Hotărârea nr. 209/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ STR. ANDREI MUREȘANU NR. 50, INVESTITOR IANCUȘ SORIN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire locuință individuală, str. Andrei Mureșanu nr. 50, investitor lancuș Sorin

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 10 , ()$ ■_ 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 92680/16.06.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 96305/22.06.2020, precum și avizul nr, 92675/16.06.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Văzând solicitarea domnului lancuș Sorin înregistrată sub nr. 54327/18.03.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Andrei Mureșanu nr. 50, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unei locuințe individuale P+1E, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul pentru care s-a inițiat PUD-ul, situat în str. Andrei Mureșanu nr. 50, în suprafață de 201 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 247027, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate lancuș Sorin și lancuș Elena conform contractului de vânzare autentificat sub nr. 1293/14.10.2019 la Societatea profesională notarială Cătălina Elena Vonica și Florin Vișan.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către lancuș Sorin, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.CONSTANȚA

NR. / 30.    ■ 2020

MEMORIU GENERAL

 • 1. INTRODUCERE

DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

 • - Denumirea proiectului P.U.D. LOCUINȚA INDIVIDUALA P+1E

 • - Inițiator (Beneficiar); lANCUS SORIN si IANCUS ELENA

-Elaborator(Proiectant): ARHITECTONIC S.R.L., arh. NOELA ENE

 • - Data elaborării:        ianuarie 2020

-Amplasament:        CONSTANTA, strada Andrei Muresanu, nr.50, nr. cad. 247027

 • - Certificat de urbanism: nr. 4689/24.12.2019

OBIECTUL LUCRĂRII

Obiectul prezentei documentatii a fost generat de necesitatea modificării retragerilor minime, privind amplasarea imobilului propus - LOCUINȚA INDIV1DUALA-P+1E, fata de limitele laterale/posterioare ale terenului in suprafața de 201 mp, amplasat in Constanta, strada Andrei Muresanu, nr.50.

Prezentul P.U.D., după aprobare va deveni instrument de reglementare urbanistica al Primăriei Municipiului Constanta, care va stabili condițiile de amplasare, dimensionare si conformare a obiectivului propus pe parcela, in corelare cu funcțiunile si vecinătățile adiacente.

Prezentul P.U.D. va detalia:

 • - modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei-si-etH^ntitetea arhitecturala a acesteia, in baza unui studiu de specialitate;              ,

  JUDEȚULC” PRIMĂRIA MUNICIPh, . /        •

  lei; DIRECȚIA

  VIZAT SPRE Nt -li..     V;*

  Anexă la avizul nr/___

  ARHITECT ȘEF


 • - retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale pan el

 • - modul de ocupare al terenului;

 • - accesele auto si pietonale;

 • - conformarea arhitectural-volumetrica;

 • - conformarea spatiilor publice;                          L-

Conținutul P.U.D.-ului va avea in vedere si următoarele elemente de tema stabilite:

 • - menținerea funcțiunilor aprobate;

 • - menținerea valorilor maxime a indicatorilor urbanistici aprobati (P.O.T., C.U.T.);

( - pastrarea parcelarului existent si a am prizelor străzilor adiacente;

 • - menținerea regimului maxim de inaltime aprobat; a

 • - menținerea statutului juridic al terenurilor; ni

 • - corelarea rețelelor edilitare nou propui

  Isirnaprobate anterlhr; e^e


  furb


 • - corelarea cu studiile si documentațiile

 • - protejarea monumentelor istorice si sevitufTijfi zonele de protecție d^acesSâfeșț^

 • - pastrarea identității zonei prin armonizarea volumetrica si estetica a WjloPtaffisfruc^fâ construcțiile existente.

  >n

  oii

  %LOR


 • 2. ÎNCADRARE in zona                                  \ faKAlL

  • 2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTAT!! DEJA ELABORATE:

SITUAREA OBIECTIVULUI IN CADRUL LOCALITĂȚII, CU PREZENTAREA CARA&

ZONEI/SUBZONEI IN CARE ACESTA ESTE INCLUS

Terenul studiat, in suprafața de 201,00mp, se afla pe strada Andrei Muresanu, nr. 50, intr-o zona cu tesut urban constituit si vecinătate cu funcțiuni similare sau conenxe. Terenul este inscris in cartea funciara a UAT Constanta cu numărul cadastral 247027, se afla in intravilan si are categoria de folosința "cuti-constructii". Conform Certificatului de urbanism nr.4689/24.12.2019 , terenul se afla in zona de reglementare ZRL2b - caracterizata de locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri, situate in interiorul perimetrelor de protecție. Parcela este supusa reglementarilor P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 653/25.11.1999, a cărei valabilitatea fost prelungita prin H.C.L. nr.429/31.10.2018.

CONCLUZIILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE CARE AU AVUT CA OBIECT

ZONA/SUBZONA/ANSAMBLUL CARE INCLUDE OBIECTIVUL STUDIAT

S-a realizat suportul cadastral (topografic) al terenului si a fost avizat de către O.C.P.I.

S-a efectuat studiul geotehnic, finalizat cu concluzii favorabile in vederea construirii obiectivului propus. S-a obtinut avizul comisiei de circulație privind organizarea circulației si asigurarea locurilor de parcare aferente obiectivul propus.


PRESCRIPȚIILE SI REGLEMENTĂRILE DIN DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM ELABORATE/APROBATE ANTERIOR

Parcela este supusa reglementarilor P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 653/25.11.1999 , a cărei valabilitatea fost prelungita prin H.C.L. nr.429/31.10.2018.

