Hotărârea nr. 206/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. IL CARAGIALE, STR. POPORULUI, STR. FULGERULUI ȘI AL. NALBEI, INIȚIATOR SC ELYS INTERDECOR SRL
HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. IL Caragiale, str. Poporului, str. Fulgerului și al. Nalbei, inițiator SC Elys Interdecor SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 3 P; OC • 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 90098/11.06.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 94815/18.06.2020, precum și avizul nr. 90069/11.06.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 18 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Văzând avizul de oportunitate nr. 117287/24.08.2018 al Direcției urbanism;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. IL Caragiale, str. Poporului, str. Fulgerului și al. Nalbei, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul pentru care s-a inițiat PUZ-ul, situat în str. Poporului nr. 207, în suprafață de 422 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 245359, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate SC Elys Interdecor SRL conform contractului de vânzare autentificat sub nr. 588/13.12.2017 la Biroul individual notarial Cârstocea Roxana.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC Elys Interdecor SRL, Oficiul de cadastru șl publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărârea fost votată de consilierii locali astfel:

ICa pentru, u împotrivă, L abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.CONSTANȚA

NR. JLOfe / SOiO?? r. 2020

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

1.01 Denumirea obiectului de investiții

„ELABORARE P.U.Z. - MODIFICARE HCL NR. 190/08.07.2011 CU ÎNCADRARE ÎN PREVEDERILE ART. 32, al. 7 DIN LEGEA NR. 350/2001"

1.02 Amplasamentul pentru care se initiaza P.U.Z.-ul

MUN. CONSTANȚA, STR. POPORULUI, NR. 207, JUD. CONSTANȚA

| 1.03


Titularul investiției


S.C. ELYS INTERDECOR S.R.L.

1.04 Elaboratorul documentației

S.C. MAS PUBLISHING&PARTENERS S.R.L. - CONSTANȚA

tel: 0723.171.168

| 1.05

Faza proiect

it fn-T»» CONSTANȚA     1

PLAN URBANISTIC ZONAL

PRiMĂ'S’.w kJUNiCIPlULUi COî’iSTAN

[A

1.06

Număr proiect

!t P {ic ■%£ WL";

179/2018

ARHiTfrCT ȘEF '     "    ■ -

1.2.1. Regulamentul local de urbanism este o documentație cțrCcîi care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilbr^, construcțiilor și a amenajărilor aferente acestora pe întrega suprafață a zonei studiate. Zona studiată prin prezenta documentație este situată în municipiul Constanța, în proximitatea zonei centrale, in cartierul ICIL, la vest de Bd. Alexandru Lapusneanu. Terenul ce a generat documentația P.U.Z. este situat la adresa Str. Poporului Nr. 207.

mele reglementare realgare și utilizare a


1.2.2. Regulamentul local de urbanism aferent documentației „ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE PRIN H.C.L nr. 190/2011” AVIZ DE OPORTUNITATEA NR. 117287/24.08.2018, avizată și aprobată de către Consiliul Local al Municipiului Constanța conform prevederilor legale ,'în vigoare, devine instrumentul de reglementare urbanistică al Primăriei Municipiului Constanța în activitatea de gestionare a spațiului construit: identificarea și încadrarea solicitărilor de construire în reglementările aprobate în vederea emiterii certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, conform legii.

■1^BAZ-A1L»EG'AL»ATA1EL»ABORARIII
 • - Certificatul de Urbanism nr. 1832/ 09.05.2018, prelungit până la data de 08.05.2020;

 • - Avizul de oportunitate nr. 117287/24.08.2018;

 • - PLANUL URBANISTIC GENERAL al Municipiului Constanta, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.653 din 25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungita ultima dată prin H.C.L. 429/31.10.2018;

 • - Planul Urbanistic Zonal - aprobat prin HCL nr. 190/2011;


  www.masstadlo.ro


J 1 3/644/2D 1 3 j CUI RD2632O75D

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1, CONSTANTA

TEL: 0723. 171.16B

arhitectura] design | peisagistica] urbanism mail: office@masstudlo.ro

 • - ORDIN MLPAT 176/N/2000 - Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal";

 • - Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 - Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism;

 • - Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările ulterioare;

Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, actualizată;

 • - Ordinul Ministerului Sănătății nr.119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației și Ordinul 994/2018;

 • - HCL nr.113/ 2017 -Regulamentului privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții si amenajari autorizate, pe raza municipiului Constanta;

 • - HCJC nr.152/ 2013 - Regulamentului privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrative al jud. Constanta;

 • - Legea nr. 7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată;

 • - ORDIN M.T. 49/1998 - Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane;

 • - ORDIN M.L.P.A.T. 10/N/1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități urbane;

 • - Legea nr. 43/27.12.1975 pentru stabilirea normelor privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor;

 • - O.U.G. 7/2010 pentru modificarea și completarea O.U.G. 43/1997 privind regimul drumurilor;

 • - H.C.L.M. nr. 43/2008 privind aprobarea Studiului general de circulație la nivelul ■municipiului Constanța;

 • - H.C.L.M. nr. 260/11.11.2010 privind aprobarea Regulamentului de signalistică și publicitate la nivelul minicipiului Constanța;

 • - Legea hr: 137/1995 privind Protecția Mediului;

Documentația s-a elaborat cu respectarea prevederilor Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare și corespunzător Ghidului privind metodologia și conținutul - cadru al P.U.Z, aprobat de NI.L.P.A.T. cu Ordinul NR.176/N/16 August 2000.


prezentului Regulament Local de Urbanism stabilesc reguli obligatorii apli^Sjlefw/nnțitele Planului urbanistic zonal (P.U.Z.), contribuind, la stabilirea condițiilor și limitelor de recunoaștere a dreptului de construire. La eliberarea certificatelor de-urbanism se vor avea în vedere și vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

 • 2.1.2. Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.), conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Autorizațiile de construire se vor emite cu observarea și respectarea prevederilor prezentului regulament. La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea în vedere și se va asigura respectarea, atât a prevederilor documentațiilor de urbanism și a regulamentelor locale, cât și a tuturor actelor normative aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor și/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții. La emiterea autorizațiilor de construiEa^se-ver-ltia-m^urile pentru asigurarea securității și sănătății oamenilor și penMas^fâ^^^^^Ac€ rințelor de protecție a mediului.

