Hotărârea nr. 212/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND UNELE PRECIZĂRI REFERITOARE LA APLICAREA REGLEMENTĂRILOR PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 121/2011;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind unele precizări referitoare la aplicarea reglementărilor PUZ aprobat prin HCL nr. 121/2011 și a Regulamentului local de urbanism aferent

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data &O.QQ. 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 93874/18.06.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, precum și raportul Direcției urbanism nr. 96303/22.06.2020;

Având în vedere prevederile art. 27^1 lit. a) și d), art. 47 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă unele precizări referitoare la aplicarea reglementărilor PUZ aprobat prin HCL nr. 121/2011 și a Regulamentului local de urbanism aferent, după cum urmează:

a) în vederea asigurării omogenității structurale, în consecința cunoașterii limitei sale în teritoriu, pentru parqelele aflate în cel puțin două zone de reglementare se vor aplica reglementările urbanistice ale zonei pentru care valorile indicatorilor urbanistici (P.O.T., C.U.T., regim de înălțime) sunt cele mai'mici, până la actualizarea P.U.Z. Palazu Mare;

bȚ pentru o previziune ce se exercită în funcționalitatea la nivel teritoritorial, unde trebuie să fie luate în considerare ajustări de natură compozițională în raport cu limitele fizice ale terenurilor, pe terenurile care au făcut obiectul H.C.L. nr. 595/2008 construcțiilezse vor amplasarea la o distanță minimă de 3 metri față de limitele laterale de proprietate.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 121/2011 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

I pentru, împotrivă, /O abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEM

SECRETAR G FULVIA ANTO


CONSTANTA o ~

NR. A-VL/ 3>CL0C\   2020