Utilizări admise: - locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de co sau izolat; -se admit funcțiuni complementare locuirii: paracare /garare, co depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC

Utilizări admise cu condiționări: -se admite mansardarea clădirilor, cu I coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pent 60% din aria unui nivel curent;

Utilizări interzise: - funcțiuni complementare locuirii, daca depase trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după o poluare: - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau inco 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei p prin deseurile produse ori prin programul de activitate; - anexe pentru


jșșiruit, cuplat iintul,un


aza duc Serat (peste roduc tie, _ lelor pentru producție si subzistenta; - depozitare en gros; - depozitari de materiale refo £ si platforme de precolectare a deșeurilor urbane; - depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice - activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice; - autobaze, statii de intretinere si spălătorii auto; - orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

Amplasarea clădirilor fata de aliniament: - la stabilirea alinierii construcțiilor fata de terenurile apartinand domeniului public se vor respecta prevederile legale in vigoare si propunerile de dezvoltare din PUGMC; - clădirile se vor retrage fata de aliniament cu o distanta de minim 5,0metri in cazul străzilor de categoria I si II si minim 4,0 metri in cazul străzilor de categoria III;- clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective, cu excepția celor a căror înălțime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vor retrage cu diferența dintre inaltime si distanta dintre aliniamente dar nu cu mai puțin de 4,0 metri; - retragerea de la aliniament se va evita daca se lașa aparent calcanulAunei construcții in stare buna sau cu valoare urbanistica, daca nu exista alte condiționări;

- in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament șe a domeniul public daca nu depasesc 0,90 metri 4,00 metri pe verticala, de la cota terenului arrtpnaj maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente, dar ntfi mai mul Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare - cladiriea construita in regim înșiruit se va dispune cu calcanensole, balcoane sau bovindouri către s&e stradfij§r^igHj;^^Xanta de om sele pSf


URBAiJSM


- cladiriea construita in regim înșiruit se va dispune cu calcane avand o adâncime de maxim 15,0 metri pe limitele laterale ale parcelei, cu excepția celor dq colt^!ffiff5ffifofoaFGe4atade-spre ambele străzi; - in cazul segmentării înșiruirii, spre interspatiu se vor întoarce fațade care vor ti retrase de Ia limita proprietății la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea la cornișa in punctul cel mai înalt fata de teren dar nu cu mai puțin de 3,0 metri; se va respecta aceeași prevedere si in cazul in care înșiruirea este invecinata cu o funcțiune publica sau cu o unitate de referința avand regim de construire discontinuu; - in cazul clădirilor semi-cuplate, lungimea calcanului va fi de maxim 25,0 metri, dar nu mai mult de % din adancimea parcelei; - clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alaturata si se vor retrage fata de cealalta limita la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea la cornișa in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu cu mai puțin de 3,0 metri; in cazul in care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase fata de limita proprietății avand fațade cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izolat; - clădirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din inaltimea la cornișa dar nu cu mai puțin de 3,0metri; - in cazul clădirilor cuplate sau înșiruite, balcoanele sau bovindourile de fațada, deasupra străzii trebuie retrase cu 1,0 metru de la limitele laterale ale parcelei, in zona de


cuplare; - clădirile vor fi astfel dispuse pe parcela incat sa asigure orientarea ferestrelor încăperilor de locuit către strada, sau către fundul parcelei astfel incat numărul încăperilor cu orientare defavorabila in cadrul parcelei sa fie minim; - raportul dintre dimensiunile fiecărei clădiri de pe parcela va fi cuprins intre 0,5 si 2,0; - retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi egala cu jumătate din inaltimea la cornișa masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 5,0 metri; - in cazul parcelelor cu adâncimi sub 15,0 metri se accepta retragerea clădirilor izolate pe latura posterioara a parcelei numai in cazul in care pe aceast limita exista deja calcanul unei clădiri principale de locuit iar alipirea respecta inaltimea si latimea acestui (nu se iau in considerare garaje sau anexe gospodărești); - dispunerea anexelor gospodărești pe limita posterioara a parcelei este admisa daca acestea nu depasesc inaltimea împrejmuirii;

Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela: - pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar P.O.T. si C.U.T. nu sunt depășite; orice corp de clădire cu excepția anexelor si garajelor trebuie sa aiba o arie construita Acminima=50,0 mp; - distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai înalte masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 4,0 metri.

Circulatii si accese: - circulația autovehiculelor se face pe strada Andrei Muresanu, iar cea pietonala pe trotuarele eferente; - parcela va avea asigurat un acces carosabil si pietonal dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate de minim

3,0 metri lățime; - accesele vor fi de regula amplasate către limitele laterale ale parcelei; -se va autoriza un singur acces carosabil pe parcela; -Accesele se vor realiza din strada Andrei Muresanu;

ijj riorul parcelei,

jbirpW&L. nr. 113/2017, igwarea numărului municipiuluiStaționarea autovehiculelor: - staționarea autovehiculelor se admite deci in afara circulațiilor publice; spațiul de parcare/garare va fi asig rectificată prin H.C.L. nr. 28/2018 privind aprobarea Regulamentul

minim de locuri de paracre pentru lucrările de construcții si amenq^i Constanta;

Inaltimea maxima admisibila a clădirilor: -inaltimea maxima a claițî&n®r va fi^ - se admite mansardarea clădirilor cu luarea in calculul coeficientului^ utili suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din af depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clădirilor invecinateln construire înșiruit sau cuplat; - inaltimea acoperișului nu va depăși gabajjj metri cu centrul pe linia cornișei sau stresinei; - inaltimea anexelor lipit^JȘ limitele prejmuirii;


axim=10metri) enului a unei rent; - se admit ul regimului de za de 4,0posterioare ale proprietății nu va depăși inaltimea i Caracteristicile parcelelor (suprafețe, forme, dim Se considera construibile parcelele care indepli construcții înșiruite, suprafața minima de 15 8 metri (10 metri in zone protejate); -pentru co in zone protejate), front la strada de minim 12 metri; - pentru construcții izolate, suprafața minima de 300 mp (350 mp in zone protejatesi front la strada de minim 14 metri; - pentru parcelele de colt se admite o reducere cu 50 mp a suprafeței terenului si o reducere cu 25% a frontului pentru fiecare fațada; - adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia, dar nu mai mica de 12,0 metri; daca adancimea parcelei se micșorează subimițȘi/cg,urmare a lărgirii unei artere din trama majora de circulație, se aplica^^felâl^(Ă^,19iteirArt^'20 din^capitolul "Prevederi generale" ale RLUMC; - pentru parcelele con struit^^jJ^j^^^^dițOexistente daca se respecta condițiile de ocupare si utilizare a terenului;

â strada de minim


a         WPiHWPĂrt?20 -dirvcapitolul


Anexă la avizul nr/Zfo zj /

arile /reconstrucțiile de clădiri existente se za c$^Sfifife^Veeinate-Ga-arhitectura si


oarele condfti n zone proteja ate, suprafața minima de 250 mp (300 mp


Aspectul exterior al clădirilor: - clădirile noi sau modific;

vor integra in caracterul general al zonei si se vor armonj:__________________ _

finisaje; - toate clădirile vor fi prevăzute cu invelitoare din materiale durabile; - garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala; - se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor.

