Hotărârea nr. 210/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. BIRUINȚEI, STR. BARBU ȘTEFĂNESCU DELAVRANCEA ȘI LIMITE CADASTRALE, INIȚIATOR IUSEIN ILKER

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Biruinței, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea și limite cadastrale, inițiator lusein Ilker

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ȘO Ok» 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 83277/27.05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 96307/22.06.2020, precum și avizul nr. 83111/27.05.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art, 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare, precum și ale art. 18 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Văzând avizul de oportunitate nr, 103719/31.08.2017 al Direcției urbanism;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Biruinței, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea și limite cadastrale, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul pentru care s- a inițiat PUZ-ul, situat în str. Biruinței nr. 2 Bis, în suprafață de 190 mp (potrivit actelor de proprietate) și 192 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 225281, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate lusein Ilker conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1806/06.09,2018 Ia Biroul individual notarial Bratu Daniel Dumitru. Terenul proprietate lusein Ilker a fost dezmembrat în 2 loturi:

 • - Lotul 1 în suprafață de 71 mp, identificat cu nr. cadastral 250378

 • - Lotul 2 în suprafață de 121 mp, identificat cu nr. cadastral 250379

conform actului de dezmembrare autentificat sub nr. 44/23.04.2019 la Societatea profesională notarială Cătălina - Elena Vonica și Florin Vișan.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat Ia art. 1 este de 3 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către lusein Ilker, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, împotrivă. 4- abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, t-i'M i ț.               ăi'

v\\u c

CONSTANȚA

NR. Xlo / 30-     2020

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, FULVIA ANTONEUA DINESCU
REGULAMENT DE URBANISM

 • I. DATE GENERALE

Regulamentul de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal cuprinde si detaliaza modul concret de utilizare a terenurilor precum si condițiile de amplasare, dimensionare si realizare a volumelor construite si amenajărilor.

Amplasamentul studiat face parte din UTR 5, ZRL4-zona locuințe colective medii (P+4E). Prin prezenta documentație se propune:

Zonificarea funcționala a teritoriului studiat in funcție de tendințele de dezvoltare manifestate in ultimii ani si gruparea in 2 UTR-uri:

UTR 1 - ZONA MIXTA formata din zona M 1.

UTR 2 - ZONA LOCUINȚE, DOTĂRI SI AMENAJARI RECREATIVE formata din zonele L1, L2, L3 si R1

Propunerile cuprinse in prezentul proiect se incadreaza in funcțiunile principale ale zonei, vizând valorificarea potențialului urbanistic al terenurilor.

 • II. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea lucrării : P.U.Z. PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR BARBU ST DELAVRANCEA LA NORD, STRADA BIRUINȚEI LA EST, BLOC 35B SI ALEE BLOC 35 A, LA SUD

Amplasament : STR BIRUINȚEI, ZONA INTERSECȚIEI CU STRADA BARBU ST. DELAVRANCEA

Inițiator              : IUSEIN ILKER

Documentația de urbanism întocmită studiază condițiile privind:

 • - stabilirea unor reglementari de urbanism- permisiuni si restricții- necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea construcțiilor in zona studiata;

 • - determinarea condițiilor de integrare a obiectivelor propusei IU

 • - dimensionarea, funcționalitatea, regimul de aliniere si de inalți]^|Ș)^(iRqQ^fryi?tlfe} constanța DIRECȚIA URBANISM

’IZAT NESCHi&BARE

Zona de studiu cuprinsa in prezentul proiect a/ej£sJ rrarafe t^de<a;4S8'ria si face parte din UTR 5, ZRL 4. Zonele învecinate an^asaHrenrikir 'studiat sunt, zuiie-----‘

de locuințe individuale Rh max=P+2E (ZRL2a), zonp de locuințe colective înalte Rh= P+8E cu dotări (ZRL5). Documentația urmărește determinarea condițiilor (din punct de vedere funcțional si tehnic) in care este posibila realizarea unei intervenții urbanistice ce isi propune sa valorifice potențialul construibil al terenului detinut de inițiatori - str. Biruinței nr. 2 bis.

Terenul studiat este accesibil direct din strada Biruinței, artera de circulație de categoria III, al cărei profil este variabil, in zona intersecției cu strada Barbu St. Delavrancea prezentând o reducere a carosabilului la 1 fir de circulație de 3,5-m4aflțFi

Funcțiunea predominanta : pe porțiunea analizata in prezenta/âbcLfm’eHătie, funcțiunea dominanta o constituie locuințele colective - cu o suprafața ocupataji^[365 mp - care nu dispun de amenajările corespunzătoare pentru pai}căje,B‘ gejîuerand avhiiccl


III. OBIECTUL DOCUMENTAȚIEI1 din 15
fenomenul ocupării spatiilor cu alta destinație (spatii plantate, trotuare, spatii libere) pentru parcarea autovehiculelor.