PR]' " DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE NESCH12i»BARE

j

STUDIO


www.masstudlo.ra ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MA1LÎ office0maSStudio.ro

 • 2.1.3. Se introduc interdicții definitive de construire în zonele afectate de lărgirea amprizei străzilor ori în zonele în care se prevede realizarea de artere noi de circulație și în zonele în care se prevăd spații verzi de interes public, cu excepția instalațiilor aferente echipării edilitare care se vor realiza îngropat. în spațiile verzi publice sunt admise și construcții pentru reclamă și promovare, precum și amenajări pentru întreținerea spațiilor verzi ori pază.

 • 2.1.4. Se introduc interdicții temporare de construire pentru toate terenurile care prezintă vestigii arheologice (cunoscute sau descoperite în timpul operațiunilor de construire) până la întocmirea proiectelor de punere în valoare a acestora sau până la descărcarea de sarcină arheologică a respectivelor terenuri.

 • 2.1.5. în toate unitățile teritoriale de referință ale prezentului regulament se va ține seama de condiționările precizate în studiul geotehnic. Pentru construcțiile situate în zonele care au condiții de fundare dificile și/sau prezintă risc de alunecare a terenului vor fi solicitate prin certificatul de urbanism studii suplimentare care să stabilească riscurile de alunecare, măsurile tehnice de fundare.

 • 2.1.6. Prezentul regulament produce efecte și devine obligatoriu după aprobarea documentației de urbanism aferente de către Consiliul Local al Municipiului Constanța, potrivit competențelor pe care le deține în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea 215/ 2001, actualizată, privind administrația publică locală.

 • 2.2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI Șl PROTEJAREA PATRIMONIULUL NATURAL Șl CONSTRUIT              ,—. HJ /

  Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole dir/ii pentru toate tipurile de construcții și amenajări specifice localităților, cu-


  5 permisă condițiilor


impuse de legea si normele in vigoare și de prezentul regulament, precum și cu respectarea condițiilor stabilite pentru ocuparea rațională a terenurilor, valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

 • 2.2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI, APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC
 • a) Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, probate prin studii geotehnice, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

 • b) Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicație și altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă, cu excepția construcțiilor și amenajărilor care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.

 • c) Asigurarea echipării edilitare. Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun capacități de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile tehnice existente poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

 • d) Asigurarea compatibilității funcțiunilor. Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea zonei, stabilită prin prezenta documentație de urbanism.

 • e) Procentul de ocupare a terenului. Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare a terenului să nu dRpășpRftcăJii^iț&-RHp=rrt^ stabilită

  prin prezenta documentație de urbanism.


Anexă la

-ARHITeCT-ȘEE.


www.massîudio.ro

mail: office@masstudio.ro


 • f) Amplasarea panourilor de afișa] publicitar, atât pe domeniul public, cât și pe proprietăți private și/ sau pe fațadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform Regulamentului loca! de signalistică aprobat prin H.C.LM. nr. 260/11.11.2010.

 • 2.2.3. REGULI DE AMPLASARE Șl RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea recomandărilor de orientare față de punctele cardinale specificate în anexa 3 la Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.

 • a) Amplasarea față de drumuri publice. în zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice:

o construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și de exploatare;

o parcaje, stații pentru transportul în comun sau în regim de taxi, inclusiv funcțiunile lor complementare - aparate de taxare pentru parcaje, spațiile comerciale aferente stațiilor de transport în comun;

o conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, țiței sau alte produse petroliere, rețele de termoficare, electrice, de telecomunicații.

în sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înțelege ampriza, fâșiile de siguranță și fâșiile de protecție.

în scopul asigurării calității spațiului public, a protecției mediului și siguranței și sănătății utilizatorilor, precum și pentru creșterea gradului de securitate a rețelelor edilitare, în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților, lucrările de construcții pentru realizarea/ extinderea rețelelor tehnico-edilitare, inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice, se execută în varianta de amplasare subterană, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare.

 • b) Amplasarea față de aliniament în sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat si domeniul public. Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului $au retr ‘ ță de acesta, după cum urmează:etr^ar Construcțiilor față de aliniament este permisă numai dacă se respectă coerențcTșH; iractejul fronturilor stradale ori dacă retragerea este impusă de asigurarea unei zone de.protpcție la alte construcții sau instalații;

o depășirea aliniamentului cu trepte de acces în clădire sau alte reliefuri ale fațadelor până la înălțimea de 3 metri de la cota trotuarului amenajat este interzisă;__________

o retragerea de la aliniament se va evita dacă se                      unei construcții

în stare bună, dacă nu există alte condiționări; primăria MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA URBANISM î

VIZAT SPRE

 • c) Amplasarea în interiorul parcelei. Autc rizara^â           construcțiilor este :permisă

numai dacă se respectă:                                                       :

 • ■ distanțele minime obligatorii fațăW£ȚfffoTt§^ laterale și-posterioare ale parcelei^ conform prezentului regulament și cu respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2014 modificată și completată prin Ordinul 994/2018, sau cu acordul proprietarilor, referitoare la asigurarea condițiilor de însoțire a construcțiilor;

 • distantele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clădirilor unele față de altele în interiorul aceleiași parcele se stabilește în baza unor studii suplimentare solicitate de autoritatea publica locală (Plan Urbanistic de Detaliu - se va solicita numai în

TUDID

vmviLmasstudfo.ro


mail: office@masstudlo.ro


condițiile în care se prevăd derogări cu privire la stabilirea accesurilor auto și pietonale, a retragerii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, modul de ocupare al terenurilor).


|t2Î3<REGl!jllllBEIB,AZATGUIRRI»IRE|L^,SIGl!jR'AREl^gCESl!jRri!O~RtOBl!iG^ORiîMI


 • a) Accesurile carosabile. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile accesurilor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor. Numărul și configurația accesurilor se determină conform anexei nr. 4 la Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare și conform H.C.L. 113/ 2017 - Regulamentului privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora;

 • b) Accesurile pietonale. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură acces pietonal pentru fiecare construcție, potrivit importanței și destinației construcției.


