Hotărârea nr. 218/2020

HOTARARE DE CONSILIUP RIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A IMOBILULUI-TEREN SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ȘTEFAN MIHĂILEANU NR.44, LOT 1, ÎN SUPRAFAȚA DE 170 MP, CĂTRE GUR BILAL ȘI GUR AYSE, CE FACE, PARȚIAL, OBIECTUL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 28940/2019, ADIȚIONAT, ÎNCHEIAT CU R.A. „EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT” CONSTANȚA

coHSTaw^ ROMÂNIA ,

JUDEȚUL CONSTANȚA

IîJ fli MUNICIPIUL CONSTANȚA consiliul L0CAL

,! HOTĂRÂRE

privind aprobarea,oportunității vânzării directe a imobiluluî-teren situat în municipiul'Constanța, str. Ștefan Mihăileanu nr. 44, lot 1, în suprafață de 170 mp către Gur Bilal și Gur Ayse,

ce face, parțial, obiectu| contractului de închiriere nr. 28940/2019, adiționat, încheiat cu R.A. „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța

J

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 94063/17.06.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale,1 buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr. 96271/22.06.2020.         J

Având în vedere prevederile:

 • - Legii nr.50/1991 privind‘autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările, ulterioare;

 • - Legii nr. 112/1995 pentru:reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărâre nr.20/17.01.îl996 pentru stabilirea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 .pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute in proprietatea statului;

 • - Hotărârea nr. 11/1997 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996

 • - Legii nr.10/08.02.2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22'decembrie 1989;

 • - Legea nr. 1/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989;

 • - Decizia nr.3 din 30.01.2017 a înaltei Curți de Casație și Justiție - completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

 • - HCL nr.392/2008 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al nrjunicipiului Constanta- anexa 11;

 • - HCL nr. 85/29.04.2010 modificată prin HCL nr. 377/28.12.2016 "privind modificarea HCL nr. 85/29.04.2010 privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate în municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară";

 • - contractul de vânzare-cumpărare nr. 28929/28.08.1997, încheiat în baza Legii nr. 112/1995 cu doamna Ilie loapa-Florica;

 • - contractul de schimb fără sultă nr. 551/06.07.2018 încheiat între Ilie Ioana Florica și Gur Bilal;                        ;

 • - contractului de închiriere teren - curte nr.28940/07.11.2019, modificat prin act adițional nr. 1/27.11.2019;

 • - art. 18 din anexa Ia H.C^.L. nr. 261/31.07.2017, privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare; '

Văzând raportul R.A. „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, nr. 6293/18.05.2020;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. b, art. 354, art. 355, art. 364 alin. 3 și ale art. 196 alin. 1, lit. a din OLIG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă oportunitatea vânzării directe a imobilului - teren situat în municipiul Constanța, str. Ștefan Mihăileanu nr. 44, lot 1, în suprafață de 170 mp, către Gur Bilal și Gur Ayse, ce face, parțial, obiectul contractului de închiriere nr.28940/2019, adiționat, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul în suprafață de 170 mp este ocupat parțial de locuința - parter având nr. cadastral 229139-C1, proprietatea lui Gur Bilal șl Gur Ayse și constituie domeniul privat al municipiului Constanța înscris în cartea funciară nr.229139 a UAT Constanța, conform încheierii de intabulare nr.25713/21.02.2020 și a extrasului de carte funciară nr.25713/21.02.2020 emis de OCPI Constanța.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr. R71009/05.05.2020.

Raportul R.A. „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța nr. 6293/18.05.2020 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Compartimentului contracte avizări și legile proprietății, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, Gur Bilal și Gur Ayse (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici) în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

Xv pentru,        îiTipotrivă,

La data adoptării sunt în funcție /-X

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, '

1 \ n vvk

cn™W./.....

jțineri.

consilieri din 27 membrii.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL/

FULVIA ANTOJ^A DINESCU

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria da folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

170

Teren materializat de zid construcție (15-16-17-18-19-20-21-22-1)

gard de beton (11-12-13-14), nematerializat (14-15,1-2-3-4-5-6-7-

TOTAL

170

-8-9-10-11)

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

■ Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

82

Locuința parter. Suprafața construita desfasurata = 82 mp

TOTAL

82

Suprafața totala măsurate a Imobilului-170 mp Suprafața din act = 170 mp

ANEXA LA
Anexa 1.36 la regulament

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

_____scara 1:200


Suprafața măsurate (mp)


170

229139


Adresa(mobilului


Constanta, Str, Ștefan Mitralleanu nr. 44, Lot 1


304400PRIMĂRIA

SERVICIUL CAD

ViZAT SPRE Nr             --


CONTRASE

SECRETAR G FULVIAANTON


304: i


80

----Satg304400304380

Executant, S.C. Geocad LJmlts S.R.L nu MlhalJBtjgdân , z^ififrri executafe^aș^ ‘lor la teren, zr^^dînea!intr '                 e si

^corespondente ace 5 A 'Î’.L*' Semnătura V ''T

Inspector, Confirm introducerea Imobilului In baza de date Integrata el atribuirea numărului cadastral . Semnătura si parafa

Data