Terenul care a generat elaborarea PUZ si celelalte loturi proprietate privata, respectiv Str. Biruinței nr 6 si nr 8, sunt terenuri libere, retrocedate in baza Legii nr. 10/2001, fara împrejmuiri . Ridicarea topo vizata de OCPI a evidențiat ca loturile nu prezintă hotare comune si au puncte care se afla pe carosabilul străzii Biruinței, propunerea de valorificare a potențialului lor. bazandu-se pe operațiuni urbanistice de schimb a unor suprafețe echivalente intre proprietari si Primăria municipiului Constanta, schimburi care urmăresc reconfigurarea parcelelor cu menținerea suprafețelor acestora in scopul organizării coerente a zonei studiate.

 • - Propunerea de organizare a circulației- rezultata in baza studiului de circulație - prevede lărgirea carosabilului străzii Biruinței, in zona intersecției cu strada Barbu St. Delavrancea, de la 3,5 m la 6,0 m, corespunzător pentru doua benzi de circulație.

REGLEMENTARI SPECIFICE PENTRU UNITATEA TERITORIALA DE REFERINȚA

Suprafața studiata pentru realizarea lucrărilor propuse se incadreaza in unitatea teritoriala de referința UTR 5, ponderea funcțiunilor in zona fiind: locuințele colective-1365 mp, si spatiile comerciale.

UTR 1 - cuprinde teritoriul situat la sud fata de Str. Barbu Delavrancea, delimitat de blocul 35B, str. Biruinței si imobilul din str. Biruinței nr2bis.

In cadrul UTR 1 au fost propuse următoarele zone de reglementare :

NI 1 - Zona Mixta reprezentata de spațiul comercial parter existent S= 350 mp

ARTICOLUL 1. UTILIZĂRI ADMISE_______________________________________

M1

 • • comerț;

 • • alimentație publica;

 • • spatii pentru sanatate;

 • • servicii (de exemplu: servicii de contabilitate, servicii de management, servicii de publicitate, servicii de rezervare si de asistenta turistica, servicii de editare, servicii de închiriere si leasing, servicii din domeniul tehnologiei informației.


amenajari pentru accese, parcaje, construcții tehnico-edilitarer-spatiLverz^


amenajate ca grădini de fațada


ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI


terenul ramas neafectat si pastrat in reze plantat accesibil locuitorilor, vegetația im parte din amenajarea definitiva a zonei.


ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE


JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA URBANISM V’ZAT SPRE NESCMWBARE xă ia afrizul nr.RUR

mclia Mirela V.

RUSU rhitect


M 1

se interzic următoarele utilizări;                                                      d e

 • • orice alte activitati care nu corespund caracterului zonei si prin acea§t^ORKrToy' prezintă riscul pierderii atractivitatii zonei pentru investitori; • • activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;


 • • construcții provizorii de orice natura;

 • • depozitare en gros;

 • • depozitari de materiale refolosibile;

 • • platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • • lucrări de terasament de natura sa afecteze utilizarea terenurilor învecinate;

 • • orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

 • • alte tipuri de funcțiuni care nu au fost menționate la articolul 1 si articolul 2;

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME,DIMENSIUNI) M 1

se vor menține parcele de teren avand suprafața minima de 300 mp si un front la strada de minim 15.0 metri;

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA'CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

M1

se menține actuala retragere a clădirilor de la aliniamentul terenului la strada Barbu St Delavrancea;

Nu sunt acceptate console si aticuri care sa depaseasca limita edificabilului.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

M1

se menține actuala retragere a clădirilor fata de limita posterioara si fata de limitele laterale ale a parcelei .

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

M1

clădirile vor respecta intre ele distante egale cu jumătate din inaltimea la comisa a celei mai înalte dintre ele dar nu mai puțin de 6.0 metri;

distanta se poate reduce la jumătate din inaltime dar nu mp pullli ^4.0-mefft-numai--

in cazul in care fațadele prezintă calcane sau ferestre

natural al unor încăperi pentru activitati care necesita lumi ia naturăJațECȚiA urbanism ’

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE parcela este construibila numai daca are asigurat un acc^s-eaffi^wl/ldintr-o circulație publica; accesul va fi dimensionat astfel incat sa satisracă-nevoile de circulație ale funcțiunilor de pe parcela, in funcție de capacitatea clădirilor; latimea aecșșfllui: carosabil nu va fi mai mica de 3.5 metri;