Condiții de echipare edilitara: -zona dispune de rețele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, termica si gaze naturale); Condiții de echipare edilitara: - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice; - la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii; - se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare; - toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat;

 • - se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

Spatii libere plantate: - spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada; - pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minim 10% din total suprafața teren (ST); - spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp; - se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese; -se vor respecta si prevederile H.C.J. Constanta nr.152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi aferente construcțiilor realizate pe teritoriul admnistrativ al județului Constanta;

împrejmuiri: - se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.; - gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2,20 metri si minim 1,80 metri din care un soclu opac de 0,50 metri si o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu; - împrejmuirile laterale si posterioare pot avea maxim 2,50 metri.

 • - P.O.T. maxim = 35%

 • - C.U.T. maxim = 1,00

Terasele acoperite si descoperite, garajele si alte spatii anexe alipite corpurilor principale de clădiri se iau in considerare in calculul AC. Se admite o creștere cu 10% a P.O.T. si corespunzător a C.U.T, daca solicitantul CU deține o parcela rezultata prin comasarea a alte 2 parcele dintre care cel puțin una nu era construibila anterior comasării sau daca respectivul solicitant realizează in interiorul clădirii o funcțiune complementara admisa. Suprafețele alocate unor funcțiuni complementare admise, din subsolul sau mansarda clădirii se iau in calculul ADC.

ZZ CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII ELABORATE CONCOMITEf^Fe^U^ ----

Nu sunt in curs de elaborare alte documentatii de urbanitnț>g£j)J^§^

DIRECT* URBAiJJM

VIZAT SPRt Anexă la avizul nr.

| anu TStrafeciȘEsens unic dinspre s efererrterPareete-are-asigurat un abces


 • 3. SITUAȚIA EXISTENTA

ACCESIBILITATEA LA CAILE DE COMUNICATĂ .

rada


Circulația autovehiculelor se face pe strada Andrei M

Steagului spre strada izvor, iar cea pietonala deJpBtțm ____________________________________

pietonal si unul carosabil, ambele realizate djretOnrWaciș Andrei Muresanu;

SUPRAFAȚA OCUPATA, LIMITE SI VECINĂTĂȚI, INDICI DE OCUPARE TEREN

Terenul care face obiectul prezentului P.U.D. are suprafața de 201,00 mp, conform act proprietate si măsurători cadastrale. Acest teren este ocupat de cinci construcții:

Corp C1- locuința parter cu Sc=67 mp, Corp C2-bucatarie de vara cu Sc=18mp, Corp C3-garaj cu ' Sc=21mp, Corp C4-magazie cu Sc=8mp si Corp C5-WC cu Sc=1mp, care vor fi desființate in

totalitate, după obținerea Autorizației de desființare, emisa de către primăria municipiului Constanta.

Beneficiarii doresc edificarea unui nou corp de clădire - LOCUINȚA INDIVIDUALA P+1E. P.O.T. existent=0,00% (după desființarea corpurilor C1, C2, C3, C4 si C5) C.U.T. existent=0,00 (după desființarea corpurilor C1, C2, C3, C4 si C5) Terenul are forma patrulatera, cu dimensiunile:


 • - latura de nord: 4,47metri+10,28metri+2,02metri

 • - latura de est: 3,47metri+8,85metri

 • - latura de sud: 11,56metri+2,46metri+1,96metri

 • - latura de vest: 2,92metri+2,26metri+1,75meri+4,61metri+0,84m Vecinătățile terenului studiat sunt:

  - strada Anrei Muresanu-domeniu public

  - proprietate privata: Marinescu Vasile

  - proprietate privata: IE 221936

  - proprietate privata: Marinescu Vasile


E S N V

Distanta amplasamentului fata de clădirile învecinate:

 • - la sud : locuința Parter, amplasata la minin 1,20metri fata de hotarul comun;

 • - la est: locuințe Parter, amplasate minim 12,90metri fata de aliniamentul terenului la strada Andrei Muresanu;

 • - la nord: locuința P+1E , amplasata pe hotarul comun, cu calcan;

 • - la vest: locuința Parter si Anexe, amplasate pe hotarul comun, cu calcan;

  SUPRAFEȚE DE TEREN CONSTRUITE SI SUPRAFEȚE DE TEREN LIBERE

  S teren=201,00 mp

  Sc existenta=Sd existenta=115 mp (Corp C1+C2+ C3+ C4+C5)


  CARACTERUL ZONEI, ASPECTUL ARHITECTURAL URBANISTIC

  Zona in care se afla amplasamentul studiat, face parte dintr-un tesut urban constituit, cu o vecinătate cu funcțiuni similare sau conenxe. Fondul construit existent s-a dezvoltat in anii “60, cu cca.20% inserții realizate in ultimii 20 de ani. Echiparea edilitara a fost realizata intre anii 1970-2010 si acopera toate tipurile de utilitati, respectiv apa, canalizare, energie electrica si gaze.

  Principalele caracteristici ale zonei sunt:

  • - preponderenta caracterului rezidențial - funcțiunea de locuire+ funcțiuni complementare, dintre care cel mai des intalnita este cea de garaj;

  • - prezenta majoritara a unui fond construit cu construcții aflate intr-o stare buna, dar cu indici mari de ocupare a terenului-peste 50% si mici de utilizare a terenului;

  • - nu exista riscuri naturale in afara riscului seismic, pentru care sunt obliga proiectare la fazele ulterioare.


  DESTINAȚIA CLĂDIRILOR

  -locuire si funcțiuni complementare-cu preponderenta garaje auto;  eciale de


  TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, CU PRECIZAREA

  OCUPATE

  Terenul studiat este proprietatea privata a soților lancus Sorin si lancus Elena, conform Contractului de vanzare nr. 1293/14.11.2019. Parcelele învecinate pe laturile nord, sud si vest, sunt de asemenea aflate in proprietatea privata a persoanelot fizice/juridice. Vecinătatea terenului, pe latura de est, este domeniu public-strada Andrei Muresanu.  CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC privind condițiile de fundare

  In urma efectuării studiului geotehnic,forajele executate au pus in evidenta litologica:                                                                             U* s.rV _

  “a”-suprafata umplutura neomogena pana la adancimea de 0,80 metri; “b“- un strat de loess galben cafeniu, pana la adancimea de 4,20 metri;

  “c”- un complex argilos gălbui cafeniu, plastic consistent spre plastic vârtos, pana la adancimea de 5,00 metri;

  Nivelul pânzei freatice a fost întâlnit in foraje, la Adancimea de 1,90metri. Pot fi fluctuatii de +/-0,40metri.


