Hotărârea nr. 213/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA TEATRUL DE VARĂ-COMPLEX CLEOPATRA

JUDEȚUL'CONSTANȚA


țjnî MUNICIPIUL CONSTANȚA JMQ consiliul local

HOTĂRÂRE


privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultata ca urmare â modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, zona Teatrul de vară-Complex Cleopatra

i

Consiliul local al’municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de .W . stâ 2620.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.94036/17.06.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, progn'oze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și 'privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici nr.96253/22.06.2020;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/19Sțl privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • - art.22 și art.23*din HCL nr.261/2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările și completurile ulterioare,

  • - HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vedereai stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

  • - contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr,3754/07.10.2004, adiționat,                •

-contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1380/11.07.2007, adiționat,               I

-adresa RAEDPP* Constanța nr. 11691/19.07.2019 înregistrată la sediul Primăriei municipiului Constanța sub nr. 139642/19.07.2019 cu privire la istoricul transferului de proprietate a imobilului supus procedurii de emitere aviz DASOE,

Văzând cererea înregistrată sub nr.221544/14,11.2019 și a memoriului tehnic de arhitectură,; înregistrat sub nr.222733/15.11.2019, prin care SC NITALEXIL SRL solicită'emiterea avizului Direcției autorizare și sprijin operatori economici,             i

i

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.b), art. 354 și art.355, art.363 alin.6, alin.7, art.364 alin.l și alin.2 și art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Coddl administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă raportul de evaluare nr,33080/18.02.2020 întocmit pentru terenul situat în (municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Teatrul de vară-Complex Cleopatra, în suprafață totală de 1.610 mp (372 mp+1.087 mp+151 mp), lot 3, lot 4, lot 4A, cu nr.cadastral 245548, ce a făcut obiectul contractului  de vânzare  cumpărare  autentificat sub  nr,3754/07.10.2004,

adiționat, încheiat cu municipiul Constanța, prin mandatar RAEDPP Constanța, și contractului  de vânzâre  cumpărare  autentificat sub  nr.1380/11.07.2007, adiționat, încheiat cu municipiul Constanța, ce stabilește diferența de preț în suma de 60.225,67 euro, fără TVA, rezultată ca urmare a solicitării modificării reglementărilor urbanistice ale terenului din "spații comerciale, spații alimentație publică cu terasă circulabilă - lot 3 (372 mp), alimentație publică, comerț, cazare - construcție cu regim de înălțime P+M+E10+E11 parțial retras (65 % din Eli) - POT 70% - lot 4 (1.087 mp), și parcare - lot 4A (151 mp)"în "construire imobil S+P+8-9E retras - structură de^ primire turistică tip apartamente cu spații comerciale și servicii la parter. împrejmuire teren și organizare de șantier", conform certificatului .de urbanism nr.3049/27.08.2019 și memoriului de arhitectură nr.222733/15.11.2019 (POT:63,54%, CUT=4, suprafața construită la sol=1.034,49 mp, suprafața construită desfășurată =11.202,07 mp, suprafața desfășurată aferentă CUT=6.512,62 mp).

Raportul de evaluare nr.33080/18.02.2020 face parte integrantă din prezenta hotărâre. |

l

Art.2. Achitarea diferenței de preț se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și î cadastru, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, Compartimentului juridic contencios, Direcției urbanism, Direcției financiare, societății NITALEXIL SRL (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea1, aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre la fost votată de consilierii locali astfel:

/p pentru, : împotrivă,         abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR/GENERAL,

Fulvia Antorife/a DlNESCU


CONSTANȚA

Nr.