Hotărârea nr. 207/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. ION LAHOVARI, STR. CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA, STR. AVRAM IANCU ȘI STR. PANAIT MOȘOIU, INIȚIATOR HAGI CHIRA CRISTINA

^oNSTANr^, R0MANIA

'®      8 JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Ion Lahovari, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, str. Avram lancu și str. Panait Moșoiu, inițiator Hagi Chira Cristina

Consiliul Ipcal al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de               2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 91501/12.06.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 94816/18.06.2020, precum și avizul nr. 91486/12.06.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 18 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Văzând avizul de oportunitate nr. 108529/06.06.2019 al Direcției urbanism;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Ion Lahovari, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, str. Avram lancu și str. Panait Moșoiu, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul pentru care s-a inițiat PUZ-ul, situat în str. Panait Moșoiu nr. 4, în suprafață de 325 mp (potrivit actelor de proprietate) și 328 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 248916, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Hagi Chira Cristina în cotă indiviză de 29/32 și Misiaca Sultana în cotă indiviză de 3/32 conform certificatului de moștenitor nr. 20/16.10.2017 autentificat la Societatea profesională notarială Ghimpețeanu Alina și Dragomir Laura.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii Ja îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Hagi Chira Cristina, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: /p pentru, împotrivă. abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.CONSTANȚA

/ 3#. 2020


tel. 0241698 006 secretariat@allarhifecrura.ro Unirii 19A 900552 Constanța

Fîl I Iii IHH iThHl

|   J13/906/2002 cod unic RO14536786        SJLL

REGULAMENT DE URBANISM

AFERENT

P.U.Z. PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STRĂZILE ION LAHOVAR1, CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA, PANAIT MOȘOIU Șl LG. DUCA

I. DISPOZIȚII GENERALE

A ROLUL R.L.U.

Regulamentul explică și detaliază sub forma unor prescripții și recomandări Plănui Urbanistic Zonal, în vederea urmăririi aplicării acestuia. Regulamentul de urbanism cuprinde reguli specifice de urbanism instituite în teritoriul considerat, care completează sau detaliază regulamentul aferent Planului Urbanistic General.

Regulamentul cuprinde prescripții și recomandări prescripții și recomandări specifice.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VîZAT SPRE NJESCHIi»BAF*E AnexăJa avizul n/.lL______-------

ARH^^Eff/7       -


S. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și

H.G.R. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului GeneraY^te^ffiar/ism;

Ghidul de aplicare a R.G.U. aprobat prin Ordinul ML.P.A.T. nr.21/N/2000;

Ghidul privind metodologia de elaborare și continutul-cadru al planului urbanistic zonal GM-010-2000aprobat de Ordinul MLPAT 176/n/2000.

Ordinul 233/2016 ppentru aprobarea normelor metodologic de aplicare a Lgii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

Ordinul 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism

OMS 119/2014 cu modificările ulterioare, pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață aipo-pulației

Legea 114/1996 - Legea locuinței

Legea 190/2013 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

 • C. DOMENIUL DE APLICARE

R.L.U. de față este aferent P.U.Z. pentru zona delimitată de străzile Ion Lahovari, Constantin Dobrogeana Gherea, Panait Moșoiu și I.G. Duca (Avram lancuîn unele acte).

Activitatea de construire în zona studiată urmează să se desfășoare îh cadrul următoarelor principale categorii;

 • - construirea pe teren liber;

 • - extinderea și/sau modernizarea construcțiilor existente;

 • - echiparea infrastructurii completă a terenului;

 • - amplasarea spațiilor pentru parcări.

Autorizarea acestor categorii de construcții și amenajări urmează să se supună procedurilor legale și regulamentului aferent P.U.Z..

în cazul în care terenurile se vor dezmembra sL*paFGeteJe==0bfnBte~m

acces direct din circulațiile publice, se va întocmi P.U.D. șate^RW^feconsimtă ,

’    r                                            DIRECȚIA URBAtelSîVI

VIZAT SPRE NESCWIfjîaA^e

 • D. DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN R.L.U.

