Hotărârea nr. 221/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. PESCARILOR NR.35A ÎN SUPRAFAȚĂ DE 79 MP

i H OTĂRÂRE privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Pescarilor nr.35A

I în suprafață de 79 mp

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de                         ;

Luând în dezbatere' referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 94066/17.06.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociâle, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța!, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr. 96280/22.06.2020;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr.25/30.Q1.2020,  anexa  5,  privind  completarea  și actualizarea

inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • - HCL nr.48/28.0^2.2017,  anexa  2,  privind  completarea  și  actualizarea

inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • - HCL nr.261/31.07.2017, art.2 și art.3 alin.(l) privind aprobarea metodologiei de vânzare^ a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu mmodificările si completările ulterioare;

Având în vedere cererea de cumpărare nr.200495/17.10.2019, depusă de către Pufleanu Dumitru; ;

J 7

în temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.c, alin.6 lit.b, art.354 art.355, art.363, alin.l, alin.2, alin.4 și ale art.196 alin.l, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

i

’ HOTĂRĂȘTE

j

Art.l. Se aprobă oportunitatea vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, £tr. Pescarilor nr.35A, în suprafață de 79 mp, proprietate privată a municipiului Constanța, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr. R200495/07.05.2020.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,   —' împotrivă. J— . abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ /

SECRETARĂ GENERAL,

FULVIA ANTumMELA DINESCU


CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU


TT SPRE N£SCHiM3ARE n-.    2-<oo h BS"


307540PREȘEDINTE ȘEDINȚ


>' A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

1

Cc

79

-Lot propus-

TOTAL

79

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

TOTALI INVENTAR DE COORDONATE Stereografîc 1970

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i.i+1)

Nord [m]

Est [m]

1

307553.560

791791.500

1.855

2

307551.785

791790.961

6.560

3

307545.250

791791.528

5.813

4

307539.683

791789.856

1.945

5

307537.958

791788.958

4.515

6

307534.120

791786.580

10.334

7

307533.141

791796.868

5.978

8

307538.913

791795.313

15.135

S(1)=78.78mp P=52.134m


CONTRA SECRETA FULVIAA307540


AL, INESCU