Hotărârea nr. 214/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE, ACTUALIZAT, CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, ALEEA LAMIA NR. 8 (CAREU C2, LOT 33)


HOTĂRÂRE

privind aprobarea raportului de evaluare, actualizat, ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, Aleea Lamia nr.8 (careu C2, lot 33)

Conș/liul local al ^municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de jU • flit • 2020,

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.94035/17.06.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici nr.96248/22.06.2020;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • - art.22 și art.23 ’din HCL nr,261/2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare,

  • - HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

  • - contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.3256/30.07.2004,

Văzând cererea și memoriul de arhitectură întocmit de SC Illustra Design SRL, faza DTAC, : în luna noiembrie 2018, înregistrate sub nr.160292/21.08.2019,: prin care societatea BLUE BEACH SRL solicită emiterea avizului Direcției autoritare și sprijin operatori economici,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.b), art.354, art.355, art.363 alin.6, alin.7, art.364 alin.l șl alin.2 și art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Cjodul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

i

HOTĂRĂȘTE

I j

Art.l. Se aproba raportul de evaluare nr. 173673/10.09.2019, actualizat prin raportul de evaluare nr.36751/24.02.2020, întocmit pentru terenul situat în municipiul Constanța} stațiunea Mamaia, Aleea Lamia nr.8 (careu C2, lot 33), în suprafață de 2.858 mp, cu nr.cadastral 218682, ce a făcut obiectul contractului de vânzarejcumpărare încheiat cu municipiul Constanța autentificat sub nr.3256/30.07.2004, ce stabilește diferența de preț în sumă de 521.985,12 euro, fără TVA, rezultată ca urmare a solicitării modificării reglementărilor urbanistice din "vile turistice P+2E" în "construire ansamblu cu funcțiuni pentru turism, apartamente de vacanță, locuințe permanente, amenajări ale spațiilor publice, semipublice . și private" conform certificatului de urbanism nr.2868/30.07.2018 și ^memoriului de arhitectură întocmit de către SC Illustra Design SRL, în faza DTÂC, anexat cererii nr. 160292/21.08.2019 (POT=62,54%, CUT=4, regim de înălțime P+8E, suprafață construită la sol=1.787,43 mp, suprafață desfășurată tbtală=11.429,10 mp).

Raportul de evaluare nr.173673/10.09.2019, actualizat prin raportul de evaluare nr.36751/24.0’2.2020, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Achitarea diferenței de preț se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, jnainte de semnarea actului juridic în formă autentică.               *

ț

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, Direcției urbanism, Direcției financiare, societății BLUE BEACH SRL (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

> Prezenta hotărâre ia fost votată de consilierii locali astfel: /& pentru, /$ împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție l 1 i 1

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

u \ 1 M \ \ V

!

r >                                                 \

î i

i

_ consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ / secretar/peneral, Ful via Antopjflfa DINESCU