Zona de protecție - suprafața delimitată în jurul unor bdnuri de patrimoniu-construit sairi natural, al unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă, etc. și în care se instituie servituti de utilitate publică și de construire pentru păstrarea și valorificarea acestor resurse și bunuri de patrimoniu și a cadrului natural aferent.

Calcan - suprafață de perete vertical fără goluri și netratată arhitectural cu dimensiuni de minimum 2,0 metri pe orizontală și/sau 4,0 metri pe verticală.

Indicatori urbanistici- instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării și al dezvoltării durabile ale zonelor urbane. Aceștia sunt procentul de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare a terenului. Excepțiile de calcul ale indicatorilor LFtfani®ici-«unt conform Legii 350/2001.

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) - raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei incluse în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței desfășurate; suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,8 metri, suprafața subsolurilor cu destinație stricta pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil în incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție.

Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.) - raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,0 metri de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită.

Locuințe unifamiliale (individuale) - clădiri de locuințe pentru o familie (o locuință)

Locuințe semicolective - clădiri de locuințe pentru mai multe familii (mai multe locuințe), având acces propriu și iot folosit în comun.

Locuințe colective - clădiri de locuințe pentru mai multe familii (mai multe locuințe), având acces si lot folosit în comun.                             —-------------

Regim de înălțime

- foarte redus

JUDEȚUL CONSTANTA’ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCHIMBATE


- P, P+1


- redus


- P+2 P+5

Clădiri izolate - clădiri de locuințe amplasate izolat pe un lot-----------------------------

Clădiri cuplate - clădiri de locuințe cuplate câte două, pe limita dintre două loturi Clădiri înșiruite - clădiri de locuințe amplasate pe întreaga lățime a parcelei

Clădiri covor - clădiri de locuințe (de forma L sau U) amplasate în (rețea) lot, pe limita a două sau trei laturi, cuplate sau nu cu clădirile vecine.

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

A. REGULI CU PRIVIRE LA INTEGRITATEA MEDIULUI Șl PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL Șl CONSTRUIT

Este necesară respectarea amplasamentelor propuse în planul urbanistic zonal pentru principalele clădiri și amenajări aferente.

Principalele obiective trebuie să dispună de accesuri carosabile lesnicioase, platforme și spații de degajare corespunzătoare pentru desfășurarea investițiilor.

Fiecare obiectiv necesită o tratare atentă privind circulația, texploațferea și întreținerea.

După finalizarea executării lucrărilor, amplasamentul rămas^ȚieQCtjpatde lucrările de construcții se va reda peisajului urban în condiții corespunzătoare. *

Se vor respecta, de asemenea, condițiile puse în avizul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

I

în cazul descoperirii unor vestigii arheologice, se va anunța Direcția Județeană de Cultură și se va institui zona de protecție aferentă.

Organizarea de șantier se va face pe terenul proprietate. Pe suprafețele de teren proprietate privată se vor amenaja spații verzi. Vor fi copertate și refăcute, astfel încât să nu existe spații afectate, altele decât cele prevăzute în proiect. Pentru organizarea de șantier se va obține autorizație de construire, conform legii.

S. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR Șl LA APARĂREA INTERESULUI PUBLIC

La transportul materialelor de construire, execuția și exploatarea obiectivelor se vor respecta distanțele de protecție și siguranță stabilite prin normele în vigoare și condițiile tehnice prevăzute de furnizorul echipamentelor și materialelor.

în timpul construiriii se va avea în vedere neafectarea vecinătăților. în cazul în care este necesară folosirea temporară și a altor terenuri, se va cere acordul proprietarilor acestora.