KffillREGUl!IIBElB'AZATemGRI.\ZIREIL>AlEGHlRARE'AlEDIl!ITrATR^^M^B^^^MW

 • 3.1.1. RACORDAREA LA REȚELELE PUBLICE DE ECHIPARE EDILlTAF$yfeXlșftENTE:
 • a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai qacă^&^Zposibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiil^de canalizare și de energie electrică. De la aceste dispoziții se poate deroga, cu avizul organelor administrației publice locale, dacă beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele;

 • b) Se va urmări limitarea la maximum a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare, la nivel de parcelă. în acest sens, trebuie limitată acoperirea suprafețelor exterioare cu materiale impermeabile (asfalt, beton sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar. în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se


realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții;

c) Parcelele vor dispune de o platformă sau de un spațiu interior destinată colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deșeurilor și accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri,


în funcție de dimensjuni^i de funcțiune;


d) Se interzice dispunerea vizibilă pe fațadele construcțiilor, a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit vizibile de la nivel pietonal. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vot ti masca^^j^s^l^Ja^ei prin elemente propusă la faza D.T.A.C. Este permisă ampli


cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

3.1.2. REALIZAREA DE REȚELE EDILITARE:

Anexă îa avizul         P/Ț A 'P


a) Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețgfc|grȚ%0țytare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime7_după caz ..in.cn nciifiila legii. Lucrările efectuate, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică. în


vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac


parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun. Montarea acestora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul în prealabil al proprietarilor incintelor/ construcțiilor și fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor


TUDIO


ARHITECTURA ( DESIC3N | PEISAGISTICA | URBANISM MAILI officepmaSSttldio.ro

tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane. Pe traseele rețelelor tehnico-edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru repararea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea;

b) Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute la paragraful anterior pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elementele de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/ structuri de această natură. Lucrările de construcții pentru realizarea/ extinderea rețelelor edilitare se execută, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/ extindere/ modernizare/ reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale/ multianuale ale autorităților administrației publice, aprobate in condițiile legii.

l3?2SREGUL‘IIDEIBAZAXei!JhRIWREiL>A1F.ORM'A1SIIDIMENSIUNIl’E>TEREN0RILlG)R!SirA1

■60NSiTiRUeiwigORMMMMMMMMMMM—MMMM—MMi

 • 3.2.1. FORMA Șl DIMENSIUNILE TERENULUI:
 • a) Executarea de noi parcelări este condiționată de elaborarea unui plan urbanistic de detaliu (P.U.D.), atunci când prin parcelare se modifică accesul carosabil și/sau pietonal la loturi și atunci când se propun artere carosabile noi, conform prevederilor atr. 32, alin . :(5); Iit7b) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta documentație urbanistică de tip P.U.Z. nu are ca scop reparcelarea terenurilor din zona studiată.

 • b) înălțimea construcțiilor - Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii maxime admise în metri și a modalității de calcul conform prezentului regulament, în condițiile în care caracteristicile geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice si funcționale ale construcțiilor.

METOBaIdEIJalcUL a regimului de înălțime propus prin prezentul regulament:

Corto^gSWeysffe în ceea ce privește depășirea înălțimii maxime admise:

ste regimul de înălțime maxim admis prin prezenta documentație, se acceptă


realizarea unui etaj tehnic în următoarele condiții:

 • - pentru zona casei scării și liftului;

 • - pentru echipamente, dotări tehnice (de exemplu: instalații de climatizare, ventilație, baterii, • pompe și alte echipamente asemănătoare ce nu contravin cu avizele de specialitate obținute ' aferente prezentei documentații);

7 înălțimea maximă a etajului tehnic va fi egală cu înălțimea etajului curent;

- retragerea, față de aticul etajului inferior, a etajului tehnic va fi minimum egală cu înălțimea acestuia.

înălțimea nivelurilor aferente construcțiilor se va stabili la faza D.T.A.C. în funcție de destinația construcției astfel încât să fie respectate toate normele în vigoare în coroborare cu prezentul regulament. Se va adapta numărul de nivele al construcției încât să nu se depășească regimul maxim de înălțime al U.T.R.-ului în care se încadrează terenul pe care se propune realizarea construcției.

*Se permite realizarea de subsoluri/ demisoluri; numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție dejiecesitățile tehnjce si funcționale ale construcțiilor.

JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONS iANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCHî&RBARE


www.masstudlo.ro

mail; officepmasstudio.ro


*Realizarea de supante se va face cu încadrarea în regimul de înălțime maxim propus și a C.U.T.-ului maxim propus prin prezenta documentație.

c) Aspectul exterior al construcțiilor. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intra în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.


 • 3.3.1. PARCAJE:

Autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare conform destinației și capacității clădirii după cum este specificat în Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru__

lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza inui liui^țuiCOnȘț^ta^ conform H.C.L. 113/ 27.04.2017, actualizat în 2018. primăria MUNlCIPlUUuf CONSTANȚA ȚlA URBANISM

 • 3.3.2. SPAȚII VERZI Șl PLANTATE:                         vp.AT t W

Autorizația de construire va conține obligația menținerii s^fle<?fearn ^clV'spatii verzi și * plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcții i,                     nr r la

Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nrL525A499Sreu~nTOdiftcăriîe ulterioare, cât și conform H.C.J.C. 152/ 2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța.

 • 3.3.3. ÎMPREJMUIRI:                                             fi >   /

în condițiile prezentului regulament, este permisă autori^i^a^mwludlelui categorii de împrejmuiri, numai in condițiile în care destinația constructiilorg impMfeyvy

 • - împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale;

 • - împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maximum 50 cm înălțime, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/sad integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.

înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 1,80 - 2,20 metri.

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul terenului sau paralel cu aliniamentul, fără a incomoda circulația publică.

Panta de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundația nu va depăși limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zonei, respectând aceleași exigențe ca și aspectul exterior al clădirii.

Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” în componența împrejmurilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton).           ■ ■ .

Definirea unei anumite zone de reglementare este determinată de trei parametri: o funcțiunile dominante admise cu sau fără condiționări;

o regimul de construire;

o înălțimea maximă admisă.

Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului și, deci, este necesară încadrarea terenului în altă zonă de reglementare.


www.massttudlo.ro


ARHITECTURA | OES1GN | PEISAGISTI CA [ URBANISM


mail: office (5masstudio.ro


Astfel, în condițiile în care prin schimbarea unuia dintre parametri, în urma căreia se modifică prevederile prezentului regulament și este necesară încadrarea terenului în altă zonă de reglementare, este permisă elaborarea unei noi documentații urbanistice de tip Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.).

