Hotărârea nr. 211/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALABILITATEA HCL NR. 251/2018

HOTĂRÂRE

privind valabilitatea HCL nr. 251/2018

Consiliul local al municipiului Constanța. întrunit în ședința ordinară din data de SO-Ofi. 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 85650/02.06.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și raportul Direcției urbanism nr. 96306/22.06.2020;

Având în vedere prevederile art. 56, alin. 4, din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art.30, alin. 1 din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței;

Văzând solicitarea formulată de lonescu Ștefania Carmen, înregistrată sub nr. 74106/08.05.2020, în calitate de investitor;

Având în vedere art. 2 din HCL nr. 251/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință individuală P+lE+terasă circulabilă și împrejmuire teren, str. Zorelelor nr. 39B, investitor lonescu Ștefania Carmen;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a HCL nr. 251/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință individuală P+lE+terasă circulabilă și împrejmuire teren, str. Zorelelor nr. 39B, investitor lonescu Ștefania Carmen, până la data de 28.06.2022.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către lonescu Ștefania Carmen, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hptărâre a fost votată de consilierii locali astfel: JLS pentru, " împotrivă, Ă abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ/ SECRETAR GENERAL Fulvia Antemela/DINESCU