Se va asigura însorirea clădirilor din zonă și din vecinătăți, corespunzătoare funcțiunilor, conform Ordinului Ministerului Sănătății 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena a populației și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, cu modificările ulterioare, precum și normativelor specifice. Pentru fiecare obiectiv nou sau intervenție pe construcție existentă se va întocmi un studiu de însorire adecvat, care să demonstreze asigurarea însoririi respectivelor construcții și vecinătăților.

r 2               COl’JSTAb ’A

 • 3. ZONIFICAREA FUNCTIONAl^^\^^\^^^

DIRECȚIA URSAH2M

VIZAT SPRE            15

UNITĂȚI Șl SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE

arhitect ș/f -----------


Pe teritoriul studiat se identifică trei zone funcționale.

 • - M - locuințe și funcțiuni complementare situate între străzile Ion Constantin Dobrogeana Gherea, Panait Moșoiu și I.G. Duca;

  Lahovari, zona de .U.Z^este


 • - circulația pietonală - trotuarele aferente străzilor;

 • - circulația carosabilă - pe străzile menționate, care delimitează reglementare.                                                    *

Zona reglementată prin regulamentul de urbanism aferent preze™iui fi zona mixtă - NI,                                                 Mjțij

Celelalte zone vor respecta prevederile P.U.G.M.C. și R.L.tOrferent acșstuia.

 • 4. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE: M f                   »                                     V                                   ■

Art.1. UTILIZĂRI PERMISE

locuințe individuale, semicolective și colective în regim de construire izolat, cuplat sau înșiruit;

funcțiuni complementare locuirii: paracare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fără nocivitate, birouri și cabinete pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatură, arhitectură, medicină, contabilitate, notariat, mediere, consultanță, etc.), servicii (mici ateliere de croitorie, cizmărie, ceasornicărie, frizerie, curățătorie, cosmetică, farmacie, after school, săli de întreținere sau fitness, etc.), comerț de proximitate;

funcțiuni legate de sănătate: cabinete medicale, unități de diagnoză, tratament, laboratoare de specialitate, farmacii, centre de întreținere și prevenție;

numărul maxim de unități locative pe parcelă se va calcula cu relația;

N = S x C : 58 (se va rotunji în plus), unde:

N - numărul maxim de unităti locative

S - suprafața parcelei

C - C.U.T. maxim aprobat pe parcelă

58 = suprafața construită minimă pentru o locuință, conform Legii locuinței.

Alt 2. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚIONĂRI f

 • - funcțiunile complementare locuirii sunt admise cu condiția ca acestea să nu incomodeze locuirea din vecinătate, prin generarea unui trafic important de persoane și mărfuri sau producerea de poluare de orice fel.

Art.3. UTILIZĂRI INTERZISE

 • - activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare șl4Koductie1--pfin-deseurile ...         , ,    . .                      ’       JUDEȚUL CONStAh TA

produse ori prin programul de activitate;                         primăria municipiului cohst*%\ a

DIRECȚIA URBÂL4SM

 • - anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență; vizat spre

,                                                                          Anexă la avizul nr. ----I. ----—

 • - depozitare en gros;                                               ț U /£/ K .OG .

I ARHITECTȘEy-----—

 • - depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe Inflamabite-^airtoxice; '

 • - activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;                                                                      II t I

~ autobaze, stații de întreținere și spălătorii auto;

 • - orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pepăîcelelfy vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice. '

Art.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA Șl DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII *

Dimensiunile și forma terenurilor pe care se vor realiza obiectivele vor urmări necesitățile funcțiunilor respective, cu mențiunea că, în cazul dezmembrării, indicatorii urbanistici raportați la parcela inițiala să se mențină.

Pe terenurile pe care indicatorii urbanistici specificați sunt depășiți, nu se admit decât lucrări de reparații, consolidări, îmbunătățire a nivelului de echipare tehnico-edilitară.

Adâncimea parcelei va fi mai mare sau cel puțin egală cu lățimea acesteia.

