Hotărârea nr. 222/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. INDUSTRIALĂ NR.11 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 54,52 MP

; H OTÂRĂRE

privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Industrială nr.ll,

în suprafață de 54,52 mp

A

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ?>0 F)g

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 94068/17.06,2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr, 96282/22.06.2020;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr.513/28,11.2019, anexa 6, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor car£ aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • - HCL nr.74/28.02.2020, art.5, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • - HCL nr.261/31.07.2017, art.2 și art.3 alin.(l) privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere cererea de cumpărare nr.114904/12.06.2019, depusă de către SC Plasty Prod SRL;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.c, alin.6 lit.b, art.354 art.355, art.363, alin.l, alin.2, alin.4 și ale art.196 alin.l, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

‘ HOTĂRĂȘTE

I

Art.l. Se aprobă Oportunitatea vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, Ștr. Industrială nr.ll, în suprafață de 54,52 mp, proprietate privată a municipiului Constanța, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr. R114904/20.12.2019.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru. Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

__pentru, <-r . împotrivă, .abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membrii.CONSTANȚA

■ț


PLAN DE SITUAT

Scara 1:500

Adresa: UAT CONSTANTA          £

UI

<


Mun. Constanta, Zona - Str. Industriala

Suprafața masurata: S = 54.52 mp

(OSo.

zo

^LU

><

ct


US T

Q£ iPU®’odSKU


p,opr.P'ast7


co m o 7J m


f lĂocfni^ c£


n^Ș.cnOP^MlNlE

Tabel de Coordonate

Zona - Sos. Industriala nr.l 1


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

X[m]

Y[m]

1

2 3

4 5

6 7

8

9

10 11

12 13

301738.433 301741.044 301743.655 301746.689 301746.996 301749.775 301750.163 301733.274 301730.939 301733.104 301733.172

301735.073 301734.511

786729.505 786742.703 786755.901 786770.782 786770.734 786786.453

786786.387 786698.479 786686.327 786698.631 786698.952 786710.190 786710.284

13.454 13.454 15.187 0.311

15.963 0.394

89.516 12.374 12.493

0-328 11.398

0.570 19.617

S(tcrcn)= 54.52 mp* Sistem de Proiecție Stereografic 1970