  Idsiune
  tfitii de fundare:


  Din studiul geotehnic sunt recomandate urmai

  • - fundarea se va face pe o perna sau pat din 1 tfe(, compactată in grosime de hp=1 .OOmetri sub fundatii si evazarea 1 .OOmetri; se vor face mibiloti pte partea unde nu este posibila evazarea;

  • - adancimea minima de fundare Df min= -1,20 meni, de la cota terenului actual;

  • - se impune E>70000kpa;                              județul cohsw ța

  • - in jurul construcției se vor prevedea trotuare imperme abfte^eiprcKteiati^HGU;panta       spre

  exterior;                                                       direcția UfWi

  ViZAT SPRE

  Anexă la avizul nr. .       /

  ACCIDENTE DE TEREN (beciuri, hrube si umpluturi)

  Terenul studiat este lipsit de de accidente de teren, sivancFSHi^dSrâșfeinta ascendenta c e cca.2% spre strada-latura sud-estica.


  ADANCIMEA APEI FREATICE

  Nivelul pânzei freatice a fost întâlnit in foraje, la adancimea de 1,90metri. Pot fi fluctuatii de +/-0,40 metri.


  PARAMETRII SEISMICI CARACTERISTICI ZONEI Conform Codului de proiectare seismica-Partea I “Prevederi de proiectare pentru clădiri" P 100-1/2013, amplasamentul se incadreaza in zona cu valoarea accelerației terenului pentru proiectarea ag=0,20g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=100ani si valoarea perioadei de control (colt) T =0,7sec a spectrului de răspuns pentru zona amplasamentului.


ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT (înălțime, structura,stare)

Fondul construit existent in zona s-a dezvoltat in anii “60, cu cca. 20% inserții realizate in ultimii 20 4 de ani. Regimul de inaltime este predominant Parter, majoritatea construcțiilor aflandu-se intr-o stare relativ buna. In general construcțiile, realizate in ultimii ani, se refera la construcții noi cu regim de inaltime P+1E sau supraetajari/mansardari ale construcțiilor existente-Parter. Structurile construcțiilor existente sunt preponderent de zidărie portanta si mai rar cu structura pe cadre de beton armat.

Amplasamentul studiat este ocupat de cinci construcții: Corp C1- locuința parter cu Sc=67 mp, Corp C2-bucatarie de vara cu Sc=18mp, Corp C3-garaj cu Sc=21mp, Corp C4-magazie cu Sc=8mp si Corp C5-WC cu Sc=1mp care vor desființate conform Auto rizatieijdejdesfi interese misa de primăria municipiului Constanta. Beneficiarii doresc edificarea unui                     LOCUINȚA

INDIVIDUALA-P+1E.                     PRIMÂRdire£wa^

ECHIPAREA EXISTENTA                      Anexă^avlzu’l                  ’

Echiparea edilitara in zona a fost realizata intre £ nii 1970-2010 șLacopera toate tipurile de utilitati, respectiv apa, canalizare, energie electrica, iluminaț straO’SFS^^e:       —"——1

Din avizele pentru utilitati, solicitate prin Certificatul de urbanism, rezulta faptul ca amplasamentul studiat beneficiază sau poate benificia de racorduri/bransamente pentru apa, canalizare, energie electrica, gaze si telefonie.

Conform avizului favorabil emis de către R.A.J.A. Constanta, rezulta ca pe terenul studiat exista un branșament de apa Dn.3/4, contorizat cu apometrul Dn.20mm, executat din conducta de distribuție apa Dn.lOOmm Azb (existent pe strada) si un racord de canalizare executat in colectorul menajer Dn.250mm B (H=2-2,50m) stradal. Pe strada Andrei Muresanu exista conducta de distribuție apa Dn.lOOmm Azb si colectorul menajer Dn.250mmB (H=2-2,50m). Brasamentul si racordul existente pe teren, vor fi menținute, după demolarea Corpurilor C1+C2+C3+C4+C5 si realizarea noului imobil -LOCUINȚA INDIVIDUALA-P+1E. In cazul in care este necesara redimensionarea branșamentului de apa si a racordului la canalizare, la următoarea faza, beneficiarul va reveni cu o noua documentație tehnica intocmita de un proiectant de specialitate agreat de R.A.J.A..

Conform avizului favorabil emis de către E distribuție Dobrogea, rezulta faptul ca amplasamentul studiat nu afecteaza instalațiile societății, pe planul anexat acestui aviz fiind trasata LEA0.4KV existenta in apropiere. Pentru alimentarea cu energie electica a obiectivului sau daca acesta exista si se dezvolta (cu creșterea puterii fata de cea aprobata inițial), va fi solicitat la UO MTJT CONSTANTA aviz tehnic de racordare.

Conform avizului favorabil emis de către TELEKQM ROMAN IA COMMUNICATION S.A., pe amplasamentul studiat, ROMTELECOM nu deține rptelesLeeffîpamente de comunicatii electronice care sa fie afectate de lucrările de construire..

z Conform avizului favorabil al DISTRIGAZ WtÂpp planul de situație anexat avizului, s-au trasat orientativ componentele sistemului de distribuție gaze naturale aflate in apropierea si la limita

amplasametului, care este racordat la rețeaua de gaze. Lucrările propuse prin P.U.D. nu afecteaza conductele de distribuție gaze naturale. Pentru obiectivul propus pe ampla              TAC se va

solicita avizul Distrigaz Sud.

Conform avizului R.A.D.E.T. Constanta, rezulta ca nu dețin prin prezentul P.U.D. • 4. REGLEMENTARI - zona de reglementare ZRL2b

  OBIECTIVELE SOLICITATE PRIN TEMA-PROGRAM                  ____

  Pe terenul liber de construcții, după desființarea corpurilor C1, C2, C3, C4 si C5, beneffc&ruft dorește edificarea unui nou corp de clădire LOCUINȚA INDIVIDUALA-P+1E, ÎMPREJMUIRE


TEREN si ORGANIZARE DE ȘANTIER. Obiectivul principal al prezentului P.U.D. este reglementarea privind amplasarea noului imobil, stabilind/modificand retragerile minime fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, pastrand insa alinierea minima la strada si indicatorii urbanistici aprobati anterior prin P.U.G.-documentație care reglementează zona in prezent.

FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA SI CONFORMAREA CONSTRUCȚIILOR

Funcțional, obiectivul propus se va încadra in prevederile P.U.G. aprobat prin H.C.L. Constanta nr.653/25.11/1999, a cărei valabilitate a fost prelungita prin H.C.L. nr. 429/31.10.2018, mentinan-du-se utilizările permise, respectiv:

^^lQ£Uini^jndjylduale^ujTiaxim P+2 niveluri in regim de construire insiruit, cuplat sau izolat;

 • - se admit funcțiuni complementare locuirii: paracare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC.

 • - se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

Amplasarea fata de aliniament:

Obiectivul propus va fi amplasat respectând alinierea aprobata prin P.U.G., fata de aliniament, respectiv: - clădirile se vor retrage fata de aliniament (hotarul la strada Andrei Muresanu cu o distanta de minim 4,0 metri (strada Andrei Muresanu este de categoria III);

 • - clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective, cu excepția celor a căror înălțime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vor retrage cu diferența dintre înălțime si distanta dintre aliniamente dar nu cu mai puțin de 4,0 metri;

 • - in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul public daca nu depasesc 0,90 metri de la alinierea spre strada si asigura o distanta de 4,00 m pe verticala, de la cota terenului amenajat;

 • - cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1,20 metri;                    ________________________________

Amplasarea obiectivului propus fata de limitele laterale si post erioare

 • - retragere minima: 1,10metri fata de limita de prop ri§®t^^J^^^^^STAM^A

 • - retragere minima: 1,20metri fata de limita de proprietat^^tefU^ydjiEscHiMBARE

 • - retragere minima: 1,20metri fata de limita de proprietateSposterioara;____ /

Aceasta reglementare este motivata de:

 • - refuzul vecinilor, fata de hotarul nordic, de a-si dalacoraurnotariaî c

  OClin


vederea cuplării obiectivlui propus cu construcția existenta pe acest hotar comun, aflata in proprietatea lor;

 • - prezenta calcanului, pe toata lungimea limitei posterioare a terenului studiat, nu justifica retragerea noii construcții cu min.5,00metri, conform regulamentului actual;

 • - amplasarea noii construcției la nord fata de construcția existenta pe proprietatea sudica, nu justifia retragerea acesteia cu minim 3,00metri de la limita proprietății comune, avand in vedere imposibilitatea de a o umbri pe aceasta din urma;

 • - in conformitate cu Ordinului MS nr.119/2014, alin. 1 art. 3, atat pentru camerele locuibile ale construcției propuse, cat si pentru camerele locuibile ale clădirilor învecinate, sunt asigurate condițiile de insorire minima de 1+ 1/2 ora Ia solstitiul de iarna.

Distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai înalte masurata in punctul cel mai înalt fata de teren.          istanta poate fi redusa in


sa tuturor incaperilpȚ de


baza argumentării printr-un studiu de insorire, faptul ca se re locuit-conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr.119/2014-a6ffializaLdi^ț (|o                3

CAPACITATEA, SUPRAFAȚA DESFASURATA

 • A. Pentru un imobil in care nu se desfasoartfo

Sconstruita=max. 70,35mp (propus)

.U.T.maxim aprobat=1


Sdesfasurata=max. 201,00mp (propus)

 • B. Pentru un imobil in care se desfasoara si o funcțiune complementara: Sconstruita=max. 90,45mp (propus)        P.O.T.maxim aprobat=45%

Sdesfasurata=max. 271,35mp (propus)      C.U.T.maxim aprobat=1,35

Suprafața construita - care intra in calcul P.O.T. si suprafața desfasurata-care intra in calcul C.U.T, vor fi calculate conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.

PRINCIPII DE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI

(distante fata de construcțiile existente, accese pietonale si auto, accese pentru utilaje de stingere a incendiilor)

Obiectivul propus se va încadra in stilul zonei, neintrand in contradicție cu caracterul acesteia, prin respectarea următoarelor principii:

 • - limbajul arhitectural va fi contemporan, cu cromatica deschisa si accente in culori nesaturate;

 • - acoperirea se va face cu terasa sau șarpanta cu pante generale de maxim 60%;

 • - se vor ultiliza finisaje de calitate superioara;

 • - construcțiile anexe vizibile din spațiul public vor fi tratate arhitectural in aceeași maniera precum construcțiile principale si se vor integra compozițional in ansamblu;

Retragerile obiectivului propus fata de limitele laterale si posterioara ale parcelei s-au stabilit corelat cu amplasarea construcțiilor învecinate, cu posibilitățile tehnice de apropiere fata de calcanele

• existente pe hotarul vestic si nordic, cu regimul de inaltime existent, cu neafectarea insoririi spatiilor de locuit propuse si a celor din imobilele învecinate (conform Ordin nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației), cu respectarea codului civil - avand in vedere refuzul vecinilor de pe latura nordica de a-si da acordul notarial privind amplasarea pe hotarul comun. Astfel au rezultat următoarele retrageri:

 • - retragere minima: 1,10metri fata de limita de proprietate de la Nord;

 • - retragere minima: 1,20metri fata de limita de proprietate de Ia Sud;

 • - retragere minima: 1,20metri fata de limita de proprietate posterioara;

- distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai înalte masurata in punctul cel mai înalt fata de teren; - acesta distanta poate fi redusa in baza argumentării printr-un studiu de insorire, faptul ca se respecta insorirea tuturor încăperilor de locuit-conform Ordinului Ministerului Sanatarii nr.119/2014, dar nu mai puțin de 4,0 metri.

Inaltimea maxima la cornișa a obiectivelor noi este P+2E (Hmaxim। JgE$g|®ș^y^^ri). Se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clacir^pjjXv^ine^fc^țcaaubregimhlIit/i ce construire înșiruit sau cuplat.                                         direcți6 URt’AfjȘM

Accesul pietonal se va face din strada Andrei Muresanu.                                   ?

Accesul auto si cel al autospecialelor de intervenție in caz ie urgenta se face pe strada Andrqi ; Muresanu.                                                arhitect__

Pe parcela, va fi prevăzut un singur acces auto cu o latimeTfeTTraxtn^^^^^^^^^^ INTEGRAREA SI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCȚII SI ARM(ff^l^^§^^C& EXISTENTE MENȚINUTE                             U           |

and un

<âte grimarea vor armoniza ca


le


Construcțiile noi se vor integra in caracterul general al zonei. ConsTftictul^p^cinate,-^ aspect clasic din punct de vedere arhitectural, se urmărește creareaWkiU superioara, caracterizat de folosirea unui limbaj arhitectural cu finisaje funcțiunilor interioare in aspectul exterior. Anexele vizibile din circulațiile pu finisaje si arhitectura cu clădirea principala. Se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare, finisajelor in culori saturate, nearmonizate cu cele ale cladirilorJnMecinat©K \

PRINCIPII DE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCȚIILOR EXISTENT®          f IA

Nu este cazul aplicării unor principii, deoarece pe teren nu se va mentife^^i^Qaodthti^Gonstructiile


v MODALITATI DE ORGANIZARE SI REZOLV

IRCULAT1EI CAROSABILE SI PIETONALE ral, direct din strada Andrei Muresanu.