Se recomandă evitarea comasării loturilor istorice și reunirea parcelelor acolo unde au fost divizate. Se recomandă ca, în cazul noilor comasări de parcele peste limitele parcelelor istorice, construirea clădirilor noi se va face pe baza unui plan urbanistic de detaliu. Limitele loturilor din parcelarul istoric sunt:

 • - clădirile cu regimul de înălțime peste P+1E (între 7.0 și 16.0m la cornișă) se vor retrage cu minimum 5.0 metri de la aliniament;

 • - clădirile se vor retrage față de aliniament astfel încât să se alinieze la construcțiile existente cu valoare ambientală și să nu lase calcane netratate arhitectural, vizibile din spațiul public, inclusiv ale construcțiilor vecine;

 • - regimul de construire perceput din stradă va fi discontinuu astfel: în fâșia de 3.0m de la aliniament nu se va construi front continuu pe mai mult de trei parcele consecutive, iar distanța întreruperii va fi de minimum 1.5m.

 • - cornișele pot depăși aliniamentul cu maxim 1/10 din distanța dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1,0 metru;                                                    / lj JL^-

 • - depășirea aliniamentului prin realizarea de trepte și/sau rampe de                 sau

alte reliefuri pe fațadă până la înălțimea de 3,0 metri de la cota trotuarului este/interzisă.

ART.6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Construcțiile se vor anplasa pe parcelă în regim izolat, înșiruit sau cuplat, cu respectarea Codului Civili,

Construcțiile cuplate și înșiruite se vor dispune cu calcane pe limitele laterale ale parcelei, cu excepția celor de colț, care vor întoarce fațade spre ambele străzi sau interspațiu.

Clădirile cuplate se vor alipi la calcan de o limita laterală, iar față de cealaltă se vor retrage astfel încât însorirea spațiilor de locuit din clădirile învecinate să se mențină în limitele normate.

Pe terenurile care au vecinătăți construite pe limita laterală a proprietății, construcțiile noi se vor alipi la calcanul existent, cu condiția neafectării structurii de rezistență a construcției vecine existente, indiferent de lățimea terenului și cu condiția să nu rămână calcane vizibile din spațiul public pe o lungime de traseu pietonal parcurs mai mare de 2,0 metri. Excepție fac clădirile existente cu regimul de înălțime mai mare, care îsi vor trata arhitectural calcanele rămase vizibile.

Pe terenurile care au vecinătăți construite pe limita posterioiară a proprietății și mai înalte de 3 metri, construcțiile noi se pot alipi la calcanul existent, cu condiția neafectării structurii de rezistență a construcției vecine existente.

Față de limita posterioară, clădirile se pot amplasa pe limita proprietății sau retrase astfel încât însorirea spațiilor de locuit învecinate să fie respectată conform normelor în vigoare.

Din punctul de vedere al amplasării pe teren, construcțiile se pot dispune pe limitele laterale sau posterioare ale terenului respectând condițiile de mai sus, fără acordul prealabil al vecinilor, cu condiția să nu aducă prejudicii acestora din punctul de vedere al rezistenței și stabilității, securității la incendiu, igienei și siguranței în exploatare.

Art. 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Amplasarea și configurarea clădirilor pe parcelă se-va farexu^ș&Mr.area înșoririi corespunzătoare a spațiilor și a vecinătăților conform lei se va întocmi un studiu de însorire corespunzător.           vizat

Anexy la avixul nr


Art. 8. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESUlBlLd

Accesurile rutiere la obiectivele propuse se vor prevedea parcelelor sau din terenurile cu servituti de trecere.

Toate parcelele trebuie să aibă acces auto și pietonal, cu excepția parcelelor cu construcții existente pe care nu se poate asigura accesul auto, ci numai cel pietonal.

Se va asigura accesul autospecialelor de pompieri pe cel puțin o fațadă a construcțiilor, și pe două fațade, dacă funcțiunea o cere. Pe străzile adiacente parcelelor se vor asigura de asemenea lățimea și înălțimea de trecere corespunzătoare accesului autovehiculelor de colectare a deșeurilor și al ambulanțelor - minimum 3,5 metri lățime și 4 metri înălțime liberă.

ART.9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Pentru parcelele ca care este posibil accesul autovehiculelor, staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, în afara circulațiilor publice, în limita suprafeței rămase liberă pe parcelă. Atât spațiul de parcare/garare, cât și cele de circulație interioară și manevrare a autovehiculelor se vor dimensiona conform Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța, aprobat cu H.C.L.M. 113/2017, cu modificările ulterioare.