Se va asigura accesul pe teren al autoutilitarelor pentru colectarea deseuri|<ffimenaj?erel accesul pietonal va fi asigurat obligatoriu din spațiul de circulație special amenajat si va fi dimensionat astfel incat sa satisfaca nevoile de circulație ale funcțiunilor de pe parcela, in funcție de capacitatea clădirilor;

Camelia Mirela V.

y RUSU

\ arhitect


in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in clădirile publice a persoanelor cu handicap, in conformitate cu normele in vigoare.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

M1

staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei;

Locurile de parcare necesare funcțiunilor propuse vor fi asigurate in limitele proprietății, fara afectarea domeniului public sau a proprietăților învecinate, cu respectarea HCL 113/2017, privind aprobarea Regulamentului de asigurarea a numărului minim de locuri de parcare

in cazul in care nu se pot asigura in limitele parcelei, locurile de parcare normate, se va demonstra amenajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau in cooperare, ori concesionarea locurilor necesare intr-un parcaj colectiv;

ARTICOLUL 10- INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

M 1

RH= Parter

H max = 5,0 metri de la CTA( calculata astfel :3,50 metri pentru parter +1,5 metri reprezentând aticul clădirii)

Inaltimea pentru asigurarea coerentei imaginii cadrului construit: inaltimea clădirilor de pe o artera principala cu fronturi continue sau discontinue se va întoarce si pe străzile secundare care debușează in aceasta;

in acest sens se recomanda racordarea in trepte a înălțimii clădirilor de pe strada considerata principala cu inaltimea clădirilor de diferența dintre acestea este mai mare de doua niveluri;

pe strajja^i^jjg^gca

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM

o VIZAT SPRE NESCHîSSSARE

r Anexă


ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILO

M1

Aspectul clădirilor va exprima funcțiunea, se va înscrie in asigurarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publiee!CWwvv’ Construcțiile vor fi prevăzute cu acoperiș tip terasa ; teraseTelvizibile de pe înălțimile înconjurătoare vor fi înverzite pe minim 50% din suprafața; J

Este interzisa crearea de calcane vizibile din circulațiile publice;

Consolele nu vor depăși suprafața edificabila rezultata prin aplicarea retragerilor de la limitele laterale si de la limita posterioara a terenurilor;

In cazul firmelor iluminate, amplasate pe fațada, reflectoarele se vor monta astfel incat sa asigure o iluminare uniforma, care sa pună in valoare cladirea/spatiul si care sa nu deranjeze traficul auto si pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei;

Firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului; Firmele luminoase, amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările ruti folosi culori specifice acestora si nici lumina intermitenta;


Camelia Mtrela V.


ARTICOLUL 12- CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

WI1

 • - Clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice: alimentare cu apa potabila, canalizare, energie electrica, gaze, telefonie;

 • - Toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat;

 • - Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV;

 • - Se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

 • - Pentru instalațiile de apa si canal se vor prevedea galerii ranforsate ;

 • - Incintele vor fi prevăzute cu instalație pentru iluminatul nocturn.

ART. 13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

M1

 • - Spatii plantate calculate conf HCJ 152/2013 se vor realiza atat la sol cat si pe terasele construcțiilor propuse;

 • - spatiile libere, vizibile din circulatii publice vor fi tratate ca grădini de fațada

 • - se va planta cate un arbore la fiecare 5 locuri de parcare la sol; arborii vor fi dispusi pe laturile care permit plantarea;

 • - se va prefera folosirea dalelor iniebate pentru realizarea platformelor amenajate ca parcari; fiecare 2,0 metri patrati de loc de parcare sau platforma realizate din dale inierbate se va lua in calcul ca fiind egal cu 1 mp de spațiu verde.

 • - se vor identifica, păstră si proteja in timpul executării construcțiilor arborii importanti existenti, avand peste 4.0 metri înălțime si diametrul tulpinii peste 15.0 cm.;

 • - in cazul tăierii unui arbore se vor planta in schimb alti 2 arbori in perimetrul operațiunii urbanistice;

 • - întreținerea spatiilor verzi revine proprietarilor.

 • - pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția Gonstrnntiilnr se va-evita----

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

 • - Nu este permisa realizarea de împrejmuiri spre Str Barbu.Șf              sl/sau sfc

Biruinței;

 • - Separarea platformelor destinate parcării de circulafiil^p^ilmaUiacente se va face prin gard viu                                                7

 • - împrejmuirile de pe laturile laterale si posterioare ale terenurilor din zonele menționate, vor avea inaltimea de maxim 2.00 m cu un soclu opac de 0.50 m, partea superioara fiind realizata din materiale durabile, care sa permită vederea;

SECȚIUNEA III:

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15-PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT=mpAC/mp teren *100)

POT maxim aprobat/lot(zona)

POT maxim propus

90%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT= mp ADC Imp teren)

M 1

POT maxim aprobat/iot(zona)

0.90

CUT maxim propus

0.90

UTR 2 - cuprinde teritoriul situat la intre Str Biruinței si Str. Soveja in care s-au dezvoltat următoarele funcțiuni: locuințe colective RH P+4E cu dotări (comerț, servicii) la parter si sunt propuse locuințe semicolective RH max P+3-4E si individuale RH max P+2E

In cadrul UTR 1 au fost propuse următoarele zone de reglementare :

L1 - Zona locuințe existente RH max P+4E cu dotări (comerț, servicii) la parter L2 - zona locuințe semicolective RHmax P+3-4E- str. Biruinței nr 2 bis L3 - zona locuințe individuale RHmax P+2E- str. Biruinței nr 6 si nr 8

R1 - zona amenajărilor pietonale, a spatiilor          si dajoaca______________

JUDEȚUL CQnSi

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA URBAMSM

VIZAT NESCW&BARE

ARHITECT ȘEF____________


UTILIZARE FUNCȚIONALA ART. 1 UTILIZĂRI ADMISE L1 Sunt admise următoarele utilizări: - locuințe colective;

 • - spatii pentru comerț, servicii si pentru sanatate amplasate la parterul construcțiilor;

 • - construcții aferente echipării tehnico-edilitare

 • - amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret

L2

Sunt admise următoarele utilizări:                             n

 • - locuințe semicolective cu maxim 8 unitati locative;            «

 • - construcții aferente echipării tehnico-edilitare;                UrTi

 • - amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile-erf private, parcaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari desțjerf pentru tineret.

u

L3

Sunt admise următoarele utilizări:

 • - locuințe individuale;

 • - locuire colectiva pentru parcele cu suprafața terenului minim ca in L2

 • - construcții aferente echipării tehnico-edilitare

 • - amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, spatii plantate;

ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI


L1

 • - se admit funcțiuni complementare locuirii, amenajate la parterul cladiriloț acordul asociațiilor de proprietari, cu următoarele condiții:

  S Camelia MirelaV.


spatiile pentru servicii, vor avea un acces separat de cel al locatarilor;

RUSU


se admit spatii pentru administrarea grupurilor de peste 50 apartamente proprietate privata.

se admite utilizarea unor încăperi din cadrul apartamentelor existente pentru activitati necesare exercitării de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din suprafața utila a acestuia;

utilizarea integrala a unor apartamente pentru birouri se poate admite numai in limita a 10 % din totalul apartamentelor unei clădiri de locuit, cu acordul asociațiilor de proprietari;

L2+ L3

- se admite utilizarea unor încăperi din cadrul apartamentelor/locuintelor pentru activitati necesare exercitării de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din suprafața utila a acestora;

JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA municipiului constanța

OlFEGȚIA URBANISM '

VIZAT SPRE NESCWiKBARE

arhitect ȘEF----------


ART. 3 UTILIZĂRI INTERZISE

L1+ L2+ L3

Se interzic următoarele categorii de activitati:

activitati productive; construcții provizorii de orice natur

depozitare si comerț cu ridicata sau de mic-gros;

depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

autobaze, unitati de transport si statii de întreținere auto, statii distribuție carburanți;

lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile învecinate;

orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea necontrolata a apelor meteorice sau care împiedica evacuarea si colectarea acestora.

alte tipuri de funcțiuni care nu au fost menționate la articolul 1.

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ART. 4 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, formfe, dimensiuni)

 • L1                                                                                           II fl

Din subzona de locuințe colective existente RH P+4E ctf^btMftaparter nu au fost cuprinse in prezenta documentație spatiile plantate local^^Jnwe^ptrada Spoveja si blocul 35B. Pentru subzona L1 se propune extinderea zonei ocupate cu amenajari destinate accesului auto al locatatilor, accesului auto de marfa si parcajelor pana la o suprafața de cca. 1600 mp, delimitată de blocul 35B, spațiul comercial parter existent, de terenurile proprietate privata din Str Biruinței nr 2 bis, nr 6 si nr. 8 si de str. Biruinței.

L2

Se menține suprafața de 192 mp a terenului, propunandu-se repozitionarea sa printr-un schimb de suprafețe echivalente cu Primăria municipiului Constanta, operațiunea urbanistica urmărind in egala măsură lărgirea profilului caracteristic al străzii Biruinței pe o lungime de cca 30 metri in zona intersecției cu strada Barbu St Delavrancea si crearea unui lot cu o supratafa de cca 260 mp, destinat amenajărilor pietonale, spatiilor recreative si de joaca.