Accesul pietonal si cel carosabil se vor asi              _____________________________________

Staționarea autovehiculelor se admite numaHirlrateriorul parcelei, in afara circulațiilor publice. Pentru autovehicule (autoturisme) se vor asigura doua locuri de parcare, dintre care unul in garajul prevăzut la paretrul imobilului. Singurul acces auto pe teren nu va depăși latimea de 3,50metri. Spatiile de parcare/garare sunt asigurate conform H.C.L. nr.113/2017, rectificată prin H.C.L. nr.28/2018 si Regulamentului privind asigurarea numărului de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, cu respectarea Normativului pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitățile urbane.

Fundațiile cailor de circulație se vor realiza din nisip sau pietriș compactat, după caz. Se vor evita pe cat posibil suprafețele mari impermeabile, astfel incat apele pluviale de pe trotuare si platforme sa poata fi dirijate, pe cat posibil, spre spatiile verzi.

PRINCIPII SI MODALITATI DE INTEGRARE SI VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL SI DE

ADAPTAREA SOLUȚIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

Având in vedere ca terenul este relativ plat, construcțiile nu necesita metode speciale de adaptare, integrare si valorificare a cadrului natural.

CONDIȚII DE INSTITUIREA REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA SI CONDIȚIONĂRI IMPUSE DE ACESTA

Conform Reglementarilor extrase din documentațiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din special asupra imobilului, zona in care se situează amplasamentul studiat este protejata conform Listei monumentelor istorice, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si patrimoniului național nr. 2828/2015: Necropola orașului antic Tomis, Cod CT-I-S-A02555, nr. crt.15.

Amplasamentul studiat nu se afla in zona de protecție a unui monument, NU este monument, ansamblu sau sit urban.

Amplasamentul studiat nu este inclus in suprafețe ce fac parte din sîturi din rețeaua NATURA 2000 si nici din alte suprafețe supuse protecției de mediu.

Amplasamentul studiat nu se afla in raza de interdicție sau restricție a unor surse de poluare sau disconfort specifice in Ordinul Ministerului Sanatatii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației.

SOLUȚII DE REABILITARE ECOLOGICA SI DIMINUAREA POLUĂRII (după caz) Activitățile propuse a se desfasura pe parcela, nu sunt producătoare de substanțe poluante. Deseurile menajere se vor depozita pe o platforma special amenajata conform normtivelor in vigoare si se vor indeparta periodic, in baza unui contract de servicii de salubritate cu o firma abilitata in domeniu. Daca nu se poate asigura distanta minima conform OMS nr.119/2014 -actualizat, pana la ferestrele camerelor de locuit, platforma se va separa cu o împrejmuire opaca sau gard viu de cca.1,50 metri inaltime.

Suprafața spatiilor verzi amenajate va fi asigurata in conformitate cu H.C.J. Constanta nr.152/2013. Apele uzate menajere se vor colecta si dirija la rețeaua publica de canalizare.

PREVEDEREA UNOR OBIECTIVE PUBLICE IN VECINĂTATEA AMPLASAMENTUl^^c°^&, Nu este cazul.

" arhitectonic a SOLUȚII PENTRU REABILITAREA SI DEZVOLTAREA SPATIILOR VERZI 'U s R L Ș/J Spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada. Pe fies^Dșr^^reste obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minim 20^S=dfff=rotal suprafața teren. Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp. Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minim alei si accese. Se vor respecta si prevederile H.C.J. Constanta nr.152/2013 suprafețelor minime de spatii verzi aferente construcțiilor realizate județului Constanta.                                           f


!§esar pentru

+ S^nia p fc 1|

*//

metri la


leritq^fTadigpj


PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE         V

Se pastreaza profilul stradal existent al străzii Dobrogei, prezentat î

Datorita aspectului relativ orizontal al terenului si regimului dfe inaltim^jp^^ ■ cornișa, obiectivul propus nu va avea retrageri ale etajelor si pBftfrafâAito'planEni (aliniament).


fartiDIREt ȚIAUR&Ak&M

VÎZAT

Anexă la avizul nr.,1

natu^^fi^e^iîfietnjLzoiieLstudiate se


LUCRĂRI NECESARE DE SISTEMATIZARE V Având in vedere diferentele relativ mici de vor lua masuri si lucrări minimale care sa a§i - scurgerea apelor de suprafața in mod continuul fara a crea zone depresionale intermediare; - declivitati acceptabile pentru accesuri locale (auto, pietonale) Ia obiectivele propuse;

 • - asigurarea unui ansamblu coerent de alei carosabile, trotuare, alei pietonale, parcaje, rezolvate atat in plan, cat si pe verticala, in condiții de eficienta estetica si economica;

 • - realizarea unor volumetrii de construcție echilibrate, care sa asigure o perspectiva atat in ansamblu, cat si individual, convenabila din punct de vedere estetic;


REGIMUL DE CONSTRUIRE - zona de reglamentare ZRL2b*:

Art. 1. UTILIZĂRI ADMISE:

 • - locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat;

 • - se admit funcțiuni complementare locuirii: paracare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produsefara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC.

Art. 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

 • - se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

Art. 3. UTILIZĂRI INTERZISE:

 • - funcțiuni complementare locuirii, daca depasesc 25% din AC, generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, si /sau produc poluare;

 • - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul

generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

 • - anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;

 • - depozitare en gros;

 • - depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice;

 • - autobaze, statii de întreținere si spălătorii auto; - orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

Art. 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR:

 • - se considera parcela construibila in regim insiruit/cuplat/izolat, ^^dg^y^re (Steren=201 mp), forma (dreptunghiulara) si dimensiunile laturilofe -

  ratata

  IVI wla Eugenia M.P.