Necesarul locurilor de parcare se va calcula la faza D.T.A.C. pentru fiecare obiectiv în parte.

Sunt exceptate de la obligativitatea asigurării locurilor de parcare în incinta proprietății, cazurile în care se solicită intervenții pe imobile existente, a căror amplasare sau conformare împiedică crearea unui acces auto sau amenajarea unor locuri de parcare. (Exemplu: deschidere la stradă fără construcție pe aliniament mai mică de 3,0 metri, distanță între aliniament și construcții mai mică de 5,0 metri, distanță între construcții și limitele laterale mai mică de 2,5 metri, existența unor spații verzi cu vegetație medie sau înaltă, inexistența pe parcela rămasă liberă a suprafeței necesare pentru toate locurile de parcare necesare, etc.). Pentru acestea se poate asigura parcarea pe domeniul public, cu condiția asigurării trecerii a două fluxuri de circulație auto pe carosabil și a minimum 1,50 metri lățime de trotuar. în cazul în care lățimea străzii nu permite-amenajarea locurilor- de JUDEȚUL CONSTANTA parcare se va permite staționarea doar pe timpul nopții. primăria municipiului constanța j DIRECȚIA URBANISM        î

A/1ZAT SPRE NESCHÎ^BAPE    |

Ari. 10. REGIMUL DE ÎNĂLȚIME AL CONSTRUCȚIIL dAȚ <S ja

Regimul de înălțime maxim - (S/D+)P+3+M, eventual/cui șpBspTfeau dei i nsut și/sau mansardă. înălțimea maximă la cornișă nu va depăși->tornetri del la cota finisajului trotuarului.

în fâșia de 5.0m de la aliniament regimul maxim de înălțime va fi (S/D+)P+1E, maximum 7.0m, unde:

 • - demisol = între 0 si 1.5m t

 • - parter = între 2.7m și 4.5m

 • - etaj, mansardă sau atic = între 1.0m și 3.5m

 • - valorile vor fi alese astfel încât suma lor să nu depășească 7.Om la comișă/atic, măsurați de la cota trotuarului.

 • î n afara fâșiei de 5.Om de la aliniament, regimul maxim de înălțime va fi (S/D+)P+3E+M, maximum 16.0m, unde:

 • - demisol = între 0 si 1.5m »

 • - parter = între 2.7m și 4.5m

 • - etaje = între 2.7m și 3.5m

 • - mansardă sau atic = între 0 și 2.7m

 • - valorile var fi alese astfel încât suma lor să nu depășească 16.Om la comișă/atic, măsurați de la cota trotuarului.

Excepție fac construcțiile existente cu regimul de înălțime mai mare, care se încadrează în coeficienții urbanistici aprobați și pentru care sunt permise numai mansardări/poduri.

Art.11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR. CATEGORII DE MATERIALE DE CONSTRUCȚIE

Arhitectura clădirilor va oglindi funcțiunea acestora și se va armoniza cu construcțiile vecine valoroase din punct de vedere estetic. Se vor avea în vedere: A. referitor la acoperire:                                             /I /

 • a) în cazul clădirilor cu înălțimea la cornișă/streașină                  0 m *a c0^a

terenului amenajat se va respecta tradiția locală privind acoperireacu țnvelitoare cu pantă de maximum 60%, inclusiv la lucarne, cu streașină perimetrelă pe toate fațadele, cu excepția fațadelor care sunt pe limita de proprietate laterală sau posterioare;

 • b) pentru construcțiile cu înălțimea peste 7.0 m de )ar cota terenului amenajat se recomandă acoperișurile tip terasă; c) în toate cazurile, se recomandă: - evitarea frontoanelor;

 • - evitarea exprimării de calcane pe limitele proprietăți^;____ARHrfEcfșlgF

 • - preluarea cotelor de streașină sau atic, sau a altor repere orizontale de la clădirile învecinate noi sau cu valoare ambientală;