L3


Se mențin suprafețele imobilelor identificate cu IE 225009 si IE 2353

alipirea acestora, propunandu-se reconfigurarea acestora prin schimbuWior^^^t4^ echivalente cu Primăria municipiului Constanta, operațiunea urbamti^^jijrai4R€L^


RUSU

arhiicci retragerea acestora fata de carosabilul străzii Biruinței pentru realizarea unui trotuar de 1 metru lățime si alipirea celor doua imobilele pe hotarul sudic al lotului din strada Biruinței nr6.

Se considera construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții:

 • - sunt repozitionate in urma schimbului unor suprafețe echivalente de teren cu Primăria municipiului Constanta;

 • - au suprafața minima de 150 mp fie prin alipirea loturilor din strada Biruinței nr 6 si nr 8 intre ele, fie prin cumpărarea Lotului 1 (s=64,.5 mp).

ART. 5 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

L1

clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 4.0 metri pe străzi de categoria III si 6,0 metri pe străzi de categoria II si I, dar nu cu mai puțin decât diferența dintre inaltimea construcțiilor si distanta dintre aliniamente;

in cazul situării in intersecții, noile clădiri vor asigura racordarea intre aliniamentele diferite ale străzilor prin întoarcerea retragerii de la aliniament si pe strada avand clădirile dispuse pe aliniament pe o distanta egala cu cea dintre aliniamentele fronturilor opuse, cu condiția sa nu ramana calcane vizibile;

cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1.20 metri;

se admite retragerea ultimului nivel atunci când distanta dintre aliniamente este mai mica decât HmaXîm admisibil, așfel incat cornișa nivelului retras sa nu depaseasca limita planului care formează un unghi de 45° cu planul orizontal al cornișei ultimului etaj de pe aliniament;

L2

clădirile se vor retrage de la aliniamentul terenului la strada Biruinței cu minim 2 metri atat pe porțiunea supusa lărgirii profilului caracteristic cat si pe porțiunea care isi menține profilul;

Nu sunt acceptate console, bowindouri, balcoane care sa depaseasca limita edificabilului.

L3                     --——----—— -

clădirile se vor retrage de la aliniamentul terenurilor la str aț|g

Nu sunt acceptate console, bowindouri, balcoane care s;i edificabilului.                                              vizat spre nescmîmsake

Anexă la avizul nr/3^.

ART. 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR POSTERIOARE ALE PARCELELOR

FATA DE Llt^^^Ț gj^ATERALE SI

se vor retrgg§^sMJ™itele parcelei la o inaltimea^fâ^corprfsa a (clădirii masurata in


L1 clădirile izolate vor avea fațade laterale si distanta cel puțin egala cu jumătate din punctul cel mai înalt fata de teren, dar nu mai mic de 5.0 metr^; clădirile se pot cupla pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe o adâncime de maxim 15.0 metri de la aliniament, fiind retrase fata de cealalta limita laterala cu o distanta cel puțin egala cu jumătate din inaltimea la cornișa a clădirii masurata in punctul cel mai inalt fata de teren;

clădirile care se înscriu in regim de construire continuu se alipesc p^b^H^m&Jde maxim 15.0 metri de calcanele situate pe limitele laterale ale parceieloMstr t&cepîlffi parcelelor de colt unde se va întoarce fațada in condițiile de aliniere âle StraeSipIStetafe; I l,r . rusu ♦

8 din 15                              V arhitect

/  // Ix ELE

la noile construcții se vor asigura obligatoriu, condițiile de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare (RGU 71995, OMS 119 /2014 etc.);

retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi cel puțin egala cu inaltimea clădirii, dar nu mai mica de 10.0 metri;

in funcție de regimul de construire, clădirea se alipește pe o adâncime de maxim 15.0 metri fie de doua calcane de pe limitele parcelei, fie daca exista pe o limita un calcan iar fata de cealalta limita clădirea învecinată este retrasa, noua clădire se alipește de calcanul existent si se retrage de cealalta limita (a o distanta cel puțin egala cu jumătate din inaltimea la cornișa a clădirii; in cazul clădirilor izolate, retragerea fata de limitele laterale ale parcelei va fi la o distanta cel puțin egala cu jumătate din inaltimea la cornișa a- clădirii masurata in punctul cel mai înalt fata de teren daca pe fațadele clădirilor învecinate sunt ferestre ale unor încăperi de locuit; distanta se poate reduce la jumătate dar nu mai puțin de 5.0 metri in cazul in care pe fațadele laterale ale clădirilor învecinate sunt numai ferestre ale dependințelor (hol, debara, camara, baie, bucătărie) si casei scării.