  ENE arhitect

  , B C DI grcesanuj


Art. 5. ALINIAMENTUL TERENULUI FATA DE STRĂZILE ADIAQEN

 • - se menține aliniamentul terenului la strada Andrei Muresanu; AX

Art. 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

□ distanta de


 • - clădirile se vor retrage fata de aliniament (hotarul la strada AndrerS minim 4,00 metri (strada Andrei Muresanu este de categoria III);

 • - clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective, cu excepția celor a căror înălțime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vor retrage cu diferența dintre inaltime si distanta dintre aliniamente dar nu cu mai puțin de 4,0 metri;


 • - in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament se admit console, balcoane^p'tTboviri domeniul public daca nu depasesc 0,90 metri de la alinierea spre strada ^Șj^ț^ra o diș 4,00 m pe verticala, de la cota terenului amenajat;

 • - cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maximum 1/10 din distanta dintre\^niament^ mai mult de 1,20 metri;

 • - retragerea de la aliniament se va evita daca se lașa aparent calcanul unei construcfi^ in stare buna sau cu valoare urbanistica, daca nu exista alte condiționări;

Art. 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale și e

Jale parcelei va respecta prevederile


însorire a construcțiilor.                               1 primăria u-jnicipiulu; constanța

-retragere minima fata de limita laterala de proprietatede de a Nord: tirtOmetrl^RBALiSM

-retragere minima fata de limita laterala de proprietate de la Sud^J^TmeffF si&bare

 • - retragere minima fata de limita de proprietate posterioara: 1 2dHfăîrl®

 • - clădirile propuse, daca sunt retrase fata de limitele laterale si posterioare yor avea fatadeT evitandu-se astfel calcanele aparente, vizibile din spatiile publice;---------

 • - pot fi amplasate, pe limita posterioara a parcelei, anexe gospodărești (bucătărie de vara, foișor, etc) cu Hmaxim=3,00metri la cornișa si cu condiția respectării art. 612 Cod Civil si art.27 din Ordin 839/2009

Art. 8. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

 • - pe parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar P.O.T. Si C.U.T. nu sunt depășite;

 • - orice corp de clădire cu excepția anexelor si garajelor trebuie sa aiba AC minima=50,0mp;

 • - distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai înalte masurata in punctul cel mai înalt fata de teren. Aceasta distanta poate fi redusa in baza argumentării printr-un studiu de însorire, faptul ca se respecta insorirea tuturor încăperilor de locuit-conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr.119/2014-actualizat;

Art. 9. CIRCULAȚII SI ACCESE

 • - accesul pietonal si cel carosabil se vor asigura direct din strada Andrei Muresanu.

 • Art. 10. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

-staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, in afara circulațiilor publice.

- pentru autovehicule (autoturisme), spatiile de parcare/garare vor fi asigurate conform H.C.L. 113/2017, rectificată prin H.C.L. nr. 28/2018 si Regulamentului privind asigurarea numărului de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si a menajări autorizate pe raza municipiului Constanta, cu respectarea Normativelor pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitățile urbane;

 • - parcela va avea asigurat un singur acces carosabil, cu o lățime de maxim 3,50metri;

Art. 11. INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

 • - inaltimea maxima la cornișa a clădirilor noi este P+2E (Hmaxim la cornisa=10 metri);

 • - se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate in cazul regimului de construire înșiruit sau cuplat;

 • - inaltimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 4,0 metri cu centrul pe linia cornișei sau stresinei;

Art. 12. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 • - construcțiile noi se vor integra in caracterul general al zonei, urmarindu-se crearea unui imobil de calitate superioara, caracterizat de folosirea unui limbaj arhitectural cu finisaje de calitate si exprimarea funcțiunilor interioare in aspectul exterior;

 • - anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectu£a=eu5£ladirea principala;

 • - se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare, finisajelorj^b^^^iirate^ stridente, nearmonizate cu cele ale clădirilor învecinate;

 • - nu se va accepta utilizarea în exterior a unor materiale de calitate îndfeț^0ă^^©lor specifice pentru interior, sau a unor imitații de materiale naturale (piatra artificia _cărămi * ‘ ^ls etc.);


 • - mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-s pentru imaginea urbana a spațiilor publice din zonă;

 • - retragerea de la aliniament se va evita daca se lașa aparent calcanul unei c stare buna sau cu valoare urbanistica, daca nu exista alte condiționări; - in caz este posibila racordarea construcției propuse Ia calcanul construcției vecine, b^fS?iîTa^ evita impactul vizual negativ din domeniu public Ia nivel de pieton, se va reațteaZ^I puțin 'hufeaicu

  dintra următoarele variante compensatorii:                                I 2

  - tratarea plastica arhitecturala a calcanului vecin, suportata de către inve acordul vecinului;

  - decorarea calcanului cu plante cataratoare verzi tot țim I anului;  j*5ăre sa preia conturul acestuia, fa rului, fara a solicita acordul vecinului;

  Facordul vecinului), prin aplicarea de elemente cu caracter decorativ: profilaturi, bosaje, ancadramente, ornamente, ferestre false, etc;

  - amplasarea unor elemente structurale estetice, cu scopul de a constitui suport pentru vegetația decorativa/cataratoare/curgatoare verde tot timpul anului, care sa mascheze calcanul vizibil din domeniu public;

  - porțiunea de calcan vecin ramasa aparenta se va masca pe cheltuiala investitorului, cu perete sau panou înverzit (perete vegetal) cu înălțime minima de 3,00metri poziționat iqdecPpnfler?t pe- mascarea calcanului cu panouri traforate dgjxwj poziționate independent pe terenul proprii)


- transformarea calcanului intr-o fațada falsa

terenul propriu al investitorului (caz in care nu aste necssar acojpdntvecirwlu^TA

 • - clădirile propuse, daca sunt retrase fata de limitele laterale

evitandu-se astfel calcanele aparente, vizibile din spatiile F'Ublic^^^V^g^^aARE

Art. 13. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA            fetite           'î _

 • - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare p ublice; 92G"?57vfe

 • - la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canafilH!W|b^Vjata vajr trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

  sub


  iKMHi


 • - se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

 • - toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat;

 • - se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.;

Art. 14. SPATII LIBERE si SPATII PLANTATE

 • - spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada;

 • - pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minim 20% din total suprafața teren;

 • - spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

 • - se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese;

 • - se vor respecta prevederile H.C.J. Constanta nr.152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente aferente construcțiilor realizate pe teritoriul admnistrativ al județului Constanta;

Art. 15. ÎMPREJMUIRI

 • - se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.;

 • - împrejmuirile spre strada vor avea înălțimea de maxim 2,20 metri si minim 1,80 metri din care un soclu opac de 0,50 metri si o parte transparenta din metal sau lemn, care poate fi dublata de gard viu;

 • - împrejmuirile laterale si posterioare pot avea maxim 2,50 metri.