 • - învelitori în culorile materialelor naturale, cu preponderență țiglă și olană;

 • - orientarea spre stradă a streșinilor orizontale, cu dirijarea apelor pluviale înafara circulațiilor pietonale;

 • B. referitor la volumetrie și fațade:

 • - realizarea fațadelor cu un raport plin/gol și cu o proporție a golurilor inspirate din cele tradiționale;

 • - evitarea etajelor în consolă peste trotuarul public;

 • - evitarea fațadelor înclinate și liniilor oblice în fațade;

 • - promovarea volumelor prismatice și evitarea volumelor și planurilor necarteziene;

 • - evitarea dispunerii construcțiilor pe parcelă altfel decât paralel sau perpendicular șfață de aliniament;

 • - finisaje exterioare în culori calde, deschise, placaje cu piatră naturală;

 • - evitarea decorațiilor istoriciste pe fațadele clădirilor noi;

 • - evitarea pereților cortină de sticlă;

 • - mascarea platformelor gospodărești și conductelor, firidelor, conductelor și manunchiurilor de cabluri, astfel încât sa nu deterioreze peisajul urban;

 • - evitarea amplasării vizibile din spațiul public a aparatelor de aer coniționat, antenelor TV și altele asemenea;

 • - evitarea excesului de iluminat arhitectural pentru locuințe;

 • - amplasarea firmelor și reclamelor, cu lumina reflectată, în registru orizontal în planul fațadei deasupra ferestrelor parterului, sub cota ferestrelor etajului 1 sau aticului, după caz, sau perpendicular pe fațadă, la o înălțime de minimum 3 metri deasupra cotei terenului amenajat;

Sunt interzise folosirea:

azbocimentului, fibrei de sticlă, plasticului, tablei strălucitoare, inoxului, sticlei reflectorizante sau colorate pe suprafețe mari (peste 0,5 mp);

desenelor colorate pe fațade;

învelitorîlor de tablă în culori nespecifice învelitorilor din materiale naturale finisajelor exterioare și învelitorilor în culori saturate, strident# și strălucitoare;


iluminării colorate de noapte în exteriorul clădirilor;

tă albă.

nstanța, Ia faza P.A.C.,


firmelor și reclamelor luminoase cu excepția celor cu l]Jjpi C. Conform adresei 20730/03.02.2020 a Primăriei Municipiului documentația care stă la baza solicitării autorizației de construire va cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, ce va cuprinde piese scrise și desenate cu următorul conținut: - piese scrise:

 • - memoriu tehnic arhitectura și celelate specialități implicate în proiect (instalații electrice, structură, etc.), care va urmări în funcție de complexitatea-proteetdtuH-"^........

r exploatarea si întreținerea instalațiilor de iluminat ari iit©Btfeft%RJA Municipiulu; co-.st-’                                                    DIRECȚIA

c descrierea modului de implementare a soluției tehnii :e vizat spre ml

Anexă.la.avizul ar____i 1IT .

- piese desenate:                                              9 / G

,      . r ,        .   .              ..... ARH1TECT/ȘLF____,

- planuri și fațade, secțiuni caracteristici și detalii care ss-ofere-informații-necesăre realizării acestui proiect în concordanță cu realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse și corpuri de iluminat performante și fiabile și cu o investiție minima, reprezintă un criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern și eficient

- simulări 3D (pe zi și pe noapte)

rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi îngropată/ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale

U pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă

O in cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei

U firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului

firmele iluminate amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă) JU&ețul coî ~

I PRIMĂRIA MUNlCIPiUiL.

Art. 12. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDIUTAR^^^£        <

Toate obiectivele vor avea asigurat accesul la utilităț, atâ^^^^^^?î2^^e

șantier, cât și pentru construcții definitive.                                    —~     “7 ~

Beneficiarul va respecta cerințele prevăzute în normele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public. Branșamentele se vor executa îngropat și vor fi autorizate conform legii, cu avizul deținătorilor de rețele.

