investiții pe zone aflate la limita unității administrativ-teritoriale.

La nivelul municipiului Constanța, prin H.C.L. nr. 283/2016, a fost constituită Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, denumită în continuare Comisia, care este un organ consultativ cu atribuții de analiză, expertîzare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-șef, în scopul îmbunătățirii calității deciziei referitoare la dezvoltarea spațială durabilă.

Din componența comisiei fac parte specialiști atestați din domeniul urbanismului, arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei, precum și din domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri constructori, ingineri de rețele edilitare, transport.

Atribuțiile comisiei sunt prevăzute în Regulamentul de funcționare aprobat prin H.C.L. nr. 283/2016.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.A.P. nr. 233/2016, persoanele care solicită emiterea avizului de oportunitate trebuie să facă dovada achitării unei taxe pentru acest document având în vedere faptul că această comisie nu face parte din aparatul de specialitate al primarului, iar rolul său este de a sprijinii și de a corela deciziile luate la nivel local în domeniul amenajării teritoriului și urbanism.

Secretariatul Comisiei este asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului-șef, care se va asigura de existența tuturor documentelor necesare eliberării avizului inclusiv a dovezii de plată a taxei pentru eliberarea avizului de oportunitate.

Taxa pentru eliberarea avizului de oportunitate este folosită pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a Comisiei precum și pentru remunerarea membrilor externi ai acesteia, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

10.2. Taxa de acord unic

Luând în considerare dispozițiile art. 45 alin. (I1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 193/2019 și ale Hotărârii Consiliului local al municipiului Constanța nr. 38/30.01.2020 privind înființarea Comisiei pentru acord unic în structura arhitectului șef din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța, la nivelul autorității publice locale s-a constituit o comisie care are rolul de a facilita contribuabililor obținerea avizelor necesare pentru autorizațiile reglementate de Legea nr. 50/1991 cu scopul de a simplifica procedurile administrative și de creștere a operativității în procesul autorizării executării lucrărilor de construcții.

Pentru funcționarea comisiei, autoritățile publice locale au obligația instituirii unei taxe speciale pentru activitățile efectuate de către aceasta.

în aceste condiții, în conformitate cu prevederile art. 484 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, s-a instituit taxa de acord unic cu scopul de a acoperi cheltuielile necesare funcționării și desfășurării activității comisiei înființată prin H.C.L. nr. 38/2020.

Comisia își va desfășura activitatea în baza regulamentului aprobat conform art. 3 din H.C.L. nr. 38/2020.

Taxa de acord unic este instituită pentru prestarea serviciilor privind obținerea, contra cost în condițiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor și acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcții prin intermediul Comisiei pentru acord unic, pe baza documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfîințare, însoțită de documentațiile tehnice de avizare specifice, depuse în format tipărit și/sau electronic.

Sumele obținute din această taxă vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a Comisiei pentru acord unic. Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului bugetar, vor fi folosite în anul următor cu aceeași destinație.

în cazul în care beneficiarul certificatului de urbanism solicită eliberarea avizelor prin intermediul Comisiei pentru acord unic, acesta va depune la Centrul de Informare " Cetățeni o adresă în vederea eliberării unei note de calcul, care va conține cuantumul taxelor aferente eliberării avizelor/acordurilor de către autoritățile și instituțiile cu atribuții implicate în procesul autorizării executării lucrărilor în construcții, în funcție de specificul investiției, potrivit prevederilor (egale în vigoare, precum și de către fiecare operator de rețele tehnico-edilitare (apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie, televiziune prin cablu și altele asemenea).

Responsabilitatea verificării achitării taxei revine Direcției Urbanism.

Responsabilitatea încasării revine Direcției Urbanism și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local. *

Art. II Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Instituției prefectului județului Constanța în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local și tuturor direcțiilor din cadrul Primăriei municipiului Constanța, și o va aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al municipiului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:            pentru,

împotrivă. 0 abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.