L2

clădirea va fi retrasa fata de limitele laterale la o distanta de cel puțin 2 metri.

Prin repozitionarea parcelei din Strada Biruinței nr 2 bis, limita laterala nordica devine aliniament la Strada Barbu Stefanescu Delavrancea.

Clădirea se va retrage fata de limita posterioara a terenului la o distanta de minim 2 metri (conf. Planșa reglementari urbanistice).

L3

Cladirea va fii retrasa fata de limita posterioara si fata de limitele laterale si la o distanta de cel puțin 2 metri.

ART. 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

L1                                                              |

Distanta dintre construcțiile cu destinația de locuința va                       la cornișa

a celei mai inalte dintre ele; distanta se poate reduce laJȘjumârare'dafea segmentele de fațada care se opun nu au ferestre ale camerelor de loStnt/ cu condiția respectării normelor prevăzute in OMS nr 119/2014, pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populației.

L2+L3

Dimensiunile terenurilor nu permit realizarea mai mul

direcția urbanism VIZAT SPRE NESCMiMBARE

ARHITECT ȘEF___________


ART. 8 CIRCULAȚII SI ACCESE

L1+ L2+L3

clădirile vor avea asigurat in mod obligatoriu accesul carosabil si pietonal dintr-o circulație publica; accesul va fi dimensionat astfel incat sa satisfaca nevoile de circulație ale funcțiunilor de pe parcela, in funcție de capacitatea clădirilor; latimea accesului carosabil va fi de 3,5 metri;

de regula va exista un singur acces carosabil pentru o clădire, amplas^^^^Mlft^ laterala a acesteia;                                              (/$ RUR

II* C&melia Mirela V

RUSU

se va asigura accesul autoutilitarelor pentru colectarea deșeurilor menajere; acolo unde acest lucru nu este posibil se va asigura un spațiu de staționare astfel incat sa nu fie stânjenită circulația publica.

ART. 9 STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

L1+ L2+ L3

Locurile de parcare necesare funcțiunilor propuse vor fi asigurate in limitele terenului aferent locuințelor, fara afectarea domeniului public sau a imobilelor învecinate, cu respectarea HCL 113/2017, privind aprobarea Regulamentului de asigurarea a numărului minim de locuri de parcare .

L1

parcajele amenajate la sol care vor fi plantate cu minim un arbore la 5 locuri de parcare si vor fi separate de circulațiile publice prin gard viu de 0.60 - 0.80 metri înălțime;

ART. 10 INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

L1

RHmaxim = P+4E

H max = 17.0 metri de la CTA

L1, zona de locuințe colective cu spatii cu alta destinație la parter reprezentata de blocul 35B isi menține regimul actual de inaltime

L2

RHmaxim = P+3-4E

H max = 16.50 metri de la CTA

H max = 16,50 metri de la CTA ( calculata astfel :3,00 metri pentru parter + 4 etaje x 3,00 metri/etaj +1,5 metri reprezentând aticul clădirii)

Reducerea parțiala a înălțimii in zona L2 se va realiza prin coborârea de la inaltimea zonei L1, cu front la strada Barbu St. Delavrancea, spre inaltimea zonei L3, cu front la strada Biruinței, retragerea nivelului fiind de minim 2 metri si urmărind structura clădirii.

L3

RHmaxim = P+2E

H max = 10.0 metri de la CTA (la cornișa sau


ART. 11 ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR


JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSiANȚA

DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE NESCWiSSSARE

Anexâ                   ------

ARHITECT ȘEF

L1+L2+L3                                         II &

Aspectul clădirilor va exprima funcțiunea, se va înscrie in caiBcftefwzonei si va urmări asigurarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor puMfgeKSțOUj

Construcțiile vor fi prevăzute cu acoperiș tip terasa-ȚTeiaseîe vizibile de pe înălțimile înconjurătoare vor fi înverzite pe minim 50% din suprafața; j

Este interzisa crearea de calcane vizibile din circulațiile publice;

se va urmări asigura unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice, intregrarea in particularitățile zonei si armonizarea cu vecinătățile imediate prin utilizarea de materiale durabile si de calitate; acțiunile de reabilitare /renovare a fațadelor, la locuințele

colective existente, se vor aproba prin PUD.ART. 12 CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

L1+ L2+L3

 • - Clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice: alimentare cu apa potabila, canalizare, energie electrica, gaze, telefonie;

 • - Toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat;

 • - Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV;

 • - amenajările exterioare vor asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

 • - Pentru instalațiile de apa si canal se vor prevedea galerii ranforsate ;

 • - Incintele vor fi prevăzute cu instalație pentru iluminatul nocturn.