Art. 16. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE si UTILIZAREA TERENULUI

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI:     P.O.T.maxim=35%

COEFICIENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI: C.U.T.maxim=1,00

 • - se admite o creștere cu 10% a P.O.T. si corespunzător a C.U.T., daca solicitantul realizează in interiorul clădirii o funcțiune complementara admisa locuirii: parcare/garare/ comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina, etc) in limita a 25%din AC;

In acest caz: RO.T.maxim=45% C.U.T.maxim=1,35

 • - suprafețele alocate unor funcțiuni complementare admise locuirii din subsolul sau mansarda clădirii se iau in calculul ADC.

 • - terasele acoperite, garajele si alte spatii anexe alipite corpurilor principale de clădire, se iau in considerare in calculul AC.

 • - suprafața construita - care intra in calcul P.O.T. si suprafața desfasurata - care intra in calcul C.U.T, vor fi calculate conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.

  'dfâtte) ist&ntsi propus)-ZRL2b

  ipriact >rnisa=10,00metri


BILANȚ TERITORIAL-in limita amplasamnetului stu<

S te ren=201,00 mp (existent/mentinut)

Regimul de înălțime = max. P+2E H măxii

 • A. Pentru un imobil in care nu se desfasua/

S construita maxima = 70,35 mp primărla municipiului constanța

S desfasurata maxima= 201,00 mp direcția urbanism

$ Noela Eugenia M P


P.O.T.maxim aprobat=35%                 neschi&bare

Cil Tm—v;m           4 ftf*       An6X3 Is 3VIZ111 HL-----I --

.U.T.maxim aprobat-1,00         <7^6^ /QtiXfeSk

ARHITECT ȘEF'---------


 • B. Pentru un imobil in care se desfasuaid si u functlune~Cbmplementara:

S construita maxima =90,45 mp

S desfasurata maxima =271,35 mp

P.O.T.maxim aprobat=45%

C.U.T.maxim aprobatul ,35

S spațiu verde minim=40,2mp

S circulatii auto si pietonale maxima=90,45mp

ANih;

COEFICIENȚI URBANISTICI - amplasament studiat

S terenului menținut =201,00mp

Existent

Propus

fara funcțiune complementara

cu fuctiune complementara

Sc max.

0,00mp

70,35 mp

90,45 mp

Sd max.

0,00mp

201,00 mp

271,35mp

P.O.T.

0,00%

35%

45%

C.U.T.

0,00

1,00

1,35

Hmaxim la cornișa

0,00 metri

P+2E            10,00 metri


BILANȚ TERITORIAL pentru amplasamentul studiat - ZRL2b*

Nr.

Zone funcționale

Existent

Propus

mp

%

mp

%

1

Construcții (maxim)

0,00

0,00

90,45

45,0

2

Spatii verzi amenajate (minim)

0,00

0,00

40,2

20,0

3

Circulatii auto, parcari, platforme (maxim)

0,00

0,00

90,45

35,0

TOTAL TEREN

324,00

100

201,00

100

5. CONCLUZII

CONSECINȚELE REALIZĂRII OBIECTIVELOR PROPUSE

Obiectivul propus, din punct de vedere funcțional si estetic, se va încadra in zona, neintrand in contradicție cu specificul acesteia.

MASURI CE DECURG IN CONTINUAREA PU.D.-ului

Autorizarea lucrărilor de construire pentru obiectivul propus (construcție, împrejmuire, racorduri si branșamente utilitati) se poate face direct, pe baza regulamentului prezentului P.U.D., cu respectarea limitelor suprafeței edificabile stabilite/aprobate, studiului de insorire, avizului comisiei de circulație si legislației aflate in vigoare.

PUNCTUL DE VEDERE AL ELABORATORULUI SOLUȚIEI

Amenajările propuse nu au efect negativ asupra zonei, integrandu-se in aceasta cu respectarea


Regulamentului Local de Urbanism.

Reglementările prezentului P.U.D. constituie elemente ce fundamentează certificatul de urbanism

pentru următoarea faza a obiectivului propus -D.T.A.C..

6. ANEXE

TEMA-PROGRAM

Imobilul propus va avea următoarele caracteristici:

— funcțiuni si coeficienți urbanistici conform P.U.G.


JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIUL^ CONSTANȚA

DIRECȚIA URBAhiSM

VIZAT

Anexă la avizul nr./

iat; ARHITECT ȘEF

asigurarea numărului de locuri de parcare/garare conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. nr. 113/2017, rectificat cu H.C.L.M. nr. 28/2018

aigurarea suprafeței spațiului verde amenajat, conforjnBH

locuințele vor respecta suprafețele utile minime, co^probat si H.C.J, nr.152/2013;

.’âgii țocuintei nr.114/96 actualizata;

integrarea din punct de vedere compozițional, al tratării plastice si al materialelor de construcție, in ansamblul cartierului;


Inventar de coordonate

mun. Constanta, str. Radu Calomfirescu, nr.27

Sistem de proiecție STEREO 70 Nr.

Pct. 1 2 3 4 5 6


8

9 10

11


[m] 305058.798 305063.063 305063.837 305063.00 8 305059.127 305057.500 305049.304 305046.098 305050.600 305051.432 305052.132


[m] 789856.521 789858.266 789858.588 789860.427 789869.946 789874.110 789870.763 789869.434 789858.782 789856.471 789854.638


Lungimi laturi D(i,i+1) 4.608 0.838 2.017 10.280 4.471 8.853 3.471 11.584 2.456 1.962 2.920“SeniaMP 5


12

305054.699

789855.572

2.258

13

305057.067

789856.202

0.164

14

305057.109

789856.043

1.749

15

305056.769

789856.593

0,078

S.teren=201mp


MATERIALE GRAFICE, IN FORMAT REDUS, PENTRU S Nu este cazul, avand in vedere suprafața redusa a parcelei învecinate.


Elaborat, arh. NOELA ENE


JUDEȚUL COHSTAh ȚA PRIMĂRIA MUNICIPIUL Uî CONSTANȚA DIRECȚIA URBAH3M VÎZAT SPRE •5C^::'<53ARE Anexă                 ________^ÂJNOR PROPUNERI liâfe, prefcum si a parcelelorAcest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".