Se interzice amplasarea unităților de aer condiționat, antenei echipamente în locuri vizibile din spațiul public.

v-satelit și a altor

în spațiul ea acestor ape pe


Amenajările exterioare vor asigura evacuarea apelor metedn verde, în rețeaua de canalizare pluvială publică. Este interzisă eva< suprafețele domeniului public. Este interzisă evacuarea apelor uzate contaminate cu hidrocarburi înainte de trecerea lor prin separatoare de hidrocarburi.

Deșeurile se vor depozita pe platforme special amenajate, cu pubele separate pe sortimente de deșeuri, la care pot avea acces autoutilitarele de colectare a acestora. Se va respecta legislația în vigoare privind regimul deșeurilor și protecția mediului. Platformele de deșeuri ale locuințelor colective se vor amplasa la cel puțin 10 metri de locuințe și vor fi împrejmuite, impermeabilizate cu asigurarea unei pante de scurgere și vor fi prevăzute cu sistem de spălare și sifon de scurgere racordat la canalizare. Platformele se vor dimensiona corespunzător. Daca nu se poate asigura aceasta distanța datorită formei sau dimensiunii terenului, se pot adopta soluții alternative; depozitarea într-o cameră de gunoi în interiorul clădirii, crearea unor paravane, eventual verzi, care separă construcția de platforma de deșeuri, crearea unor platforme acoperite pentru pubele, utilizarea, acolo unde este posibil a platformelor de pe domeniul public.

Pe spațiul verde sau alăturat acestora se pot amplasa locuri de joaca pentru copii, în cazul locuințelor colective și funcțiunilor destinate copiilor este obligatorie amplasarea locurilor de joaca pentru copii.

Art. 13. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPAȚII VERZI

Se mențin reglementările din P.U.G. aprobat și din H.C.J.C. 152/2013 și H.G.R. 525/1996.

Se pot folosi gazon decorativ, plante floricele de vară (petunia, dalia, echinops,

verbena), salcâmi (robinia), arini (alnus glutinosa), tei, arbuști; liliac (syringa), cătină roșie (tamarix), gard viu (evonimus, buxus), etc..

în lateral și în spatele loturilor se poate planta vegetație medie și înaltă cu atenție la posibilitatea umbririi camerelor de locuit. Se recomandă înverzirea teraselor balcoanelor.

«MflSiS&K

Anexa ___y


Art. 14. REGULI CU PRIVIRE LA ÎMPREJMUIRI Se mențin reglementările din P.U.G. astfel;

 • - se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea

de împrejmuiri din materiale durabile și de calitate, care se încadrează în tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistență, transparență, etc.;

 • - gardurile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2,20 metri și minim 1,80 metri, din care un soclu opac de 0,50 metri și o parte transparentă din metal sau lemn dublată eventual de gard viu;

 • - împrejmuirile laterale și posterioare vor avea maxim 2,50 metri înălțime față de cota

terenului amenajat.

Art. 15. INDICI PRIVIND OCUPAREA Șl UTILIZAREA TERENULUI - P. O. T.

Procentul maxim de ocupare a terenului P.O.T. = 60%. I

P.O.T. maxim poate fi depășit pentru parcelele deja regle™ff^®jM/£ocumentații de urbanism ulterioare P.U.G. și care au produs deja efecte și partale construite pentru care se menține P.O.T. existent ț>60%) calculat ca raport dintre suprafața construită a construcțiilor principale (fără anexe gospodărești) și suprafața parcelei.


Art.16. INDICI PRIVIND OCUPAREA Șl UTILIZAREA TERENUL^- C.U.T.

Coeficientul maxim de ocupare a terenului C.U.T. = 1.62

C.U.T. maxim poate fi depășit pentru parcelele deja regie              ocumentații

de urbanism ulterioare P.U.G. și care au produs deja efecte și parcele construite pentru


care se menține C.U.T. existent (>1.62%) calculat ca raporLdintre suprafața desfășurată a construcțiilor principale (fără anexe gospodărești) și supralafop^^^           -----


întocmit: arh.


albită


Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".