Hotărârea nr. 219/2020

HOTARARE DE CONSILIUP RIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. MUGURULUI NR. 45, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 85 MP, CĂTRE MIHAI SIMONA – MARIANA

>     HOTĂRÂRE

privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Mugurului nr-45, în suprafață de 85 mp, către Mihai Simona - Mariana

— Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ^4 JdM .

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub hr. 94064/17.06.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și,;raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr. 96276/22.06.2020;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republi.c.ată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr.206/30.05.2019, anexa nr.6, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • - HCL nr.261/31.Q7.2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere cererea nr.219971/13.11.2019 completată prin adresa nr.228927/26.11.2019, depusă de către Mihai Simona - Mariana;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2, lit. c, alin. 6 lit. b, art. 354, art. 355, art. 364 alin. 1 și alin. 2 șl ale art.196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

i

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă oportunitatea vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Mugurului nr.45, în suprafață de 85 mp, către Mihai Simona - Mariana, confopm planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul proprietate;privată a municipiului Constanța, reprezintă diferență din măsurători, rezultată ca Armare a întocmirii documentației cadastrale identificată cu numărul cadastral 251484 înscrisă în Cartea funciară nr.251484 a UAT Constanța și a încheierii de intabulare nr. 137978/07.10.2019.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr. R228927/22.04.2020.

Art. 2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, Direcției urbanism, Direcției financiare, doamnei Mihai Simona -Mariana (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

G J’rezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: b pentru, ' împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.AZA NE


CONSTANȚA

Nr. 5 /

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE Â IMOBILULUI

Scara 1:200


Nr.cadastral

Supr. măsurată

Adresa imobilului:

185 mp

/

Strada Mugurului nr. 45 - LOT III, mun. Constanta

Cartea funciara nr.

UAT [ CONSTANTA

ANEXĂ LA HCLM NR<-9iq


Număr parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni:

1

CC

185

1-2-3-4-5-7 limita calcan si gard zidărie, 7-8-9 gard metalic, 9-6-1 gard zidărie cu lemn,

Total

185

_____________________________B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Supr.constr. la sol (mp)

Mențiuni:

C1

CL

104

LOCUINȚA PARTER, Supr.construitadesfasurBta=1O4mp

Nu deține certificat de perfoenianta energetica

Total

104

Suprafața totala măsurată a imobilului = 185mp


Suprafața conform acte = 185mp
Confirm executarea nBsuratcrinrlatere^^symjuojai htoemba documen&Sai cadastrale al j&țSbbndanta acesteia cu recitat» dm teren. ZSS* CERTIFICAT

DE *0

Executant jf AUTORIZARE „

ing. Zaharia io Auleirangflr|a RQ’CT'F Nr. 0121

4'QpiN.iUBELIANJ

7AUARIA . '
Inspector,


Stampila BCPI


Nume și Prenume: ȚQDg&GJ LIV1A Funcția:CONSILr-1- "


Data,


CONSILIER GR, IA

W'1”"