Hotărârea nr. 216/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII DIRECTE ȘI A RAPORTULUI DE EVALUARE CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL, TEREN, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA PERLA - CHIOȘC POLIEDRAL FELIX, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 22 MP, CĂTRE CUȘU TĂNASE ȘI CUȘU TRAIANA

qOHSTAN^ ROMÂNIA

< • JSL-A JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA Blf IM CONSILIUL LOCAL


-e-

Youis .fc* ^«^TAW'țYX**'

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în stațiunea Mamaia, zona Perla - chioșc poliedral Felix, în suprafață de 22 mp, către Cușu Tănase și Cușu Traiana

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de            2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 94054/17.06.2020, avizul Comisiei de specialitate nr, 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr. 96266/22.06.2020;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr. 261/31.07.2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare; ''

  • - HCL nr. 67/28.ț)2.2019 privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, zona Perla - chioșc poliedral Felix, în suprafață de 22,00 mp, Latre Cușu Tănase și Cușu Traiana;

  • - HCL nr. 350/27.09.2018, anexa nr. 1 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor cale aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • - HCL nr.35/2002( privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

Având în vedere‘cererea de cumpărare nr.155145/06.12.2017 depusă de către domnul Cușu Tănase;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b, art. 354, art. 355, art. 363 alin. 6, alin. 7, ărt. 364 alin. î șî alin. 2 și art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă vânzarea directa, precum și raportul de evaluare nr.87,507/05.06.2020 ce stabilește prețul de vânzare în sumă de 7.109,74 euro, fără TVA, al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, în suprafață de 22,00 mp,j situat în stațiunea Mamaia, zona Perla - chioșc poliedral Felix pentru reglementarea urbanistică prevăzută în certificatul de urbanism nr.1753/26.05.2020, cățre Cușu Tănase și Cușu Traiana.

Raportul de evaluare nr.87507/05.06,2020 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Achitarea prețului de vânzare se va face în conformitate cu prevederile HCL nr. 261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Art. 3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și • cadastru, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, Direcției urbanism, Direcției financiare, domnului Cușu Tănase (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votata de consilierii locali astfel:

lf) pentru, împotrivă, abțineri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ/ secretarLgeneral, Fulvia Antowala DIWESCU

CONSTANȚA

Nr. /V'   ^0