Teritoriul studiat prin prezenta documentație de urbanism, în suprafață de 15.266,96 mp., a fost împărțit, în baza considerentelor mai sus prezentate, în următoarele zone de reglementare:

 • - L1 - Subzona locuințe individuale;

 • - L2 - Subzona locuințelor individuale si colective de mici;

 • - M1 - Subzona mixta preponderant rezidențială;

 • - ZRL4 - Subzona locuințe colective medii situate in ansambluri preponderant rezidențiale - Se pastreaza caracteristicile si indicatorii urbanistici reglementati conform P.U.G. in vigoare, aprobat prin H.C.L. nr. 653/25.11.1999, prelungit prin H.C.L. nr.327/18.12.2016.

|5MRRE)ZEjERlBiyAWNLVEl!UMUNlT^TIIfQR<SMSOBUNlTr^T|llf0RBfîUWil0NAllEj

GENERALITĂȚI - CARACTERUL ZONEI STUDIATE

Zona ce face obiectul documentației de urbanism « PLAN URBANISTIC ZONAL -MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE PRIN H.C.L. NR. 190/2011», în suprafață de 15.266,96 mp., se afla in intravilanul, municipiului Constanta, stabilit prin avizul MLPAT nr. 76/1991, decizia nr. 76/1991 a Prefecturii Județului Constanța, extins apoi prin aprobarea HiC.L.M. nr. 15/29.01.1993, cu modificările și actualizările ulterioare aprobate prin H.C.L.M. nr. 31/01.04.1997, H.C.L.M. nr. 144/08.04.2004 și H.C.L.M. nr. 196/07.04.2005.

în teritoriul ce face obiectul P.U.Z. se află terenuri aparținând domeniului public și privat al Primăriei Municipiului Constanța, terenuri proprietate privată a persoanelor fizice și juridice. Zona studiată' este, pajte dintr-o zonă caracterizată de locuire, comerț și servicii complementare locuirii.

Ampla ^amen' centrale, ir

rzh


cârtiei


j| este situat in intravilanul Municipiului Constanta, în proximitatea zonei iMCÎL, la vest de Bd. Alexandru Lapusneanu.

isiructl


ita dispune de o poziționare favorabila aflându-se într-o zonă de locuire în irare, ce se va dezvolta puternic, atât din punct de vedere a locuirii, cât și

a funcțiunilor complementare.

 • 5.1.2. GENERALITĂȚI - CARACTERUL ZONEI DEDICATE LOCUIRII - L:

Pentru zonele predominant rezidențiale prezentul regulament are în vedere, pe de-o parte, necesitățile funcționale și spațial configurative ale zonei în care se încadrează, iar pe de altă parte, asigurarea calității locuirii la standarde similare cu alte orașe europene, valorificarea terenului urban, menținerea valorii proprietăților, asigurarea fără discriminare a dreptului fiecărui locuitor la însorire, luminare naturală, intimitate, spațiu plantat, acces la echipamente publice sociale și tehnico-edilitare, securitate personală și protecție față de poluare.

Zona de locuire (L) din cadrul zonei studiate, se compune din următoarele subzone:

 • - L1 - Subzona locuințelor individuale;

 • - L2 - Subzona locuințelor colective mici si medii cu funcțiuni complementare;


JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBAN23M VIZAT SPRE NESCHî&aARE Anexă la avizul nr. ._____/

TUDID


 • VJWW.KilSSStudiO.irO arhitectura | design | peisagistida | urbanism    mail: Office 0masstudio.ro

 • 5.1.3. GENERALITĂȚI - CARACTERUL ZONEI MIXTE - M1 - Subzona mixta preponderant rezidențiala:

Zona mixtă (M) se caracterizează printr-o mare flexibilitate în acceptarea diferitelor funcțiuni de interes general și public, formând în mod continuu linearități comerciale și de servicii de-a lungul arterelor de circulație. Totodată, zona mixtă vine în completarea vecinătăților ce prezintă predominant funcțiunea de locuire individuală/ colectivă, conturează puternic punctele de concentrare a locuitorilor.

 • 5.1.4 GENERALITĂȚI - CARACTERUL ZONEI DE LOCUIRE - ZRL4 - Subzona locuințe colective medii situate in ansambluri preponderant rezidențiale:

Se păstrează caracteristicile si indicatorii urbanistici reglementati conform P.U.G. in vigoare, aprobat prin H.C.L. nr. 653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungita ultima dată prin H.C.L. 429/31.10.2018.

Documentația de față nu afectează construcțiile existente (bloc L111 și P.T. 59), dar vine în întâmpinarea cerințelor și a prevederilor actuale, reglementând exclusiv spațiul neconstruit din cadrul UTR-ului și a garajelor existene prin realizarea unui parcări amenajate și a spațiilor verzi aferente, conform planșei de mobilare a prezentei documentații.

5.2.1. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ A UNITĂȚILOR TERITORIALE DE REFERINȚĂ PROPUS              *                           -----------------------,----

r ♦- i- .   ,              ।     - JUDEȚUL CONSTANȚA

5.2.1.1 Utilizare funcționala - L - Zona dedicata locu npRtM^RîA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

L1- Subzona locuințelor individuale:                               ®

UTILIZĂRI ADMISE:

 • - locuințe individuale și anexe gospodărești;

 • - amenajări aferente locuințelor individuale: căi de acces


parcaje la sol/subterane, spații plantate, locuri de joacă pentru co^îi,- spațir pentru sport și recreere, construcții pentru echiparea tehnică;              ' /

 • - comerț cu amănuntul la parterul construcțiilor.                         . ’' l !

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

 • - depozitare produse fără nocivitate ce nu creează riscuri pentru sănătate sau disconfortul populației prin producerea de zgomot, vibrații, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc. si care nu impun distanțe și zone de protecție, conform OMS 119/2014;

 • - se admit profesiuni liberale (avocatura, arhitectură, medicină.etc.) complementare zonelor rezidențiale în proporție de 25%.

UTILIZĂRI INTERZISE:

 • - funcțiuni comerciale si servicii profesionale cu program prelungit după ora 22.00 și care produc poluare;

 • - orice alte funcțiuni ce nu au fost menționate la UTILIZĂRI ADMISE si UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

L2- Subzona locuințelor coolective mici si medii cu funcțiuni complementare:

UTILIZĂRI ADMISE:

 • - locuințe colective mici (max.P+2E) și medii (max. P+4E, în cadrul prezentei documentații sunt reglementate locuințele colective medii având un regim de înălțime ce nu va depăși 18,00 metri la cornișă/atic, de la CTA);

S\.     ff""*                           S.C. MAS PUBLtSHING & PARTNERS S.R.L.