ART. 13 SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

L1

Terenul liber ramas in afara circulațiilor si parcajelor va fi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp; terenul amenajat ca spatii de joc, de odihna si grădini de fațada decorative va reprezenta cel puțin 30% din suprafața totala a terenului;

Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese;

L2+L3

Spatiile libere, vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada;

Pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minim 30% din suprafața terenului, care poate fi repartizata, conform HCJ nr 152/2013, la sol, pe fațade sau pe terasele clădirilor.

JUDEȚUL CONSTANȚA

ART 14 ÎMPREJMUIRI                           PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE NESCHîKSARE Anexă iajivizul nr. *       /

Nu sunt admise împrejmuiri.

ARHITECT ȘEF __________

L2

Este permisa delimitarea parcelei (rezultate in urma schimbului cu Primăria municipiului Constanta) spre strada Biruinței numai prin gard viu. Pe limitele laterale si pe limita posterioara (vestica) sunt permise împrejmuiri din materiale durabile si de calitate avand inaltimea de maxim 2.00 metri.                                fi l

Se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivj^luj^e/rfeȘj&yilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si dg^fitate/care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.;

Împrejmuirile vor fi transparente, vor avea inaltimea de maxim 2.00 m, un soclu opac de minim 0.50 m iar partea superioara va fi realizata din materiale durabile;

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI


ART. 15 PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT = mpAC/mp teren * 100)

L1

L2

L3

POT aprobat

30%

30%

35%

POT maxim propus

45%

Se menține

50%

45%

Nota: Valorile pentru zona L1 au fost obținute prin raportarea la suprafața lotului cuprinsa in zona de studiu

L2

In calculul POT si CUT nu se vor introduce suprafețele din parterul clădirilor ocupate cu spatii destinate parcării autoturismelor.

ARTICOLUL 16-COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT= mp ADC Imp teren)

L1

L2

L3

CUT aprobat/zona

1.50

1.50

1.00

CUT maxim propus/zona

2.29 Se menține

1,80

1,35

Nota: Valorile pentru zona L1 au fost obținute prin raportarea la suprafața lotului cuprinsa in zona de studiu

R1 - Zona amenajărilor pietonale, a spatiilor recreative si de joaca

Cuprinde terenul in suprafața de 262 mp dispus intre M1 (spațiul comercial parter existent) si L2 parcela din Str. Biruinței nr 2 bis .

ART. 1 UTILIZĂRI ADMISE                             JUDEȚUL CONSTANȚA

- Amenajări pietonale, pergole parter, spatii pentru recre^re^RQ|p^

- Spatii plantate;                                           vizat spre nesce-jiâsbare

 • - Loc de joaca pentru copii;

 • - Echipamente pentru sport;

 • - Mobilier urban adecvat zonelor de odihna;


ARHITECT ȘEF


 • - Echipamente tehnico-edilitare pentru iluminat si Întreținerea spațfilor verzi;

ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

construcții ușoare destinate exclusiv asigurării JunCfîoranr^instalatiilor si echipamentelor aferente spatiilor plantate si protecției zonei. x \      '

ART. 3 UTILIZĂRI INTERZISE

 • - platforme de precolectare a gunoiului;

 • - alte activitati care nu au fost menționate la articolul 1.

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ART. 4 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR

 • - Nu este prevăzută obligativitatea asigurării unei suprafețe minime entru terenurile incluse in R1;


ART. 5 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT • „

 • - In cazul pergolelor se va asigura o retragere fata de minițif 'SțBfiitrMiSâ?' lă rUSU aTh‘ncCt___

  aliniamentul terenului la cele 2 străzi;

  12 din 15


ART. 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR - Nu este cazul.

ART. 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA - Nu este cazul.

ART. 8 CIRCULAȚII SI ACCESE •

 • - accesul pietonal va fi asigurat obligatoriu din spațiul de circulație special amenajat;

 • - in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului persoanelor cu handicap, in conformitate cu normele in vigoare.

ART. 9 STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

 • - Nu este permisa staționarea autovehiculelor pe terenurile amenajate ca spatii plantate sau in drumurile publice ce mărginesc spatiile plantate.

ART. 10 INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

RHmaxim = Parter

H max = 5.0 metri de la CTA (pentru pergole) ,____---

ART. 11 ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Nu este cazul.

