Hotărârea nr. 215/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII DIRECTE ȘI A RAPORTULUI DE EVALUARE CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL, TEREN, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA TERASA ȚĂRĂNEASCĂ, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 32 MP, CĂTRE NACEE IONUȚ ȘI NACEE IULIA-ALIDA

GOHSTANr^ românia ,

&    4 JUDEȚUL CONSTANȚA

ffîBI municipiul constanța

HI    I|ț CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în stațiunea Mamaia, zona Terasa Țărănească, în suprafață de 32,00 mp, către Nacee lonuț și

  • 1 Nacee lulîa - Alîda i

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de .3^-      2020. •

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 94052/17.06.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.96265/22.06.2020;

Având în vedere p'revederile:

  • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr. 261/31.07,2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare; <

  • - HCL nr. 345/27.09.2018 privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, zona Terasa Țărănească, în suprafață de 32,00 mp;             ’

  • - HCL nr. 235/13.10.2015, anexa nr. 6 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor caVe aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • - HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

Având în vedere 'cererea de cumpărare nr. 129913/01.10.2014 depusa de către Nacee lonuț și Nadee lulia-Alida;

)

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b, art. 354, art. 355, art. 363 alin, 6, alin. 7, art. 364 alin. 1 și alin. 2 și art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă vânzarea directă, precum și raportul de evaluare nr. 72850/06.05.2020 ce stabilește prețul de vânzare în sumă de 9.545,92 euro, fără TVA, al bunului imobil,1 teren, proprietate privată a municipiului Constanța, în suprafață de 32f00 mp, -situat în stațiunea Mamaia, zona Terasa Țărănească pentru reglementarea urbanistică prevăzută în certificatul de urbanism nr. 1491/14.04.2020, către Nacee lonuț și Nacee luiia-Alida.

Raportul de evaluare nr. 72850/06.05.2020 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Achitarea prețului de vânzare se va face în conformitate cu prevederile HCL nr. 26L/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de.semnarea actului juridic în formă autentică.

Art. 3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Compartimentului contracte, avizări șl legile proprietății, Direcției urbanism, Direcției financiare, domnului Nacee lonuț (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărârea fost votată de cpnsillerii locali astfel:

J? pentru, X. îm potrivă, X   abținerl.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membrii.CONSTANȚA         !

Nr.