- b                                                      J 1 3/644/201 3 | CUI RO2632D75D

■                                                        SEDIU SOCIAL; STR.LAIC VODĂ NR.21 , CONSTANTA

TEL; 0723. 1 71.1 6B

Bstudid . _________________________________________

vmw.masstudio.ro    ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA] URBANISM    MAILÎ office0maS5tudfo.ro

 • - amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile șl pietonale private, parcaje la sol/ subterane, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, spații pentru sport și recreere, construcții pentru echiparea tehnică;

 • - birouri și sau servicii în clădiri dedicate;

 • - comerț cu amănuntul în clădiri dedicate.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

 • - depozitare produse fără nocivitate ce nu creează riscuri pentru sănătate sau disconfortul populației prin producerea de zgomot, vibrații, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc. si care nu impun distante si zone de protecție, conform OMS 119/2014;

 • - se admite realizarea spațiilor comerciale pe întreaga arie construită a parterului clădirilor de locuit;

 • - se admite realizare birourilor și/sau a serviciilor pe întreaga arie construită a parterului clădirilor de locuit;

 • - se admit profesiuni liberale (avocatura, arhitectură, medicină etc.) complementare zonelor rezidențiale în proporție de 25% din A.D.C..

UTILIZĂRI INTERZISE:

 • - funcțiuni comerciale si servicii profesionale cu program prelungit după ora 22.00 și care produc poluare;

 • - orice alte funcțiuni ce nu au fost menționate la UTILIZĂRI ADMISE si UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

 • 5.2.1.2 Utilizare funcțională - IV11 - Subzona mixta preponderent rezidențiala:

UTILIZĂRI ADMISE:

 • - locuințe "colective mici (max.P+2E) și medii (max. P+4E, în cadrul prezentei documentații sunt reglementate locuințele colective medii având un regim de înălțime ce nu va'depăși 18,00 metri la cornișă/atic, de la CTA);

 • - amenajări Aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje la sol/s WecațreTspații plantate, locuri dejoacă pentru copii, spații pentru sport și recreere, ^^BWffiufcpntru echiparea tehnică;

 • ’ aoijninistrative și dotări de interes local (sedii, grădinițe etc.);

 • * cortlert cu amănuntul și servicii de alimentație publică în clădiri destinate;

 • - birouri și/sau servicii'în clădiri destinate.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

 • - se vor respecta normele de asigurare a bunei funcționari specifice fiecărui tip de echipament; 4

 • - se admit profesiuni liberale (avocatura, arhitectură, medicină etc.) complementare zonelor rezidențiale în proporție de 25% din A.D.C.;

 • - se admite realizarea spațiilor comerciale pe întreaga arie construită a parterului clădirilor de locuit;

 • - se admite realizare birourilor și/sau a serviciilor pe întreaga arie construită a parterului clădirilor de locuit.

UTILIZĂRI INTERZISE:

 • - funcțiuni comerciale si servicii profesionale au program prelungit după ora 22.00, produc poluare;

 • - orice alte funcțiuni ce nu au fost menționate la UTILIZĂRI ADMISE și UTILIZĂRI

  ADMISE CU CONDITIOL

  9

  \IARL_________________________________

  JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCHIMBATE Anexă la avizul nn______/_________

  ARHITECT ȘBF1_________

  __10


vmw.masstudlo.ro ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILI OfHce@maSStudlO.ro

 • 5.2.1.3 Utilizare funcțională -ZRL4 - Subzonă locuințe colective medii (P+3-4E) situate în ansambluri preponderent rezidențiale:

UTILIZĂRI ADMISE:

 • - locuințe in proprietate privata si locuințe sociale;

 • - construcții aferente echipării tehnico-edilitare;

~ amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, împrejmuiri.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

 • - locuințele in proprietate privata pot fi de standard mediu sau ridicat;

 • - locuințele sociale nu vor depăși 20%-30% din numărul total al locuințelor dintr-o operațiune urbanistice si nu vor distona in nici o privința in raport cu locuințele in proprietate privata;

 • - se admit echipamente publice, complementare locuirii, amenajate la parterul clădirilor de locuit, cu acordul asociațiilor de proprietari, cu următoarele condiții:

 • ■ dispensarele, farmaciile, spatiile pentru servicii, vor avea un acces separat de cel al locatarilor;

 • ■ cresele si grădinițele vor avea un acces separat de cel al locatarilor si vor dispune in utilizare exclusiva de o suprafața plantata minima de teren de 100 mp.;

 • ■ se admite conversia locuințelor de la parter in spatii comerciale exclusiv pentru produse cerute de aprovizionarea zilnica, numai la intersecții de străzi si numai in limitele unei raze de servire de 250.0 metri;

 • ■ se admit spatii pentru administrarea grupurilor de peste 50^- 70 apartamente proprietate privata, eventual cu locuința administratorului rtarjdlui angajat permanent.

 • - se admite utilizarea unor încăperi din cadrul apartamentelor exi necesare exercitării de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura a maxim 25% din suprafața utila a acestuia;

 • - utilizarea integrala a unor apartamente pentru birouri se poate admite numai in limita a 10 % din totalul apartamantelor unei clădiri de locuit, cu acordul asociațiilor de proprietari;                                                                         ’ -


  za-de PUZ-srfegdarr^T^a^r^nt primăria municipiului constanta DIRECȚIA URBANISM

  VtTAT SP*R'E MESCHIMBARE

  Anexă la avizul nty:----


UTILIZĂRI INTERZISE:

 • - activitati productive;

 • - construcții provizorii de orice natură;

 • - depozitare comerț cu ridicata sau de mic-gros;           arkitCcTȘLF'_______

 • - depozitare materiale refolosibile și platforme de precelectare-ajd^urilGF-urbane:----

 • - depozitare pentru vânzarea unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - autobaze, unități de transport și stații de întreținere auto ;

 • - lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile învecinate;

 • - orice lucrări de terasament care pot să provoace surgerea necontrolată a apelor meteorice sau care împiedică evacuarea și colectarea acestora ;

 • - se interzice conversia locuințelor existente din clădirile colective în alte funcțiuni.

vww.massîudîo.ir© ARHITECTURA [ DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILI office0massttldio.ro

 • 5.2.2. CONDIȚII DE AMPLASARE, CONFIGURARE Șl ECHIPARE A CLĂDIRILOR a) CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Executarea de noi parcelări este condiționată de elaborarea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.), atunci când sunt solicitate modificări ale regimului de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.), procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform art. 32, alin (5), lit. a) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Divizarea unui teren în mai mult de trei loturi implică realizarea unei documentații de tip P.U.Z. în baza legislației în vigoare.