ART. 12 CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA Terenurile vor fi echipate corespunzător functiu

 • - terenurile amenajate ca spatii pieton a le si de recreere vor fi prevăzute cu instalatii pentru iluminatul nocturn;

 • - se vor prevedea instalatii automate pentru irigarea spatiilor plantate;

ART. 13 SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

 • - spatiile plantate incluse in Zona R1 se vor amenajă"p^ specialitate care vor fi avizate si aprobate conform legHȘȚatj

  dnor proiecte de fgpare.


ART. 14 ÎMPREJMUIRI

 • - împrejmuirea spatiilor incluse in Zona R1 se va face exclusiv prin gard viu cu inaltimea Hmax = 0,80 metri;

ART. 15 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

POT max =15%

ART. 16 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI CUT max = 0.15

w Camelia Mirela V.


RUSU arhitect


ZFC - Zona funcțiuni complementare

Cuprinde lotul 1 (s= 64,5 mp) teren neconstruibil, destinat vanzarii/concesionarii către proprietarii parcelelor învecinate din Str. Biruinței nr 2 bis sau nr 6 .

ART. 1 UTILIZĂRI ADMISE

 • - Spatii plantate;

ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 • - împrejmuirea loturilor împreuna cu parcelele pe care le vor deservi, numai după cumpararea/concesionarea lor .

ART. 3 UTILIZĂRI INTERZISE

 • - platforme de precolectare a gunoiului;

 • - alte activitati care nu au fost menționate la articolul 1.

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ART. 4 CÂRACTE RIȘTI CI ALE PARCELELOR

 • - Nu este prevăzută obligativitatea asigurării unei suprafețe minime pentru terenurile incluse in Zona funcțiunilor complementare;

ART. 5 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT - Nu este cazul.

ART. 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR - Nu este cazul.

ART. 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FA[TA"DE ^y^^o^^EET^SI-PARCELA                                   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

 • - Nu este cazul.                                        direcția urbanism

VUAT SPRE NESCHIS5BARE

.                     «ti, —, a — ■— r-                           Anexă la sviĂUlnr,,. /,.,«/       ___

ART. 8 CIRC U LATI I SI ACCESE

 • - accesul va fi dimensionat astfel incat sa sa tisfarâatHrawlȘEEle circulație, ale funcțiunilor de pe parcela pe care o va deseivi, in funcție de capacitatea clădirilor; latimea accesului carosabil va fi de 3,5 metri;

 • - accesul pietonal va fi asigurat obligatoriu din spațiul de circulație special amenajat:

ART. 9 STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR           /]

Locurile de parcare necesare funcțiunilor propuse                  care 'e vor

deservi, după cumparare/concesionare, vor fi asigQra^jpwAllie e suprafeței totale a terenului aferent locuințelor, fara afectareaUofneniului public sau a imobilelor învecinate, cu respectarea HCL 113/2017; privind aprobarea Regulamentului de asigurarea a numărului minim de locuri de parcare .

ART. 10 INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR Nu este cazul.


ART. 11 ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Nu este cazul.

ART. 12 CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

Terenurile vor fi echipate corespunzător funcțiunilor prevăzute la art 1, pe care le vor primi după cumparare/concesionare.

ART. 13 SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

 • - spatiile libere, vizibile din circulatii publice vor fi tratate ca grădini de fațada

 • - se va prefera folosirea dalelor iniebate pentru realizarea platformelor amenajate ca parcari; fiecare 2,0 metri patrati de loc de parcare sau platforma realizate din dale inierbate se va lua in calcul ca fiind egal cu 1 mp de spațiu verde.

 • - întreținerea spatiilor verzi revine proprietarilor.

ART. 14 ÎMPREJMUIRI

 • - împrejmuirea lotului împreuna cu parcela învecinată pe care va deservi, este permisa numai după cumpararea/concesionarea acestuia.

 • - Se va asigura realizarea unei imagini unitare intre parcela si lotul alipit, la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.;

 • - împrejmuirile vor avea inaltimea de maxim 2.00 metri si vor avea alcătuiri care sa nu permită vederea daca sunt poziționate la limitele dintre zonele de reglementare sau alcătuiri care sa permită vederea daca sunt împrejmuiri spre

  strada :                                                               ■ ■ —...... —

  JUDEȚUL CONSTANȚA

  PRIMĂRIA MUMICfPIULUi CONSTANȚA

  ART. 15 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TEREN JLUl direcția URBAMSM

  - Nu este cazul.                                      v’Sat spre

  Anexă la ayăpjl nr. ._____/________

  ARHJ/ ECT ȘBF

  ART. 16 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUU4---LART. 16 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENUUU - Nu este cazul.

yfi^tMoncesionat va


 • - prin alipirea la parcelele învecinate, suprafața lotuli^rCu permite recalcularea CUT maxim in funcție de suprafatăTotsfla a tetenului.


Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".