Hotărârea nr. 22/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OCUPĂRII PRIN CONCURS A UNOR POSTURI VACANTE DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind aprobarea ocupării prin concurs a unor posturi vacante din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța

_ Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

3 Ml, .

Luând în dezbatere:

-referatul de aprobare înregistrat sub nr. 7455/15.01.2020 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul înregistrat sub nr. 8668/16.01.2020 al Serviciului resurse umane, raportul înregistrat sub nr.378/15.01.2020 al Serviciului RUNOS - relații cu publicul din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

Având în vedere prevederile                                                 :

-Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare,

-Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii cu modificările și completările ulterioare,                                                                           j

-Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea șl completarea unor acte normative în domeniul sănătății în vederea descentralizării,

-Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurj publice cu modificările și completările ulterioare,

-Ordinului nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistență medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, emis de Ministerul Sănătății.                       ?

-Ordinului nr. 834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de conducere, precum și funcțiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare față de salariul de bază emis de Ministerul Sănătății,

1 -Hotărârii de Guvern nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sai| temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare,                                                          !

-Ordinului nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea șj promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar emis de Ministerul Sănătății,

-Ordinului nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist,’ farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment diri unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi cu modificările și completările ulterioare,            ;

-Ordinului nr.846/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanța emis de Ministerul Sănătății si Ordinul nr; 1037/2010 privind modificarea Ordinului nr.846/2010 privind aprobareă structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta, emis de Ministerul Sănătății, adresa nr.XI/A/60783/CSA/13270/20.12.2010 avizata de Primăria municipiului Constanța, adresa nr.XI/A/42175/CSA/8297^ 26.07.2011;

Având în vedere Protocolul de predare-preluare nr. 91704/07.07.2010, încheiat între DSPJ Constanța și Primăria municipiului Constanța/Consiliul local Constanța; 1 în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit.c și art. 196 alin. 1 liti a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; f

HOTĂRĂȘTE

ART. 1 Se aprobă ocuparea prin concurs a cinci posturi vacante, după cum urmează:

-1 (un) post vacant de infirmieră - Secția clinică boli infecțioase copii;

-1 (un) post vacant de asistent medical PL specialitatea medicală - Camera de

gardă;


-1 (un) post vacant de chimist S specialitatea chimie - Laborator analize medicale;

-1 (un) post vacant de biolog S specialitatea biolog - Laborator analize medicale;

-1 (un) post vacant de asistent medical principal PL specialitatea laborator -f Laborator analize medicale;

ART. 2 Ocuparea posturilor vacante din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, se va realiza cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pentru anul 2020.

ART. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în vedereș aducerii la îndeplinire, Serviciului resurse umane și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.                                                                e

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:                          ;

pentru


împotrivă


abțineri.
CONTRASEMNEZĂ, SECRETAR, GENERAL

MARCELA ENAjCHE