Elaborarea unui plan urbanistic de detaliu (P.U.D.) este posibilă atunci când se modifică accesul carosabil și/sau pietonal pe lot, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, reglementarea spațiilor publice, conform prevederilor art. 32, alin (5), lit. b), Legea 350/2001, cu modificările și completările ulterioare.

 • * Conform avizului nr. 4792 din 24.10.2019, emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, „întrucât amplasamentul viitoarelor investiții se află în zonă de interes arheologic, este necesară revenirea Ia avizare pentru orice investiție ce urmează să se realizeze în perimetrul vizitat din documentația nr. 4792 din 22.10.2019”.

Prezenta documentație nu are ca scop reparcelarea terenurilor din zona studiată și nici intrareâ în legalitate.

 • b ) AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Amplasarea fa£ă>de aliniament. în sensul prezentului regulament, prin aliniament se întelec^JMt^jntfe^domeniul privat si domeniul public.

np^Mwllizonei studiate, reglementate prin documentația actuală de tip P.U.Z. retra^efeanață de^aliniament va fi de minim 1 metru.

Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase față de acesta, după cum urmează:

o retragerea construcțiilor față de aliniament va ține cont de coerența și caracterul fronturilor stradale, ori dacă retragerea este impusă de asigurarea unei zone de protecție pentru alte construcții sau instalații;

o depășirea aliniamentului cu trepte de acces în clădire sau alte reliefuri ale fațadelor până la înălțimea de 3 metri de la cota trotuarului amenajat este interzisă;

o retragerea de la aliniament se va evita dacă se lasă aparent calcanul unei construcții în stare bună, dacă nu există alte condiționări;

o toate construcțiile vor fi retrase de la aliniament astfel încât să se alinieze construcțiilor învecinate pe limita de proprietate, în vederea realizării unui front continuu/coerent;

o se admite retragerea construcțiilor de la aliniament doar în condițiile în care aceasta este necesară în vederea accesului carosabil pe lot și nu se depreciază caracterul fondului construit la stradă, din punct de vedere estetic și funcțional de la nivel pietonal.


WWVJ.înSSStUdiO.rO arhitectura] desic3n[peisagistica|urbanism mail: office©masstudlo.ro

 • c ) AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Amplasarea în interiorul parcelei. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

o distantele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform prezentului regulament și cu respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2014 modificat și completat prin Ordinul 994/2018 sau cu acordul proprietarilor, referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor;

o distantele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

La care se adaugă următoarele prevederi:

L1,L2, M1:

 • - retragerile față de limitele laterale și posterioare de proprietate, pentru construcțiile realizate în regim izolat și/sau cuplat, vor fi egale cu jumătate din înălțimea construcției, dar nu mai mici de 3 metri;

 • - în cazul în care în urma studiului de însorire (verificat de către o terță persoană de specialitate în domeniul proiectării de arhitectură, atestată) se asigură respectarea prevederilor O.M.S. nr.119/2014 modificată și completată prin Ordinul 944/2018, cât și distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri, este admisă retragerea construcțiilor la mai puțin de 1/2 din înălțimea celei mai înăfte construcții, dar nu mai puțin de 3 metri;                                       r          /

 • - în vederea realizării unui front stradal și a unei imagini urbane urmar^SJfetgJifjrate se recomandă alipirea etajelor superioare la calcanele libere ale construcgjror învecinate, cu mențiunea încadrării în C.U.T.-ul maxim admis pentru fiecare zonă de reglementare, conform prezentului P.U.Z.;

 • - se admite construirea pe limita de proprietate, în cazul în care te^enuriletînvecinate prezintă calcane lăsate libere, în stare bună, pentru acoperirea acestora și crearea unei imagini urbane unitare dintr-o circulație publică (construcții înșiruite/ cuplate);

 • - se admite depășirea edificabilului pentru realizarea balcoanelor și a bovindourilor cu condiția ca acestea să asigure o distanță de 3,00 m pe verticală de la cota terenului.

ZRL4:
 • - nu este cazul.

d) AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ L1,L2,M1:
 • - între fațadele pe care sunt orientate camere de Innuit distanța va fi minimi im ega|ă.cu jumătate din înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai nică de 3JtiîăWL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA ZRL4:                                                D1PSCȚIA UR&AM3M

 • - nu este cazul.                                            vitat tPRE? neslnj wSAîîe

  Anexă Îs avizul nr.


 • 5.2.3. CIRCULAȚII Șl ACCESURI

  ARHITECT ȘEi


 • a) Accesurile carosabile. Autorizarea executării corlati ucțîiloresttrpei misă numai dacă" există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.

Caracteristicile accesurilor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor. Numărul și configurația accesurilor se determină conform anexei nr. 4 la Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.

wvm.masstudlo.ro ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA] URBANISM MAILI Office^maSstudlO.rO

Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.
 • b) Accesurile pietonale. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură acces pietonal pentru construcție, potrivit importanței și destinației construcției.

 • 5.2.4. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare conform destinației Regulamentului privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța, conform H.C.L. 113/ 27.04.2017, actualizat la data de 19.01.2018.

 • 5.2.5. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

înălțimea construcțiilor - Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii maxime admise în metri și a modalității de calcul conform prezentului regulament. în condițiile în care caracteristicile geotehnice o permit, este,admisăj realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale ale construcțiilor.

METODĂ DE CALCUL â regimului de înălțime propus prin prezentul regulament:

înălțimea maximă admisă a construcțiilor se va încadra în înălțimea specifică fiecărui UTR în parte, măsurată de la cota terenului amenajat.

Condiții generale in ceea ce privește depășirea înălțimii maxime admise'.

