Hotărârea nr. 220/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. TRAIAN NR.9, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 100,34 MP, CĂTRE MEMIȘ CELIK – ONÜR

cOHSTANr.

3 ROMÂNIA

județul constanța

ftîj Iii Municipiul Constanța

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Traîan nr.9, în suprafață de 100,34 mp, către Memiș Celîk - Oniir

?

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, numitului Memiș Celik -Onur (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

« Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

ANEXA LA

HCLM NR. /MpAnexa 1.35 la regulament


PllAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI


scara 1:200

„ Nr^capastral

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

148

Constanta, Str. Traian nr. 9

Carte funciara nr.

UAT |            CONSTANTA


gf----------------—.

| PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

SERVICIUL CADASTRU '


VIZAT SPRE NESCHI,‘VISARE

Nr. /^Ob/Z-

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

148

Teren împrejmuit cu gard de lemn (1-2),

delimitat de construcții (2-3-4-5-6-1)

TOTAL

148

Cod

Destinația

Suprafața construita Ia sol (mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala măsurată a imobilului= 148 mp Suprafața din act = 143 mp

, .Executant, S.C. Geocad

Mh?i^SS’cif 1C at

' xConnrm;exec^(areymasurMPn[or<la>tctcnl       £ \

cdrectirudine^.intQb^nTdocufiEntațiel câ Jastralesi | «fXireSpbndfentâLa^feia^U Șalitârea dfip ț^rep no$7 | ;    ' ' ^.'Semnatira\ istamp^arii3pQQC ași;

Inspector, Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si Jtribuirea numărului cadastral

.■Uî'C’t ■ 77 " ~     .....,

1         ।. Sgmnatura si parafa         «V.", |

j                                  ■•■2 6 IUN. 7019

1--------! 'Da,a 1