Peste regimul de «înălțime maxim admis prin prezenta documentație, se acceptă realizarea unui etaj tdhnicfcn<JFmătoareIe condiții:

pentru zona țăs^Kkdariijs liftului;

 • - pentru echiga^n ri tehnice (de exemplu: instalații de climatizare, ventilație, baterii, pompe și alte ecfii >amente asemănătoare ce nu contravin cu avizele de specialitate obținute aferente prezentePdocumentații);

 • - înălțimea maximă a etajului tehnic va fi egală cu înălțimea etajului curent;

 • - retragerea, față de aticul etajului inferior, a etajului tehnic va fi minimum egală cu înălțimea acestuia.

înălțimea nivelurilor aferente construcțiilor se va stabili la faza D.T.A.C. în funcție de destinația construcției astfel încât să fie respectate toate normele în vigoare în coroborare'cu prezentul regulament. Se va adapta numărul de nivele al construcției încât să nu se depășească regimul maxim de înălțime al U.T.R.-ului în care se încadrează terenul pe care se propune realizarea construcției.

*Realizarea de supante se va face cu încadrarea în regimul de înălțime maxim propus și a C.U.T. -ului maxim propus prin prezenta documentație.

Pentru ffecare zona de reglementare se vor respecta următoarele prevederi, coroborat cu planșa de reglementări:

• L1 - Subzonă locuințe individuale:

 • - Regim maxim de înălțime:

P+2E (13,00 metri);

 • • L2 - Subzonă locuințe colective mici și medii cu funcțiuni complementare: - Regim maxim de înălțime:

  JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCHIMBARE Anexă la avizul nj__/_________

  ARHITECT Ș£E'__________


D+P+3/4E (15,00-18,00 metri);

WWW.im3SSiUdiO.rD arhitectura I design | peisagistica| urhanism mail: office0masstudlo.ro

• M1 - Subzonă mixtă preponderent rezidențială:

- Regim maxim de înălțime:

D+P+3/4E (15.00-18.00 metri);

• ZRL4 - Subzonă locuințe colective medii (P+3-4E) situate în ansambluri preponderent rezidențiale:

 • - Regim maxim de înălțime:

P+4E (15,00 metri).

 • 5.2.6. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intra în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

 • - Arhitectura clădirilor va exprima caracterul zonei și al funcțiunilor adăpostite;

 • - Se vor utiliza exclusiv materiale contemporane de calitate superioară (sticlă, placări ceramice, finisaje metalice, pereți verzi de fațadă, tencuieli decorative etc.);

 • - Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice din zonă;

 • - Se interzice dispunerea vizibilă a aparatelor de aer condiționat,, cablurilor și antenelor TV sau de satelit, la nivel pietonal. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

 • - Amplasarea de panouri de afișaj publicitar, atât pe domeniul public, cât și pe proprietăți private sau pe fațadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform Regulamentului local de signalistică aprobat prin HCLM nr. 260 /11.11.2010.

La faza D.T.A.C., documentația care stă la baza solicitării autorizației de/construire va cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, ce va cuprinde:piese scrise: memoriu tehnic arhitectura și celelate specialități i


in proiect


(instalatii electrice, structură, etc.), care va urmări în functi dejco _ atea--

Pr°ieCtUlUi:                                                   l

 • - exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat ari litecrurai, urbaMSM

 • - descrierea modului de implementare a soluției tehnic e. vpjn

piese desenate:                                        Anoxy

 • - planuri și fațade, secțiuni caracteristici și detalii care să ofâ^’lhfotfn^țu necesara Z2— realizării acestui proiect în concordanță cu realizarea Turiui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse și corpuri de iluminat performante și fiabile și cu o investiție minimă, reprezintă un criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern și eficient;

 • - simulări 3D (pe zi și pe noapte).

rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi îngropată/ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale;


vww.masswdlo.ro


ARHtTECTURA| design [ PEISAGISTICA | URBANISM


mail: office@masstudio.ro


o pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă;

o în cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei;


firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului;

firmele luminoase amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă;

Proiectul de iluminat arhitectural va fi supus avizării Comisiei tehnice de urbanism și

amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Constanta:---

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA URBAI OM

 • 5.2.7. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA        VIZAT &PRE NESCURAfâAKE

  RACORDAREA LA REȚELELE PUBLICE DE E(

  Autorizarea executării construcțiilor este perm^lftM^ffiacă există posibilitatea racordării de rpi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de Qnproj.

  Existenta, ati


  ptectrică. De la aceste dispoziții se poate deroga, cu avizul organelor 'publice locale, dacă beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua nci când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să


mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele;

 • b) Se va urmări limitarea la maximum a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare, la nivel de parcelă. în acest sens, trebuie limitată acoperirea suprafețelor exterioare cu materiale impermeabile (asfalt, beton sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar. în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții;

 • c) Terenurile pe care se vor edifica construcțiile, vor dispune de o platformă sau de un

spațiu interior destinată colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite

. colectarea, selectivă a deșeurilor și accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în funcție de dimensiuni și de funcțiune;

 • d) Se interzice dispunerea vizibilă pe fațadele construcțiilor, a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit vizibile de la nivel pietonal. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei prin elemente propuse la faza D.T.A.C. Este permisă amplasarea antenelor de .telecomunicații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a prezentului regulament

REALIZAREA DE REȚELE EDILITARE:
 • a) Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile legii. Lucrările efectuate, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică. în vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun. Montarea acestora se

mw.masstudlo.ro ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILI QfficePmaS5tudlO.rO

execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul în prealabil al proprietarilor incintelor/ construcțiilor și fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane. Pe traseele rețelelor tehnico-edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru repararea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea;

 • b) Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute la paragraful anterior pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elementele de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente / structuri de această natură.

 • c) Lucrările de construcții pentru realizarea/ extinderea rețelelor edilitare se execută, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/ extindere/ modernizare/ reabilitare a- rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale/ multianuale ale autorităților administrației publice, aprobate in condițiile legii. Documentațiile tehnice elaborate pentru obiective de investiții privind realizarea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea rețelei stradale vor prevedea în mod obligatoriu realizarea de canale subterane în vederea amplasării rețelelor edilitare.

Conform avizului nr. 240824257 din 06.11.2018 emis de e-Distributie Dobroqea, reobtinut prin avizul nr. 285039466 din 06.11.2019: „amplasamentul propus nu afectează instalațiile SC E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA. Se va asigura o distanță minimă de cca. 2 m față de LEA existente pentru toate utilajele folosite în zona de șantier supusă prezentului avizde amplasament."

Conform avizului nr. B19228/09.11.2018 emis de R.A.D.E.T. Constanța: „furnizorul de energie termică are dreptul de servitute asupra rețelelor termice, R.A.D.E. T. Constanța va emite avizul favorabil pentru construirea obiectivului menționat cu îndeplinirea următoarelor condiții:                                                                       li f /

înainte de începerea lucrărilor cu 48 de ore, aveți obligația să sSîbHMa^sjJiițâ tehnică din partea R.A.D.E.T. Constanța, pentru evitarea eventualelorhe&>r&aryîntre situația din teren cu planurile de situație prezentate de dvs. pentru a se evita deteriorarea accidentală a rețelei de termoficare;

pentru evitarea situațiilor neprevăzute se vor executa sondaje. în cazul în care se vor descoperi alte canale termice sau conducte despre care R.A.D.E. T. Constanța nu a avut cunoștință, la emiterea acestui aviz, se va anunța imediat Biroul Tehnic-lnvestiții al R.A.D.E.T. Constanta;

în cazul deteriorării rețelelor termice existente, aflate pe amplasamentul menționat, aveți obligația să le repuneți în starea lor anterioară pe cheltuiala proprie și sub supravegherea reprezentanților R.A.D.E. T. Constanța. ”

Conform avizului nr. 901/18056 din 17.12.2018 emis de RAJA Constanța: „Pe amplasamentul care a generat P.U.Z. există un branșament de apă executat din conducta de

distribuție apă Dn. 150mm OL existentă pe str. Poperuktk----*7-------

'                                   r       JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI COHSTANȚA

DIRECȚIA URBAKI&M

V;SAT     NESCNÎ&BARE

Anexă Isavizul nr.z------ /~--

ARHITECT ȘEI


1=12.www.masstudlo.ro


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM


mail: officepmasstudio.ro


Pe amplasamentul studiat dconform avizului de oportunitate) există conducte de distribuție apă, colectoare menajere, și pluviale, branșamente de apă, racorduri de canalizare menajeră (conform planului de situație anexat).

Pe str. Poporlui există conducte de distribuție apă Dn. 150mm OL, Dn. 300mm Azb, colectorul menajer Dn. 250mm B (H-150 m).

Pe str. I.L. Caragiale există conducta magistrală de apă Dn. 500mm OL, conducta de distribuție apă Dn. 300mm OL, colectorul menajer Dn. 250mm PVC-KG.

Pe str. Fulgerului există conducta magistrală DN.SOOmm OL, conducta de distribuție apă Dn. 160mm PEHD, colectorul menajer Dn. 250mm AZB.

Presiunea apei din zonă este de 1,8 atm.

...pentru o poziționare cât mai exactă a traseelor conductelor de apă și canalizare existente în zona studiată, în fazele de proiectare următoare PUZ-ului, respectiv obținerea autorizației de construire, aveți obligația executării de sondaje în prezența reprezentanților R.A.J.A. SA. ”

Conform avizului nr. 313.216.389 din 24.10.2018 emis de DistriqazSud Rețele S.R.L., reobtinut prin avizul nr. 314.488.743 din 29.10.2019: zona studiată este deservită de rețele de distribuție a gazeor naturale, iar amplasamentul ce a generat documentația actuală de tip P.U.Z. nu afectează rețelele existente.

Conform avizului nr. 1833 din noiembrie 2018, emis de S.C. TELEKOM ROM ANI A COMMUNICATIONS j .A., rtSftfînut prin avizul nr. 1979 din 29.10.2019: în zona studiată Țțfjîfb proprietatea TELEKOM S.A.. „Toate lucrările proiectate prin zon- • • ” * • r ■        ■ • •                  ■                   • edilitare propuse cu instalațiile Tc. subterane se vbr respegț^^Jg


există pozate c^bl această docurrie


3 cablurilor telefonice subterane, vor fi prevăzute a se executa


obligatoriu și manual, In prezența delegaților TELEKOM. în zonele de intersecție ale rețelelor


minime prevăzute în normativele tehnice în vigoare.' PRiMÂRlA MUN! Ci fiului constanța

DIRECȚIA URBAH3M

 • 5.2.8. SPATII LIBERE Șl SPAT» PLANTATE

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creariioe spaWverzi si plantate, în funcție de destinația si de capacitatea con&FUibfllspTdiftfform. anexei nr. 6 la

Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996^ cuTho'ciificările ulterioare, cât și de H.C.J.C. 152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferent construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța.

 • 5.2.9. ÎMPREJMUIRI

în condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:

 • - împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maximum 50 cm înălțime, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.

 • - înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 1,80 - 2,20 metri.

 • - Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul terenului sau paralel cu aliniamentul, fără a incomoda circulația publică.

 • - Panta de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundația nu va depăși limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zonei, respectând aceleași exigențe ca și aspectul exterior al clădirii.

  wvm.massWdlo.ro


ARHITECTURA | O ESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAI LI office@masstudio.ro

 • - Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ" în componența împrejmurilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton).

 • 5.3. MOD DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P. O, TJ

 • • L1:

- P.O.T. maxim admis = 50%;

• L2:

- P.O.T. maxim admis = 60%;

• M1:

- P.O.T. maxim admis = 80%;

• ZRL4:
 • - P.O.T. maxim admis = 30%;

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C. U. T.) • L1:

 • - C.U.T. maxim admis = 2.00 mp. A.D.C./ mp. teren;

• L2:
 • - C.U.T. maxim admis = 2.00 mp. A.D.C./ mp. teren;

  JUDEȚUL       TA

  PRiMĂRIAWNIGi^ulU’ CONSTANȚA DIRECTX UREA|33M VIZAT SPf'-S ’fESC flî&BARE

  Anexă la avizul nr              —

  ARHITECT ȘtT ----------


• M1:

- C.U.T. maxim admis = 3.00 mp. A.D.C./ mp. teren.

• ZRL4:

- C.U.T. maxim admis = 1.50 mp. A.D.C./ mp. teren.

Reglementările operaționale propuse prin prezenta documente^z/necesare coordonării dezvoltării urbanistice viitoare a zonei, contribuie la asanarea spațială echilibrată, la îmbunătățirea condițiilor de viață, precum și la asigurarea coeziunii teritoriale, respectând prevederile art. 2 al Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare. -

Reglementările urbanistice propuse ilustrează și vin în întâmpinarea tendințelor de dezvoltare a zonei.

Urb. Bianc


întocmit, iNEDEAAcest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".